De oorlog. Dit mmiiir bestaat Dit DBIE Malei. Eerste Blad. DE. ZEEVALK. 09"* Jaargang Zaterdag 23 September 19Iö NO 15251 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen- Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uui aan het Bureau hezbrgd zijn- Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl: 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeel ig© voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor .3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. t03. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Oct. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nnmmers gratis. BUITENLAND Van het Westelijke front. Duitsch leger bericht. Behalve Levendige artilleriebeschieting on gevechten' met handgranaten in Somme- ©n .Maasgebied, is niets belangrijks voor gevallen. Fransch 1 e g e r b e r i c h f. Ten N, van de Som me «leden de Duit se hors bede n Vrijdag j m org en 'n kraehtigen aanval op de'Fransche stellingen, tusschen Lo Priez en, Raneount. Fran,sch spervuur hield de aanvallers 'tegen', zoddat zjj met zware verliezen naar hun loopgraven moesten térugkoenen'. Overal eldpüs was de nacht kalm. Engelseh legerbericht. Ten zuiden' van. de Anore b'hacbtcn wij het front ongeveer! een mijl vooruit; wij na men' twee linies vijandelijke loopgraven tusschen Fiers en' Marlinpuich. Onze linie loopt nu bijna direot ten, noorden van de lijn over Fkrs-Martinpuiöh getrokken- Bij een overval der vijandelijke loopgra ven ten zuiden van iftreöht werden ge vangenen gemaakt en den vijand verlie zen toegebracht. Avondcommnniqué Zware woderzijdsche beschieting en; op ziehzelfstaande gevedhten, 'die ten slotte tot Verbetering van onze stellingen heb ben geleid. Wij hebben in Verscheidene richtingen afdeelingea vooruitgeschoven. Gisteren was er groote bedrijvigheid in, de lucht. Twee Vijandelijke vliegtuigen' zijn. 5n gevechten, vernield', een dorde is ge dwongen, mot averij te landen. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerhtericht. Front-Leopold van; Beieren: Ten westen van' Lusk mislukten zwakke Rus sische aanvallen'. Bij Korytnica handhaaft de vijand zich nog in kleine gedeelten onzer stelling. Bij de gevechten* van; 20 Sept. .werden 760 man gevangen: genomen en verschillende mitrail leurs-buit gemaakt. Roman uit het laatst- der 16e eeuw, naar 't Engel sch van RAFAEL SABATINI. 15) Sir John was nadenkend geworden. Dit was logisch én helder als ijs en de heer van Arwenack was geen dwaas. Maar ter wijl hij peinzend en Verstomd was aan' het einde van al die woorden, gaf Rosa munde het antwoord aan Sir Olivier. „Je hadt geen gevaar of verwijt te vree zen van wien ooK zeg je?" Hij keerde zich om en was verslagen. Hij wist welke gedachte door haar hoofd ging. - „Je bedoelt", zei hij langzaam, zacht, in een toon vol verwijtend ongeloof, „dat ik' zoo laag en valscfh hen, dat ik op deze manier zou dofen. wat ik om uwent wil niet open lijk durfde doten? Dat meent ge, Rosutnando. Ik schaam mij over je,- dat je zoo iets kunt dtenken van iemand, diendien je bezweert lief to heb ben." Haar koelheid begaf haar. Onder de s.triem vian zijn bittere, half-vieraichtendle woorden steeg haar toom, en overstem de deze zelfs epn. oogenblik haar verdict over (baars broeders doocl „Valsche bedrieger!" riep zij. ,-,Er zijn mensdien, die gehooid hebben, dat ge zijn dood gezworen hebt. Uw eigen woor den zijn mij overgebracht En er is K>p de sneeuw -een spoor vian bloed gevon den vlan de plaats, waar jhij lag naar Hevige artilleniestrijd op het front tus schen Sereth en SLrypa, ten, noorden van Sborow. Vijandelijke aanvallen, werden door ons vuur belet. Front-aartshertog Kar,el: In de Kaxpathen ging de bergstellïng Smotrec we der verloren. De Russische aanvallen' bij Baba-Ludow- na bleven' door de dapperheid onzer troe pen zonder succes. Aanvallen bij Tatarca en, ten noorden van de Dornawatra weiden, afgeslagen. Russisch legerberj|i^(h)!t Van de fronten, in Europa en in Kau- kasie niets nieuws te meldcn, Tau het Zuidelijke front. Italiaanseh le'gerbericKt. Op het geheele front worden de operaties gisteren door het voortdurende slechte weer belemmerd. Niettemin weid aanmerkelijke terreinwinst gemeld aan den Vamnai (Cis- rnonj en den Sieftop (Boven-Coidevale). De vijandelijke artillerie beschoot Görz zonder schade aan te richten. Tan het Roe m eensclie front. Duitsch legerbe'riciiït L'egergroep-v). Mackensen: In de Dokroedsja gingen sterke Roemeensclie af- deeüingen ten Z.Wi. van Topraisan' (Topro- sari, tusschen Gobadin en To-ezlaj tot den aanVal over. Door een omvattend en tegen aanval der Duitsch-Bulgaarsch-Turksche troepen, op de. Danken en in den rug dor Roiamcniërs, werden deze Vluchtend terug geslagen. In Zevenburgen niets bijzonders. Roepieensch legerbericht Op het noord- ein noordwestfront zwak ke gevechten; wij veroverden twee mitrail leurs en maakten 140 man krijgsgevangen. Op het Dioibroedsja-front staakte de vijand zijn terugtocht en Versterkte zicih. Onze troe pen joegen eênigo afdeel ingan op de rech terflank van den Vijand op do vlucht. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op Cernavada, waardoor zeven rnensehen ge dood wenien, o. W. twee soldaten. Verder werden ©enige dieren gedood. Drie huizen weiden vernield. Tan het Balkanfront. Duitsch legerbericht. De gevechtsactie in het bassin van Fio rina bleef krachtig, ook Westelijk van de Vardar werd gevochten. Fransch legerbericht. Aan het S tree ma-front en in den om trek van het Doiran-meer gewone artillerie actie. Tusschen Vardar en Czema werd een levendige aanval der Butearen op Zbrosko mot bloedige verleizen afgeslagen. Aan ,de Bred blijven de Servische troepen vooruitgaan; zij kwamen reeds in den om trek vand^rixaii. Een honderdtal gevangenen] Weven in hunne hand,en. Ten noorden van Fiorina werd óen vijari. delijko aanval door Fransch infanterio- vuur afgeslagen. De geallieerden veegden het geheele ter- mv eigen deur. Wilt ge nog langer lie gen?" Zij zagen hem verbleekten. Zij zagen zijn armen langs zijn l|ijf vallen en zijn zich opensperren van blijkbare plotselinge vrees. „Een.... een. spoor van bloed?" sta meldo hij verwezen. „Antwoord nu!" sprak Sir John, plot seling uit zijn twijfel gewekt door deze herinnering. Sir Olivier keerde zich weer tol Killi grew. De woorden van den ridder gavjen hem den moed terug, waarvan Rosamun- de 'hem beroofd had. Met een man lion hij vechten; met teen man was het niet noodig zijn woorden af te wiegen. „Ik kan daarop niet antwoorden," zkji hij op vasten toon, die allte gevolgtrek kingen uitsloot. Indien gij Zegt, dat het zoo was, dan moet het zoo gfeweest zijn. Maar wat bewijst het eigenlijk'? Maakt het buiten twijfel, dat ik het was, die hem doodde? Grieft het de vrouw, die mij lief had, recht, tie gelooven, dat ik' jeep moordenaar of nog erger ben?" Hij hield op, en kriek haar "weer aan met een we* reld van verwijt in zijn blik. Zij was was in een stoel gezonken en zat daar, baar handen zenuwachtig bewegend, haai' gelaat eenmasker van onuitsprekelijke smart. „Kunt ge zeggen, wat bet anders be wijst, mijnheer?" vroeg Sir John, en er klonk twijfel in zijn stem. Sir Olivier hoorde dit, en hij uitte een snik, God van genade!" riep hij. uit. „In uw stem klinkt twijfel, maar niet- in. -de .bare. Gij 'waart mts mijn Vijand, rem jschoon ten noordwesten Van Armertsko, en rukten na hevige gevechten vooruit op de hoogten, die den weg van Fiorina naax Popli J>éheersehen. Over (het geheele front werden de opera lies (door mist belemmerd. Engelsch legerbericht. Onze (schepen beschieten den vijand in de nabijheid van Neohori met bevredigen de resultaten. De artillerie-actie aan' het Doiran-front noemt ui hevigheid toe. In Griekenland. Veni zelo-s geïnter viewd. De correspondent vair de „Associated Rress" te Athene heeft een, interview met Venizelos gehad, die op de vraag of er iets waars in is Van de herhaalde ge ruchten, dat hij naai; Salonikf zal gaan om zich aan het hoofd eener tijdelijke re volutionaire regeering te plaatsen, ver klaarde: „Ik kan niet meeg antwoorden. Ik moet nog wat wachten en zien wat de kegeering voornemens is te doen alvorens ik beslissen lean wat het beste kan woo den gedaan in 't geval 'Griekenland niet aan den oorlog deelneemt. .Wanneer, 'do koning niet wil luisteren naai; 'de stem' Van Met velk, dan moeten wij zelf uitmaken wat ons te doen staat. Ik wieet niet wat dat zal zijn. Maar eed; lange bestendiging van den huidigen toestand is 'onduldbaar. Wij hebben, alle ellende Van, den ramp zaligen oorlog al doorgemaakt, terwijl, wij onzijdig zijn gebleven." Een toespraak van koning Konstantijn. Dinsdag hebben te Athene vijfduizend Grieksche recruten den eed op 't. vaandel afgelegd. Kening Konstantijn heeft con toespraak tot hen gehouden, waarvan de oorresponden ten der Engelsche bladen een Verslag hebben gezonden. Recruten begon do koning door uw eed zijt gij soldaten .geworden van dit land,' soldaten Van den koning, sol daten van mij en mij alleen. Gij moet voortaan trouw zijn aan uw superieuren en door hen tem uw 'koning, doch trouw ■alleen is onvoldoende. Blinde toewijding aan uw 'leiders is noodig, 'en door hen' aan uw koning. Wee het'leger, waarin een ieder doet wat hij Wcnschtl iWiee "don staat met zulk teen leger! Men zal u allerlei Verhalen' 'doen 'om u Van de wijs 'te "brengen. Stel geen vertrou wen in bon die ze 'u vertellen, want zij zijn haindeloars in Vaderlandsliefde en koif- fiehodspaltrioilten. Onder den öekmantel Van VaderlandslieMe begaan zij'misdaden. Luis ter niet malav hen. Gij treedt dn een leger 'met een hoojo moiralal en (traditie. 'Zijn geest en toewijding zullen u doordringen. .Vergeef in ij tl woor den nimmer. Aaln alle officieren 'van het 'Atheensdhb gatrnizrien was gelast tegenwoordig te zijn. cn hebt daarna in een 'wantrouwenden! wapenstilstand met mij geleefd ien toch kunt' gij er aan twijfelen, dat ik dit deed. Maar zijzij, die mij liefhad, beeft geen plaats voor ©enigen twijfel!" - „Sir OJivier", antwoordde zij hem, „het geen gij gedaan hebt, hoeft inijn hart ge broken. Toch daar ik al de belcedigin- gen weet, waardoor gij tot zulk een daad gebracht zijt, kon ik die vergeven hebben, geloof ik, ook al kon,ik uw vrouw niet meer worden; ik herhaal het, ik kon die vergeven hebben, als ge niet de laagheid) liodt, nu te ontkennen." Ilij keek haar een oogenblik doodsbleek! aan, keerde zich om en ging naar de deur. Daar hield hij stil. „Uw bedoeling is zeer duidelijk," zei hij. „Ilot is uw wensch, dat ik voor, dezcj daad 'gestraft zal worden." Hij lachte. „Wie zal mij b»j het gerecht aanklagen-? Gij, Sir John?" „Als freule Rosamunde dat wcnscht," antwoordde de ridder. „Het zij zoo. Maar denk niet, dat ik er de man naar ben, om mij naar do galg te laten zenden op zoo'n armzalig bewijs, als waarmede deze dame genoe gen neemt. Als'een aanklager komt pra ten over een spoor van bloed naar mijn deur, en ever sommige woorden, die ik gisteren in toorn sprak', zal ik mijn proef nemen maar het zal ,ieen proef zijn door middel van een gevecht met mijn aanklager. Dat is mijn recht, en ik zal er gebruik vian pi aken. Twijfelt gij er aan, Welke uitspraak God zal doen? Ik roep hem plechtig aan, om uitspraak! te doen tusschen mij en dien man. Indien ik' schul- Ter Zee, Transportschip gezonken. De Duitsche admiraliteit meldt: Een onzer duikbooten bracht op 17 dezer in de Middellandsche-ijZee een vol geladen vijandelijk transportscliip tol zin ken. Het schip zonk in 43 seconden. Fransche duikboot ge zonken. De Oostenrijksehe marinestaf meldt: In 'het zuidelijk deel der Adrialische Zee werd de Fransche duikboot „Foueault"- door een Oostenrijksch-Hongaarsch vlieg tuig door een bom tot zinken gebracht; de bemanning werd door dit en een tweede vliegtuig 'gered cn gevangen genomen. De gevangenen werden doorseen torpedo- boot overgenomen en naar Oostenrijk ge bracht, behalve twee officieren, die door de vliegtuigen in de haven zijn gebracht. De „Colchester" opgebracht. In den nacht van 21 op 22 Sept. is in de Noordzee het Engelsche stoomschip „Colchester" (groot 1209 ton en op weg van Londen naar Rotterdam), va... de G.reat Eastern Railway Cy. door Duitsche oor logsbodems naar Zoebrugge opgebracht. Een D u i t s c h o vlieger b Ij Dover. Veldmaarschalk French rapporteert, dat gistermiddag een Duitsch zeevliegtuig bij Dover verscheen. De vijand, door hel af weergeschut bestookt, en door vliegtuigen vervolgd, nam dadelijk de vlucht in noord oostelijke richting. Drie geworpen hommen maakten geen slachtoffers. Berk en ScfeooL NED. HERV. KERK, 13 er of©pen te Hillegom ds. N. A Bechl 1|e Arnhem; te .Slecn ds. Zwart te Eindhov|en en Woensel; te Alphen ta/d. Rijn, als hulpprediker, «is. J. do Bruin te Roesselaerc (IBjelgië., Bedankt voor hief beroep te pirks- land ds. W. Zijlstra te Groot-Ammiers; ie Montfoort ds. P. Zandt tie Ede. GEREF. KERK. Beroepen te Wateringen de heer L. M. Wynia, can cl. te Nytemirdum; te Hendrik'rldri^Ambaeht ds. G. Dl Scheeps ma te Roodeschook BINNENLAND. Dr. D. Boa-fonds. Gistermiddag heeft te 's-Gravenhage de vroeger door ons aangekondigde vergade- dig ben, moge Hij mijn arm vernietigen, als ik het strijdperk binnentreed." „Ik zelf zal n aanklagen," klonk de doffe stem van Rosamunde. „En zoo ge •wilt, kunt ge tegen mij van uw rechten' gebruik maken, en mij vermoorden, zooafs ge het hem gedaan hebt" „God vergevo n, Rosamunde!" zei Sir Olivier, en ging been. Hij ging naar huis met de hel in fret hart. Hij wist niet, wat de toekomst hem zou brengen, maar zijn verbittering tegen Rcsamundo was zoo groot, dat er in zijn hart geen plaats voor wanhoop was. Zo zouden hem niet ophangen'. Hij zou hen met hand en tand bestrijden, en, tech z,ou Lionel niet lijden. Daar zon hij voor zor-, gen. En de gedachte aan Lionel Veran derde zijn stemming wat Ho© gemakke lijk had hij hun beschuldiging kunnen te niet doen, hoe gemakkelijk haar hebben doen nederknielen, om zijn vergiffenis of te smeekenl Met een enkiel woord had hij het kunnen doen, maar vreesde, dat dat woord zijn broeder aan gevaar zou bloot stellen. i In 'de stille van den nacht, toen "hij slapeloos te bed lag, cn de dingen rus tig bekeek, kwam ei' verandering in zijn zielstoestand. Hij ging alle bewijzen na, die haar tot haar gevolgtrekking geleid hadden, cn hij was gedwongen te beken nen, dat zij er in zekeren zin trio gerech tigd was. Zoo zij hem onrecht had aan gedaan, had hij het haar nog meer ge daan. Jarenlang had zij moeten luisteren naar al de leelijkie dingen, «lie zijn vijan-, -den van hem zeiden en zijn aanmatiging liad gemaakt, dat hij nijet weinig vijVm- ring plaats gehad van afgevaardigden van verschillende honden, vereenigingen, instel lingen, maatschappijen, enz., op allerlei ge bied, waarin de betreurde staatsman dr. D. Bos tijdens ^ija leven heeft gearbeid. Zij had plaats op initiatief van een comité uit 'den Vrijzinnig-Democratischen Bond, cn zou het plan tot vorming van een dr. D. Bos-fonds bespreken. De groote zaal van het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, was dicht gevuld met afgevaardigden, uit het geheele land bijeengekomen. J&r is zeer uitvoerig gedebatteerd, verschillende plannen zijn ontvouwd, en ten slotte werd er een klein comité opgpricht, dat de twee voornaam ste 'daarvan nader zal overwegen. De vergadering werd geleid door den heer mr. J. Limburg, voorzitter van liet tijdelijk comité uit den Vrijz.-Dem. Bond. In den loop der gedachtenwisseling kwa men allerlei plannen en denkbeelden naar voren, waarvan wij er eehtc'r slechts drie zullen noemen. Prof. Kohnstamm wilde hot op te rich ten 'fonds voornamelijk bestemmen voor het uitreiken van studiebeurzen op elk ge bied van onderwijs en volksontwikkeling. Dit plan werd van verschillende kanten met kracht ondersteund en van de zijde der Middenstenders werd daarbij speciaal de aandacht gevestigd op beurzen voor het handels- en vak-onderwijs. De voorzitter constateerde ten slotte, dat de aanwezigen blijkbaar bet meest voelden voor het plan-Kohnslamm en het plan-Koster. De aanwezigen verecnigden ziel) daarop tot een groot, comité voor do vorming van een Bos»fonds. Uit liet. groote comité werd toen een klein comité benoemd van 12 personen, waarin o .a. zitting kregen mevr. Lob manBosch en de hoeren Plate, Ossen- dorp, Limburg en Lancée. Dit klein-comité za! nader de planncn-Kohnstemm en -Kos jer overwegen, in een vasten vorm klce- dien en zo dan ter keuze aan het groote comité voorleggen, dat later een beslissing zal nemen. D|c voorzitter sloot do bijeenkomst met oen woord van hartelijken dank en een aansporing, om zooveel mogelijk gelden hijeen tc brengen. „(Tel.) Vrije. Dom. Kamerclnb. Naar 'die „Vrijzinnig Democraat" mede deelt zijn in een vergadering van de Vrij zinnig Democratische Kamerclub gekozen: tot voorzitter do lieer mr. H. P. Merchant, jen tot secretaris de heer R. M. Teenslra. den luid. Zij had, er grien acht op gesla gen, omdat zjj hom liefhad; haar ver houding tot haar brooder was om die reden gespannen geworden, maar n,u kwam diL alles boven, om, haar to verplotte-j ren; beioupv had zijn deel in haar wreed! geloof, «lat Pieter Godolphin door zijn hand gevallen was. Het moest haar in zek!e>- ren zin schijnen, dat zij bijna med©p!ich-| tig aan den moord was, doordat zij vplj gehouden had, den man lief te hebben', cl hm haar broeder haatte. Hij zag het nut in, en was zachter in zijn oprdeel over, haar. Zij zou b'ovénnicn schel ijk! gewenst zijn, als zij niet gevoeld had, zooals hij nn begreep, dat zij voelen meest, en daar reacties afgemeten moetenworden, paar do geestelijke opwinding, waaruit zij ont staan. was het niet meer dan natuurlijk dat zij hem njx even. heftig haten moest, als zij hem vroeger had liefgehad. Het was "oen zwaar k'ruis om te dra gen. En toch, ter willé van Lionel moest hij het zoo dapper mogelijk! dragen. Lio nel mocht niet opgeofferd worden aan zijn eigen belang, om oen daad die hij in Lio nel slechts kon billijken. Het zou inderdaad laag 'zijn, als hij op die manier een uitweg zocht le vinden. Maar al dacht hij er niet aan, Lionel deed dit, en leefde die dagen in angst,, die den slaap» verdreef, On die koorts! opwekte, ztoodat .hij twee dagen na die gruwelijke zaak er uitzag als oen geest, mager en met holle wangen. Wordt vervolgd). SCHIEDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1