Audiënties. De gewone audiënties van de ministers van binnenlandsche zaken on van just'lie, zullen op Zaterdag 23 dezer niet pi.,als hebben. Voordracht voorzitter Tweede Kamer. Do Tweede Kanier hooft ais nummer ó'm óp de yoor&r ic.ht ter bonooaang van h ar voorzitter geplaatst, foï. H. Goeman Do geisius; als tweeden candidaat den h ar J. IL Schaper, en als derden candid il jhr, mr. ,C ti. J. 31. Ruys de Bcerenbrouck Propagenda-comilé voor Ncd.-Indlë. Do heeren dr. W. W. van der Men! n, lid van den gemeenteraad van 's-Giav n- hage; E. ,T. F. van Heutsz, oud-bestui, 3- ambtenaar; 31. A. van der Sprong, o\ !- ambtenaar bij dc post en telegrafie; J J. van Hel, oud-planter; F. W. Everts. 01 1- hoofdofficier, die vroeger allen in In werkzaam zijn geweest en lid zijn van n Bond van Vrije Liberalen, hebben zich. >o meldt de „Tel.", vorcenigd tot een pio i- gandacomité voor Ned.-Indië. Ilun doe! :s door allerlei middelen in ons land nv «r belangstelling te wekken voor onze kob- niën, en do Nedcrlandsche koloniale be langen op politiek gebied te behariige De kosten daarvoor zullen bestreden wt r- den uit een te vormen Indische propagan.'v kas. Zij hebben aan verschillende perso nen, die vroeger in Indië hebben ge; arbeid of die getoond hebben bclangstellh g voor Indië to koesteren, een circulaire g* zonden, met verzoek toe te treden tot d n Bond van Vrije Liberalen en tot het pio- paganda-comité. Vrouwenkiesrecht. Even vóór den afloop der Kamerzitting had zich oen aantal leden der Vereenigit z voor Vrouwenkiesrecht, getooid met vla .- gotjes onz, bij den ingang van het Kamer gebouvv opgesteld, om den vertrekkende i Kamerleden een geschriftje aan te biode De hoofdcommissaris van politie maak'o persoonlijk eenige ruimte, zoodat t1 - K;unerieden niet genoodzaakt waren tu - sclitsn do in twee rijen geschaarde dam, ■- door t© gaan. Zij bleven wachten, totdat h laatste Kamerlid vertrokken zou zijn. Een" gen dor volksvertegenwoordigers hadde door oon achteruitgang het gebouw verlate; Do heer Hugenholtz kwam dit aan mtsvi Aletta Jacobs mededeelen, zeggende: Al u het vrouwenkiesrecht veroveren wil' moet u uitgeslapen zijn!" Toon do dames aldus vernamen, dat vo der wachten tevergeefs zou zijn, gingen z heen en keerde de rustige rust op het Bii nieaiduxf weder. Bot. Soe, Comité. Door het Revolutionair Socialistisch Co mité werd gistenniddag in het gehom „Concordia" (Llooge Zand), te 's-Graven hage, een vergadering gehouden, waatii werd gesproken door de heeren Wijnkoo, en De Visser. Een resolutie werd aangenomen waarii de eisclion van het comité waren gefoi niuleerd. Deze resolutie zal worden aangebodei aan den voorzitter van den Ministerraad Een 500-tal personen was ter vergade ring aanwezig. Na afloop der vergadering ging men ii optocht naar het Binnenhof. Een groot aantal nieuwsgierigen wachtt' op het Binnenhof op de dingen die komei zouden. De politie ontruimde tegen 2 uu het Binnenhof, zoodat ook de betoogsten voor het algemeen vrouwenkiesrecht, ge tooid met linten en vlaggetjes, samenge komen op,het Binnenhof onder leiding var de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, ge noodzaakt werden zich te verwijderen. Toer het Binnenhof geheel ontruimd was, wei den de kiesrechtbetoogsters wederom toe gelaten en konden zij zich opstellen oud ei de colonne, terzijde van het Tweede Kamer gebouw. De Vereeniging voor Vrouwenkies recht bedoelde met deze betooging een zwijgend protesteeren tegen de uitsluiting van de vrouwen. Tegen 3Vs uur arriveerden de betoogers uit „Concordia". Zij werden evenwel niel op het Binnenhof toegelaten. Wel werd een deputatie, bestaande uit de heeren Wijn koop, ds. Kruyt, Van Zelm, Seheutcr, Dc Klerck en mevr. Koomans, vergunning ver leend do resolutie te overhandigen. Zoowei de bode van den Minister van Binnenland sche Zaken als de Tweede Kamer-bode na men de resolutie in ontvangst. Daarna werd wederom in optocht en de socialistische liederen zingende, de terug tocht naar Concordia aanvaaid. De betoogers, vermeerderd met eenigc duizenden nieuwsgierigen, wilden de Ge vangenpoort door. Dit werd door de po litie belemmerd. Daar de menigte ondanks herhaalde aanmaning bleef opdringen, was de politie genoodzaakt van de sahel ge bruik te maken. Een ooganblik dreigde een paniek. Een der bereden agenten werd van zijn paard getrokken en verschillende be toogers liepen- klappen op. Dank zij hel verder tactisch optreden van den inspec teur Leunis, die den leiders verzocht hun weg langs de Papestraat -te nemen, waar aan gevolg werd gegeven, werd erger voor komen. De wandeling naar „Concordia" geschied de verder zonder wanordelijkheden. In de vergadering, die daarna plaats had, werd nog door verschillende sprekers het woord gevoerd. Nederland en de oorlog. Regeer i n gs meel. De gisteren te Amsterdam geveilde on geveer 100.000 'balen Amerikaansch .Patent- luteel zijn allo verkocht, tot prijzen van f 2-DA a fSöVg. Telling van de varkens. De minister van landbouw, nijverheid en handel, brengt ter algemeen© konnis, dat, ingevolge .art 5 van do Distributiewet 1910, door pon ieder, die anders jdon| voor gphruik «door hem zdf of zijn gezin varkens bezit, ;um don burgemeester van de gemeente, ,waar de varkens zich lx;vin een, hooft pp te gevpn liet aantal van de op 30 dezer bij[ (hieni in bezit zijnde var kens. Ambulance voor Duitse bland en Oos t enr ij k-H ongarijc. In de gisteren op verzoek van het cen traal comité voor een Nederlandsclio am bulance voor Duitsehtand en Oostenrijh-Hon- garije gehouden vergadering van alle sub- eomité's in Nederland, is, naar het „Ildbl." meldt, in beginsel besloten de ambulances ook na 1 November nog v-oort te zetten Distributie van visch. In verband met de distributiewet zal de Nederlandsche Visch grossiers vereeniging op verzoek van de regeering in Amsterdam een centraal-bureau voor de distributie van regeeringsvischwaren en regeeringsha- ringen oprichten. Alleen vischgro^sieren en haringinleggers, leden dier vereeniging, ko men voor de distributie in aanmerking. Zee-xnlHclens en landstormpl chtlgen. Bij beschikking van den Minister van 3[arme is, in verband met het op 26 Oc tober a.s. voor overgang naar de vloot beschikbaar komen van do tusschen 6 en 10 Augustus j.l. in oefening genomen zee- miliciens van de 2e ploeg" 191G en land- stonnplicktigcn der jaarklasse 1916, voor zoover zij tot de matrozen en stokers be lmoren, bepaald dat de zeemiliciens van alle fpiaidteiten uitgezonderd de kustwach tei's die in normale omstandigheden pp 1 Augustus 1915 recht op ontslag zouden hebben gekregen, in hoofdzaak dik. zij, die behooren tot de lichting 1910, op 28 Oc tober a.s. in 't genot van voorloopig klein verlof gesteld kunnen worden, voor zoo ver zij zulks zelf althans wenschen. De zeemiliciens der lichtingen 1911, 1912, 1913 en 1914, de lichtingen, tot welker aflossing blijkens het medegedeelde bij de behandeling van het wetsontwerp tot na dere uitbreiding van den landsLomi enz. Wt voornemen bestaat, zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, vermoedelijk op de navolgende tijdstippen voer vertrek met ''klein verlof in aanmerking kunnen komen lichting 1911 4; 2 Februari 1917; lichting 1912 10 Mei 1917; lichting 1913 4: 15 Augustus 1917; lichting 1914 4_- 23 November 1917. Voor de kustwachters zullen die tijdstip stippen ongeveer 3 a 3Vj maand latei- vallen. i Eleetrtsche tram Rotterdam-Overscble-Delft. Naar aanleiding van de berichten om trent een aangevraagde concessie voor elec- trische verbinding van RotterdamAmster dam via Boskoop, zendt men ons de mede- deeling dat door oen Rolterdamsch© com binatie verleden week bij den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten een vol ledig plan met omschrijving en begrooting is ingediend voor electrischo tramveibin- ding tusschen Rotterdam—Delft via Over- schie, Dc plannen daartoe zijn ontworpen door den ingenieur A. D. Hoeder ik te' Rot terdam. In het voorjaar van 1915 werd deze concessie bij de Regeering aangevraagd doorloopend tot den Haagwaar "eehtei vrijwel vast is komen te staan, dat de lijn HaagDelft zal worden geëlcctrificcerd, is dit plan slechts uitgewerkt tot en met Delft (KalverenboschHaagpoort). Wanneer t. z. t. alsdan overeenstemming z;d kunnen wor den verkregen voor goed doorgaand ver keer, dan zal dit zeker aan de bewoners van Rijswijk, Delft en Overschie enz. ten goede komen door oen eleclrische verbin ding, die zij wederzijds met Rotterdam en den Haag verkrijgen. Intusschen meent men dat deze concessie-aanvraag do Regeering volkomen aanleiding moet geven, tevens over te gaan tot de reeds lang gewenschte wegverbetering tusschen den Haag—Rotter dam via Delft. - i STADSNIEUWS. De vereeniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij, zal Vrijdagmiddag een ledenver gadering houden, Korte Haven 10. Hedenmorgen omstreeks 10 uur kwam de 14-jarige kantoorbediende T. de Vette, wonende te Vlaardingen, door het slippen van zijn rijwiel, in aanraking met de wielen van een juist passeerenden rnolenwagen. Met eemge kwetsuren aan de borst moest do jongen per rijtuig naar zijn woning wor den gebracht. Naar hot ziekenhuis te Rotterdam is ge bracht de 29-jarige J. II. II. v. 10, van hier, die met een ander op het Roode Zand verzet tegen do politie had gepleegd en daarbij sabelhouwen had bekomen. Gemeenteraad. Vergadering van don Raad der gemeente Schiedam, op Dinsdag 19 September 1916, des nam. 2 uur, (Vervolg.) 4. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot vaststelling van nieuwe ver ordeningen voor do traktementen aan de Burgeravondschool en voor die aan den Gemeentelijken Handelsavondeursus. Deze verordeningen worden overeenkom stig het voorstel vas I ges leidnadat over de laatste een uitgebreide discussie had plaats gehad. - 5. Voorstel van Burgemeester en Wet houders, om aan de Afdeeling Schiedam der Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging, op haar verzoek, voor de ter gelegenheid van haar 25-jaiig bestaan, van 27 September tot en met 4 October a.s. te houden d ra n k weer tentoon s te! li ngeen subsidie van f100 toe te kennen. Hiertoe wordt na dobat besloten, 6. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om: lo. Den grond aan de Oude Spuihaven naast de fabriek van de N. V. „Swarttouws Constructie Werkplaatsen en Machinefa briek", in erfpacht toegezegd aan deN. V. „3V. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffa- briek", 50 31. op le schuiven; 2o. den vrijkomende® grond in erfpacht uit te geven aan eerstgenoemde Vennoot schap, tot uitbreiding van haar bestaande fabriek, met vaststelling der voorwaar den; 3o. de voorwaarden vast te stellen voor de uitgifte aan de N. V. ,,W. A. Hoek's 3Iachine- en Zuurstoffahriek". Bij de behandeling idezer Voorstellen wordt gelet op de door den heer Maas in gediende amendementen. Een langdurige bespreking weid door de ingediende amendement uitgelokt, waar- bij dat op art. 7 werd verworpen, art. 16d werd teruggenomen, dat op art 22 werd aangenomen, die op de art 39 en 40 werden ingetrokken, waardoor dat ,op art. 43 vanzelf verviel. Tenslotte werd het voorstel Van B. en W. met de wijziging 'op art. 22 aang-ï; bracht. r i De Voorzitter stelt voor om te be sluiten tot lijdelijke overplaatsing van ©eni ge klassen van schooi E ,naar het school gebouw aan de Gerrit Verboonstraat in verband met het klinkwerk op de Gasfi- brick', dat het geven van onderwijs in die klasse onmogelijk maakt. Hiertoe wordt besloten. i De Voorzitter dieeit vervolgens mo de dat bij het College is ingekomen dc volgende vraag van den heer Korpel: Achten B. en W. bet tijdstip nog niet gekomen de ingezonden adressen betreffen de de al of niet verplichte winkelsluiting aan de orde te stellen? De Voorzitter stelt voor dezo vraag dadelijk aan de orde te stellen, hij zal die dan dadelijk beantwoorden. Dat antwoord luidt: B. en W. hebben eenigen tijd genomen om' af te wachten wat te Rotterdam zou geschieden met d winkelsluiting. Zij stellen zich thans vooi in een der volgende vergaderingen de zaa' aan de orde te stellen. De lieer Korpel dankt voor het da dclijk beantwoorden zijner vraag. De Voorzitter sluit hierna de verga dering. 1 Uit den Gemeenteraad. I. De zitting van gisteren scheen wèl in ©ei bizonder toeken te staan. Waarover ook ge sproken werd, dadelijk klonk iels vijandig in den toon der sprekers. Blijkbaar toetstei de verschillende woordvoerders elkande, om (e zien, wat elk van den ander kaj verdragen. i De disputen gingen natuurlijk in hoofd zaak tusschen de heeren de Bruin, Gosling; en 3Iaas, oir de heer do Bruin heeft niet on duidelijk getoond, wat trouwens ook door ons is opgemerkt bij do jongste verkiezing in district I, dat de overwinning van de: heer 31 aas in district.Ill een gevoel bi de sociaal-democraten heeft doem ontstaan, dat sterker is, dan somimïgar zelfbeheer selling;. Ook de hoor Goed inga was ditmaal hef tiger dan sedert eenigen tijd het geval Was wat jammer is, omdat bij een oprecht streven orn elkaar te verstaan, alle noo- delooze scherpte van zelf behoort achter wege te blijven en de debatten bij een kal mteren toon zeker niet zóó'n verbijsterender) omvang zouden genomen hebben, als nu het geval geweest is. De heer Maas heeft kunnen ervaren, dat ook in vergaderingen als deze, "overleg, niel altijd even gemakkelijk is en dat wel eenige zeemanskunst noodig is om gevaarlijke klip- pen te ontzeilen. Mogen de heeren in deze zitting de over- tuiging hebben gekregen, dat oen andere methode van bespreking voor de beharti ging der gemeentebelangen meer aanbeve ling verdient. De Vergadering die bij normaal verloop der besprekingen, te 4 urn- gemakkelijk ge ëindigd had kunnen zijn, duurde nu tol 6 uur. Schoolbouw. Voorstel van Burgemeester jerr Wet houders tot beschikbaarstelling yan een cre- diet van f88.000, voor den bouw van de nieuwe school voor gewoon lager onder wijs der le klasse, aan de Zwartewaalsche straat. Do heer Dinkelaar heeft met belang stelling de teekeningen gezien en voor zoo ver hij daarnaar kan coideelen, gelooft hij wel, dat men daar nu een mooie school zal krijgten. Het is hem echter opgevallen, dat het weer een school is met slecfhtis 12 klassen of 6 leerjaren. Meemi'alen is titer aangedrongen op het beginsel om een 7e leerjaar aan de scholen te verbinden. Nu weet spr. wel, dat daartegen bezwaren bestaan; de heer Goslinga heeft die nog niet zoo heet lang geleden uitvoerig en duidelijk uiteengezet, maar bezwaren zijn er om zo te overwinnen. Bovendien denkeu ouders tegenwoordig op dit gebied wet wat anders, dan vroeger en als do leeilingen beginnen op een school niet oen 7e leerjaar en ze hebben dus vóór hun 13o jaar de school niet geheel aüge- loopen, dam blijven de kinderen Wel tot het einde van dat laatste leerjaar. De 'ouders weten best dat de kiijderea Voor hun volgjemd leven goed onderwijs noodig hebben. Ook hoeft spr. gezien dat aan deze school geen gymnastieklokaal zal gevoegd worden. Toch meent hij dat het vorig jaar in. de siefctiën bvter de Wenschelijkheid daarvan was 'gjesproken, en zelfs dat zoo'n lokaal ook aan de schoot in de Dwarsstraat zou gebouwd wórden. Toen werd door den boer Goslinga echter gezegd, dat dit on mogelijk was. Spr. is Voor die verklaring gezwicht, maar zou nu toch «dlert vragen: waarom Wondt con gymnastieklokaal nu niet aan deze school toegevoegd? Dan zou spr. nog wel willen vragen: Be staat de mogelijkheid, als er verandering in de wetten karnt, dal aan deze school nog een 7e leerjaar wordt toegevoegd? Do heer Maas zou wel eenige inlichtin gen verlangen, maar vreest dat die hem niet dadelijk gegeven kunnen worden. Waar de mogelijkheid bestond dat hij, als nieuw lid daarvan geen kennis droeg, heeft hij aan een. medelid gevraagd, of er reeds een expose© gegeven was van de nieuwe school. Het is hom daarbij gebleken dat dit niet hot geval is. Hij had gehoopt dat iets naders omtrent dezo school medegedeeld zou worden en de Raad alsnog meer inlichtingen zou heb ben gekregen. Nu moeten de raadsleden zender voldoende inlichtingen over deze in gewikkelde zaak beslissen. Spr. tast op 't oogenblik totaal in 't duister omtrent wat men thans eigenlijk zal krijgen. De heer G o s 1 i rug a zal eerst den heei Djnkelaar beantwoorden. Spr. is het niel dezen eens, dat wij met dit voorstel eet. mooie school krijgen niet alleen, maar ooi een deugdelijke school, voldoende aan dt nieuwste eischen, die de wet stelt. 3Vat nu echter het 7e leerjaar betreft De heer Dinkelaar heeft beweerd dat spi. daartegen bezwaar had, maar deze zal tod. moeten toegeven, dat na de opmerking van den heer Korpel al spoedig aan de wen schen te dien opzichte is tegemoet geko men door de toevoeging van een 7e Ieei- jaar aan school H. Dan heeft de heer Dinkelaar gezegd, da! de bezwaren er zijn om ze te overwinnen, maar in deze moeten niet wij de bezwaren Overwinnen, maar do Regeering. Deze mod in de eerste plaats de Arbeidswet wijz1 gen, zoodat de bepalingen daarvan aar sluiten aan die der Leerplichtwet. Zoolang die wet niet veranderd is, blijft een 7 leeijaar steeds een duiventil. De oudeis denken, althans handelen h genwoordig niet zóó als de heer Dinki laar meent en dat kan spr. bewijzen. Vrot ger jaren waren do herhalingsscholen tu indijk bezocht en nu wordt do herhaling; school voor jongens bezocht door 37 e die voor meisjes door 70 leei'lingen, tegei zeker Tiet dubbele van die getallen vroe ger. Daaruit blijkt, dat de oudere gee. macht meer over hun kinderen hebben, o er geen bezwaar tegen hebben dat hu kinderen over de Hoogstraat slenteren e1 daar voor galg en rad opgroeien. Spr's ervaring is dan ook, dat de ouders om d opvoeding hunner kinderen bitter weini, geven. Het ware te wenschen, dat. d ouders daaraan meer aandacht schonken. Ddt was maar een klein uitstapje buitei het eigenlijke onderwerp. Gelukkig zijn er ook andere ouders ei niet te ontkennen is, dat de arbeidcrslx/ weging daarop een gunstigen invloed heef uitgeoefend. Gelukkig is er een kern, dh inziet dat goed onderwijs voor hun kin deren gewenscht is. Maar die opvatting i: helaas nog niet in alle lagen doorgedron gen. In deze school is er op gerekend, dal leze school voor een 7e leerjaar kan woi den uitgebreid mot 2 lokalen; met he maken der fundcering is daarmede reke ïing gehouden. Als de wet dus mocht woi Jen veranderd, kan de school snel uitge bouwd wqden. B. en W. voegen die lokalei »r niet dadelijk bij, omdat het bouwen o| 'iet oogenblil^ zoo duur is, dat het Collegi van meening was, dat nu niet meer moes worden gebouwd dan strikt noodzakelijk is 11 Spr. heeft nooit gezegd, dat het bouwer, van een gymnastieklokaal aan school mniogelijk is. Br is achter die school een prachtig terrein voor zoo'n lokaal. De schooi 'can uitgebreid worden met een lokaal en een ander lokaal kan van bestemming ver- tnderen. De school in de Dwarsstraat kan dus met 2 lokalen worden uitgebreid vooi •een 7e leerjaar. - Is deze uitbreiding niet voldoende, dan kunnen ook aan de nieuwe scholen 2 lo kalen voor een 7© leerjaar worden bijge bouwd. Aan school E kan ook een gymnastieklo kaal _komen; naast de school en de gas fabriek is nog een breed pad voor de kie zers, als het lokaal voor een stemming gebruikt wordt. Als we dit alles klaar hebben, hebben we 2 scholen met 12 klassen en ruimte voor een 7e leerjaar, en bovendien is ook aan de andere school snel een uitbreiding te geven, terwijl aan beide scholen nog wel een gymnastieklokaal kan worden toe gevoegd. In alle opzichten is dus met de wenschen van den heer Dinkelaar rekening gehouden. Aan den heer Maas moet spr. opmer ken, dat men hier niet heeft tc maken met een ingewikkelde zaak. Wij hebben in den laatsten tijd al meer scholen gebouwd en bij de vorige begrooting heeft spr. reeds uitvoerig medegedeeld, waarom de stich ting van een nieuwe school noodzakelijk was. Bij het nemen van het beginselbesluit de aanwijzing van de plaats waar de school zal verrijzen zijn bovendien nog weer uitvoerige inlichtingen verstrekt. Gaarne zal spr. aan den heer Maas alle inlichtingen geven, maar hij meent dat de Raad reeds over voldoende inlichtingen be schikt. De beer Dinkelaar dankt den heer Goslinga voor dien3 uitgebreide toelichting,- Deze denkt misschien dat spr. straks sprak over den tijd dat deze wethouder was, maar De heer Goslinga: Neen! De heer Dinkelaar: De reden waar om de herhalingsschool nu niet druk- be zocht wordt, meent hij meer te moeten wijten aan de tegenwoordige huis-industrie, het schoonmaken van groenten. Dc heer Maas meent, dat de uitvoerige inlichtingen, die de heer Goslinga aan den heer Dinkelaar op diens vraag gaf, het bewijs is,'dat zijn verzoek om nadere in lichtingen niet misplaatst was. Spr. heeft de teekeningen van den gevel en dü in richting gezien, maar als een werk zal worden uitgevoerd dat f88.000 kost, is dat toch een zaak van belang en een uitgave die ook in Schiedam niet eiken dag ge voteerd wordt. Het is een zaak, die wel de moeite waard is om daarbij een vol ledige toelichting te geven, zooals b.v. de wethouder nu gaf o.a. omtrent hot 7e leer jaar en het gymnastieklokaal. Door een dergelijke toelichting bij het voorstel te krijgen, zouden de ïaadsleden zich meer behagelijk gevoelen wanneer ze daarover hun stem moeten uitbrengen. Nu moest men afwachten, wat men zou krijgen, dan kon men zijn aanmerkingen wel maken,- maar die slechts te berde brengen wan neer een volgende school zou woiden ge bouwd. Voor zoo'n voorstel kon z. i. best een half uurtje genomen woiden, om den Di recteur- van Gemeentewerken aan dc raads leden een toelichting omtrent het plan te doen geven. De heer Goslinga zegt, dat dit vroe ger wel gebeurd is, maar waar deze school slechts weinig afwijkt van do pas gebouw de, ineenden B. en W. dat het nu niet noodig was. Misschien heeft het College le weinig rekening gehouden met het feit dat er nieuwe leden in den Raad zijn ge komen. Om de noodzakelijkheid van deze school aan te toonen, kan spr. er op wijzen dat van school P 3 klassen zijn ondergebracht in de oude school-v. d. Hout aan de School straat en dat daar ook 2 klassen zijn ondergebracht van schooi G, hoofd de heer Ruiter. Die klassen passen echter niet in het kader dier scholen. Op de gezamenlijke lagere scholen zijn in totaal nog 40 a 50 plaatsten beschikbaar. .Van de schoolRuiten- waren verleden wieek' 9 plaatsen open, waarvan 7 in het 7e leer jaar. Tot nog toe hebben we nog geen kind behoeven af te wijzen, maar dit neemt niet weg, dat er toch nog oen school moet bij komen, omdat deze stadswijk slerk uit breidt. Als straks liet groot» plan van Volkshuis vesting Wordt uitgevoerd, waarmede 238 nieuwe woningen daar zullen vteirrijlzejn1, moet die school gereed zijn, en het zou spr. wel aangenaam zijn,' als die school roods klaar was, maar we kunnen niet 2 scholen tegelijk maken, daarvoor is onz© technische dienst te klein en het is minder gewenscht het werk aan anderen op te dragen. Spr. hoopt echter dat zijn collega van gemeentewerken de verzekering kan geven, dat de school gereed zal zijn, gelijk met het begin van den nieuwen cursus. Maar dan zijn we nog niet aan het einde van den schoolbouw, want voor dat dezo nog klaar is, moet roods Weer een plan klaar gemaakt worden voor een school in hot SingolkWartier. Dat dit nog niet is ge schied, is het gevolg hiervan, dat het uit breidingsplan voor dat stadsgedeelte nog niet is vastgesteld. Als die school klaar zal zijn, dan zal die betrokken kunnen worden door de school- Klein en kan hot schoolgebouw, waarin diens school tjians gevestigd is de vree» ,ere school A weer een andere bestem ming krijgen, waarvoor spr. do plannen bin nenkort aanhangig zal maken. De hoer Maas zal na liet meegedeelde echter moe ten toe geven, dat de Gemeente moet houwen De heer 31 a as: Ik heb het tegendeel nooit gezegd. De heer Goslinga:... en kan de Raad daarom gerust zijn stem geven aan d© plannen die zullen worden uitgevoerd. De heer 31 aas: Maar hoe? E© heer v. Westendorp moet in antwoord op de" woorden yan den heer Goslin-ga zeggen dat hij niet de verze kering kon geven dat de schoolbouw ge reed zal zijn in den tijd door deze ge noemd. Ee aanbesteding zal Donderdag plaats hebben. 31et dmx bouw gaan zeker 9 maan den heen, zoodat het Augustus zal wor den alvorens de school gereedl is. Spr. gelooft niet dat het werk' vóór dien tijd gereed zal kunnen komen. In elk geval zal gedaan worden wat kim. Ee heer Evers gelooft dat de heer 3Iaas meent dat de bouwplannen niet vol doende gedemonstreerd zijn en spr. ds lat wel met hem) eens. Het eene raads lid zal gemakkelijker een teekening kun nen lezen dan het andere. Spr. zou daar om willen vragen: kunnen de plannen niet alsnog door de Directeur voor de raadsleden gedemonstreerd worden; de bouw behoeft daarom niet opgehouden te worden. Niet de plannen dei' School bij den Rotterdamschen dijk' is dat ook' ge schied. i De heer V. Westendorp: Daar is niets tegen; dat zou in de zitting van de volgende week Vrijdag kunnen geschie den; dan is er toch niet Veel te doen.) Echter stemt spr. met den heer Gos- Iinga*in, ddt een schoolbouw niet zoo'n) ingewikkeld© zaak is. Vroeger was het een evenement als ©en school gebouwd werd, maar in den laatsten tijd zijn gr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2