De oorlog. Vrijdag 22 September 19l"ö NO 15250 DE ZEEVALK. 'Mi 09s"-Jaargang 4 :i M *11 <•1 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post JL,1.S5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiön: Van 1—6 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiön bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven biervan zjjn gratis aan het Bureau le bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiön opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiön worden, mit3 voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht- zij, die zich mot ingang van 1 Oct. a-s-, voor minstens 3 maanden op de „Scbiedamsche Conrant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Landstorm, OPROEPING L \NDSTORMPLICHTIGEN jaarklasse 1910 De Burgemeester van Schiedam; brengt bij deze ter algemeen© kennis, dat de L nndsto rm p] i oh li gen. van de jaarklasse 1910, bestemd am in het tijdvak vaa 16—20 October o. k. te worden ia dienst gesteld, vcor den Provinciale Adjudant moeten ver- Ischijnm: A. Op MAANDAG 16 OCTOBER 1916: te 's Graven hage, in het gebouw van den RcOiriiïch Ka!holleken Volksbond, Stille Veerkade no. 37: la des voormiddags te 10 uren, de Land- slormphchtigcn toegewezen aan het Depót van het 3de Regiment; Vesting-Artillerie, met uitzondering van die uit do gemeente Rotterdam; 2o. des voormiddags te 11 uren voor alle Israëlitische Landstormplicbtigen* toegewe zen aan. een der Depóts van de Regimenten Vesting Artillerie 3o. des voormiddags to 11 uren voor lie Landstormpiichtigen door oen anderen Provinciale Adjudant, dan ilie voor Zuid Holland, toegewezen aan oen der Depóts van de Regimenten Vesting-Artillerie: B. Op WOENSDAG 18 OCTOBER 1916: te Rotterdam, in het Algemeen Verkoop- lokaal aan den Gondschen Singel no. 83: lo. des voormiddags te 9 uren ile Land- storniplichtïgenuil de gemeente Rotterdam en bestemd voor het Depót van het 3de Begin ion t Vesting Artillerie; 2a des Voormiddags te 10 uren do Land stormpiichtigen toegewezen aan het Depót van het 4de Regiment Vesting Artillerie Klaaswaal 8o. des voormiddags te 11 uren de Land stormplichtigen toegewezen aan het Depót Van het 4de Regiment Vesting-Artillerie ZwarteWaal1 4o. des voormiddags te HVs uren de Landstormpiichtigen toegewezen aan li'et Depót 1ste Regimen. Vesting Artillerie. Aan eiken Landstormpliclitigo die voor gemelde opkomst in aanmerking komt en wiens adres beleend, is, zal - alsnog een op roepingsbrief worden bezorgd, uitgereikt of toegozonden. Schiedam', 22 September 1916. 1 J)e Burgemeester voornoemd, M. LI II0NNERLAGE; GRETE. Roman uit het laitst der 16e eeuw, naiar 't Engelsch van llAFAEIi SABATINI. 14) 1 'i (i I t liy sprong uit hot zadel 'en wachtte tol een der drie stalknechts van Godol phm, die 1 nj gezien had, zijn teugels zou nemen. Toen hij jaag, dut niemand zich herwoog, riep hij: 1 j 1 „Goe nu? Helpt hier niemand? Hier, houd mijn paard." Do aangesproken stalknecht aarzelde even, toen knvam hij, ondier den invloed van het harde, bevelende oog van Sir Olivier, langzaam nader, om te doen wat hein gezegd was. Een gemompel ging door do groep. Sir O li Vier wierp er een blik heen, en iedereen zweeg'sidderend. In die stilte Mom hij het hordes op en ging do hal binPen. Toen hij ver dween, hoorde hij liet gemompel achter zich weer opnieuw beginnen, luider dan te V|Qren. Maar blij lette er niet op. Ilij zag zich tegenovter een bediende, die van hom weg schrikte en hem' aanstaarde, zod- als de anderen op liet plein hem aan gestaard hadden. Zijn hart zonk! hem, in de schoenen. He't was duidelijk, dat hij "te laat was; dat het Verhaal hier vóór hem gekomen was!. L „"Waar is uw- anees'tenesl?" Vroeg hij. „Ikik zal "baar zeggen, dat u er is, Sir Olivier", antwoordde de man sta melend1; en hij ging heen! Sir Olivier stond een ©ogenblik met zijp zweep tegen zijn laarzen te tikken, met hleek! -gezicht en leöa diepfep rimpel JACHT. De Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Sla ten dier provincie, d.d. 18 September 1916, no. 11 Gelet op art. 11 der Wet. van 13 Jum 1857 (S'aatsblad no. 87); Brengt ter kennis van belang?- bbenilen, dat bij bovengenoemd besluit v/m Gedepu teerde Staten de jacht op patrijzen in deze provincie, met het oog op den min gim- stigen wildstand, dit jaar wordt gesloten op Zaterdag 30 September a.s., met zonson dergang. Deze kennisgeving zal, in plano gedrukt, worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede 111 het „Provinciaal Blad" en in do „Neder- iandsehe Staatscourant" worden geplaatst, 's Gi avenhage, 20 September 191Gj, De Commissaris der Koningin voornoemd, SWEERTS Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; 1 Gelet of> de bepalingen der Hinderwet; Brengen tei algemeene kennis, dat op den 21en September 1916, vergunning is ver leend aan: lo. ,T. M. VAN DER VALK Jzn. Co. en zijne rechtverkrijgenden, voor het op richten, voor den proeftijd van één jaar, van een fabriek voor het bereiden van vischconscrven in het pand Willemskadc 19, kadaster Sectié L no. 2211, gedreven door een electromotor van 5 P.K.; 2o. de NEDERLANBSCHE ISOLEER MAATSCHAPPIJ en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden barer fabriek van gs- best-isölatiestoffcn, reddingsboeien, kurkma- lerij en kurkvunrmakers, in het pand gfc Anna Zusterstraat 2224, kadaster Sectie A 110 1575, door bijplaatsing van een stoom machine van 18 P.K. met een stoomketel van 22 hl.2 verwanningsoppervlak, drijvende de kurkmoiens, den memgmolen, de zagen en de mengpotten voor do kurksteeninate- riaalfabricage en door verplaatsing van den gasmotor van 24 P.K. en van verschillen de werktuigen, Schiedam, 22 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L*. IIONNERLAGE GRETE. De Secretaris, 1 V. LUIK, L'.-S. BUITENLAND Van het Westelijke front Duit sell legerbfej-icht Ten Noordein van de Som me hadden bij tusschcn zijn wenkbrauwen!. Topn ver scheen de man weer, de deur achter zich sluitend. i „Freule Rosamunde vjerzoek't u to ver trekken heer. Zij wil u, niet zien," Een oogenblik keek Sir Olivier don man onderzoekend aan of scheen dit te doen, want het is de Vraag, of hij hem eigenlijk wel zag. Toen ging hij, als eenig antwoord, naar de dpul-, waar de man uit was gekomen. De knecht ging er vastbesloten tegen aan staan. „Sir Olivier,'mijn meesteres wil u niet zlcn,^ „Op zij!" mompelde deze Loos en op verachtelijken toon, en daar de man, trouw aan zijn pocht, staan bleef, nam Sir Oli vier hom hij zijn jas, zette hem op zij en ging naar binnen. Zij stond midden in het vertrek, en, wreede ironie, zij was als gekleed in een wit bruidskleed, dat echter niet zoo wit was ats haar gelaat. Haar oogen leken twee zwarte vlekken, met ernstige en ang slige uitdrukking, 1 toen zij zic'h vestigden op dezen indringer, die zich niet liet wegzenden. Zij opende haar 'mond,, maar uitte geen woord. Zij keek met zoo'n af schuw, dat pi zijn onverschrokkenheid verdween en hij niet verder durfde gaan. Eindelijk sprak hij: 1 „Ik zio", zei hij, „dat gij do leugen gehoord' hebt, die de rondo doet. Dat is al erg genoeg. Maar ik zie dat gij zo gelooft; en dat is erger." K 1 Zij bleef hem aanzien met oen konden bltk, vol afschuw, dit Mud, dat nog maar twee dagen te voren aan zijn' hart gele-' gen, en tot hein opgezien had in Vertrou wen en aanbidding. „Rosamunde!'.' riep hij, en. Kwam teen schrede naderbij. „Rosarophde 1 Ik! hen hiter, SJ Gourcdette voortdurend gevechten met handgranaten plaats. Vijandelijke plaatse lijke aanvallen bij Fiers, ten W; van Les- bceuls en ten N. van Oombles werden afgeslagen. Ten Z.W. Van Ranoourt en in Boucha- vesnos ging het terrein, door onze troepen bij don aanval gewonnen, na verbitterde ge vechten weder verloren. Ten Z. van Ran- court handhaafden wij ons in de genomen? loopgraven.. Rechts van de Maas werden, bij vermeer derde artillerie-bodrifvigbeiil, vijandelijke aanvallen m den sector van Thiduniont en Flcnry afgeslagen. Franseh legerbericht. Ten Noorden van de Somtoe hebben de Dual,sellers hun aanvalspogingen aa|n het front van do Priez hoeve tot de hoeve bij liet Abbébosch niet hervat. 1 Het ongunstige weder heeft de krijgs verrichtingen op beidé Somrne oevers sterk belemmerd. In Argonne is eon Duitscbe aacVal op do Fransche stellingen van Four-de-Paris, on dernomen na een m.ifnomtploffiiryg', doior Franseh spervuur verijdeld. 1 Op den rechter Maasoever hebben do Fnartsehe troejien gisteravond ten Zuiden van het Thiaumont-werk tWeo ondernemin- gtejri Uitgevoerd, die bizonder goal zijn ge slaagd. De F rans clien vermeesterden twee 10opgraafgedeetenm'oakten een hondend- lal gevangenen, waaronder twee officieren, en veroverden oen machinegeweer. In het Oostelijk gedeelte van het Vauv- Chapiteetosch hebben de Framsdhian. bun limen een honderd meter voorui (gebracht. In het Apremont-bosoh heeft oen Vooruit geschoven Fransche post een Duitsehea hantdgranatonaanval afgeslagen. Den Franseh vlieger heeft gisteren, een Duitech vliegtuig geveld, dat bij Maislaims, ten Noorden Van. Péronne, is neergekomen. Engelsch legerbericht Opnieuw hebben slagregens de operaties belemmerd. Tan zuiden van de Ancre hebben, wij hevige tegenaanvallen- van, d©n vijand ah geslagen met zware verliezen voor de Duit- scliers. In deze streek zijn wij vooruitge komen en zijn op tal van punteni de vijan delijke schansen binnengedrongen. A Vomdcou nwmniqu De toestand is onveranderd. Vijandelijke aanvallen met handgranaten in, de nabijheid van Fiers zijn mislukt. Yan liet Oostelijke front. Buitsch ltegerberiobt. FrontLeopold Van Beieren: Ten W* van Lusk ratte de Russische garde, in itemewwerkiiig mét andere sterke strijd krachten, de aanvallen op de troepen van generaal Vcm der Manvitz voort. Bij Korp- thica is de strijd nog niet tot een föimdej gebracht Overigens is de herhaalde stormi- panvai op liet 20 KAL breede'front wieder onder de bloedigste verliezen, geheel' mislukt. Frontaartsbertog-Karel: Hetgte- vecht aan do Naraj'owka Wordt met succes Ik1 bon liicr, om je te zeggen!, dat hef een lengen is." „Je moest lievier hdengaau'V Zei zij, en haar stem had iets in zich dat hm deed bpviert. f „Heengaan?" herhaalde hij'vtorlhasd, „Je zegt me hoen te gaan? J|e Wilt niet paai; mij luisteren?" j „Jlc stemde er meer dan teens in toe naar je te luisteren; iK weigerde te luis teren naar anderen, dio htet beter wisllejni dan ik', en lette niet óp hun waarschu wingen. Er valt niets meer tusschep ops to zeggen. Ik smeek God, dat zij jks zul len pakken en ophangen." t Ilij werd bldetó tot in lippen, eif voor het eerst in zijn leven Kende hij vrees en voelde hij zijn knileëp' knikken, „Laten ze mij maar ophangen, als je zoo iets gelooven kunt. Zjj Kunnen xnij niet meer pijn doen dan jij, en, door mij op te hangen, beroovien zij me niet van iets waar ik waarde aan tocht, nu jo vertrouwen ib mij weggevaagd Wordt door het ecste het beste gerucht van bui ten." Hij zag de bleekte lippen zicli samen trekken tot leen akeligten glimlach. „Het is meer dan een gerucht", ztei zij. „Er is hieer dan gij met al je leugens zult kunnen bedekken." 1 1 „Mijn leugens?" riep hij. „Rosamunde, ik zweer je hij mijn eer, dat ikj niet de hand heb gehad in den dood van Hetep Moge God mij verderven waar ik sta, zoo het niet waar isl" t t t „Ilot schijnt", zei teen scherpte stem ach ter hem, „dat gij God teven weinig vreest als iets anders." Hij draaide zich om en stond tegenover Sir John Rilligrew, die na hi&m binpen was gekjoroep, j voortgezet In de Karpathen Herhaalde ook gisteren de vijand zijn Hevige aanvallen. Afgezien van plaatselijke successen in de streek van den Pantyr-pas en' in den Ta- tarca-sector, ten N.O. van Kirlibaba, is hij overal onder zware verliezen teruggedreven. Aan de Baba Ludowa bestormde hij zeven maal omzte stelling. De jagers van verschei den Duifcsche volksstammen onder annvoe ring van generaal-majoor Boesz, hadden een belangrijk aandeel in den zegevierenden af Weer. De Smotzec-top, die den 19ea dezer in 't bezit van den vijand kwam, werd in stortn heroverd. (Het Oostenrijksche legerbericht geeft in ©enigszins andere bewoordingen, dezelfde bijatwiderbeden. Red.). Russisch legerbericht Aan de Stochod is de vijand m de streek van den spoorweg KoWelRowno bier en daar tot den aanval overgegaan; hij is overal teruggeslagen. In do streek van Koritnica en Swiniuchy duurt de strijd voort Wij hebben hier G offi cieren en 687 soldaten gevangen genomen. Onze vliegtuigen hebben in de streek van Lokatsjy, Rogowitsjy en MaroWilsjy met goed gevolg bommen geworpen, op convooi- en en een vijandelijk bivak. Een vijandelijk vliegtuig, dat met de onzen den slnjli aanbond, is beschadigd en snel geland. In de Karpathem hebben onze troepen ten oosten van den berg Pantyr een vijandelijke stelling op een der hoogten bemachtigd en 1 officier, 1 kadet en 437 soldaten ge- vanlgjem genoimen, G mach inegeweren. en veel wapens en patronen buit gemaakt. Yan het Zuidelijke front. Het slechte Weer, sneeuw en. regen, be- lömimeren alle militaipe operaties Van be tekenis. Yan het Boemeensche front. Duitsoh legerbericht s Leger-von Mackensea: De strijd in de Dobroedzja is tot staan gekomen. Ojostenrijksch iegijrbteil.iic'h t. Ten zuiden van Petroseny hebben wij ook de hoogten aan, weerszijden van don Vulkan-pos weer bezet. Bij Nagyszeben (HermanUstadl/ en aan Êet oosteljjk'deel van het front'in Zeven urgen slechts schermutselingen tussdicn voorposten. Roemeensch legerbericht. Op het noordelijk' en N.-Wi-lijk front zijn -gevechten geleverd in de Kiolemcn- en Giirgenybergen. Wij tebtben daar 1 offi cier en 186 soldaten gevangen genomen en 1 machinegeweer buit gemaakt Eon onzer afdeeHngen in Oberhelien (Sziekely Udvar- hslyj binnengetrokken. In het Jiu-dal hebben' wij een mm val van den vijand afgeslagen. Op het zuidelijk front wisseling van ge schutvuur tusschen de batterijen van Zim- nita en Svistor, (beide aan, do Donan). In de Dobroedzja is de slag, dm lGen dezer begonnen en tot den avond yan don 19én in hevigheid toegenomen, „Zoo", zei hij langzaam, en zijn oogen werden hard ,ten Koud) als om. steen, „dit is uw werki" En bij (wlenkto mot zijn hand naar Rosamunde. Het was duidelijk, waarop hij zinspeelde. „Mjjn werk?" zei Sir John. Ilij sloot do deur en Kwam Verder de kamer in; „ITeer, uw brutaliteit, uw onbeschaamd heid gaat alle perken to buiten. Uw A' „Zwijg", Sir Olivier viol toms in, do rede, ten sloeg met zijn groote Vuist op tafel. Hij werd op leeps meegesleept door een vlaag van drift. „Laat woorden maar aan dwazen over, Sir John, en onthoud u ven kritiek." 1 „En gjj komt razen hier in tot huis van den doode in tot huis waarop ge dien last van leed en -moord geworpen hebt „Houd op, zeg ik', of er zal moord VTfur 1 Hij brulde, en zjjp uiterlijk; was yer- schrikkelijk. 1 1 1 Hoe moedig Sir John ook was, hij deinsde terug. Onmiddellijk was Sir Oli vier ach zelf weer meester. Hij keerde zich lot Rosamunde. „Ach vergeef mij", pleitte hij. „Ik wordt gek gemarteld door hetgeen mij ten laste gelegd wordt Ik hield niet Van uw broeder, dat is waar. Maar zooals je gezworen had, zoo- heb ik gedaan. Ik heb slagen van hem ge had, en geglimlacht; gisteren nog hdeft hij mij in het openbaar beleedigd, mij met zijn rijzweep over het gezicht gesla gen, waar iK nog het litteeken Van draag. Hij, die zegt, "dat iK geen recht had gte- fead, om hem te doodien, is een leuge- naar en huichelaar. Toch wast de gedach te aan u, Rosamunde, die gedachte;, dat ld] je 'biopdter was, Voldo^de topn mijjo, gisteren (Woensdag) geëindigd piet een n e- derlaag van den vijand, wienstroepelu bestaan uit Duitschers, Bulgaren' en Tur ken. De vijand is naar het zuiden terug getrokken Op zijn terugtocht heeft bijdor pen in brand gestoken. Aan de Zwarte Zeekust Officieel woxdt uit Berlijn gemeld: G iter Woe nsd agm orgen hebben Duit scbe zeevliegtuigen twee Russische vlieg- tuigmooderschepen, die onder geleide van een kruiser en vaz. verscheidene torpedo jagers, vliegtuigen naar de Bulgaarscbe kust lnj Warna wilden brengen, doeltref fend met bommen bestookt De vijandelijke zee strijdkrachten zijn tot om overhaasten terugtocht gedwongen, vervolgd "Roor onze vliegers. Deze hebben later rij'andeiijkc transportschepen in Konstanza met goed gevolg aangevallen en de spoorlijnen in het noorden van do Dobroedzja gebombar deerd. Alle vliegtuigen zijn ondanks zeer hevige beschieting onbeschadigd teruggekeerd. Yan het Balkanfront. Duitsch legerbericilit Bij voorspoedige aanvallen van do Bul garen tegen Fiorina leden da Fransche,a' groote verliezen. De Bulgaarsche ruiterij verstrooide ten Oosten van do stad terugtrekkende vijande lijke infanterie. Tal van gevangenen zijn gemaakt en eenigp machine-geweren buit gemaakt Bij den Kajrnakfcsjlan en aan het Moglena- front zijn herbaalde aanvallen van de Ser viërs afgeslagen. Franseh lógerbericEt Van de Stroerna tol de "WJandar tuisschen- poozend gescliutmur. Ten oosteai van de Tsjenia is leen hevige Bulgaarsche tegenaanval, gericht op den, kam van den Kaimaktsjalan, dien de Ser viërs bezet iioudcn, met zwane verliezen voor de Bulgaren afgeslagen. In het gebied van de Brod Hebben |lo Bulgaren 'hun aanvallen op Böremica Her vat Na twee vruchtelooeie sterinloopon, staagden zij er- in, vasten voet in het doop te krijgen, doch een Sesrvfcdhe tegenaanval met de bajonet, heeft hen er weder uitge jaagd. Op den linkervleugel dor bondgenootetn rijn de Patente- troepen, in weerwil van da mist, vooruitgekomen tot aap. den rand van hoogte 1550, Vijf kilometer ten Noordwes ten van 'Pjsodcre. In deze streek hebben de boaidgpappoten cm vijftigtal gevangenen' ge- ttulaakt BDryMLARP. De ep3tandi In Djambl. AVELTEVREDEN, 21' Sept Eiern detache ment van 60 politie soldaten jgeraakte bij Moearatembesi slaags mei den ■vijand, flie zware verliezen leed. Onzerzijds piend één man gedood, werden 2 z'Waar gewonii m 8 licht gewond, lerwijl óén mAn 'vieiHronk. Ro. verslagen opstandielipgien deden .©erf woede te doen bedaren. En ttd hij door een ongeval den dood gcyopdien Heeft, ist mijn belocHiing voor pi mijn' gedpld, af mijn gedachte Voor n, dait ikj beschuldigd wordt door hem vermoord te tobben, ten; dat jij diebeschuldiging gelooft'' „Zij heeft geen keus," zeji Kölligrew sdherp. „Sir Jojlin", riep hij. 5-,Ik yterzioieE p, u niet met jliaar Keus te bcmojefeni Dat! gij Ihet gelooft, toont, dat ge oeja geK zïjt, en de raad van oen grid is altijd leen,' slechte staf om op, te leunen. Gtanadigei God, neem aan, dat iK Violdoeuing wilde! nemen Vpor do Jxdecdiging, die 5pj mij had aangedaan, kent zij do menschèn dan zoo weinig, en mij vooral, dat ik op zoo'n gehoimo manier wraak zou ne men, om met den beul te deien te Krij gen? Een mooi© wraak, zoo waar als'God leeft 1 Rob iK Izoo met iu gejhaadleld, Sic JpHn, toen ge uw tong wat al te vrij tot gaan, zooals ge zelf bekend (hebt? DtenK tocpi even na, was dit waarscliijnlijk? Be gel ooi, dat gij ©en meer te vpeezoin. tegen-, stander waart dan do awnto Pieter Go- dolppiin, maar toen iK Voldoening yan p vroog, jlxcb ifc di© ©pén gezocht, zooais mijn gewoonte is. Toen wij opzb rivaar- den kkuisten in uw park te Arwmack Hebben, w© dat behoorlijk! Voor getuigen! gedaan, opdat de oVerhlifvfeade geen last met de justitie zou dspbhen. Gij Kent' piij goed en weet, (hoe iK mpt mijto, wapeneini omga. Zou iK niet totaelfde mest'. Pi,©-1 ter gedaan tobben, als iK heimi naar het leven gestaan had? Zou ik1 dat niet eyeri open gedaan tobben, eu ham naar, mijn wil gedood hebben, zonder gegjaac tense&i M wijt yan wiep ppK?" L j 1 j 11 1 - L ,1 (WMii verspïgUli, 5 Jt ..f Ai j&A'SJ -il *1 ri a M r SCHIEDAMSCHE courant l* •L fi %x p m<= hap? 1.1 u.yj. yv ■v 'ttt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1