69*®* Jaarg&ng De sortög. Vrijdag 15 September 91 NO, 15244 DE ZEEVALK. F Deze coUrant verschijnt dagelijks, met uitzondering von Zon- en. Feestdagen. Prijs por kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco ppr post fl. 1.65. Prijs per %veek: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor bot eerstvolgend nummer moeten de3 middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven), Prijs de® Advertentiën: Van 1—6 regels £L 0.92; iedere regel ffiSsa 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die z$ innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te Bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. MILITIE, De Burgemeester van Schiedam, maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten dezer provincie, op een adres van D. J. VAN VOOREN, daarbij als vader van DIRK JOHANNES VAN VOOREN, ingeschrevene voor de militie, lichting 1917, dezer gemeente, bezwaar inbrengende tegen de uitspraak van den Militieraad in het 1ste district, 'van 1 Augustus IJ., waarbij de door dien zoon gevraagde vrijstelling wegens broe- derdicnst geweigerd werd, besloten heb ben, met ongegrond-verklarmg van het' daartegen .ingebrachte bezwaar, de uit spraak van den Militieraad te handhaven Van deze uitspraak, kan gedurende tien dagen, te rekenen van den üflum dezer bekendmaking, bij de Koningin in beroep worden gekomen: lo. door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door zijn vader, moe der, voogd of curator; 2o. door elk der overige voor de ge meente ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 3o. door den Commissaris der Koningin in de provincie. De personen, onder lo. en 2o. bedoeld, moeten het verzoekschrift, waarbij in be roep wordt gekomen, behoorlijk met rede nen omkleedon en her secretarie dezer ge meente, afdeeling Militaire Zaken, Nieuw- straat 26, inleveren. Verzoekschriften niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Schiedam, 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGB GRETE. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i Gelet op do bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den l'ten September 1916 vergunning is verleend aan: lo. J. T. BERTELS en zijn rechtverkrij genden, tol hot oprichten van cenjnrich ting voor het drogen van groenten, aard appelen en peulvruchten, in. dc mouterij .Willemskade 7, kadaster Sectie L, no. 624; 2o. S. VAN DAM Hzn. en zijn rechtver krijgenden, tot het oprichten van. een be waarplaats van koehoorns met koppen cn beenderen, in een loods op het perceel aan den Rolterdamschen dijk, kadaster Sec tie I, no. 1157; Roman uit het laxtst der 16e eeuw, uaiar 't Engelse!: van RAFAEL SABATINJ. 8) Iljj erkende ook, dat pr jaloesio in het spel was. Sir Oliviier's daden fer zee had den hiöm rijkdom verschaft en met dien rijkdom herstelde hij weer het ©vtenwicht der Tnessilians in die sfrpken, dat door Rudolf Tressilian zoo ten tender gebracht was, zóó zelfs, dat hij dreigde de Killi. grows van Arwenack te overvleugelen. Maar in het uur1 van reactie, ging hij niet zoo vier, om toe te geven, dat Sir ■Olivier Tnessilian een geschikt echtgenoot voor Rosamund'e Godolphin was. Zij en haar broeder waren, door hun overleden vader -ondier zijn zorg gesteld, en hij had zich waardig van zijn voogdijschap1 gd- kweten tot den tijd, dat Pipter meerdert jarig wp geworden. Zijn genegenheid voor Rosamuxide was teedier als van. een mml- naar, maar getemperd door toen zuiver Vaderlijk gevoel. Hij aanhad haar! bijna, en toen. alles gezegd was, toen hij zijn getest gezuiverd had vah al lef oneerlijke vjooroord'eelen, yjohd hij nog zeer veel nf to kleuren in Olivier Tressilian, eri het denkbeeld, dat hij Rpsamunda's echtgenoot zou worden, stónd hem tegen. In de eer ste plaats, dat slechte bloed der Tressi- Rans Befaamd slecht, en nooit sterker yoor den dag gekomen dan Bij wijlen Ru- agl( Tresgihan, Het was-onmc^-'ijk, dit 3o. de N. V. NEDERLANDS GHE CON SERVEN- EN VEEVOEDERFABRIEK „DE SCHIE" en haar rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een groeniendrooginxich ting, in de panden Schie 5658, kadaster Sectie A, nos. 41, 42, 964, 1191, 1450 cn 1530, met 2 electromotoren van respectie velijk 12 en 25 P.K., drijvende een ven tilator en diverse snijmachines; 4o. de N. V. MAATSCHAPPIJ OXYGE NIC Iti" en liaar rechtverkrijgenden lot het oprichten van een plaatwerkerij en auto gene laschmrichting, in het pand slaande Niéuwe Haven 51, kadaster Sectie L, no 628; i 5o. de FIRMA NEDERLANDSCKE AS- BESTHAND^L EN KURKSTEENFABR1EK „FORTUNA", en haar rechtverkrijgenden, tot het uitbreiden barer fabriek aan de Korte Haven 7, kadaster Seètie C, no. 1112. met een electromotor van 1 P.K., drijvende een roartoestcl in de smeltpan; Go. A. VAN HATTEM Gzn. en zijn recht verkrijgenden, tot het uitbreiden zijner sme derij m het pand, staande Kethclstraat 2S, kadaster Sectie A, no. 1178, door bijhou wing van een draaierij, Schiedam, 15 September 1916. Burgemeester cn Wethouders van Schiedam. De Burgemeester M. L. HONNERLAGE GRETE De Secretaris, ,V. SICKENGA, Gasfabriek, Drinkwaterleiding en Eleetriciteitsbedrijf der gemeente Schiedam. Aan bovengenoemde inrichtingen wordt gevraagd, om spoedig in dienst te treden, een 2e KLERK, aanvangssalaris £500. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen voor 23 dezer te zenden aan den Direc teur. BUITENLAND Van het Westelijke front. Fransch legorberioKt, Ten Noorden van de Som'rne, sloegen de Franschon verschillende Duitsche aanvajs- poigingetn af legen de hoogte 76, bij Feuil laucourt Volgens nieuwe berichten \Venden gisteren hevige Duitsche tegenaanvallen in deze streek ondernomen dooreen divisie, die inderhaast Van het front van Vendun was aangevoerd. Ten zuiden van dia Sotmlme delen de Duitsehers zonder succes verschillende aan vallen op onderscheiden punten vavt Jiet nieuwe Fransche front ten westen van Chaulnfös. 1 Tijdens oen dier aanvallen werd een Duitsche aMeeling, ongeveer ter sterkte Olivier er niet door bevlekt zou zijn; Sir lohn kon dit dan ook wel hem erken. Hij had de tradioneele onstuimigheid dei Trossilians. Hij was liartslochtelijk en drif tig en 'voor hetzceroovcrsbaml\verk had de natuur hem het best uitgerust. IIij was ruw en heorschzuchtig, boos over aanmer kingen, en geneigd de gevoelens vOn an doren met voeten te treden. Was dit, zoo vroeg hij-zichzelf in volle eerhjkhloifl. nf, een echtgenoot, voer Rosaura nde? Kon hij haar geluk aan de zorg van zulk oen man toevertrouwen? Zeker niet. Toen hij dus hersteld was, ging hij met haar spreken, zooals hij zijn plicht acht te en Pieter hem verzocht had. Doch de vooroordeelcn kennende, die hij gehad had, droeg hij zorg zijn redenen eer tie onder schatten dan te overschatten. „Maar, Sir John," zei zij, ..als ieder mensch veroordeeld moet worden voorde zonden zijner Voorvaderen, zullen maar zeer weinigen aan veroordeeling ontsnap! pen, en waar zult ge een echtgenoot Voor mij vindon, die uw goedkeuring weg draagt?" i „Zijn vaderbegon Six Jobn. „Spreek mij niet van zijn Vader, maar van bem zelf," viel zij in die rede- Hij werd ongeduldig zij zaten in haar kamer hoven de rivier. „Daar kom ik ook aan," antwoordde hij, een beetje knorrig, Want door die önl- derbrekingen, die hem bij die mak hielt den, Verloor hij zijn Besta argumenten. .„Hoe het zij, laat het vjoldoksnide zijn; dat hij vjeel san zijns vadem: slechte hoeda* oener compagnie, onder Fransch Vuur ge nomen en. bijna geheel Vernietigd. Aan den rechte- Maasoever werden twee Duitsche aanvallen op de nieuwe Fransche stelling in het Bosch tusschen Vaux en Lo Chapilne gemakkelijk afgeslagen. Van het Oostelijke front. Oostenrijkseh legerberiefiït Front-aartshertog fcarel: Inde Karpatben wondt wederom hevig gevoch ten. Na krachtige voorbereiding door de ar tillerie, die tol trommelvuur werd opge voerd, bestormde de vijand onze stellingen op den Smotru, do Loedowa en den Ka- poel. Hij werd bloedig afgeslagen. In, het CiBo-dal duurt de striji nog voort, FrontLeopold van Beieren: De toestand is onveranderd. Russisch legerberioKt Geen wijziging. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerberidiït liet vijandelijk artillerievuur tegein de Karslh oogvlakte nam in stekte toe. hi Tirol zetten onze troepen de zuivering van het Foram-egebied voort Zij namen bf de verovering van oen hoogtestelling, 44 Alpini, onder wie twee officieren, gevangen en maakten een mitrailleur en aanzienlijke voorraden buit. Onze stellingen op den Fassanakam staan onder voortdurend artil lerievuur. Italiahnsch Jiogor bericht. Na stoutmoedige klimpartijen slaag den onze troepen er in zich meeste te maken van belangrijke stellingen in het Zaradal (aan die Posina-beek; en op do Lagaznoi (tusschen TraYenanzes en Boitej Aan do Fell zon. (Boitej deed lie vijand feen aanVal op pnzfö vooruitgeschoven pos ten op de Punta Fo.rame en noopten deze een honderdtal meters terug te gaan. In den nacht op 13 Sept. beproefde fte vijand na hevig artillerievuur aanvallen te dolen op onze stellingen aan den' SlatefniE (Bonten Isonzo; en tusschen Volzana en Clempoui (ten zuidwesten van Tölmeinj. Hij wórd met verliezen afgeslagen,. t i Do strijd in Üe lucht Dto Oostenrijksche m'arinestaf meldt: Dondeidagnamidiiag deed een vijandelijk vliegtuigeskader, bestaande uit 18 capro-, nis; onder dekking van drie afWcervlicgtpi- gien, een aanVpJ op Triest Tot ondersteu ning BoVonden zicli in de Golf zes vijan delijke torpedobooten en twee motorboo- ten. Tal van bomtnen werden geworpen, echter werd slechts zieer geringe materieefe schade en in het geheel geen mitititira schade aangericht. Yoor zoover bekend is een man licht geiw|ond. 1 De luitenant ter zee Banfield dwong In «a luchtgevecht een vijandelijk afrcer- vliegtuig tot dalen en terugtocht achter de Vijandelijke linies. Onzio eigen vliegtuigen en afweerbatte- rijien verkregen treffers op de vijandelijke torpedobooten. Tegelijkertijd verscheen een vijandelijk vliegers-eskader boVen, Parenzo (IslricJ en wierp hier ongeveer 20 bommen. Behalve de vernieling van ben yeMjiuty wfcrd geen schade aangericht nighc-den geërfd hoeft, zooals wij uit zijn handelingen zien; ijR hij nog geen an dere meer geeifd heeft, kan, altoep, de toe komst ons leeren." j „Met andere woorden," spotte zij, hoiet wel toch zeer ernstig, „ik moot wacbj. ten totdat hij Van ouderdom sterft, joon zeker te zijn, dat hij niet zulke zondert heeft, welke hem ongeschikt maken voor echtgenoot?" „Neen, neen," riep hij uit „Goede biel- mei, wat ben je onredelijk;!" „Ge zijt zelf onredelijk; Sir John. Ik ben er slechts de afspiegeling van" Hij draaide in zijn stoel boen en weer en gromde. „Het zij zoo", snauwde hij. „We zullen alleen rekenen met de hoe danigheden, die hij reeds toont te heb ben," En Sir John somde zo op. „Maar dit is alleen uw oordeel ovter hem niei anders dan wat gij ovler hem denkt." „Het is, zooals do wereld ovter hem denkt" „Maar ikl trouw niet iemand om het- geen anderen van hem vindon, maar wat ik zielf vjan hem vind. En in mijn oog Mastert ge hem. Ik ontdek die hoeda nigheden niet in Sir Olivier." „Opdat zulk een ontdekking je Bespaard zou Blijven, smeek ik je, hem niet te trouwen." „Toch zat ik!, Vóór ik hem trouw, zulk een. ontdekking niet doen; en totdat ik die doe, zal ik steeds voortgaan hem hef te hebben en lie wenschen met 'ham te trout wen. Moet ik mijn geboete le|v(en zpqdfljogj. .Het Italiaanscho hoofdkwartier deelt mede: Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op Aurongo, zonder slachtoffers tc maken of schade aan te richten. Enkele watervliegtuigen, die tot Raven na waren gekomen, werden teruggedreven door ons vuur en door onze vliegtuigen vervolgd. In den afgeloopen nacht bombardeerde een vijandelijke escadrille San Giorgio di Nogaro, Vicentina en andere kleinere plaat sen aan den beneden-Isonzo. Er is één doode; öenige branden weiden gesticht. Gister-(Donderdag) middag deed onder ongunstige weersgesteldheid tengevolge van den sterben wind een escadrille van 22 Capronis, begeleid door Nieuports, een raid op de Lloydswerf en de vliegtuigenloods bij Triest. De stoutmoedige vliegers wier pen 172 bommen van zwaar kaliber (5 ton ontplofbare stoffen) op hun doelen en troffen ook de spoorwegemplacementen en in aanbouw zijnde schepen. Groote branden werden waargenomen. Hoewel beschoten door afweergeschut, en aangevallen door mariaevliegtuigen, keerden al onze vlieg tuigen naar hun kampen terug. Van het Koemeensche front. Robmeensch legerberich't. Aan het noordelijk en noordwestelijk front veroverden wij aan de Wagra een munitiedepot en uitrustingen. Onze troe pen rukken op in de streek van de mid den-Alt en bezetten Barzolt (Baret) en Bogota Oltesna (Olthbogat). Ten zuiden van Sibia namen we een gepantserden trein. Aan het zuidelijk front, in de Dbroedsja, hevige gevechten aan het geheele front De Duitsche pers verspreidt berichten zeggend, dat de Roemeenscho troepen in de Dobroedsja zich schuldig maakten aan wreedheden jegens de Bulgaarsche bevol king. Het is nauwelijks noodig deze leu genachtige beweringen, tegen te spreken, die alleen ten doel hebben de aandacht af te leiden van de gruwelen door de Bul gaarsche troepen tegen de gevangenen en' Roemeepsche bevolking bedreven. Oostenrijksch legeroericht Aan het Roemeensche front zijn verschil lende vijlandelijke aanvallen ten westen en oosten van Nagy Szeben (Hormannstadt) afgeslagen. Aan de overige doelen van het front geen belangrijke gebeurtenissen. Russisch legerb'eïüiGifciE >In de streek van Silistria gevocht aan den rechteroever van den Donau. DeRoe- menièrs sloegen een reeks aanvallen van de Duitech-Bulgaarsche troepen af en ver meesterden acht lichte kanonnen. Tan het Balkanfront. Fransch legerbericht Tusschen Stroema en Vardar afwisselen de artilleriebeschieting, zonder andore in- fanlerie-actie dan patromllegevechten op verschillende punten van het front. Ten westen van de Vardar zetten de Scr- brongön?" Zij lachte, en ging naast hem staan. Hij sloeg een arm om zijn nek, zooals zij bij liaar vader kon gedaan tob ben On zooals zij in de kaatste tien jaren tel kens gewoon was gewkxsst te doen waardoor bij rioli Vrij1 oud had gevoeld. Met haar hand streek zij ovler zijn Voor hoofd. „Wat leelijke rimpels: Van boosheid," riep zij, uit. „Ge zijt door do slimheid jran een vrouw in de war gebracht en "dit vindt ge niet prettig." „Ik ben in de war gebracht door dB koppigheid van een vrouw, door de' vast beslotenheid van een vróuw, oan mot te willen zien." „Go hebt me niets te laten zien, Sir John." „Niets? Is alles, wat ik gezegd heb niets?" J „Woorden zijn geen zakjen, beoordeel tel gen zijn geen feiten. Go zegt, dat hij dit en dat is. Maar wanneer ik: Vraag, vol gens weLkle feiten ge hem beoordeelt, is uw ecnig antwoord,- dat glo gelooft, dat hij is, zooals go zegt Uw gedachten mó gen eerlijk! Zijn, Sir John, uw logica is niets waard." En zij lachte weer omzijn stomme Verbazing. „Kom, wees nu een openhartig, eerlijk rechter, en noem mij een daad van hem iets, dat hij gedaan heeft en dat ge zeker weet waaruit zal blijken, dat hij werkelijk is, wat ge van hem zegt. Nu, Sir John!" Hij keek haar ongeduldig aan. Ten laat ste glimlachte hij. t „Schelm 1" fclep hij uit lep, veel la- vische troepen hun marsch voort, en be zetten zij de Bulgaarsche stellingen tus schen Kpvii en Velrenik; zij gingen vooral krachtig vooruit in de richting van Kai- matChalan, ten noordwesten van het Os- trovomeer. Na een herig gevecht, waarin den vijand zware verhezen werden toegebracht, ver overden de Serviërs de hoogte ten westen van hoogte 1500. Hun voorhoeden bereik ten de eerste stellingen van den Maltalidsj. De strijd wordt met voordeel voor de ge allieerden voortgezet ten zuiden van het Ostrovomeer. Een vijandelijk vliegtuig -werd neergescho ten door een onzer vliegers bij Kardowitsj. Italiaansch legerbericKt In den sector Saloniki en in de streek teil westen van tot meer Butkovo had den onze troepen op 11 en 12 September kleine gevechten met Bulgaarsche afdee- lingen; zij dreven deze terug tot achter oen spoorweg van Doiran naar Dcmïr-IIis- sar. Oostenrijksch legerberiaht Geen gebeurtenissen van belang. Ter Zee. De duikboot- on m^neKooylog. Lloyds meldt, dat hot s.s. „Counsellor" (4958 ton), van de Harrisoa-lijn, in den grond is geboord. De gehoele bemanning is gered. De Zweedsche stoomboot ;,Johan Til- borg", die voor een Ropenhaagsche firma haringen zou halen van IJsland, stiet in de Kögebaai op een mijn. De loods, de schipper en een vrouw werden gered en naar het marinehospitaal te Kopenhagen gebracht. Acht man worden vermist. Diverse berichten Blo Fransehen over Griekenlandi. Woensdag heeft de commissie voor biii- tenlamdsche zaken uit de Fransche Kamer de zaten m hot Oosten Besproken. In de allereerste plaats deed ife voorzitter, Georges Leygues, mededeeling van docu menten. betreffende de Balkan-kwestie en dia Duiisolvs actio te Athene, documenten die den minister-president reeds wiaren voorgelegd. Vervolgens behandelde de commissie lien tcietetand m Griekenland. Hel algetnieën ge voelen was, dat de Entente zien Buiten de bimienlandsjcho politiek van dat lan|d mtoest honden, maar dat rij niet onverschilligs kon zijn voor zijn BuiteiüandsChè politiek, noch Voor do intriges on gebeurtenissen die Üo veiligheid van die geallieerde troepen' in' gieyaar zonden kunnen Brengen! pis het of fensief te Saloniki begint en in de Balkan! een spel zal beginnen dat op duur iea uit slag van den oorlog vjan invloed zal zijn. "De coanUiissio meende dat er geen tijd' inteer is voor diplomatieke besppekingpin;- die geen ander resuUaat zonden hebben dam onzie rijaudon in staat te stellen.' nieuwe middelen tot voi-traging to© te passion, j Gionoraal Pijau. Generaal Ran is op de terugreis uit Rus land te Parijs aangekomOn. ter zou hij zich deze woorden heritinerertj „Als hij ooit terecht moet staan, kan ik hem goon boter ndyiok'aat, dan gij rijt, teewenschen." i Toen, partijtrekkend vjan haar; yjoordeel, kuste zij hem en zei: „En xk! kan, he|m geen eerlijker rechter itoewjejaschen, dacj 69 rijt." ./'.Ij I Wat kón do arme mialn hfemopi doen?. Wat hij deed. JHondiolein zppals rij gezegd had. Sir Olivier gaan opzpeken en hun twist gaan bijlagen. j Hij bekende zijn schuld ridderlijk iea Sir; Olivier nam de bekentenis niet minder rid derlijk aan. Maar toen Sir, John aan1 Jorifd- vrouwc Rosamunde toekwam, ^yias hjj, uit' plichlsgevoeï jegens haar, minder edolmoö- moodig. Hij zei, dat hij ©r, niet jtoe, kó men koin Sir Olivier ieeu goscliikf tefthtgot. noot Voor haar te yinden, ©r£ dat SLq Olivier, uil hetgeen hij nu gezjdgd had, niet moest afleiden, dat hij ooit -rijn toel- slemming tot dit huwelijk] zon gojvten. „Maar," voegde hij «ar bij, daarmede zie® ik! niet, dat ik er mg tegen yeffiztet IkJoeuq het af, maar ik! houd mij er bulten.) Tot, dat rij meerderjarig is, gpl haair Broeder zijn toestemming weigeren. Daarna gaat de 'zaak hem noch ntij ppn'."' „Ik hoop," zei Sir Olivier, „dat hij ©yen!' verstandig zal handelen. Maar wat hij doet,, komt er niet veel pp aam Oycrigans, Sir - John, dank ik u voor uw oprechtheid, en het verheugt mij te weten; dat, al uw® ik] ,u niet onder mijn yriendm ro&rfen, ik! u tenminste niieit ondier miju yjgandep] behoef to teRpa." @ZsrAt vervolgd}, j :.i[r I JlllT. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1