69"* Jaargfing De oorlog. Maandag 25 Septéitiber 1916 Mo 15252 DE ZEEVALK. ^4 J Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon.- en Feestdagen. Prijs por kwartaalVoor Schiedam en Via ar din gen fl. 1.25, franco ger post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs dear Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooi uitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. t03. Bericht. Zij, die zich' met ingang van 1 Oct a,s,, voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren. ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. De Burgemeester vian Schiedam brengt ter kennis, dat door dien. Minister van. Landbouw, Nijverheid en Handel de vol gende maximumprijzen voor rijst zijn vast gesteld 1 IN DEN! GROOTHANDEL. Rijst (grofmiddel Bassein &/of Rangoon) le hand condities, per 50 K.G. f 14.50. Rijst (voorloop Bassein &/oif Rangoon) le liand-oondlties, por 50 K.G. f 15.25. Rijst (grof voorloop Bassein. of Ran goon) le hand-cond ities, per 50 K.G. f 15.75. IN DEN KLEINHADEL. Rijst (grofmiddel Bassein ef Rangoon) le hond condities, per K.G. 18 cent. Rijst (voorloop Bassein of Rangoon) le hand-condities, por i/o K.G. 19 cent Rijst (grof Voorloop Bassein of Ran goon) le hond-condities, per K.G. 20 cl. De Burgemeester van Schiedam, M. L. H0NNERLAGE CRETE. Schiedam, 25 Sept. 1916. Varkens. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel brengt ter algemmie kennis, dat de opgave, volgens zijne 3>esclukking dal. 19 dezer, door een ieder, die andeis dan voor gebruik' door liernzeiof zijn gezin varkens bezit, te doen van hot op 30 September bij hem in bezit zijnde aan tal varkens, uiterlijk op 5 October a.s. bij dm Burgemeester dor gemeente, waar de varkens zich bevinden, moeten zijn in ge komen. i Onder verwijzing haar artikel 5 der Dis Iributiewet 1916, wordt de bijzondere aan dacht erop gevestigd, dat ingevolge arli kei 10 van genoemde^wet het niicl-doen van opgave of het onjuist opgeven strafbaar is met de mogelijkheid van Verbeurdver klaring der 'goederen. I De .Minister Voornoemd, PftSTJIUMA. 's-GraVenhage, 23 September 1916. MILITIE. dat hoewel de Inlijving van de dienst plichtigen der lichting 1917 vermoedelijk zal geschieden in de bij'de Milittewet nan gegeven tijdvakken, het Qchter niet onmo gelijk is dat men die 'inlijving reeds vroe ger dan gewoonlijk wordt aangevangen; dat het met (iet oog daarop zijn nut kan hebben dat <Jc inzending van de 5x> wijsstukken ter verkrijging ,van vrijstelling als geestelijke, kostwinner p£ wegens woonplaats of toekomstige poonplaats in de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen, jn plaats van in November in Xtotober as, geschiede, on dat daarom belanghebbenden <jie anders in den loop van November hunne réde nen van vrijstelling «zullen moeien indie nen, dit thans in den loop van Oc tober a.s. aan (le afdeeling Militaire Za ken, Nieuw straal 26, Jiehoorèn te doen Schiedam, 25 September J91G. Be Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGB GRETE, MILITIE. Die Burgemeester vafn' Schiedam; 1 .roept, bij deze op, ingevolge eene aan schrijving van den beer Commissaris der Koningin in deze provincie, do lotelingen dezer gemeente van de lichting 1913 JOHANNES PETRUS THEODORES FRE DRIKS, ioiingsnummer 125, en PIETER KROMMENHOEK, lotingsnummer 129, aan wie laatstelijk bij Koninklijk Besluit voor den tijd van één jaar vrijstelling van den werkelijken dienst bjj de Militie is verleend, om voor zoover hun niet opnieuw vrijstelling zaï "worden toegekend op DONDERDAG 5 OCTOBER 1916, des voormiddags to 10 uur le verschijnen to Leiden, in het gebouw „de Graanbcurs" in de Burgsteeg, ten einde bij het korps, waarvoor zij bestemd zijn, het 4do Regi ment Infanterie, te worden ingedeeld. Schiedam, 23 September 1916. Be Burgemeester voornoemd, M. L". HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND De Burgemeester van Schiedam, brengt bij deze op verzoek van den heer Commissaris der Koningin in deze provin cie ter algemeene kennis: Rpman uit net laitst der lGe eeuw, naar 't Engejsch van RAFAEL SABATÏNI. i i 16) Sir Olivier sprak met hem en wel zoo, dat ihij opnieuw mood vatte. Daarenbo ven Kwam er dien dag nog ander nieuws om zijn angst te doen bedaren; het ge recht van Truro was in Kennis gesteld van het gebeurde en de beschuldiging, die gedaan was, maar het weigerde rond weg de zaak] ter hand te nemen. De re den hiervan Svas, dat leen der recti tere diezelfde Antonio Baino was, die getuige was geweest van. de beleediging, Sir Oli vier aangedaan. Ilij verklaarde, dat wat er ook met Godolphin gebeurd was, hij niet meer dan zijn Verdiende loon had ontvangen en dat hij het zicli zelf op den hals had gehaald. De rechter hield 'v!o>l, dat hij als !man van eer geen ver volging Kon instellen1. i Sir Olivier hoorde deze tijding van den anderen getuige,, den predikant, die zelf zoo ruw dpor Godolphin behandeld was, en die, hoewel een Evangeliedienaar en een man des vredes, het volkomen coins was met de beslissing Van het gerecht. Sir Olivier dankte hem, en zei, dat het vriendelijk! was .van hem en van Bai- ne, dat standpunt in te nemen, maar zwoer,- dat 'hij geen hand had, gehad in de zaak, hoezeer de schijn, tegen hem i i 1 1 1 i t 1 i I Van het Westelijke front. Duitscli legorbericlit. Van gisteren: legergroep van prins R u p- precht: De slag aan do Somme is we der in vollen gang. De artillerieslrijd tusschen Ancre en Somme is zoo hevig gds zelden "tevoren. Nachtelijke aanvallen van den vijand hij Coureeletle, Raneourt en Bouohavesnes zijn mislukt. Legergroep van don kroon prins: In liet Maasgebied is de arlille tie actie links van de rivier en in oenige sectoren rechts ervan in kracht toegeno men. i Toen hij echter twee dagen later hoor- de, dat de geheeie omtrek woedend was op Biaine als een gev'olg van zijn bc siissing, liet Sir Olivier den predikant roe pen en reed rechtstreeks mot ltepi naar het huis van den vechter ie Truio, torn daar oen bewijs; te leveren, waarvan hij Roseimunde en Sir John Killigrqw onkun dig had gelaten. „Heer Bnine," zei hij, „toen zij alle drie in de studeerkamer waren, „ik heb- gehoord van het juiste en rechtvaardige oordeel, dat gij [uitgesproken hebt en ik ben gekomen, om [u te danken en mijn bewondering vOor uw moed uit te druk ken." i Bnine boog deflig. [Hij was van nature deftig. „Maar daar ik niet wil, dat uw be handeling slechte gevolgen Voor u zal heb ben, ben ik gekomen, 'om u het bqwijs te geven, dat gij rechtvaardiger hebt ge handeld dan gij zelfs denkt, en dat ik de dader niet ben." 1 j „Zijt gij dal niet?" /iep Baino Verbaasd uit. t i „O, ik' verzeker u, dat ik geen uitvluch ten zoek, zooals gij zult oord-celen. Zoo als ik' zeg, ik kan tl het bewijs leveren en ik ben. gekomen om dat nu te doen, voordat de tijd het onmogelijk! maakt Ik wensch niet, dat bet nu openbaar wordt gemaakt, waardoor het gerecht bevredigd wordt, als deze zaak hoog-er op- gezocht wordt, zoo als zeer wel mogelijk is." Het was een slim pleidooi. Het bewijs was niet op hem, maar wel op Lionel te ïinden, maai; de tijd zou, het uitwia- Aan iiet geheeie front levendige vlieger- bedrijvigheid; er zijn vele voor ons voor deelige luchtgevechten boven onze en ach ter de vijandelijke linies geleverd. Wij heb ben 24 vliegtuigen, waarvan, er 20 aan de Somme, neergeschoten. De eerste-luilenant Buddecke en de lui tenants Wintgens en Höhdorf hebben zich bijzonder onderscheiden. Wij verloren zes machines. In den laten avond van 22 Septem ber is door het werpen van bommen pp Mannheim één persoon gedood en eenige materieele schade aangericht. Bij verschillende vijandelijke vliegeraan vallen op de meer achterwaarts gelegen ge deelten van ons front zijn' o. a. to Rijssct zes burgers gedood en 12 huizen bescha digd. Een van onze luchtschepen iueeft in den naclil van 22 dezer de Engelsche kampen bij Boulogne aangevallen. Eransch legerberiolit. Heden (Zondagjnachl is do Fransche ar tillerie ten noorden van do Somme zeer bedrijvig geweest; de Duilsclie beeftslecjils zwak geantwoord. Vanochtend is een aanval der Buitschcrs bij de hoeve in liet L'Abbé-boscli en tegen onze stellingen ten zuiden daarvan door liet lievige vuur onzer machinegeweren en kannonen gebroken. De Duitscliers zijn ver strooid voordat zij onze linies hadden kun nen bereiken en hebben tal van 'gesneu velden op liet gevechtsterrein laten liggen. Op den rechteroever van do Maas heb ben wij met gemak verscheiden aanvallen der Duitscliers op den Poperheuvel en ten Z.O. van Thiauinont afgeslagen. Gisteren is do Duilsclie vliegdionst be- drijvigcr geweest dan gewoonlijk. De Fran sche luchlsmaldeelon -hebben op het groot ste deck van het front met groot succes ware luchtslagen geleverd, en onbclwist- baar hun meerderheid getoond. Op luet Sonimefront zijn in £9 gevechten vier Duit sche vliegtuigen neergeschoten; een is in het hoscli van Vaux gevallen, twee andere, achtereenvolgens aangevallen door luite nant Guysemer, zijn brandend gedaald. Deze luitenant heeft nog denzelfden dag zijn 17o en 18e Duilsclie vliegtuig geveld, liet laatste is ten zuiden van Nusery op den grond verpletterd. Drie pndere Duitscho vltegtuigen zijn zwaar beschadigd bij Es- tróos geland. In de streek van Péronne 'zijn vier Duilsclie jdicgtuigen binnen de Duitsclie linies tot funding gedwongen. Bovendien is thans bevestigd dat een Duilsch vliegtuig eergisteren tusschen Nu sery en Villers Carbonnel "zwaar, bescha digd heeft moeten landen. Meer naar het zuiden, tusschen Chaulnos en Acre zijn zes Duilsclie vliegtuigen geveld; oen is bij Chaulnos brandend neergestort tijdens een gevecht van vier Fransche vliegers tegen zes üuitschc; 't te Licourl gevallen, hol 3e te Ban villers, het 4e heeft men ten zuiden van Marckelepot to p-letier zien vallen, het 5e pn <3c zijn door denzclfden Franschen vlieger neergeschoten in een ge vecht tusschen een Franseli luöhtsmaldoel en 6 Duitsche vliegtuigen, llot eene is in Üe streek van Andóchy, het andere "binnen onze linies 'gevallen. li' Erigolsch IcgerberieliL Ten zuiden van de Ancre is do weder zijdsche artillerie heden(Zondag)nachl erg in de weer geweest. Ten oosten van Neuville St. Naast zijn wij de vijandelijke linies binnengelroiig-'ii eu hebben gevangenen gemaakt Avondcommuniquè Ten zuiden van dc Ancre zijn wij onze •positie blijven verbeteren, doorlat aftel lingen hier en daar de vooruilge-choven loopgraven van den vijand binnen Ir ingen. Gedurende een beschieting van een getoete» van het front van den .vijand zijn gi-toien 10 vijandelijke geschufsiellingcn vernield en 14 andere zwaar beschadigd; vijf mu nitic-bergplaatsen vlogen in do lucht. Onze artillerie veroorzaakte gisteren (Zaterdag! een zwaren brand in een dorp, dat Uo vijand geregeld als transportcentrum ge bruikt. Gisteren (Zaterdag) was er zeer groote bedrijvigheid in de lucht Vijftig Engelsche machines deden met zeer gioot succes een aanval op een belangrijk spoorwegknoop punt, richtten daar groote schade arm, vernielden twee munitie-treinen en ver oorzaakten verscheiden hevige ontploffin gen. Met evenveel succes werden aanvallen gedaan op spooi wegwerken van den vijand, rangeerende treinen, vliegkampen en andere punten van militair belang. Ook hadden er Voel luchtgevechten plaats. Drie vjjaudc lijke toestellen werden vernield <ja vijf in beschadigden toestand naar beneden gedraven. Verscheiden andere braken het gevocht a[ en zag men loodrecht dalen Vijf Engelsche vliegtoestellen worden ver mist. Van hst Oostelijke front. Duitscli 1 o gor bericht. Front-Leopold van Beieren Mei sterke troepenmassa's hebben de lRireon tusschen de SereUi eu de S try pa. ten Noor den van Zborof liun aanvallen vijfmaal her* haakl, Bij Manajof drong de vijand <>nz - stellingen binnen, doch is door een togete aanval teruggeworpen en het meer dan 700 gevangenen en 7 machinegeweren m on zo li aaiden. Meer Zuidwaarts zijn-alle aam vallen van dejri Vijand einder zware vei lm zen Voor liem voor onze linie gestuit. Front-aartshertog Ka-el: In de Karpatlien hebben wij tusschen Ludmv.i en Baba Ludowa eu eveneens aan de Ooste lijke helling van de Cimbioidavu hel m vroegere gevechten verloren deel onzer stel ling hernomen. Ten Noordoosten van Kirhboba zijn hardnekkige gevechten aan den gang. Ooslenrijksch legerberichL Fnoi(n,'kaartshertos Karei: Ten (Oosten ca Noorden van Kirhboba zet do vijand zijn aanvallen mot kracht voort. Ton Oosten van genoemde stad zijn de vijan delijke massa's, na in het begin geringe voordeden behaald to hebben, tot staan gebracht. De; verdere aanvallen zijn afge slagen. Ton Zuid-Westen van Luczina is ook (Zaterdag; een hevige stormloop der Russen .misluktdit was do zevende aanval in de laatste dagen door lien op liet front Van de Boedapcstbdic Ilonved-trocpcn ondernomen. In het gebied van Ludowa werden de door schcn, en als later openbaar werd ge maakt hetgeen bij nu, zou toptien, dan zou het te laat zijn, om 'elders te Koeken j „Ik verzeker u, Sir (Olivier, .dat, als gij hem gedood lradt, na helleen, gebeurde, ik' u niet schuldig zou achten, lomdat gij niet moer gedaan zoudl hebban, dan oen lompen en aanmatigenden bel-eodigei; tc| straffen." i „Dat weet ikl Maar hot was] zoo niet. Eén van de Jre-wijzen tegen) mij het grootste Is dat er een spoor Van bloed, liep.van het lijk van Godolphin naar, mijn denr." 1 i Do andere twee werden zejer belang stellend. Do predikant keek hom scherp aan. i „Nu volgt logisch, eigenlijk! onVermijde- delipf vind ik, dat de moordenaar -gewond werd in het gevecht. Het bloed kan niet van het slachtoffer zijn, daarom moet het van Ben dader zijn .geweest. Dat deze ge wond werd, jwleton, we, «omdat er bloed! was aan liet zwaard Van Godolphin. Nu, Heer Ikiine, en gij, Sir Andries, zult ge tuigen zijn, dat er op mijn lichaam geen schram te zien is. Ik] zal mij hier uit* kleeden zoo maakt nis ik was, toon ik het ongeluk' luid op deze wereld te ko men, en gij zult u overtuigen. Daarna verzoek ik u, I teer Raine, liet stuk op to maken, waarvan ik sprak." En hij trok, al sprekende, zijn wambuis uit. „Maar daar ik die kinkels, die mij be schuldigen, niet de voldoening wil geven, dat liet zou schijnen, alsof itó bang voor hen ben, vnaag ik' u, boeren, deze zaak strikt geheim te houden, tpt omstandighe den vijand in de laatste gevechten behaalde vnoulëf-ten hem ne-ler afhandig gemaakt. Front Leopold van Beieren: Tus- •chen Zbiiof oude Bovon-Sereth hebben de tureen na dagenlange artillerie-voorberei ding. castoren opnieuw in dichte ilrommen aangn-ilien. Reeds waren verscheidene nurea aanvallen afgeslagen, toen het den ujind d.'s namiddags ten Noord-Oosten van Itetcpélmki gelukte, onze linies binnen te ■.hingen, oen nachtelijke tegenaanval bracht n.i een wanhopige worsteling alle stellingen, v «.der geheel m ons bezit, bovendien namen wij 700 man gevangen en veroverden, 7 ma chinegeweren 's vijands tactiek veroorzaak te hem als gewoonlijk zware verliezen. Russisch legorberich't. Van do Pripel tot aan de Roemeenschcj grens duim de verwoede gevechten op en kele punten voort. Gisteren (Zaterdag; heeft de vijand krachtig togen stand geboden aait onzen opm.irseh aan do Doven-Semth in de streek van Manauvoe en Kharboczof. Al zijn tegenaanval Ion werden door ons vuur afgeslagen, wij namen 1500 Oostenrijkers en Duitscliers gevangen. Yan het Zuidelijke front. Oos lentijksch 1 e giorboricht In den zuidelijken sector Van liet Ivar,ri- pki tea;: is het tol gevechten van man tegen man gekomen, onze tioepen inhakten daar bij een machinegeweer buit 1 Aan het F.ireana front is een aanval van vijmdelijke bataljons op onze stellingen op den Berd mal door ons vuur afgeslagen^ Vntr v ïslgesteld K heeft le luit Mlaker, die nog wel gewond was, buitengewoon succes gehad mei liet laten springen van den top van den Monte ('nnone; oen Italiaansclni i onipagtiie werd geheel bedolven, terwijl af,leidingen van ons 59e infanterie regiment de civoi kw enden, die geheel vei nas! wa ren, van ter zij le en m den rug aanvieleti.i Hol aantal door ons gemankte gevangenen] bedraagt 427; bovendien maakten wij twee machinegeweren buit. Dc Munte ('unon-e wordt nu door de vijandelijke artillerie krachtig beschoten, I t.-aliaansch Roger be rich t. In Ticnte beeft de vijand zich op ver schillende jninten actief betoond. In het Ledrodal hebben wij den 2'2sten dezer yij on - dehjke afdeelingcn Ion iioord.o-o.sJen vnn Leiigunm teruggeworpen. In don morgen, van den 23sten lezer heeft do ontploffing van twee groote vijandelijke mijnen op dan Monte Cimone, in het Asticodai, onze Iro-a- peu genoodzaakt zich oen hojiidotrdmeten van den to|i van genoemden berg terug le trekken. De verlaten stolling wordtdoo-r onze artillerie gebombardeerd. In Boven Cordevoje hebben onze troej, pen door een stoutmoedige overrompeling een voo mil geschoven stelling -op, den top van den Monte Snot veroverd en de ver dedigers ,op do vlucht gedreven. Langs liet overige gedeelte van hol front artillerie-actie. Op don lnirst heeft de yijandj de hoog den do openbaarmaking noodig maken." Zij zagen hel redelijke van zijn voorstel in en zij stemden toe, hoewel twijfelend. Maar toen hel onderzoek wa.s afgeloopen, waven zij verstomd, dat al hun opvattin gen omvergzworjien waren. Baino maakte natuurlijk hot verlangde stuk op, en toe kende ten verzegelde liet, terwijl Sir An dries er zijn handtieekening -en zegel als getuige bijvoegde. i Met dit perkament, dat zijn schild zou zijn, als het in de toekomst noodi.g w.u, reed Sir Olivier opgelucht naar huis )Vant zjoodra het Veilig Kon gedaan, worden, zou dit perkament Sir Jolui Killigreweu Rosamundo voorgelegd weiden, eu alles kpn jn-og goed worden. - - HOOFDSTUK. VI, Jasper L'oigh. Zoo er dien Kerstmis droefheid lioersch- •to op Godolphin Court, niet minder was dat het geval op Uenanow. Sir iOilivier waa somber en stil in die dagen, hij zat soms Uren ia,ng in het vdujr, 4e staren ten herhaalde bij zichzelf 'telkens weer ieder woord van zijn onder houd met Rosamundc, soms verbitterd te gen haar, dat zij zoo dadelijk! aan zijn schuld geloofd haid, dan weer zachter ^.e stemd, omdat hij moest erkennen, dat de schijn sterk tegien hem wast Zijn stiefbroeder bewoog zich zacht door hét h'uis en iraohtte als 't ware in de schaduw 'te blijven, terwijl hij Sir Olivier nooi't in zijn oVerpeanzin-gen durf- de storen. Hij -wist, wat liet onderwerp eï yap was, Hjj Wï^t, Sïat er. pp GodoR phin CoUrl gebeurd was, wist, dal Rosa mundo Sir Olivier voor good liad. wegge zonden, en zijn, hart kromp samen, al3 hij er aan dacht, dat hij zijn broeder den lo st'liet dragen, di-e op zijn eigen schou ders behoorde. Die zaak' hiolö hem zóó bezig, dat hij in oen vtertroUwiclijk «ogen blik er op oen avond over spyak. Olivier," zei hij, slaande naast den stoel van zijn broeder jn do schemering met eon hand op diens schouder, „zou hel met bet beste zijn do waarheid te zoggen?" I Sir Olivier kook snol -op jen fronste heb voorhoofd. „Ben je gek?'-' ztei hij. „Alsj jo do waarheid zei zou, je worden, epgep hanged, Lionel." 1 t „Misschien niet. En in ieder geval, wat jij lijdt is erger don hangen. ik' hieb je in de afgeloopen week! telkens, gade-go* slagen, en ik woel welke smart jej Jijdtj Hel is niet rechtvaardig." En hij liieldt vol„Het is het beste, dat wij da waar-- beid zeggen." I Sir Olivier glimlachte peinziehd. Hij stek zijn band en nam die yan zijn broes der. „Het is edel van je, dit «v-opr itel stellen, Lionel." - t „Niet half zoo edd, als het vhn joU,; is, al dit leed te dragen vjoor oein,' daad1, die ik bedreven heb."' - 1 ,„Bahl" Sir Olivier haalde ongeduldig! zijn schouders op„ hij wendde zijn blik van Lionel af en keek woei; ip' liet .yunr.. „Ik kan teil slotte den. IIast afwerpen, aid ik wil. Dal to weten helpt -oen, mensch'- door alle moeilijkheden." - i i ii' vjsMs&li r I I 1 1 i 1 f ii i f Aj--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1