09"* Jaargdng De oorlog. Maandag 18 Septemhër 19Ï6 IVO 15246 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zou- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en-Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten de3 middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjf innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103, L.\ Kennisgeving. SCHOUW Burgemeester en Wethouders van Schie dam; 1 l Gezien art. 5 der verordening regelende den waterstaatkundigen toestand van de landerijen en erven, liggende in de genic-en te Schiedam, tusschen den Rotterdams dien Dijk, den Polder Oud Malhcnesse en de bebouwde kom der gemeente Schiedam; Brengen ter kennis van de oigenams van de landerijen cn erven, als in hoofd dezer bedoeld, dat op Woensdag 4 Oc tober 1916, des voormiddags ten negen ure, een SClIOlJiWi zal gedreven woiden over de slooten om hun land of erf, met de kunstwerken daarin. Wordende hij deze ieder, diem zulks mocht 'aangaan, gewaarschuwd, te zorgen dat aan de voorschriften alsdan behoorlijk voldaan zij Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, y. sickenga: BUITENLAND. Yan het Westelijke front. Over de hevige gevechten van Vrijdag welke den Engolschen nieuwe terreinwinst brachten, deelt het Duitsche hoofdkwartier nog de volgende bijzonderheden mede „Een krachtige stoot, uitgevoerd door on geveer 20 Engelsche en Fransche divisies, werd na 'oen lot diet hoogste opgevoerde beschieting gericht tegen liet front tusschen Ancre en So mme. Na een boeten strijd weiden wij door de dorpen Courcelctte, Martinpuich en Fiers toruggediongen. Comhles werd togen krachtige Engelsche aanvallen, behouden." Door het terugwerpen der Duitschers uil genoemde plaatsen, vormt thans hel ver sterkte dorp Thicpval, het gevechlsdoel van den linkervleugel van het Engelsche le ger, een sterk vooruitspringend deel van het Duitsche front in de Engelsche linie, «lat nu ten zeer zwanen druk der Engel schcn heeft Ie weerstaan. Zaterdag hebben de Engelschen hun of fensief op dezelfde plaats voortgezet en Zijn daarbij 1 Va 5 3 KM. voorwaarts ge. drongen over oen front van 10 K.M Over het aantal daarbij gemaakte gevangenen en den huil geven onderstaande legerherich ten nadere bijzonderheden. Ook zuidelijk van de Sommo werd er Vrijdag hevig gevochten, maar hier hadden Roman uit hot laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch yati RAFAEL SABATINI. 10) Met kreten van afschuw en toorn! wier pen de anderen, de predikant, de Tech- ter cn de boeren, zich luasclien de twooi, want Sir Olivier keek heel 1 eel ijk cn ieder een wist, dat hij iemand was om bang ynor lo 'zijn. „Jonker Godolphin, schaamt u," riep de predikant uit. f I „Als hier k'waad uil voortkomt hen ik getuige van' uw groven -aanval. Ga heen van hier!" I „Loop naar den duivel, mijnheer," zei Godolphin met een dikke tong. „Mag de naam van mijn moeder op de lippen ko men van dien bastaard? Bij God, de zaak is hiermede niet afgedaan. Hij zal mij zijn vrienden zenden, ;of ik! zal hem af ranselen, iederen koor, cla't ik hem zie» Hoert ge het, Sir Olivier?" Sir Olivier gaf geen antwoord. „Hoort ge het?" b'ru.lilo hij.'„Er is dit maal geen Sir John Killigrew, op wien ge den twist kunt s'chuivten. Kom bij me en ge zu.lt de bestraffing krijgen, waarvan1 deze zweepslag maar een voorproefje was," Toen gaf hij me't een dikken lach zijn paard zoo hevig de sporen, dat hij den predikant en een ander bijna omver] iwierp. i '„Wacht nfaat; ©Ven! op mlet," JJruld© Sir, de Franschen minder succes'dan hun bond- genoolen ten noorden van de rivier. Ilun aanvallen werden, zegt het Duitsche hoofd kwartier, bloedig afgeslagen. Echter hadden Duitsche 'aanvallen op het Franschc front ten Oosten van Bemy en ton N. van de Somme bij Clery, evenmin succes. Zaterdag maakten de Franschen ecnige vorderingen ten Kooiden van Rouchavvs- ntes en namen ten N.O. van Bemy eer# schans. 1 Voorts zijn er in 't laatst der vorige week heel wat luchtgevechten geleverd, waarbij verscheidene vliegtuigen van heide par tijen zijn vernield. De Duilrehe kapitein Bcihlke nam twee Pransche vliegtuigen voor zijn rekening, zoodat hij thans 26 vijande lijke vliegtuigen heeft neergeschoten. De gisteren uitgegeven iegerberiehtcn la ten we hier volgen: Duitse'h legerhericht. Bij het leger van Albert van Wuilemborg en den Noordelijken vleugel van de leger groep van prins Ruprecht van Beieren werd druk doorgevochten. De slag aan de Sommie duurt nog steeds voort. Ten Noorden van de rivier zijn alle aanvallen bloedig en voor een deel reeds door afsperringsvuur afgeslagen, Om kleine stellingen der Engelschen hij Courceletto, Fiers en Westelijk van Lesboeuf wordt nog gevochten. Ten Noorden van Ovillers be- liaaïden Wij hij den aanval toordeelen. Ten Zuiden van de Somme kwam het niet tot bepaalde aanvallen. De artillerie- slrijd werd ook niet afgebroken. Fransch 1 egc rhe ri c hl. Behalve vrij levendige artilleriegevechtcn aan het Somme-fronl in de sectoren van Berny cn Vermand-Ovillcrs heeft er in den loop van den nacht aan het geheel© front geen belangrijke gebeurtenis plaats geluid, In den macht van 15 op 16 September hebben twee Frans che vliegers 15 bommen van 120 m M. op het station yan Halshein geworpen; in den nacht van 16 op 17 September zijn er 230 bommen op het sta tion en vliegloodsen te Tergnics cn 32 op het station van Abbaucourt geworpen. In denzclfdcn nacht hebben Franse!lie es kaders met goed gevolg 72 hommen van 120 m M. op do stations ie Roisel, Epéliy, Athies en den spoorweg St. Quentin-Elan geworpen. En gel scli Jeger bericht Ten Zuiden Van do Ancre zijn wij sinds gisteren tusschen IVa en 3 K.M. vooruit gekomen ovier oen front van 10 K.M. Hot aantal gevangenen, lieden (Zaterdag) ge maakt, bedraagt 1700, o.w. 51 officieren. Het totaal aantal gevangenen, dat in twee dagen door ons gemaakt is, beloopt over de 4000, o.w. 116 officieren. Blijkens de ingekomen berichten zijn tot dusver 6 ka nonnen en meer dan 50 machinegeweren buit gemaakt of vernield. Ook is oen aan zienlijke hoeveelheid ooi logstuig vermces- lerd. 1 Op 15 September zijn 15 Duitsche vlieg tuigen huil gemaakt; van onze vliegtuigen worden er 6 vermijt. Avondcommuniqué Gisteravond hebben wij onze vorderïn- Olivier hem na. „Je zult niet meer rijden, dronken gek!" En in woede riep hij om zijn paard, slingerde den predikant en! Baino weg, die hem trachtten tegen te hou den en te kalmceren. Hij sprong in den zadel, toen het paard hem gebracht werd, cn vloog in woedende vervolging weg. De predikant keek den rechter aan, en deze haalde'de schouders op-met strjfgo- sloten lippen. 1 1 „De jonge gek is dronken," zei Sir An- dries, zijn witte hoofd schuddend. „Hij is niet in een toestand om voor zijn Schep per te Verschijnen." I „Toch schijnt hij daar zeer verlangend naar te zijn," zei rechter Baino. „Ik zal wel moor vun de zaak hooren." Hij keer de zich om en keek in de smederij, waar het aanbeeld nu ledig was, de smid zelf stond zwart en met lederen voorschoot op den drempel, te luisteren naar het verhaal, dal de hoeren van het gebeurde deden. 1 1 Hef scheen," dat Baino gevoel voor ver gelijkingen had. „Waarlijk," ziei hij, ,,dq plaats was uitstekend gekozen. Zij' hebb'en hier heden een. zwaard gesmeed, do,t alt leen 'met bloed hard gemaakt kan wor den." 1 1 1 HOOFDSTUK IW i De plaatsvervanger. E© predikant wilde Sir Olivier achterna rijden, en vroeg rechter Rain© met hem mede te gaan. Maar de rechter koek' langs! zijn langen, neus en oordeelde, dat het gen hij Courcelette over een front van 1009 yards uitgebreid. Bij Thiepval hebben wij over een front van een mijl vijandelijke versterkingen ge nomen, die bekend, waren onder den naam „Donau-ccbans". De vijand liet een hoeveel heid geweren en uitrustingsstukken achter. Wij hebben ook een krachtig verdedigd werk bij de Mouquet-hoeve genomen. Het aantal gevangenen neemt toe. Geschut-auto's. Cc oorlogscorrespondent van het Parij- scbe blad „Liberté" meldt nog over de wapende auto's, die liet Engelsche leger met veel succes zegt te bezigen: „Tusschen het Delvillebosch en Fiers hebben de pantser-aulos ten groote rol gespeeld. Toen de artillerie beschieting opi- hield, zagen de Duitschers, véór de storm aanval sgolven uit, ontzaglijke stalen mon sters naderen, die onafgebroken een ver bijsterend vuur uitbraakten. Deze helsche toestellen, spoorvormig van voren, storm den over alle hindernissen heen, doorsne den de prikkeldraadversperringen en ren den tegen de verschansingen op. Een wa re Verdwazing heerschto er in de Duit sche gelederen. De pantsermonsters kwa men pas tot staan lijij den zoom! Van lie{ dorp Fiers. Toen trad de infanterie op." Een Reuter's oorlogscorrespondent irt Frankrijk vertelt in een omschrijving van de jongste gevechten: i „Waar onze soldaten ten de gemaakte gevangenen vooral vol van zijn, zijn de nieuwe „tanks", of mobiele gescltiHtorens, die 200 fto bitterend werk! hebben Verricht Inderdaad, hel is niet te veel gezegd, dat het er allen schijn Van heeft, dat deze nieuwe toevoeging aan ons oorlojgs-l materieel leen goed middel is, om op doeltreffende wijze 'tegen de machinege weren van den vijand op te 'treden. „De gevangenen geVen toe, dat de aan blik van deze ongure monsters, die, al vuurspuwend, op hen kwanten toekruipen, een van de meest demo ral iseerende erva ringen was, die zij nog hadden opge daan J Tan het Oostelijke front. Na een ge ruimen" tusschenpoots- hlehheu de Russen Zaterdag 2iun stormloopen op het front der Cenlralen hervat en wel spe ciaal in de huurt van Lusk en in do Kar- pathen. Een geweldige menschenslacMing is tot dusver als het voornaamste resul- lüiat ervan aan te merken. Tot nu toe sllaan over dezen nieuwen strijd ons alleen de ginter uitgegeven logerberjdhton der Cen- tralen ter beschikking: Duitseh legerbericlit. Legergroep Leopold van Beieren Op liet geheelo front ton noorden van Pinsk maakte zich een toenemende bedrij vigheid Van het Russische geschut bemerk baar. Westelijk van Lusk viel de vijand des ochtends, des middags en tegen dién avond uit een linie over een> breedte Van KM., van Zaturcy (aan de Dosturya) tot JRustro- niets zou helpen; dat Üe Tressilians al tijd woeste en bloeddorstige micmschen ge weest waren en dat een h'oozte Tressilian; het best vermeden werd. Sir Andties, die Ver van dapper was, vond, dat teir wijs heid zijn kon in de woorden Van. dean; rechter, en bedacht zich, dat hij zorgen; gqnoeg van zichzelf had. met een ondeu gende vrouw, zonder nog de Jasten' van anderen er hij te nemen. De rechter! zei,: „Godolphin en Sir Olivier hebben diep storm tusschen zich opgewekt, ze moe- ten hem in Gods naam maar uitvechten', en als zij daarbij misschien elkander den hals afsnijden, nu, dan Zal het land. Van een paar woelige klakten bevrijd zijn. Do marskramer noemde hen een paar gokken, wier handelwijze bot verstand yan een eenvoudig burger te boven ging. De anj- deren de jvisscherS cn dje bperen f kond dn hen niet volgen, ook' al hadden zij gewild. 1 1 Zij verspreidden zich, om het nieuw tje van dieu korten, jievigert .twist rond! te Vertellen en te voorspellen, dat dn bloed zou vloeien hij de beslechting er van. Dczo veronderstelling grondden zij geheel op den aard der T,rtessi lians. Maar zij hadden het geheel mis. Het is waar, dat Sir Olivier den weg afgal loppeerdb, die de rivier de Penyyn volgt ©n dat hij de brug overvloog, het stadje Pepryn. in, Godolphin achterna met moord in zijn, hark Menschen, die hem. zoo woest za- gen rijden med den roodett gfjreep ovjettj zijn bleek, woedend gezicht, zeiden, dat luj er als een ware duivel uitzag. Hij myty onze troepen, die tot de krijgsmacht van v. Terztyan&ki behoooren en werden aangevoerd door generaal v„ der Manvitz, in groote getalsterkte aan. Aan den aanval der Russen werd deelgenomen door de beide garde-korpsen«n do Russen kwa men zonder ophouden telkens! weer en masse opzetten. Onder groote en voor een deel, naar de berichten behelzen. ,,ont zaggelijke" verliezen, is de aanval mis lukt- 'Aan het front van Böhm Er mol li mi rink- ten, tusschen de Sereth en de Slrypa, iton noorden van Zborow, eveneens buitenge woon sterke aanvallen op de Duitsche li nies van generaal v. Eben volkomen. Front-aartshertog Karei: Ook aan en beoosten de Narajaiska ging de vijand met een sterke macht tot den aanval over Telkens herhaalde hij zijn aanloop lever geefs. Ten slotte drukte hij liet Duitsche front een weinig terug. Ten noorden van Stanislau werd een aanval der Russen na een kort gevecht van man tegen man afgeslagen. In do Karpathen wierp de vijand tever geefs dichte aanvalscolonnes togen onze stellingen aan beide zijden Van de Lu- dowu. Hij werd hier, evenals aan de grens- hteuvden ten Westen van Sehyrotn en Zuidwestelijk van Domowalra, allerbloc- digst afgeslagen. Leger van generaal Böhm Ermolli: De ■vijand is, dank zij de vruchtbare samen werking Van infanterie en artillerie, overal onophoudelijk afgeslagen, De Russen dachten teu Westen Van ,Lusk hun voomaamlsten slag te slaan togen het leger van vom Torzlyansby, Waartoe zij weder versch aangevoerde garde-divisies "in 't gevecht brachten. In talrijke golven stort ten de Russische massa's zich telkens we der tusschen Pustromyty cn Zaloine op het Vak, waar gteneraal v. d Manvitz' het hevel voert De vijandelijke colonnes zakten mee rendeds reeds Voor onze hindernissen in elkaar. Gelukte het haar al op enkele punten onze stollingen binden te dringen, dan wierden zij bij een tegenaanval or uil geworpen. Het slagveld is overdekt mei ge sneuvelde en gewonde Russen. Het betrek kielijk' gieringe aantal gevangenen wijst op de verbittering van den strijd. Onze ver lieten zijn betrekkelijk gering. Oostonrijksch legerhcricht Opnieuw heeft gisteren (Zal.mxi.agJ de vij and een buitengewone krachtsinspanning betoond, teneinde de linies van de cen traion aan het wankelen to bron gen. Over al vielen do gevechten uit in ons voordcel. Front-aartshertog Karei: Bij «Ion drielan denhoek, ton Zuidwesten van Dornawjatra. tusschen den Kapoel en Gcrnab'ora, Noord wiestelijk van don Jablonicpas, Noordelijk van Stanislau, aan de Narajing.a on Zuid oostelijk van BrzJezamy, wtenden wij door den Vijand meestal met veel talrijker strijdkrach ten aangevallen. De vijandelijke aanvallen eindigden, afgezien Van een onbelangrijk -plaatselijk voordeel hij Lipniea, overal met ©en volledige mislukking voor de Russen. Een gelijk lot hadden de vijandelijke aanvallen tusschen Zborow en de Boven- Seretli. Aan de Karpathen'. Da oorlogscorrespondent van de „Neue reed de brug te Penjryn leen half uur na zonsondergang ever, toen de schemering in .tocht overging en het is mogelijk, dat de scherpe vrieslucht er toe bijdroeg, zijn bloed af te kbelen., JVakil toen hij den ooslelijken, oever der rivier bereikte, ver traagde hij zijn dollejn rit, evenals hij den woesten gang Zijner gedachten ven traagde. De herinnering aan den ©cd, dien lig drie maanden, geleden Rosamunds ge zworen, had, trof hem ais een licliame- lijfe slag. Hij belemmerde zijn Voorne men; en dit bedenkend©, werd do trol van zijn paard langzamey. Hij sidderde hij de gedachte, hoe hij op hot punt was geweest, al het geluk!, dat Voor hem in het Verschiet lag, te vernietigen. .Wat he- teeklende de zweepslag van. «ito jongen, dat zijn woede daarovtcfr zijn gelieelo toe komstige levlen in. de waagschaal zou stol len? Zelfs al zouden do menschen hdm een lafaard noemen, omdat hij den slag ontvangen en rich niet gewroken had, ivat deed het er toe? Het jicihaami vaij; dengenie, die hem laf zou noemen, kon, hjj brandmerken Voor de leugen Van zoo'n dwaze beschuldiging. Sir D li vier sloeg zijn oogen op naar het diepblauwe hemolgd welf, waar oen' enkele ster schitterde, en hij dankte God uit den grond Van zijn hart. 'dat hij Rioter Godoïphin hiel had ingehaald, terwijl hij krankzinnig van woe de was. 1 i (Ongeveer terön mijl benéden! Ponryn sloeg b'j <leh weg fin, idie maar het vleer leidde en giing stapvoets jhuiswaaris over den |heuV|e), Het was niet rijn gewond Freie Presse" meldt «Ld. ZatenJa.g: Da verhezen der Russen iu de ge- Vechien m «ton sector KapoelMesti- canistie behooren tot de zwaarste, die zij ooit in de Karpathen geleden hebben. Voor verschil lende onzer compagniestellingen telden onze troepen na het afslaan der Rus sische aanvallen 600 tol 8u0 lijken. In de ravijnen stapelen de lijken zich op. Voor de herovering van den bergrug StaraAbezy- na offerden de Russen, zooveel menschen op, dat de verliezen niet meer evenredig zijn met d? kleuie behaalde winst De Russische verliezen in het offensief in de Woud-Kn.r- pathen worden, sedert de Roemeensche oor- iogsverklaring, op 12 tot 15.000 man ge schat. Ondanks alle aanvallen, konden de Russen onze troepen niet uit de vendedi- giingrimje KaposiMcsticanistie Verdrijven, en de aansluiting aan ons Roemeensch front blijft xerzekerd. Yan het Zuidelijke front. Hevige strijd op ligt Karstplateau. De slag aan het Karstplateau - zoo seinde Wcenen Zaterdag duurt onafge- gehroken met groote hevigheid voort We derom was het geheele front tusschen de Wippach en de zee het doel van aanval len der lialiaansche infanterie, die gesteund werd door buitengewoon krachtig artille rie- en mijnen vuur. Aan den noordelijken vleugel van dezen sector behaalden de Ita lianen Vrijdag «enige terreinwinst. Hier loopt de Oostenrijksch-ilongaarsche' linie thans dicht langs het oosten van San Grado di Merna. Overigens bleef het govechtsfront onveranderd. Er werden 500 Italianen ge vangen genomen cn drie mitrailleurs buit gemaakt. 1 Ten noorden van de Wippach breidde het gevecht zich uit over bijna alle feont- gedooHen tot aan den Kxn. Het ItaJiiaanschc hoofdkwartier geeft nog nader aan, dat de Italianen de krachtig versterkte hoogte San Grado namen en dat zij meer zuidelijk uitgebreide verster kingen namen in de richting van Loguizza, waarbij zij 1077 gevangenen maakten. 's Nachts werden vijandelijke tegenaanval len afgeslagen en Zaterdags zetten de Ita lianen hun aanval voort en'namen stormen- dorltatid nieuwe versterkingen, waarbij zij nog eens 800 gevangenen maakten. liet Oostenrijksche legerhcricht van gis teren verzekert daarentegen, dat d© flag du nacht voortdurende aanvallen der Italianen het Oostenrijksche front in de Karet hiet aan het wankelen hebben gebracht. „In den meest Noordelijken sector Ss 'svijands kracht na menigen vergecfecbem. aanval ver lamd. liet felst woedde de strijd tusschen Lokvica en het hoogste godeteitó van liiet Karstplateau. 1 „Ten Zuidoosten van hiel DoIkóxIo-mefer, waar de vijand onophoudelijk nieuwe troepen an den strijd wierp ear hier cn daar onze linies binnendrong, eindigden de gevechten van man tegen man steeds weer dn het voordeel onzer troepen; ons 96e infanterie-regiment onderscheidde zich! daarbij hizonder. De ■verliezen der Italianen! waren evenredig aan de groote massa's, die zij in den strijd wierpenzoo namen aan 't gevecht om genoemde hoogte op wqg. Hij was gewoon ovter Trof Us is' Point ie gaan om een blik! te werpen op dq muren van het huis waar Rosam.und.'el woonde en op het raam van haar kamer. Maar vanavohd vond hij den' kortoren wieg oVer den heuvel den vfeiLigsten. Zoo hij langs Godolphin Court ging, ontmoette hij Pictcr misschien weer m zijn vierdwenlcjnj loom waarschuwde hem Vooir zUlk ©en. ont moeting, waarschuwde hem. di© te ont wijken, opdat er niets ergs zou gebeuren.' Do waarschuwing wias jnderdaail zoo ern stig, hij was zoo bang) voor zichzelf ina hetgeen gebeurd was, dat hij besloot P!enr naroiv den volgonden dag tel yerlatem Waarheen, hij gaan zou, bepaaltte hij toen nog niet, Ilij kon haar Londen gaan, hij kon zelfs weer een tocht op ze© oadeij- ncmon een plan, dat hij onlangs yjerp worpen had op Rosamund'e's mistig veri. zoek. Maar het was dringend noodjg, dat hij de huurt yerj iet, en ©en afstand plaath sto tusschen Pieter Godolphin on zichzelf, tot den tijd, dat Jiij Rosamuhde tot .vyoUw kon nemen. Ongeveer acht maaaden yan ballingschap; maar Wat kwaml ©r dit pp aan? Bbter dit flan dat hij oen daad 'zjouj bedrijven, die hem Zotf noodzakhn, zijn! geheele levton verwijderd van haar; door, te brengen. Hij zou' schrijven, op zij zon' het begrijpen en goedkkuren, als hïj haan .vertelde, wat er dien dag gebeurd was» Zijn besluit stond yiast, toen hij pesiar- row bereikte en hij yjoeld© 'zi«d)i ppge'j lucht zoowel door het besluit, als dpjon de belofte, dat zjfn itoekomStig geluk leïj dpor. yerzeferd was. (Wjirdi ventotyfy i t 1 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1