1DIRKZWAGER, De oorlog. 69°" Jaargang Donderdag 14 Septémber tUttt No, 15243 DE ZEEVALK. A Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco - jjer post fl. 1.C5. Prijs per weetVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag vóór een v uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Ilaven No. 141 (hoek Korfe Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fL 0.92; iedere regeJ HtëBt 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. 1 Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. j Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. ,'A' Intercommunale Telefoon No. 103. Voor de op VRIJDAG 15 SEPTEMBER a.s. te houden VERKIEZING in district I voor een lid van den GEMEENTERAAD-, bevelen wij met den moesten aandrang aan den heer den Candidaat der VRIJZINNIGEN en van den BOND VAN PROTESTANTSCIIE KIE ZERS. De stembus is GEOPEND van *s mor gens 8 lot "s namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. BUITENLAND. De Burgemtecster van Schiedam, brengt ter algemeen© kennis, dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is besloten met ingang Van 15 dezer: 1 lo. detn prijs Van tarwebloem (gebuild, inlandseh, uitsluitend één soort) te stollen op f 20.75, per 100 kiljOgram 2o. den prijs van tarwemeel (jon gebuild) lop f 18.90 per 100 kiljogralm; 3o. de onder 1 en 2 vastgestelde prrj- zen zijn netto-contant, af fabriek of mol len vOjOr bakkers >ea dergelijke verbrui kers; aan tusschcnpersonen moet op ver zoek; een reductie .worden toegekend als is aangegeven in circulaire Van, 23 Maart 1915;. 4." den maximumprijs VO|Or "brood vast gesteld per kilogram contant, afgehaald van bakkerij of winkel V|OOT- a. gebuild torwe-waterbrcpl op 241/2 b. 'gebuild taoAve waterbrood gebak1» ken onder rabbinaal Ipezicht op 25Vs cent, (de prijzen van de andere somden ge build tarwebrood naair evenredi gheid (c. ongebuild taiWfebqood (bruinhrood) op 22 eeut. 1 11 Schiedam, den 14eln September 191G. De Burgemeester van Schiedam; 1 M. L'. IIONNERLAGE GRETE. Yan liet Westelijke front. Duilsch legerbericht Frontkroonprins Rupprechtv. Beieren: Opnieuw is de slag 'en N. an de Sommc ontbrand. Onze troepen staan tusschen Combles en de Somme in hevigen strijd. De Franschen zijn in Bou ehavesnes binnengedrongen. De artillcric- sliijd neemt aan beide zijden van de rivier in groote heftigheid toe. FrontDuitsche kroonprins: Rechts van de Maas mislukten Fransclie aanvallen in den Thiaumont sector en aan liet ravijn van Souville. Franse he iegerborichten. Het Fransche avond-communiqué van Dinsdag, dat wegens de schorsing van het telegrafisch verkeer met Engeland 's nachts hier te lande niet werd ontvangen, is gis teren via Zwitserland en Duitschland lot ons gekomen. Het luidt: De slag ten noorden van de Somme is heden voortgezet. Onze infanterie heeft op een front van 6 K.M. lengte, loopend van de streek ten zuiden van Combles tot de rivier, een krachtige offensieve beweging uitgevoerd. De aanval, die tegen halfeen 's middags begoa, ontwikkelde zich zeer snel, dank zij dei. bewonderenswaardigen geest onzer troepen, uie in minder dan een half uur de goheele eerste Duitedie loopgraaflinie vermeesterden en daarop met dezelfde kracht in oostelijke richting voor- uitdrongen. Onze infanterie nam achter eenvolgens hoogte 145 en den wegBéthune Péronne, waaraan -onze stellingen zich van den zuidelijken rand van Rancourt (ten noorden van Bouchavesncs) tot een punt ten zuiden van Bouchavesncs uitstrek ken. Verder naar bet zuiden, hebben wij onze linies op hoogto 76, ten westen van Feuillancourt (ten westen van Mont St. Quentin) vooruitgeschoven. Tot dusver bedraagt het aantal onzer gevangenen ongeveer 1500, o, w. talrijke officieren. Ten zuiden van de Somme hevige ar- tilleriestrijd in verscheidene vakken, zon der infanteriegevechlen. IJet officieelo communiqué van gister middag luidt: Ten noorden van de Somme is de slag gisteravond met blijkelijk voordeel voorde Fransche Legers voortgezet. Het dorp Bou chavesncs, tegen 8 uur aangevallen, is in een schitterend gevecht in zijn geheel door de Fransche troepen' vermeesterd, ondanks den tegenstand der Duitschers, die er zich krachtig hadden verschanst. Gedurende den Pacht heeft de Fransche infanterie zich in de veroverde stellingen ingericht. Do Duitschers hebben geen enkele tegenbewe ging beproefd. Vanochtend hebben de Fransche troe pen hun vooruitgang naar het oosten voort gezet en stormenderhand de hoeve van het Labe-jiosch genomen, gelegen op 600 Roman uit het laxtst der 16e eeuw, naar 't Engelscli van RAFAEL SABATINI. 7) „Mijn twist was mof met he.m, maar jnet den schurk, die beun 'zond. Ik lach te lom den slag. Was hij mij niet heilig?" „Hij is in mijn. hart goed, Olivier'.V ging zij v'oort. „Mettertijd za! bij je gaan liefhebben, ztooals je verdient, pn je zult merken, dat hij ook) je liefde verdient."1 „Hij verdient die nu ql om! de liefdci, die bij je toedraagt."1 „En je zult altijd zoo denken geduren de den Korten wachttijd, die noodzake lijk! vbor ons ligt?'* „Ik zal n'ooit anders denken, lieve.' In- tusschen zal ik haml vermijden, en op dat er geen kwaad izal gebeuren, als hjj mij God(olphin Court izou verbieden, zal ik! zelfs wegblijven. In. minder, dan een jaar zal je meerderjarig zijn en niemand kan je dan verhinderen! te komen of te gaan. Wat is een jaar, met zulk een ho.op als de mijne, om het ongeduld te bei- dwingen?" Zij streelde zijn gezicht. „Je bent altijd zeer lief voor mij Olivier", mompelde zij liefkoozend. „Ik kan niet gelooven, dat je opit hard voor iemand bent, zooals zjjzeggen." „Luister niet naar hen", antwoordde hij liaar. „Ik ben misschien'iets van dat aJ,« les gewteest, maar jij hebt me boter gemaakt, Rotse. Welke man, die je liefhad, zou anders dan zacht Kunnen zijn."; Hij kuste haar en stond op. „Het is het beste, dat ik nu weg ga", ziei hij. „Ik zal morgenochtend langs de kust naar Tno- fusis Point wandelen. Alsi jij misschien ook zoo iels vai( plan bent. Zij lachte, en stondj pok' op. „Ik zal er zijn, lieve Olivier/t „Het zou zoo later het blesto zijn", ver. zekerde hij haar, glimlachend, en nam zoo afscheid, i Zij volgdo hem tot "de" trap, ten keek hem na, terwijl hij naar beneden ging, met oojpm, waarin trots te lezen was over de mooie, rechte houding van dien krach'- tigen, heerschzuchtigen minnaar. HOOFDSTUK nr. Die Smidse.. Diat Sir Olivier gelijkt had gehad, met do eerste te zijn, die Rosamuodo d® gd-, bcurtenisson van dien dag vertelde, bleek dadelijk toen Godolphin thuis kwam. Hij zocht onmiddellijk zijin zuster! op; en in, een gemoedstoestand, gedrukt door angst en leed om Sir John, door een vaag ge- voel ran minderheid ten opzichte van Sir ■Olivier en door de woede over, dit alles, was hij ruw in zijn optreden en geneigd tot snoeven. 1 „Rosamunde," zei hij kortaf, ,,Sir John, zal waarschijnlijk sterven.'1 Het rustige antwoord, dat zij hem gaf, was niet geschikt, om zijn geprikkeld gd- mpted kalm te stemmen. „Dat weet ik,? zei zij, „Eu ïk* vind, dat hij niets! anders Verdient. Wip lastert moet beleid zijn. er meter ten oosten van den weg naar Bé- thune (ten Z.O. van Bouehavesnes). De Fransehen hebben bij die gevechten op nieuw gevangenon gemaakt en veel mate riaal vermeesterd. Een nauwkeurige op gave hoeft ons nog niet bereikt. Ten noorden van de Avre heeft een overrompeling van een Duitsche loopgraaf in de streek van Andéchy den Franschen gevangenen opgeleverd. Op den rechter Maasoever hebben de Franschen eenige vorderingen gemaakt in het noordelijke gedeelte van het Vaux- C'hapitre-bosch. De geschutstrijd blijft zeer levendig in den omtrek van Fleury en Le Chenois. Overal elders is de nacht rustig voorbij gegaan. Aan het Sommefronl hebben de Fransche vliegers gisteren 17 gevechten geleverd. Twee Duitsche toestellen zijn neergescho ten, één bij Aizeicourt, bet andere bijMois- iins (ten N. en ton N.O. van Péronne). Vier' andere Duitscho vliegtuigen schenen ernstig getroffen. In den afgeloopen nacht hebben Fran sche vliegeskaders 87 granaten van 120 mM. op het station en de kazernes van Guiscard geworpen, waar twee ontploffin gen hebben plaats gevonden, gevolgd door branden. Voorts zijn 80 bommen gewor pen op het station van Boiselle en de depöts van Hendicourt, 74 op do Duitsche inrichtingen in le streek van Etain, 32 op de streek van Danvillers, 6 op bet sta tion van Montmédy. Denzelfden nacht heeft een Fransche luch taf deeling de volgende krijgsbedrijven uitgevoerd105 bommen op het station van Thionville, 60 op de hoog ovens van Ukkingen (waarbij één Fransch loèstel tot tweemaal toe den weg heeft afgelegd), 6 op de hoogovens van Rom- bach en 6 op den spoorweg naar Pont- a-Mousson. Een Fransch 3ucces. Het in bovenstaande legcrberichten ver melde succes der Franschen aan de Som me wordt in een Ilavas-tolegram de beste loochcnstraffing genoemd van de bewe ring, dat de opmarsch der Franschen tot staan was gebracht. Er blijkt tevens uit, zegt het telegram, dat de Duitsche in fanterie vermoeid is. De aanval,onder nomen op do linie van het Bosch van Anderlu tot oostelijk van Cléry, schoot snel op, dank zij de krachtige artillerie- voorbereiding en het bewonderenswaardige élan der Fransdie infanterie, die de troe pen van prins Rupprecht van Beieren terug wierp. De Fransche artillerie heeft in den loop van den aanval de streek ten oosten van den „nationalen weg" onder een hevig vuur gehouden, terwijl het krachtige spervuur do aankomst van alle vijandelijke reserves belette; eveneens werd den vijand belet zijn iaktiek too to passen om de Franschen in de flank te nemen. - De vooruitgang bedraagt van 500 tot 1200 meter over een front van 6 kilometer, waardoor dc gehcele derde Duitsche linie in handen der Franschen viel, die Combles en Mont Saint-Quentin, twee vijandelijke artillerie stellingen, en ten zuiden van de rivier Péronno naderen, drie punten waarin do gevolgen ram te dragen.? 1 1 Hij staarde haan In eten langdurig, woe dend slilz'wijgen aan, barstee/ in vloekten uit, en eindigde met heftig uit te varen tegen baar onnatuurlijkheid en! te zeggen, dat zij door dien hond van een, TressiliaU behekst was. i 1 „Het is gelukkig voor me," antwoordde zij kalm, „dat hij hier vóór jou "was, om! me de waarheid in jdez© zaak to view, tellen Topti verlieten haar haar aangd, nonion kalmte en de toorn, "waarmede zjj den zijne beantwoord haxl., (,A Picter, Pieler," riep zij in autist,ik hoop, dat Sir John zal genezen. In hen builen mijzelf door deze gebeurtenis. Maar ik! smeek je, wees' rechtvaardig. Sir Olivier hpeft me verf- leid hoe hij vervolgd; werd." „Ilij zal nog meer vervólgd worden, zoo waar God leeft!' Als je deukt, dafj deze daad ongestrafl zal; blijven Zij wierp zich aan zijn borst en smeek te hem, dezen twist niet verder te 'drijl- ven. Zij sprak van( haar liefde voor Sig- Olivier en kondigde haar 'vast besluit aan, helm te huwen, in weerwil van allen te genstand, die gelieden zou worden; al hot geen niet strekte' omi de stemming van, haar broeder te bedaren. Miaar tor will® vqn de liefde. dte( deze twetel altijd zooi nauw verbonden had, ging hij eindelijk zoo ver te zeggen, dat hij, de zaak nitetj verder zou vervolgen, als Sir John beter werd. Maar kwam SLq John te sterven, wat zeer waarschijnlijk wias dajx dwong zijn eer hem, wraak 'te zoeken voor; een daad, waaraan hij zelf zojo'n: groet aan deel bad» t i i, de toestand voor de Duitschers dagelijks moeilijker wordt. De weg van Péronne naar Béthune, die over drie K.M. in handen der Franschen is, in onbruikbaar voor de Duit schers. De Parijsche „Liberté" schrijft: De verovering van Bouehavesnes brengt ons voorhij de laatste linie der oorspron kelijke Duitsche stellingen. Dit is de eerste maal, dat aan het Westelijke front oen taklische beweging tot een doorbraak leid de. Zwaar werk wacht onzen troepen nog. Doch bij de Duitschers raakt de geest kracht er uit, naarmate zij terug moeten. Van het Oostelijke front. Duit sch legerhtericht. Front-Leopold van Beiiefren: De toestand is onveranderd. Kleine Russische aanvallen ten noorden van den mond van de Dweten en bij Karbunowka, ten Noord westen van DunabUrg, werden afgeslagen. Front-aar tsher'tjOg Kaftrel: In de Karpathen ondernamen, de Ruksen op het front -van Smotrec, ten Zuidwesten, van Zabic, tot aan de Gouden Bistritsa een grOjOten samenhangenden aanval. Zij wer den overal onder groote verliezen door de Duitsch-Oostearijksche trpepen onder generaal V011 Conta," afgeslagen. Turksch legerb'®ï|icjht 1 Van Dinsdags1 1 Volgens later pntvangtein berichten sloe gen onze tqoepen in! Galicië op 7 Sep tember dopT tegenaanvallen met de ba jonet tjOt den avond aanvallen van "ster ke Russistehe trotepen at Do verlieizjen van den vijand worden! pp 8000 man ge schat. Bij een handgemeen werden 3 officieren en. meer dan 400 man jgorangen geno men, een mitrailleur buit gemaakt. OostenrijKsch le gterb'eiicht Frontiaarfshertpg Karei: Een dopr do Russen met een zieer groote troel penmaicht ondempmten aanval op het O.-H Karpathenfront tusschen Smptrec (ten zuid westen van Zabie) en dj® Gouden Bistrit- za mislukte. Do vijand leed buitengeSvopn zWre verliezen. 1 1 In 'OostGaücië gebeurde niets. Front-Leppold van Betonen: Ma!- tig artillerie-vuur en mijnjwerpersi-actie. Overigens niets van belang. Russisch legerberihtafc In do streek van de stad Riga ion do Eiwina is do activiteit van vijandelijke avia- teurs belangrijk totegenpmien. In do streek ten zuiden vart Jesupol .werden pogingen van den vijand pra over do Bistritza te trekken dopi; het vuur dor ltussen Verijdeld. In de Woud-Karpathen 'deed d® vijand Vergeefsche aanvallen op de hpogten in de streek van de Boven-Tsjerny Tsjorempsj, die dopk jde Russen vteToVerd! watten. „Ik doorzie dien man, alsof hij teen open bock was," zlei de jonge man met kale snoeverij. „Hij hoeft do listigheid van Satan, maar toch imLsi-cjtlt hij mij niet). Door Killegievv trol liij miij. Omldat hij jou liefheeft, Rosamunde, kon hij niet zooals hij mij zei mc't mij Vechten» hoewel ik liem Uitdaagde, zelfs toen! ik zoo Ver ging liem te slqajri,. Hij had mij daarvoor kunlnen doodien, maaq hij wis't, dat hij, met dat te doen, loon scheids|muuj; tusschen hem en jou zou plaatsen. Glliij is zoo berekariiend als al de duivtols van de liet. Om dus de schande uTL te wisse hen, di'e jfc hem aandeed, geeft hij Killegrow de schuld er van, en ga,at heen, om lietn, te dooden, wat als een'waarschuwing voor m,ij kan gelden. Maai' als Kilhgiew sterftEn zoo rammelde hjj door, eu vervjilde haar teeder hart mot angst, dien twist te zien voortduren tusschen do Iwea mannen, die zjj het liefst had op de wei- reld|. Als he't eindo zou zijn, dat een van, beiden den ander doodde'; ypii/t zjj dat rij den overlevende nooit, weer zou! will- len ziefn. Zij vatte eindelijk wioer moed bij do herinnering aan Sir ölivier's bezworen, belofte, dat het leven van haar broeder Item onschendbaar zou zijn, wat er ook mocht gCbcuren. Zij vcrlrow.vdo hom; zij geloofde aan zijn woord en zijn zeldzame kracht, die het hom mogelijk maakte een weg te gaan, dien een zwakker man niet zou durvkn volgen. En bjj deze over peinzing groeide haar trots op ham, ca zij dankte God VooiJ een minnaar, die ia pil® epricbtejn epn geus .«mder dp men. Yan het Zuidelijke front. De tegenberichten maken slechts melding van goschutactie en eenige Heine infanterie- gevechten. Oostenrijksche vliegers hebben Dinsdag avond hommen geworpen op Venetië, Por de rono, Latesana, Marano, Langonara, Cer- vignano en Aquileja. Enkele personen rijn gekwetst- De sdxade is gerjug. Van Let Boetneensche front. Duit sch legerbfepicht. De bewegingen in de Dobroedsja worden volgens het programma voarlgczet In Zevenburgen kwamen Duitsdie troe pen in den sector Hermanns tad t(Nagys- zeben) en ten ZO. ran Hötzhng (Ilats- zeg) met de Roemeensche tixxqxsn in ge vecht Roemeensche legerberiehten. Aan het nooxdehjke en noordwestelijke front lichte schermatselingen. Aan het hnxiie front hebben vrij 378 gevangenen gdmaakt. Aan het zuidelijke front geweervuur. Langs den Donau en in do Dobroedzja hebben wij aanraking met den vijand ge kregen. Levendige patrouille en voorpost gevechten langs het heele front. Op een vijandelijke afdeeling, die langs do Donau oprukte, hebben onze troepen oen tegen aanval gedaan. Zij is verdreven'met achter lating van 8 Duitsche kanonnen in onze handen. 1 Toetrakan en Silistr.i.a. Wolff seint een nu eerst ontvangen Bul- gaarsch stafbericht van den Sen, waarin gemeld wordt, dat het aantal gevangenen, bij Toetrakan gemaakt, is gestegen tot 450 officieren en moer dan 22000 ongewende manschappen, en dat de Bulgaarsche troe pen den 7en hij Dobric den jrijand in noordoostelijke richting hebben teruggewor pen., Nader meldt Wolff ook het Bjulgaamche stafbericht van den lOen, dat de eerste ofMdeelo bizonderheden over Silistiria bei- helst: t Aan de Donau rust. De opmarsch wordt met goed gevolg onafgebroken voortgezet. De vorslagen, ont- moediigde vijand heeft zich onder den ge weldigen druk onzer troepen in allerijl' teruggetrokken en het sedert lang Versterkte bruggehooM Silistria prijsgegeven, flat onze troepen gisteravond om 9 uur zjotnder strijd hebben veroverd. Onze ruiterpalrouïlks vowden onderweg naar Silistina bijl Arab Tabia 4 zware 15 c.M,-kanonnen, die door den vijand na het gevecht bij Sussalar op 8 dezer zijn ach tergelaten. 1 'Alan de kust hoer sch t rust. '1 t Yan het Balkanfront. Fransch ItegerberiopL Aan het Strooma-front wondt éem vlar- andennig in dien toestand gemeliL De be schieting wordt aan bride rijden v|oprt- gjeziet,. In de streek van den berg rijh Ita- liaansdie troeppn in gevecht bij Biutkovö en Dzoema. schten was. 1 1 I I 1 Maar Sir John Killigrew Btierf niet Hij z.wecfde zovlen dagen tusschen! deze we- rcld en edn itetcre, daarna begon' hij te( herstellen. Met October was hij weer, op d® been, imager idnj bleek, mtet do helft van zijia vrofegeren omvang, slechts dej schaduw van een man. t E®n v;ah zijn eenStia bezoeken was op Godolpliiu Court. Hij gilng m®t Rosamun de over haar vcriovlngj pppekeitt en dafj deed hij op vterzpek van' haan broedorj Maar zijn IMpog was v®el smritteu kraclik tig dan zij iter,wacht, had. Do zaak is, dat, toen bjtj! Hen dipodl zoo ram nabij gezien had, en| zijn aardh sche belangen wegzonken, Sic John do feiten open in het geriohtl gezicU had, on tot het besluit gekotmem wad epn bte&luit, dat hij zijn, gewone gezondheid; onmogelijk voor hom zout geweest zijn' - dat hij niet "meer liad gekregen dan hij vterdiemde. Hij erkende, dat hij pnwaaC- dig had gehandeld, pfschooni hij op dat 00 gen blik onbewust yan die ojnw aar heid was geweest; dat do ïyapcH n'eai, waarmede hij Sin Olivier bad be vochten, niet die waren, welkè öenj edelt, man pasten, of waarmied© roem te beha), len valt Hij Imcrkto, dat dpoc rijn oud® vijandschap voor d® falmilie( Tpessilian, nog Verergerd door «tori gevoed vpn geb leden onrecht inzake dö vergunning otm; te Simithlick' te bouwen, zijn oordeel ver- scliêrpt was en hjj zich zelf .ovjertuigd,' Irad, dat Sir Olivier werkelijk; alles, was, wqarvpor hjj helm uitmaakte^ 1 .J _i R UEocö mmtgSJk SCHIEDIMSCHE COURANT. h. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1