ie oorlog. 69"* Jaargang Dinsdag 19 September 1910 No 15247 DE ZEEVALK. BUITENLAND Van lief, Westelijke front. Van het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Tan liet Roemeensehe front. Yxiii het B&Ihaufront. In Oost-Afrika- BINNENLAND. SCH1EDAMSCHE COURANT r-~ -»>i> Deze courant verschijnt d agelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vla ar ding en fl. 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnemenlen wot den. dagelijks aangenomen. Advertenlien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur dan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92iedere regel Mêër 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zfj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advcrteiitiëu opgenomen tot den prija van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 aohtereem olgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No, 103. De strijd aan de So mme. De vei bitterde strijd aan de Soinme heeft volgens de legeiberichten van gis leien den geallieerden Zondag nog enkele vooidcelen opgelcveul. De ringelschen hel) ben hun linie nog meer a ooi uitgebracht ten Oosten van Com cel et te, terwijl zij1 len Zuiden van Tbiepval nog eenige vorderin gen maakten in hei vijandelijke loopgia verniet. De Franschen maakten, zich len Oosten van Clery van eenige loopgraven meester en maakten ion Zuiden van de Somme eenige vorderingen bij Berny en den oost- rand van Deiiiécouil, volk dorp zij thans geheel omsingeld hebben. Ondanks het feit, dat de vooruitgang dus geheel aan do zijde der geallieei den bleef, zegt het Duitscho ,-tafbericht, dat de he vige gevethleji len Xooiden van de Soi'nme ien gunste van de Dpilschors zijn beslist, dat echter len zuiden van de rivier de totaal plat gescholen gedeelten van stel lingen lussehen Raileux en Vermandovillers met de dorpen Berny en Deniécourt moes ten worden opgegeven. De Fianschen lellen voorts onder de resultaten van den slujd der laatste dagen 1200 gevangenen cn 10 buitgemaakte mi tiailleuis. In een communiqué uit hel Engelsche hoofdkwartier worden de volgende bijzon dei lieden meegedeeld ovei de gevechten van Vrijdag en Zateulag: De aanval begon 1111 den ochtend van 15 dezer aan het Bont van het Leuzc- hoscli lol Pozièics. De vijandelijke stelling bestond uit een duevoudige linie van ver sehan.-ingen. door steikc hulploopgraven veihoiulen. Alhier deze veisterkingen, op een ,tisland van ccn 7000 yatds van ons front, had de vijand onlangs een vierde lime loopgtaven met pi ikkeklraadvct sper- rmgen aangelegd legcnover den weg Lc Transloy-BapaumeDeze vijandelijke ver dedigingbwetken, beschermd door meer dan 1000 kanonnen, vormden een geweldige sterkte. Onze infanterie, vergezeld door zware pantserauto's, bewoog zich voorwaarts voor den stormaanval, onder dekking van arlilleriespervuur. De voorste Duitsche li nie werd overal vermeesterd, behalve op twee punten, namelijk op Jict hooge ter rem fnsschen Ginchy en liet Leuze-boseh en in het Fourcaux-bosch. De infanterie sloeg hier geen acht op cn stormde ver der, met het gevolg, dat zij tegen 10 uui 's ochtends geheel Fiers had vei meeste J cn de stelling voorbij hel dorp naderde. Martinpuïch en Coureelette vielen ons ip Roman uit het laitst der 16e ©cixAV, naiar 't Engelsch van RAFAËTJ SABATINI. 11) Hij jb'raeht zijn paard naar den stol want van zi|n twee stalknechts, had hij den wi verlof gegeven Kerstmis hij zijn' ouders in Devon te gaan doorbrengen 'en was de ander ziek en juist dien dag naar bed gezonden door Sir Olivier, die zorg droeg voor degenen, die hem dienden. In de oe(kamer vond hij het avond eten gereed en een groot houtvuur brand de in de reusachtige stookplaats, eea aan gename warmte verspreidend ia to groo te kamer en rossig flikkerend op de-wa pon trofeeën, die do muren versieidieji, het behangsel en de portretten der d-oodo TreS- silians. Toen hij hem hoorde, kwam de oude Nico]aas binnen mol een groolen kandelaar, dien hij op tafel ze'tte. „U bent laat, Sir Olivier," zei do knecht, „en Jonker Lionel is ook nog niet thuis." Sir Olivier bromde wat, terwijl hijeen, houtblok s'tuk .trapte en bet onder zijn natten voet deed sissen. Hij dacht aan MaJpas en vervloekte Lionel's dwaasheid, terwijl hij, zonder een woord te spro ken, zijn mantel losmaakte e,n hem, op een eikenhouten kist aan den muur wierp, waar hij ook al zijn hoed gegooid, had. Toen, ging hij zitten, en Nikolaas kwam pm zijn laarzen uit te (trekken. den loop van den middag in handen. Aan den rechtervleugel handhaafde de vijand zich op het hooge terrein ten N.W. van het Leuzehosch en onze pogingen om hem !e verjagen mislukten, doch in het Foureaux hosch begon de vijand zich ovei le geven, toen heide vleugels waren om geltokken. Tegen elven 's ochtends nas het heele hosch in onze handen. Zoodoende vermeesteiden wij niet alleen vrijwel het geheele hooge teirein tusschen de vallei van Combles en de Ancre, doch zijn de voorste hellingen reeds zoo goed als afgedaald. Dank zij de vooibeeldige waarneming, welke hierdoor aan de artillerie wordt ge boden, zullen .wij in staal zijn den Duit schors ^geweldig afbreuk te doen. Onze pantserauto's hebben kianig de lei ding genomen. Zij stelden de vijandelijke machinegeweren buiten gevecht en namen de vijandelijke loopgraven onder vuur, waar door zij den vijand aan. 't wankelen brach- len. In den nacht van 15 op 16 dezer begon' de vijand een tegenaanval met troepen die van alle kanlcn waren saamgebracht. Deze tegenaanvallen werden den lGen «voortge zet, doch ze werden afle met zware ver liezen voor den vijand afgeslagen. Den lGcn kwamen onze Iroejien verder vooruit, vooral in de richting van Lesboeufs en zij breidden hun vorderingen uit ten Zuiden van Tbiepval. De uitslag van deze gevechten is van de grootste belcekenis Het is misschien de gevoeligste slag, die den vijand nog door de Engelsche Roepen is toegebracht. De schadelijke invloed-op den geest der Duitsche troejien is waarschijnlijk in zijn gevolgen grootor dan de vermeestering en behcersching van stellingen en het maken van 4 tol 5000 krijgsgevangenen. Terwijl hot Russische stafberidit van aisleron verzekert, dat er niets bijzonders is voorgevallen, weet liet Duitsche te ver tellen, dat de Russen tussclien de Sereth en de Sfrypa herhaaldelijk nanvajién rieden, die onder zware veiliezen werden afgeslagen. Ook meer Zuidelijk aan de Zlota Lipa-, waar de Tutken dapper tegenstand boden, waren hun aanvallen vergoefsch. De Duit sehe troepen onder bevel van generaal v. Gerok gingen over tot oen tegenaanval, waartegen do Russen geen stand konden bieden. De Duitsclier.s heroverden daarbij het grootste gedeelte van bet Zaterdag ver loren terrein. De Russen leden niet alleen zeer bloedige verliezen, maar verloren ook 4500 man aan gevangenen en 16 milrnil- leuis. In de Karpathen werden aanvallen der Russen afgeslagen. IIcl derdo Italiaan sche leger hervatte Toen dal gedaan was, en de oude knecht weer opstond, verzocht Sir Olivier hem kortaf hei avondeten ie brengen'. „Jonker (Lionel zal nu wel gauw kei. men", izei hij. „Eu geef mij wat te driió ken, Nicolaus. Dat heb ik het meest noo dig-" i „Ik heb warme melk met „nanary" ge maakt", zei, Nikolaas, „er is niets boilers op een koudon winteravond, Sir Olivier." Hij ging weg, pm dadelijk, terug tekort ren met teen zwarte Kan, düe geurig dampte. Hij vond zijn 'heter nog in drt zelfdie houding, starend in het vuur en donker fronsend. Sir lOiivier was met zijn gedachten nog bij «tin. broeden in Mnljuas, en liij was er zoo mede vervuld, dat hij voor het oogenhhk zijn teigen zorgen geh'eel vergat; hij ovierlegde, of het toch "eigenlijk niet zijn plicht was, een woord loL viermaning ite wagen. Ein1- dehjjk stond hij met teen zucht op en 'ging aan tafel. Daar kwam hem zijrizirt ke stalknecht in de gedachten, Rn bij vroeg Nicolaas naar hem. Deze zei, dat de knecht vrijwel hetzelfde wasi, Waarop Sir Olivier een glas wam en het miet den kokenden drank vulde. ■„Breng hem dit," zei hij. „Er beslaat geen beter gaensmidde! yoor zulke ziekte." Buiten werd hoefgetrappel gehoord. „,Daar is jonker Lionel (eindelijk," zei de bediende. „Zonder twijfel," stemde Sir 'Olivier toe. „Je behoeft niet hiier te blijvten voor hem. Hier is alles, wat hij noodig heeft. Breng dat aan Tom, Voordat het afkoelt." Hij" wilden den jkktecht weg hebben5, als Zondag zijn aanvallen op het geheele Oos lenrijksch Hongaarsehe front op het Karst- plateau. maar het moest onder zeer zware verliezen overal afdeinzen. Aldus het Oos- icnrijksche stafbaricht, dat levens melding maakt van vergeefsebo Italiaansche aan- i allen op do Fassenor Alpen. Op bun beurt wordt van, den Italiaan- schen kant slechts melding gemaakt yan Oostenrijksche aanvallen op de nieuwe Ita liaansche stellingen op het Karstplateau, die onder zeer zware verliezen fiasco le den. Bovendien namen de Ilalianen 300 gevangenen. Verder, ovenals aan het westelijk front, luchtgevechten en vliegeradnslagen In Zevenburgen hebben de DuitscKOos- tenrijkscho troepen voor 'teerst eens eenig Sucties 'gehad. Ten Z.O. van Hats zeg (ïlot- zing geleverde gevechten, hadden voor hen ©en gunstig vraloop; de Roemenen verlo ren o.a. zeven stukken geschut en een aantel machinegeweren. Tien N. O. A*a,n Fogaras bezetten de Roe- mfenen zonder gevecht Kokalon (Pops). De in de Dobroadsja verslagen Russen en Roemenen hebben zich in een Vooraf ge reedgemaakte stelling, in de linie Rasov'a CabadinuTusla Dij (nieuw aangevoerde troepen aangesloten. Rasov'a ligt 50 K.M. Oen W|. van Ganstanza aan de Donau, ter wijl Tusla 20 K.M. ben zuiden van Con- stenza aan de Zwarte Zee ligt. Bij de vervolging zijn Duitsche bataljons langs den Donau reeds ten Zuiden Aten RasoA'a doorgedrongen en hebben er vijf stukken geschut buitgemaakt. Terwijl in de Doibroedsja de Roemeensehe en Russische troepen ©en groot deel A'an het, Bulgaarscho leger lol zich trekken, wordt hel andere deel lloor liet bonte leger van generaal Sarra.il bestookt. De uiterste linkervleugel der Ententetroepen onder ge neraal Cord cm mor is op het oogenbbk-aan de Grieksch Albaansche grens de Bulga ren aan het terugdrijven en heeft daarbij' de stad Fiorina, ten Zuiden Van Monastic, lie zet. In sanienAA'erkmg met do Serviërs, klie mlaer oostelijk oporeexen, wordt thans op Monastic aangerukt, waarvan men Zondag nog slechts 9 mijl verwijderd was. Ifot is bij deze gevechten, dat voor liet eerst een regiment Grieksche ATijwilligers voor de Entente in bet vuur is getreden. Met het Duitsche verzet in Oosl-Afrika loopt het op een ©inde. Generaal Smuts beschrijft in een, telegram de beëindiging dor operaties, Avaardoor die Duitsche strijd - krachten uit de Uluguru-heuvels Averden ver dreven, met verlies van vele manschappen, een menigte provisie en veel, zoo .niet alle artillerie en depots van munitie voor de kanonnen, die op verschillende plaat sen gevonden en dan vernietigd waren. Ten westen van do* Uhiguru-heuivels na deren de colonnes van generaal Van De venter de groote Ruaka-rivier langs den weg naar Mahonge, terwijl zijl krachtige Duitsche detachementen in zuidelijke rich ting voor zich uit drijven,. Lionel kwam, daar bij besloten. Avas hem met een flink standje voor zijn dwaas- heul te begroeten. Nadenken had hem dd zekerheid g'egevien, dat rlit zijn plicht was met hot oog op zijn voorgenpmten afwrt ziglieid van Penarrow; ien in; het belang! van zijn broeder was bij1 v,as,t besloten, hem niet to sparen. i Hij nam oen gioote teug Van de, mlelk1, en toen hij zie neerzette, hoorde liij Lioj- nel's stap buiten die deur. Dezie Averd' open geworpen ion zijn broeder stond op dien drempel iden oogenblik te staren. Sir lOlivior keek norscb om1, bet wel'- vocr bereide vteiwijt reeds op, die lippen.; „Dus,,.begon, lijj, en Kwam, tniet' verder. IMgeon hij zag vierdreef dip woor den van zijn lippen ien iuit zijn geest; inplaats ervan sprong hij op met ©en' kreet van schrik. „LionieU" Lionel sloop binnen', sloot die deur, en' deed icr den grendel op. Toon leunde; hij er togen, cn keek zijn broeder aan. Hij Avas doodsbleek', nnet groote, donkere vlekken onder zijn oogen; zijn rechterhand, waar aan de handschoen ontbrak, drukte hij tel gen zijn zijde, ien de vingers waren vol bloed, dat er iussch'cn, door druppelde. Aan de rechterzijde van zijn geiel wn.nA buis Avas een groote, donkere vlek, wel ker aard Sir Olivier onmiddellijk bert kende. 1 i „Mijn God!" riep hij, en vloog naar zijn broeder. „Wat is för gebeurd, Lal? .Wie heeft dit gedaan?'.' i j „Pieler Godolphin", Kwam het antwoord v,an de lippen, die in ©cn' vreemden glim!- lach samengetrokken, waren. Lindi en Mikindani,. de laatste haven plaatsen der Duitsche kolonie, die nog in Duitsche handen Avaren, zijn door de Rnt sche maxi li me strijdkrachten en Afrikaan sche troepen bezet. Kleine Duitsche bezet tingstroepea trekken van daar uit naar lid binnenland. Hofberichten. De Koningin-Moeder is gisternamidd.ia per Staatsspoor 1e 5 uur 23 min. van Haai verblijf te Soestdijk in Den Haag terug gekeerd. II. M. werd aan het slation ontvangen door den buigemeestei' en den genema! majoor, gouverneur der residentie. De stationsivachl bracht If. M. de nnli taire eerbewijzen. GonnUIre dUnit. Bij Kon. besluit is de heer C. 0. Ko noAV, Arice-consul der Nederlanden te Ber gen (NoonA'egen) bevoiderd tot consul al daar buiten bezwaar van 's lands schat kist. Audiënties. De geivone audiënties Aran de ministers Aran koloniën en van marine zullen de/e week niet plaats bobben. Rechterlijke macht. Bij Kon. besluit van 1G dezer is benoemd tot substituut griffier bij de ariondisse ments-rechtbank te Roermond, mr .1 11 Bybau, thans griffier hij het kantongerecht to Helder. Indische mail. De directeur-genera aï der posterijen en telegraphic maakt bekend, dat op 20 dczoi gelegenheid tot verzending naar Neder- landsch Oost-Iridië zal bestaan, met liet door bet Suezkanaal derwaarts vertrekken de vrachtstoomschip „Kambangan" van de Stoomvaartmaatscliappij Nedeiland Met dit vrachtschip worden uitsluitend verzonden gewone stukken en aangetee kende stukken, geen geldswaarde inhou dende, welke van een aanwijzing tot ver zending met dit ja chip zijn voorzien. Taberculose-beatrljdlng De Nederlandsche Central veieeniging tot bestrijding van de tuberculose heeft uit gegeven: Aan de vrouwen van Nederland in' moeilijken tijdl, geschreven door den heer C. Dekker, arts. In deze brochure, die voorloopig in be perkt juintal gratis beschikbaar kan woi- den gesteld, na aanvraag bij bet bureau dei Centrale Vcreeniging, Ant. Duycksüaat 115, Den Ijaag, Avordcn Avonken gegeven om trent keuzo en bereiding van voedingsmid delen. 1 Sir Olivier zei goen cnKel Avoord, maar liij klemde zijn tanden opeen en baklo de vuisten, zoodat ^de nagels in dc hand' palm drongen. Toen sloeg bij zijn arm om den jongen, dien bij b'ovten alles in do Avereld, op één na, liefhad, en met angst steunde bij hem tot bij lvet vuur. Daar zonK Lionel in den stoel, Avaar Sir Olivier zoo- pas in gezehyi had. „Wat is je Avond, jongen? Is zij dieji?" vroeg bij met schrik. „Het is een vleesdlnvondmaar ik heb veel bloed verloren. IK dacht, dat ik doodgebloed zou zijn, Viop.rdat ik Hm is kwam." I Met angstige spoed >trok Sir 'Olivier zijn dolk en sneed wambuis, Atest en hemd door, waardoor het blanke A-fecsch Van den jongen bloot kwam. Een oogen bliK Van onderzoek' en hij haalde ruimer ademi. s I 1 „Je bent ©en echt kind, Lionel," riep hij opgelucht „Tc rijden zonder er aan lo denken zoo'n eenv'oudige wond to ver- Binden, en zoo al dit bloedl te verlie zen, al is het maa,r slecht Trassi]iaftsch bloed." Hij lachte door d'o groote reac tie na dien y.rocsdijken sdhrik. „Blijft daar zitten, tenvijl ik Nikolaas roep, om ons te helpen, dien schram, te verbin den." i i i „Neen, neen!" Er klonk plotseling vices in de stem van den jongen, en zijn. hand greep de mómv vjan zijn 'broeder. „Ni kolpas mag het niet weten. Niemand mag het weten, of het is met mij goddam." Sir Olivier, keek verschrikt. Lionel glim ],acbte weep zoo zonderling bevreesd. Een conflict. Naar de „Z Cl." meldt, hebben alle cu- iatoren van lvet gymnasium te Zutjvhen itsrag genomen. Do read had een aftredend lid, dat het college aum curatoren voor herbenoeming hal ambcAo'en, mei herkozen. Een Japanner over Ned.-Indlë. Enkele maanden geleden heeft een ge zelschap .Injtansche geleei den en bandels- heden, oudei leiding van dr. Nitobe, lioog- leoia.n m de koloniale gescbiedems, een bezoek gebracht aan A-erscliillcnde koloniën m Azie, a\ o Nederlandscli Indie cn do 1 Inbppijnen. De heel Nitobe beeft, naar het „Ilbld." aan do „Japan Ad\*eitiser" van 28 Juli j 1. en de Manila Times" \*an 9 Juli j 1. ontleent, in de Asahi A-an Tokio en Osaka zijn nidi ukken A*an dat bezoek in een serie ai Rkelen Avcergegeven. Wat Nederlandsch-Indie aangaat, zegt de lieer Nitobe, dat in de matste jaien oen aanmerkelijke A-erandering ten goede m de bestuurswijze Anel te consiateeren, Acrgclekcn bij omstreek^ 15 jaar geledeiri Toen, meende bij, was de toestond cr zóó, dat Gioot Brittannie en andere Europee- sclie mogendheden zich daarmede zouden hebben bemoeid, wanneer er geen verbete ring gekomen Avare. Die verbetering is er nu eehtcj, lengeA-olge, „vooial vanstrenae cutiek. op de regeeringshandelingen ge oefend dooi* leden van het Nederlandsche parlement, die goed op de hoogte zijn van do toestanden op Java." De „Japan Advertiser" zegt, bij oen aan haling van ecii en ander uit dr. NR-obe's be-choini mgen, dal deze rechtstreeks ge licht zijn tegen dc school A*an „Japansclh© schrijvers en politici, die gelooven, dat lajian's toekomst moet Avorden gezocht mi de Zuidzee en die een uitbreiding ten koste A-an Nedeiland hebben bepleit." liet Tokiosclic blad merkt nog op. dat om eerlijk te zijn, moet AvordenA*ei*klaard, dat tiet hoivormingsproces in Nedoilandscli- Indio al A-eel langer aan den gang is, dan hot dooi dr. Nitobe genoemde tijdpeik vau 15 jaion. i Wat dr Nitobe.'s vei de re Ivescbouwingen aangaat, voorzoover die in de genoemde Bladen Am-don opgenomen, is vooral inte ressant, AArat bij zegt. over do gevoelens, die ten aanzien van Japan in A-erscbillende kolomen van jnheemsclre zijde aan den dag gelegd werden en de waarde, die daaraan moet worden toegekend. Met verwijzing naar lieden als Takc- koshi, wier denkbeelden bij nn als midden- eemvsch Verwerpt, zegt hij, dat deze lieden verkeerd doen anet allerlei \ralsche beschul digingen voor waar aan tc nemen, welke een deel der inboorlingen tegen de Hol landers richten. Die i.,ooorlingen zeggen, wannegr zij Japanners zien, dat zij dezen een Iveter harl toedragen dan Europeanen, en licA-cr door Japanners dan door Euro peanen zouden Avorden bestuurd, enkel en alleen om de Jajianners te A-leien. Deze soort vleierij Adel den Japanners niet alleen op Java ten deel, maar ook in Britsclie, Amerikaansche en ander koloniën. Zij le vert cën groot gevaar voor de Tapamters „Ik heb meer gegevten «fan ik' nam, ■Olivier," zei hij. „Godolphin is trai Ween koud als do sneeuw, waarop ik' hem heb] pdh tprgelaten." i i t De plotselinge ontzetting van zijn broe der en de str,akke blik uit diens Aterblee- k'eml gebaat v-crsohr.ktan. Lionel wat. Hij merkte, zonder er V|an bewust to Avor den, den rooden slreep, die solierper uit kwam, naarmate de kleur uit Sir |01L- A'icr's gelaat Aveglrok'; tooh dacht hij er niet pan, te vragen, hoe 'die daar. Kwam. Hij Avas Lo zeer Vervuld mot zijn eigen' zaken j t „Wat is dat?" vroeg Olivier eindelijk heescli. Lionel sloeg zijn oogen jïeder, niet in staat langer een blik! tte verdragen, die yrces-elijk Avas geworden. „Hij wilde niet anders," bromde hij hij- na boos, in antwoord op het Arérwijt, dat- in. iedere lijn van het strakke gelaat zijns broeders geschreven. Blond. „IK Iwd' hem gOAvaarscliUAVd, mij niet in den Weg to komen. Maar ikt geloof, «lat hij van; avon'd half gok was. Hij heteedigd© mij, Olivier; hij zei dinlgem, die bet h'oven- menschelijk zijn zou om te Verdragen, enHij haalde de schouders op, om zijn zin te voltooien. i „Zoo, zoo," zei Olivier op zachtenj loon. „Laten Avij eerst je Avond yerzor- ^1." t 1 0%>rclt töryolgiïli

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1