De oorlog. Dit Burner Maat nit DEIE Maifc Eerste Blad. DE ZEEVALK. ■'M 69"* Jaargang Zaterdag 16 September 1916 NO. 15245 Deze courant verschijnt d agelij ks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Hayen No. 141 (hoek Korte Haven). PrQs der Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters' naar de plaats die zij innemen. Advertentiên bij abonnement op voordeehgo voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiên worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat tengevolge van de stijging der bloem- en mealprijzen, de maximumprijzen van het biood met ingang van 'Maandag 18 dezer als volgt zullen zijn Vastgesteld: witbrood met melk gebakken per 7 fl.Gr. 19 cent; witbrood met water gelrakken per 8 H.Gr. 18 ct.; ongebuild tarwe melkbrood per 6 H.Gr. 13 ct.Regeeringsbrood op broodkaart per 1 K.Gr. 12 ct, en, i tevens dat de maximumprijs van de sui ker (wit en geraffineerd), eveneens met ingang van Maandag 18 dezer is veihoogd tot 29 cent per Va K Gr. I De Burgemeester van Schiedam; M. V. HONNERLAGE; GRETE. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i Gezien art. 98 der Kieswet, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat ,het proces-verbaal, bedoeld bij" -artikel 93 dier wet, van de op den ifxien idezer dn deze gemeente plaats gehad hebbende stemming voor de verkiezing' van een lid van den gemeenteraad, in Kiesdistrict I, op 'de Secretarie der gemeente ter inzage is nedergelegd en dat een afschrift daarvan aan het raadhuis is aangeplakt. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den lGden September 1916. Burgemeester en Weihouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKEXGA. Gasfabriek, Drinkwaterleiding en Eleetriciteitsbedrijf der gemeente Scliiedam. Aan bovengenoemde ïnrichtin'gen wordt gevraagd, om spoedig in dienst te treden, een 2e KLERK, aanvangssalaris f500. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen voor 23 dezer te zenden aan den Direc teur. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch légerberieht. Legergroep-Rupprecht v. B,eie- ïen: Met dezelfde hevigheid als in de Roman uit het laitst der 16e eeuw, iraiar 't Engelsch van RAFAEL SARATINL 9) Maar al hield Sir John zich nu, onzij dig, Pieters haat weixl nieits minder; in tegendeel hij vermeerderde met den dag, Weldra kwam er nog ©en reden bij, om hem te voeden, waarvan Sir Olivier geen Vermoeden had. Hij" wist, dat zijn broei, der Lionel bjjna dagelijks naar Malpas reed, en hij kénde het doel van die dagelijkfi sche tochten. Hij Wist van de dame, die daar een soort van hof hield Voor do fatten van Truro, Penryn en Hel sten en, wist iets van den slechten naam, dien zij in de stad had en die de reden, was, waarom ziij zich op het 'land feidggetrok- 'ken had. Hij vertelde zijn broeder eenigqj ronde en Leelijke waarheden omtrent haar, om hem te waarschuwen, en Voor, deeeb- ste maal begon de jongeling bijna met hem te twisten. Daarna noemde -hij haar 'niet meer» Ifij wist;, dat Lionel, zoolaksch' als hij was, stijfhoofdig zijn kon, en hij kende de menschelijke natuur genoeg» omi overtuigd te zijn, dat een tusschenbeideni komen hier 'n breuk-zou Veroorzaken tus schen hem en zijn broeder, zonder dat hij er zijn ware doel mee zou; bereikten. Dus haalde Olivier gelaten zijn schouders op, en hield zijn mond. Hjrj liet de zaak rustenj etó sprak nooifi meer v)an Malpas en de siren©, die daag- vorige dagen wordt de artillerïestrijd voort gezet tusschen Ancre en Somme. Een poging van steike Engelsche strijdkrachten om onze zuidelijk van Thiepval ombui gende linie door een omvattenden aanval te nemen, mislukte. Sterke, dapper door gevoerde Fransclie infanterie-aanvallen, door langdurig roffelvuur voorbereid, had den ten doel tusschen Rancourt en de Somme een doorbreking te bewerken. Zij mislukten onder zeer bloedige verliezen. De boerderij Le Priez, ten westen van Ran court, is door den vijand bezet. Ten oosten van Belloy en ten zuiden van Soyecourt werden partieele aanvallen afge slagen. In succesvolle luchtgevechten scho ten kapitein Boleke en luitenant Wintgens elk twee machines neer. LegergroepDuitse he kroon prins: Nog werd gemeld, dat op 13 Sept. ten westen van do* Souvillekloof een deel van onze voorste linie verloren ging In hevigen, des- nachts voortgezetten strijd, werd de vijand er weer uitgeworpen. In den avond liep een Fransche aanval Idood voor ons front ThiaumontFleury. Fransch legerbericht Ten noorden van de Somme veroverden gister-(Donderdag) avond de Franschen in een stormaanval alle Duitsche loopgraven ten zuiden van Rancourt; Fransche troepen drongen door tot den rand van dit dorp. Gedurende den nacht nieuwe Duitsche aanvallen ten oosten van Cléry. Hun po gingen leden bloedig schipbreuk, vooral op het uiterste zuidelijke punt van hoogte 76, waar zij zware verliezen leden. Ten' zuiden van de Somme sloegen de Franschen gemakkelijk een handgranaten- aanval af ten noorden van Bemy-en-San- terre. Tusschen Oise cn Aisne konden de Fran schen bij een overal op een Duitsche loop graaf bij Autreche den Duitschers verlre- zen toebrengen en krijgsgevangenen maken. Rechts van de Maas trachtten de Duit schers tweemaal de Fransche stellingen aan te vallen ten westen van den weg en het fort Vaux. Zij werden telkens door ons mitrailleurvuur teruggeworpen. Elders was de nacht rustig. *- De strijd aan de Somme. In een Havastelegram wordt gezegd, dat de dag van Donderdag werd gekenmerkt door Duitsche tegenaanvallen op het nieu we front; vooral waren deze hevig op hoogte 76, het dal van de Torvdlle, waar de eerste uitloopers uitkomen van Mont St. Quentin, en rondom Bouchavesnes, dat een ^saillant vormt van een K.M. diepte en twee K.M. lengte, een soort bastion, voor uitgeschoven in de vijandelijke linies, waar in hoogte 130 valt en dat rechtstreeks de dorpen Rancourt, Moislains, het Losch St. Pierre Vaast en het hosoh van Vaux onder vuur houdt, benevens de geheele linie van het noorderkanaal van de Somme tot voor- woonde. Intussehen ging de herfst over in winter en met de komst vian het storml- achtige weder hadden Sir OliviieT en Ro- somunde minder gelegenheid elkander te ontmoeten. Hij wildeniet naar Godolphin Court gaan, omdat zij dat niet wenschte, hij vond het zelf ook het beste, weg te blijven, omdat hij anders gevaar liep twist te krijgen met den heer des huizes, die hem de plaats vierboden had. In die dagen zag hij Pieter Godolphin maar weinig, en bij de enkele gelegejnhe- den, dat zij elkander ontmoetten, gingen zij elkander met een enkelen hoofdknik voorbij. Sir Olivier was volkomen gelukkig, en het viel de menschen op, dat hij zooveel vriendelijker sprak, dat zijin voorkomen' opgewekter vnas geworden. Hij wachtte op zijn aanstaand geluk met het vertrouwen van een onsterfelijke in de toekomst Ge* duld was het eenige, wat het lot van hem vroeg, en dat gaf liij met opgewektheid; gedachtig aan de bekroning', die hem wel dra ten deel zou vallen. Hét eind© van; het jaar naderde; en voor dat er weel een winter kwam zou er een meester® op het Huis Penansow zijn. Dit scheep hem evten van zelf sprekend als het jaar getijde zelf. En toch, ondanks al zijn ver trouwen, el zijn geduld en het geluk, dat hij verwachtte, waren er oogenblikken, dat hij ter neer gedpuklt werd dtoor; ©en z|eU k'er Voorgevoel van komend onheil, dooij een bewustzijn van een ongeluk in den schoot van het noodlot Als hij zijn neer slachtigheid trachtte te ontleden en erne* denen voor probeerde te vindien, vpnd hij bij Moislains. Alle tegenaanvallen met groote troepenmassa's, gesteund door veel artillerie, waren vruchteloos. De verove ring van de boerderij Le Priez is van groot belang; hiermede is de omsingeling van Combles begonnen. De welgeslaagde actie van de Fransche troepen leidde tot een belangrijke terrein winst tusschen Guillemont en Anderlu tegenover Combles. - Van het Oostelijke front. Duit sch ïegerbterïcht Fropt-Leopold van Beieren: Niets bijzonders. Frontaartshertog Karei: In den Narojofka-sector en oostelijk daarvan had den ondernemingen van-Duitsche en Turk- sche afdeelingen succes. In de Karpathen werden aan de weste lijke helling van de Cimbroslawa tot aan onze linie doorgedrongen Russen terugge worpen, Evenzo© werd het gisteren ten wes ten'van Capcfel in 'svijiamds hand gevallen deel van onze stelling heroverd. Oostenrijksch legerbericht. Frontaartshertog Karei: In het Cibo-dal zijn de gevechten ten gunste der O.-H. troepen beslist. Behalve patrouille-acties met gunstig ver loop voor de O-H. troepen, gebeurde er niets. Fropt-Leopold Van Beieren: Tus schen de Lipa en de spoorlijn Rowno-Kowel verhoogde artillerLemoliviteit. Russisch legerbericht. Toestand onveranderd. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch' legerberic.ht Dfö Italianen zijn een nieuw of fensief begonnen. Voorloopig rich ten zij hunne pogingen voornamelijk op hot Karstplataau. Daar werd het geschut 'en mijnvuur opgevoerd tot de uiterste sterkte, 's Namiddags gingen op liet geheele front tusschen de Wippach ©n de Zee sterke Vijan delijke infamtenetroepen in dichte gelede ren tot den aanVfal over. Er ontstonden daar op hevige gevechten. Al gelukte het den ■vijand hier en daar in de voorste O.-H. loopgraven binnen te dringen en zich op eenige punten te handhaven, toch kan zijn eerste stormloop als mislukt worden be schouwd. •Ten noorden van de Wippach tot in de buurt van Plavo eveneens zeer hevig artil lerievuur, maar geen noemenswaardige ïnfanterie-gevechten. 1 Aan het front in het Fliemadal duurt h©t artilleriegevecht voort. Verscheiden aanvallen door Italiaanscho afideelingen, sommige ter sterkte van een bataljon, op den kam. der Fossane Alpen werden afgeslagen. Bij een dier aanvallén ten westen van de Cuma dï Val Ma<ggior© naniiön de O.-H. troepen 60 Alpini gevan gen. in den nacht van 13 op 14 Sept. wierp ©en Oostenrijksch eskader watervliegtuigen met zeer vod. succes bommen op militaire inrichtingen teGrado oneen anjderop mili taire inrichtingen te San Giorgio di Nogaxa, niets, en* hij kwam tot het besluit, dat het juist zijn tovergroot geluk was, dat hem' drukte, en hem soms dat gevoel van waar schuwing gaf, als om zijn opgetogenheid to beteugelen. Eens op een dag, een week voor Kerst mis, had hij aanleiding om voor een on beduidend© zaak naar Helston te rijden. Gedurende ©en halve week had een sneeuwj- storm langs de kust gewoed, en hij had, thuis moeten blijven ©n moeten zien, weli- •sneeuwlagen tover de aarde werden gespreid. Oip den vierden dag hield de storm op, de zon k'wam te voorschijn, do lucht was schoongevaagd van wolken en het geheele land vertoonde zich in ©en schitterend© verblindende blankheid. Sir Olivier riep pm zijn paard en reed alleen weg deor de krakende sneeuw. Hij keerde zeer vroeg in den middag huist, waarts, maar toen hij een paar mijlen van Helston was, bemerkte hij, dat zijn paard een ijzer verloren had. Hij steeg af en met den teugel ovler den arm' stap-, te hij al zingende door de zonnige vallei tusschen de hoogten Van Eendennis ton! Arvvenack. Zoo kwam hij te Simthick aan de smederij. Een groep van visscbers en boeren stond .er bij, want hij .gebreke aan' een herberg, was dezto smederij altijd een Verzamelplaats. Behalve de hoeren en een landreizend koopman, met zijn' bepakte paarden, waren er Sir Andries Flack, de predikant van Penryn! ton Gre.gorius Baine, -een der rechters uit die huurt van Truro. Sir Olivier kénde beiden goled, en hij stond met hen te praten, terwijl hij op zijn paard wachtte. 1 Er werden Verscheiden branden waargeno men. Ondanks de zeer hevige beschieting keerden de vliegtuigen behouden terug. Italiaansch legerbericht Tusschen de Vanoibeek en het Fiemirna- dal hebben de aanvallen der Italianen, rlie ten doel hebben hot beat op den kam ten noordwesten van 'Camiol uit te breiden, goeden voortgang, ondanks de moeilijkhe den van het terrein en den hardnekkige® tegenstand van den vijand. Op den Lagazhoi (Ttavenanzes-Boite-da!) onderhield de vijandelijke artillerie giste ren den geheelen dag een hevig vuur op de stellingen, die de Italianen onlangs ver overd hebben; zij kon echter den kracjhtigem tegenstand der Italianen niet breken. Op toet Giule-front krachtige acties yan de Italiaanscho artillerie op de vijandelijke linies ten oosten van G orz en op den Karsti bi den namiddag deed de rtaliaansche infanten© onder ©en stortregen een aanval op de stellingen van den vijand ten oosten van liet dal en maakte zich meester van Verscheiden linies, verschansingen. De Ita lianen namen 2117 man, waaronder 71 offi cieren, gevangen en maakten eenige mitrail leurs en bommenwerpers buit In ©etn schitterend luchtgevecht aan de Golf van Ptoaizano schoot een Italiaansch escadrille twee Vijandelijke watervliegtui gen omlaag. Van het Roemeensche front. Roemeensch legeilbldrïfcfhti Aan de noordelijke en noordwestelijke fronten: "Weinig beteekenende gevechten. Aan het zuidelijk front: In deDojiroedsja zeer hevige gevechten. De Russisch-Roe- meensche troepen zijn teruggetrokken naar het noorden. Duitsch legerbericht. In Zevenburgen staan Duitsche en Oos- tenrijksch-Hongaarsche troepen zuid-ooste lijk van Hatszeg in een gunstig verloopend gevecht. Legergroop-Mackensen. De ver bonden troepen braken in flinke aanvallen herhaaldelijk den tegenstand van den vijand en wierpen hem terug in de lime Cuzgun Caraomer. Prins Friedrich Wilhelm van Hessen is bij Caraomer gevallen. Het aantal krijgsgevangenen, gemaakt in de inleidende gevechten en do bestorming van Toetrakan bedraagt na telling ruim 28.000 man. i Oostenrijksch legerberidh'L De aanval van de troepen der bondgenoo- ten in de streek ton zuid-oosten van Hatszeg vordert goed. Ten oosten van Fogaras tusschen Her- mannstadt (Nagy Szeben) en Rroonstadt (Brasso) begonnen do Roemenen voor waarts te rukken over de Alt. Bjulgaarsdh legerher icjht Van Donderdag: 'Aan het Donau-front beschoot de vijand zonder succes Klodowo en het dorp Vavidoveên. Niet sterke vijan delijke afdeelïngen trachtten tweemaal Ijij de dorpefa Vostol, Malkavarbitza en Gocma- varbjtza naar den rechteroever te komen, maar werden verdreven. Het trof alles heel ongelukkig. Van hét verliezen van het hoefijzer af tot de ont moeting met di© hoeren toe, want terwijl Sir «Olivier daar stond, kwam Pieter Goi- dolphin do zachte helling van Arwenackj afrijden.' Later zeiden Sir Andries en Bainé, dat het scheen of Pieter gedronken had, zori rood was zijn gezicht, zoo onnatuurlijk! de helderheid van zijn oog;, zoo zwaar zijn! spraak! en zoo overdreven en dwaas, wat hij zei. Er kon weinig aan getwijfeld wor den, dat het zo» was. Hij was verslaafd) aan „Canary" l), dat was Sir John Killi- grew ook, en hij had hij Sir John, gcgeSj ton. Hij hoorde tot die menschen, die twist ziek worden door den wijn hetgeen! wil zeggen dat, alsf de wijn er in en hiet zelfbedwang er uit is, zijn eigenlijke aard onbelemmerd te voorschijn k'wam. Hel zien van Sir Olivier gaf den jongen man prei cies wat noodig was, om uit zijn humeuri te geraken, en hij werd misschien in zijn plan verhaast door de tegenwoordigheid van die^, andere heerien. In zijn halüroru kén toestand herinnerde hij zich misschien, dat hij Sir Olivier eens geslagen had, en dat deze gelachen en hem geztejgdi had,, dat niemand het zou. gelooven. Hij hield den teugel zoo plotseling in, toen hij bij do groep k'wam, dat hij zijn paard bijna geheel achterover trok, maari hij bleef in den zadel. Toen k'wam hij door de sneeuw, di© juist Vpor de smeé Een soort .Vian wijn, die afkomstig is v|an de Canariseh© eilanêepl In de Dobroedsja wordt die opmarscli voortgezet. Het gevecht, dat zich aan de linie Oltina-meerParkenjApastMussa- beyTsjifoekenj aan de vroegere Roemeen sche grens heeft ontsponnen, ontwikkelt zich ,to onzen gunste. Wij maakten lot dusverre 24 snelvuurkanonnen buit. De vijand werd teruggeslagen en leed zware verliezen. Het gevecht duurt voort Aan de kust van de Zwarte Zee is het rustig. 1 Een overwinning in d.e Dobroedsja. De Duitsche keizer zond gisteren, den loden. September, het volgende telegram aan de keizerin: „Generaal von Mackensen bericht mij zoo- even, dat de Bulgaarsche, Turksche en Duit sche troepen in de Dobroedsja een beslis sende overwinning op de Roemeensche en Russische troepen hebben behaald. t Wilhelm." Het Roemeensche leger- eommando. De tegenslagen van de Roemeensche le gers in de Dobroedsja hebben den bevél hebber dier troepen, generaal Georgesen, zijn commando gekost. Hij is tot militair attaché te Londen benoemd. Generaal Crainiceano neemt zijn comman do over het tweede legerkorps' over, gene raal Averescu is tot bevelhebber van het derde legeikorps benoemd. Tan het Balkanfront. Duitsch legerb'toxicht Na hevigen strijd ging de Malka Nidze (oostelijk van Flomna) verloren. In-het Mjog- lenagébied weid een vijandelijke aanval af geslagen. Ten oosten van de Wordar wer den Engelsche afdeelingen, die zich in een vooruitgeschoven Duitsche loopgraaf e hadden vastgezet, verdreven. - Oostenrijksch legerbericht Toestand onveranderd. Bulgaarsch legexbe r,iQ,hi Aan het Ostrovo-meer zwakke infaaterie- gevechten. J In het „Mogleni tza-dal levendige actie. De vijand deed herhaaldelijk aanvallen op den Bahovto-heuvel en do hoogten Kovil en Boejoetsj. Allo aanvallen werden met zware verliezen aan de zjde van den vijand afgeslagen. Aan heide zijden' van de «Woidar en aan* het Stroema-front levendig artillerie-vuur. Aan de kusit van do Egeïsche zee de gewone kruistochten van de vijiandelij'ko vloot. Fransch jegexb'ériohl Van de Stroema tot het Doiranmeer we- derzijdsche kanonnade, welke vtrij hevig was hij den Bdesberg. Op den linker War- daroever levenden de Engelsche troepen aan de Bulgaren, gesteund door Duitsche,infan terie, een hevig gevecht dat in het voor deel der Engelschen eindigde. Atohikowo werd in sbopm genomen, even als twee stellingen ten noorden van die plaats, waarin de Engelsohen zich krachtig Versterkten. Wij maakten honderd krijgs gevangenen en veroverden tien mitrailleurs. Aan den rechter Wdrdaroevtër veroverde de Franschen loopgraven oMer ©en frept van de rij vuil en modderig Wo.% ton fcéeik! schuin naar Sir Olivier. „Jk kom van Arwenaek," verteld© hi) onmoedig. „We hebben over je gepraat.'." „Je kéndt geen beter onderwerp; van! ge sprek hebben," zeide Sir Oliviér, glim)- la'chend, ofschoon zijn ©ogen bard en wat verschrikt stonden, maar zijn onrast bép trof niet hem zelf. - „Je hebt gelijk, je bént één interriessanf onderwerp jij zelf esa je zedelooz© vader." i' Mijnheer," antwoordde Sir Olivier, „ik) heb' al eenmaal gezegd, dat het jaminei) was, dat uw moeder niet igeziWegen hééft.'* Do woorden waren er btrj hem uit on der prikkel van de gnov© heleediging hemi aangedaan, in de plotseling© blinde woe de van dat verhitte en uitdagende gelaat hoven hem,. Hij had ze nauwelijks ge zegd, of "hij had er berouw van, temeer omdat zij begroet warden defer het gelach' van de boeren. Hij zon op dat oagen'i blik zijn halve vermogen hebben willen' geven, als hij z© had kunnen' herroepen^ Godolphin's gezicht veranderde zoo vol komen, alsof hij een masker had afgeno;- men. Van donkerrood werd Ijet vaal, dé t ©ogen flikkerden, de mondi (rak samen. Zoo keek hij oen «ogenblik op zijn vijand) near. Toen, staande in de stijgbeugels, zwaaide hij zijn zweep. „Jou hondl" schreeuwde hij. „Jou hoind!"l En de zweep k'wam neer en maakte ©efti langen, rooden streep over toet donkere' gezicht van Sir (Olivier. i (Wordt vervolgd SCHIEDAMSCHE COURANT f .i "i V»| /ssjfijs. c. -v i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1