is* Jaarg&ng Woensdag 20 September 1916 De oorlog. No 15248 DE ZEEVALK. "buitenland. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en V laar dingen fl, 1.25, franco ger post II. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advortenlien voor het eerstvolgend nummer moeien dea middags véós een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korfe Havenji. 1 Prjjs. der Advertentiën: Van 18 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die z(j innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tariovea hiervan zjjn gratis aan het Bureau 'e bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine'advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. 1 Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Oct. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Familie-, Yolks- en Arlbeiders- tuinen. Den huurders van FamilieVolks- cn Ar- beidersluineii, die tot heden toe nog geen aanvraag tot. huurvterlenging inzonden, wordt bericht dat zij alsnog tot uiterlijk '1 October a., s. daartoe in de gelegenheid Wonden gesleld. Schiedam 20 September 1916. Burgemeester en Weihouders van Schiedam. De Burgemeester M. L. HONNERLAGE GBETE, Do Secretaris, V. SICKENGAL Yan het Westelijke front. Duitsoh legerbericht. Leg-ergr oep-Rupprecht v. Deie ren. In het Sommegobied onder den in vloed van bet slechte weer geen gevechts- aclie. De artilleriebeschieting was echter gedeeltelijk zeer heftig. Ten O. van Ginehy cn voor Combles Ho len wij oenige volkomen in elkaar gescho ten loopgraven in handen van den tegen stander, Wij sloegen echter plaatselijke aanvallen af bij Belloy-on Santcrre en Ver- mandovillers. Legcrgroe p-K roon prins: Links van dc Maas kwamen Franschen bij een aanval aan dc westelijke helling van den Mort Homilie voorbijgaand in onze loop graven. Franscb logerborichi. Aan het Sommegebied belemmerde het slechte weer de operaties. In den loop van den nacht-maakten wij eenige vorde ringen ten oosten van Berny en maakten wc gevangenen. In Champagne nam het gisteren door de Duitschers tegen onze stellingen ten oosten cn westen van den weg Souain-Sommepy gerichte bombardement des avonds in kracht toe. liet word gevolgd door velschil lende Duitscbe aanvalspogingen, voorname lijk in den Russischen sector, waarop vijf achtereenvolgende aanvallen werden ge- Roman uit het lartst der 16e eeuw, maar 't Engelsch van RAFAËJJ SABATINI. 12) i „Roep Nicolaas niet," zei de andere snel. „Begrijp jo niet, Olivier?" "legde hij uit in antwoord op de Vraag in zijns broeders blik, „wc vochten daar bijna in donker en zonder getuigen. Het,7' hij slikle, „liet zal moord gelioomd wor sen, aL was hot een eerlijk (gevecht; en als het ontdekt werd dat ik het was Hij rilde en zijn blik werd wild; zijn lippen knepen zich samen." - „Ik begrijp het," zei Olivier, die het eindelijk begreep, 'en hij voegde ter bit ter bij: „Jij dwaas!" „Ik bad geen keus," zei Lionel. i,,Hij kwam op mij af met zijn uitgetrokken zwaard. Ik geloof inderdaad, dat hij half dronken was. Ik waarschuwde Item, wat er niet den onder zou gebeuren, als een vian ons viel, maar hij vroeg, mij niet druk te maken over die gevolgen, voor hem. Zijn mond was vol yan gemeen© woorden over mij en jou en allen, die ooit onzen maam droegen'. Hij sloeg! ,mij met het vlak van zijn sabel en dreigde mij te doorsteken waar ik stond, tenzij ik nrij -zelf verledigde. Welke keu? bad ik? ik had geen plan hem to doodea zoo waar God mijn, getuige is, OlL- yier." daan. Overal stuitte het verspeningsvuur en mitrailleurvuur do aanvallers, die zwaro verliezen leden. Eenige gevangenen bleven in onze handen. Engelsch legerbericht. i Tengevolge van den aanhoudenden he- vigen regen, is de algemeene toestand in de afgeloopen 24 uren niet belangrijk ge wijzigd. Op drie plaatsen drongen afdce- lingen de Duitsche loopgraven binnen in de richting van Richebourg. Een zeker aan tal gevangenen werd meegevoerd en oen mitrailleur buitgemaakt, mulat den Duit schors verliezen weiden toegebracht. Wij hadden zelf slechts lichte verliezen. Vijf Engelsehe vliegtuigen keerden niet terug sedert het laatste legerbericht. Avondcommuniqué De algemeene toestand is onveranderd. Ten zuiden van de Ancre heeiseht bui tengewone activiteit. Een aanval op de Engelsehe loopgraven ten oosten van Marlinpuich werd zondei moeite afgeslagen. Yan het Oostelijke front. Duit sch legerbericht. iFront-Leepold van Beieren: Duik sclie en Oostenrijksch Ilongaarsche troepen van generaal von Bemhardi bestormden onder aanvoering van den luitenant geneiaal Clausius hel siert bevestigde Russische bruggenhoofd ten Noorden van Z ales ze ze aan de Sloehod, en vervolgden den vijand tot op den oostelijklen oever 31 officieren, 2511 man en 17 mitrailleurs vielen in on ze handen. J Bij PerepelniM (tusschen Serelli en Stry pa) mam een Duitsche jagerpatrouille 2 of ficieren en 80 man gevangen. Front-aartshertoig K'atirel: Een tel genaanval aan de Narajowska bracht ons verder succes. Het aantal gevangenen steeg tot 4200 In de Karpathen vian Smotree tot aan de streek van Ivirlibaba levendige gevechten. Verschillende sterke Russische aanvallen werden afgeslagen. Bij Ludowka behaalde de tegenstander klein© voordooien. Bij Dornawatra, aan den Drielandienhoek, 'leden de Russen en Roemenen bij vergeef- sche stormaanvallen zware verliezen. Oostenrijksch legerbericht F r o n t-a ar t s ho r tog Kjar el: Dia Rus sen zetten in de Boekowina hun aanvallen voort. AUn beide zijden van Dorna Watra strijden ook Roemeensche legerafdeelingen De Oostenrijfech-1 Jongaarsclie en Duitsche sche troepen sloegen alle aanvallen, dio hier en daar werden ingeleid door hui ten- gewoon hevig geschutvuur, af. Ten zuidoosten van de Lindowo drong de vijand en smal gedeelte van. het 0,-ÏI. front iels naar het westen. Bij Lipnica Doluja wonnen de Duitscbers terrein. Russisch legerberi|ic||hlt. In de streek' ten westen van Brody de Zonder 'een woord te spreken, ging OH vier naar een zijtafel, waai' een metalen kom en kan stonden. Hij schonk water in en ging toen even stil zijns broeders v 1 behandelen. Het veihaal, dat Lio- n« leed, maakte berisping onmogelijk, ten mm-le den band van Olivier. Hij had zich slechts de stemming te herinneren, waarin hij zelf Piet er Godolpliin achterna gereden was; hij had zich slechts te herinneren, dat alleen do zorg voor Rosamunde of eigenlijk alleen de zorg voor do toe komst zijn eigen bloeddorstige plan- non beteugeld had. Toen hij do wond ge wasschen had, haalde hij wat tafellin nen uit 'n pers cn sneed dat in reepen met zijn dojk; hij haalde de draden uit oen tafellaken en maakte oen voorloopig kruisverband der draden over de randen van dc wond want de d(egen was recht door do borstspieren langs de rib ben gegaan; deze dradon zouden heipon 0111 het bloed to stelpen. Daarna begon hij dc wond te verbinden met al-de han digheid en bekwaamheid, die hij in den loop zijner zwerftochten had opgedaan. Toen dit ofgejoopen was, opende hij het naam en gooide het met bloed ge kleurde water weg. De doeken, Waarmedie hij de wond had aangeraakt, en alle an dere bewijsstukken der behandeling gooi de hij op het vuur. Hij moiest alle spo ren verwijderen zelfs voor de oogen van Nikolaas. Hij bad het meest volkomen vertrouwen in do trouw van den ouden dienaar. Staar de zaak was te ernstig, om bet minste te wagen. Hij erkende den Russische verkenners gedurende den nacht een aanval op een voorgeschoten vijandelijke post, doodden twintig vijanden en namen een officier en 22 soldaten ge vangen. In de streek van de Narajowka duren de verwoede gevechten voort. Alle aanval len van den vijand werden met grooto vterliezen aan zijn zijde afgeslagen. In de buurt van Szibim en den berg Ruevi, in de Karpathen, bezetten de Rus- sten verscheidene hoogten. Russische verliezen. De „BerL Zeitu.ng am MSttag"tschrijft ov er de reuisachtige verliezen der Rus- ,4cu aan bet Sloehodfront o.a.Hlet is steeds hetzelfde gruwelijke schouwspel, dat nauwelijks nog sterker kan worden. Ons le gerbericht zelf noemt do verhezen aan dat deel van het front ontzaglijk. Voor zoo ver het tere in ons de waarneming toestond nauwe! ijk's de helft van het aanvals front zijn 12.000 Russische lijken ge teld, zoodat op een verlies van 50.000 man op dezen dag moot worden gerekend. De aanvallers stormen in zulk© massa's vooruit, dat een Mecklenburg's jugei batal jon de munitie geheel verschoot en ten slotte toevlucht moest nomen lot do hand. granaten. Een groot deel van do Russi sche garde is verpletterd. Van het Zuidelijke front. Op liet Karstplaleau veriiep de dag van gisteren kalm, daar do aanvalskracht van de aan de actie deelnemende Italiaansche troepen blijkbaar geheel verbruikt was, zegt het Oostenrijksche stafbericht. Op zichzelf staande aanvallen van do Italianen wer den afgeslagen. Gedurende een aantal uren van den mid- «dag was er een zeer lievig aitillerie-ge- vecht, vooral in den zuidelijken sector van het plateau. De Italianen melden, dat zij eeigistor- nacht een hevigen aanval der Oostenrijkers op de door hen veroverde hoogte ten N.O. van Monlfulconc hebben afgeslagen. Kleine infanteriegevechlen zijn geleverd op de hellingen van den Monte Zebio (hoog vlakte van Asiago), waar de Italianen een jaanvalspoging hebben gefnuikt, en in het Travenanzes-dal, waar zij een vijandelijk sohuilhol hebben genomen en bomwerpers, alsmede -wapenen, en munitie, buitgemaakt. Rij 'FHisch en op den kam der Fassaner Alpen sloegen O.-H. troepen verscheiden aanvaUen van kleine afdeelingea af, Yan liet Roemeensche front. Duitsch legerberioEi - i In Zevenburgen werden de Roemeniërs, ten Z.O. van Hötzing (Hatszeg) door de Roepen van luitenant-generaal Von Staab geslagen, en achtervolgd. Legcrgroop-v. Mackonsen. Op ver schillende plaatsen zijn do Duitsch-Bul- gaarsche troepen in de Russisch-Roemeen- sche sleUing RasovaToezla binnengedron gen. ten volle de gegrondheid vian Lionel's vrees, dat hoe eerlijk de strijd ook .ge weest was, iets, dat zoo in 't gejioim gebeurde, door de wet als moord gere kend zou worden. Nadat bij Lionel gezegd had, zich in zijn mantel lo wikkelen, ontgrendelde Sir Olivier de deur, en ging naar boven, om een schoon hemd en wambuis voor zijn broeder te balen. Op liet portaal ont moette ,hij Nicolaas, die naar beneden ging. Hij hield hem een oogenblik aan de praat over den zieke boven, en uiter lijk ten minste was [hij nu geheel kalm. Hij stuurde Jiem weer naar boven voor oen verzonnen boodschap, die hem een poosje weg zou houden, terwijl hij zelf de dingen ging balen, die hij noodig had. Hij kwam naar beneden er mede (en toen bij zijn broeder In de soli'oone ktee- deren geholpen liad met zoo min moge lijk beweging, om bet verband van de wond niet te \erscHuiven, of die weer aan bet bloeden te- maken, nam hij hel met bloed bevlekte wambuis, vest en hemd, die hij doorgesneden had en wierp die ook' in 't yuur. I Toen Nikolaas eenige oogenblikkerf la ter de grooto kamer binnentrad, vond bij de broeders rustig aan tafel zitten. Had' bij Lionel aangekeken, daar zou hij wei nig bijzonders aan hem gezien hebben, behalve zijn groote bleekheid. Maar hij kieek hem niet aap. Lionel zat met zijn rug naar de deur, en toen de knecht verder de kamer wilde ingaan, zei Sir Olivier, dat zij hem niet noodig hadden. Oostenrijksch' legerbericht Ten zuidoosten van Hatszeg (Hötzing) werden de Roemenen over Merison in de richting van Petroseny (aan dc grens van Zevenburgen) teruggeslagen. In het Gergeny- en Kelemcn gebergte zijn de beiderzijdscho troepen in nauw con tact. 1 Roemeenscb legerbericht. Noordelijk en noordwestelijk front: Aan het geheele front gevechten van weinig belang, behalve in hel Streiul dal, waar de vijand met een overmacht een aanval deed en de Roemenen nood zaakte een weinig terug to trekken. Zuidelijk front: Geween uur langs den Donau. In de Dobroedsja deed de vijand ia den nacht tweemalen achtereen een aanval in de richting van Enigea ten zuidwesten van Cobadin, hij werd echter teruggeslagen. Het gevecht duurt voort. Yan het Balkanfront. Duit scb legerbericht. Aan het Macedonische front ontstonden ia het dal van Fiorina nieuwe gevechten. Franscb legerbericht. Aan het Sroemafront geen verandering. Aan den voet van de Belesbergen hebben de Italiaansche troepen hevige gevechten geleverd tegen de Bulgaren. In de Poroj- streek aan het front van hef Servische leger wederzijdsehe heftige kanonnade. Twee Bulgaarsche tegenaanvallen in den sector Vod ren ik zijn door de Servische ar iillcrie afgeslagen. Aan den linkervleugel der geallieerden deed de Vijand geen en kele tegenbeweging in de richting van Flo rina. l In het Noord-Westen. „De Daily News" verneemt uit Salomki van Maandag: Er is een tijdelijke stiUland in den Servischien opmarsch ingetreden, welke niet het gevolg is van vijandelijken tegenstand of van uitputting. De Servi sche, Russische ien Fraosche legers vperen een groote omtrekkende beweging uit. Van bun .Welselrjkte richting van opmarsch naai Fiorina zwenken ze naar het Noorden. Mo naslir bevindt zich aan den binnenkant van deze boog.- Do Servjërs moeten lang zoam optrekken om d© verbinding in stand te houden, daar de Bulgaren do spoorlijnen hebben opgeblazen. In tusschen zal het niet •moeilijk vallen deze te herstellen. Alle toe- Voer gaat nu over de wegen. BINNENLAND. Officieel. iprisisuitgavleiv l Voorloopigjo berekening ,van do crisisuil- gaven ton bate van don staat gedurende het tijdvak yan 30 Juli 1914 tot 31 Juli 1916. De kas voorschotten aan do koloniën bui ten rekening gelaten en na aftrok' van de loopendc voorschotten pan gemeenten, Nikolaas ging hoen, en de broeders wa ren weer alleen. Lionel at zeer weinig. Il'ij bad dorst en zou do geheel© kan hebben teegge dronken, als Sir Olivier bom niet had tegengehouden en bom alleen' water toe stond, opdat ii'ij geen k'oorts zon krijgen. Het weinige, dat zij1 aten want geen van beiden bad veel eetlust werd in stilte genuttigd. Eindelijk stond Sir Oli vier op, en nipt lolngzam© zwam stap pen, die van zlijn sJiamlnmg blijk1 gaven, ging ,hij maar het viuur. Hij wierp er njeiuwe blokkpn op en nam van den schoorsteenmantel rijn pijp en en ©en lood1en tabakspot Hij stopt© peinzend zijn pijp (Cn stak ze aan pen gloeiend stuk jioiut aan. Hij ging naar de tafel terug en tegen ovjir rijn broeder staande, verbrak hij eindelijk' bot stilzwijgen, dat nu ©enigen tijd geduurd had. „Wat," vro.eg bij brommend, „was de do oorzaak van je twist?" Ljanel schrikte even op; hij kneedde een stukje brood tusschen z'ijn* vingers en hield er zijn blik! vast op gericht „Dat weet ik eigenlijk niet," antwoord de hij. i „Lionel, dat is niet de waarheid. „Hoe meen je?" „Het is niet jd© waarheid. Ik laat me niet met zulkl ©en antwoord afschepen. Ia zei zelf, dat je hem gewaarschuwd hadt, jo niet in den weg te zitten., Wel ken weg bedoel je?" S Lionel leunde met zijn ellebogen op Rijksgraanhandel cn Rijkskunstmests toffen- iianxlel, is do"" Rijkskas in bovengenoemd tijdvak achteruitgegaan mot f470.000.000. Hiervan komt, naar raming ten laste van tekorten pp den normalen (gewonen! on buitengewonen) dienst van de jaren 1914, 1015, ,en 1916 (tot dusver? f 54.500.000. Blijft voor rekening van dec crisis f415.500.000. Hierbij dient echter gevoegd te worden a. hetgeen bereids (loar de bdastimlg- schukligcn, speciaal yoor de crisis, is op gebracht (inkomsten yan het Leeningfonds 1914, voor zoover niet gebezigd voor, rente betaling) f20.500.000. b. het bedrag der uitgaven, welke reeds gedaan, doch met betaald zijn, welk beirag is te ramen op f 10.000.000. Totaal crisis-uitgaven f 446.000.000. Meer dan 300 millioon. Lit de algemeen© recapitulatie op de be grooting van Staatsuitgaven voor liet dienst jaar 1917 blijkt, dat in totaal, op do ver- schiUendo hoofdstukken te zamen is ge raamd voor 1917, f 300.388.515.14; terwijl voor 1916'wOjxI toegestaan f 283.680 340.344 De raming voor 1917 overtreft dus het bedrag, toegestaan voor 1916, met f 16.708.174.79i/2- Het vei moede]ijk beloop van de uitgaven, gedaafi of nog te doen voor 1915, is f 491.902.127.08. D j a m b i. Bij ©en aanval op Bangko door ongeveer 1500 opstandelingen, welke werd afgesla gen zijn 40 hunner gesneuveld. In lvorintji heerscht rust Naar do jneening van het departement van koloniën moet het in bovenbedoeld, be richt, vermelde troffen roods eenige dagen geleden hebben plaats gevonden mei do troepen, die yolgens telegram van 7 dezer uit Padang over ludrapoera door Korinlji naai' Bangko zijn gezonden- Dal het bericht eerst thans is doorgeko men, schrijft men toe aan het feit, dat de verbinding tusschen Bangko en Soeroelang- goer thans js hersteld. Uit Weltevreden wondt aan de „Telegr." geseind JLh'. Ms. „Koningin Regentes", die te Djambi gestationeerd is, heeft twee sloom- barkassen, met mitrailleurs bewapend, de rivier opgezonden. Oonaalftir» dienst Bij Kon. besluit van 11 dezer is de heer J. Penlia Jr. erkend en toegelaten als con sul van Brazilië te Willemstad (Curasao). Onze Marine. Blijkens een gisteren bij bet departement van marine ingekomen bericht,^ is llr.Ms. „Noord-Brabant" te Las Pahnas aangeko men. 1 1 Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht, is de onderzeeboot K1', gesleept door de sleepboot „Witte Zee", den I8dcn te Viga aangekomen, en zou dien dag de reis nog voortzetten. do tafel en Hield bot hoofd in, diet ham den. Zwak! door; bloedverlies, ©vjeaoens geestelijk1 uitgeput, in, ©en toestand! yatf reactie na d© veryolging, di© die oorzaak! was geweest van het touirspel yan bo denavond, had hij geen kracht genoeg bot vertrouwen achter te houden, dat zijn broeder van hem vroeg. Het "scheen hèm| integendeel, dat hij met bet govlen yan] zijn vertrouwen een toevlucbtsliavicat Hij Sir Olivier vinden zou. „Dat wijf to Mal pos was de oorzaak van alles," klaagde bij. En het oog van Sir Olivier schoot bliksems bij deze woou den. „Ik dacht dat zo geheel anders was; ik was een dwaas, een dwaas! Ik" hij hakte, en een snik deed hem schud den. „Ik! dacht, dat zij mij lie£had.i Ik had haar willen trouwen, dat zou ik gedaan hebben, bij Godl" 1 Sir OUvier vloekte in zichzelf. „Ik dacht ,dat zij rein en goed wps, en Hij slokte. „Heb ik wel bet recht te zeggen, dat zij bet was? Het was haar schuld niet. Die gemeene bond Godolphin was bet, die haar in 't ongeluk stortte. Totdat hij kwanj, was ai les goed tusschen, ons. En toent.i 1 „Ik begrijp bet," zei Sir Olivier rus tig. „Ik! vind, dat je reden hebt, hem dankbaar to zijn, zoo hij je do waarheid, heeft gezegd omtrent die lichtekooi. Ik had je willen waarschuwen, jongen. Maar misschien ben ik! hierin te zwak ge weest." v 1 I1 I i!l (Wordt vervolgd.) t -r 5. i- co u5 &i> t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1