De oorlog. 09"* Jaargfing Dinsdag 26 Septembêf 1916 DE ZEEVALK. No 15253 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fh 1.25, franco per po«t fl. 1,63. Pr»„A per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent s Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Oct a. s.f voor minstens 3 maanden op de „Schiedamselie Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. "Wegens werkzaamheden in de Maasdijk, zal op Donderdag a.s. deze straat Voor he' verkeer per as, gesloten zijn. Schiedam, 26 September 191G. Do Burgemeester va,n Schiedam Kennisgeving. Belasting op het ji ouden van. Konden. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; brengen ter' algemeene kepnis, dat, inge volge het bepaalde in artikel 4 der ver ordening op- de invordering der belasting -J-op de honden, gehouden in de Gemeente 'Schiedam (Gemeenteblad no. 12j de 3de lijfst voor het dienstjaar 1916 bevattende dé namen van de houders van honden binnen deze gemeente, op heden is ge steld in handen van den Gemeente-Ontvan ger ter invordering der belasting. Wordende voorts de belastingschuldi gen er aan herinnerd, dat overeenkomstig art. 5 der Verordening de belasting moet zijn voldaan „v.eettien dagen na de dag'teekening van het aanslagbiljet; op straffe van vervolging, volgens de wet. Schiedam, 26 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. II HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, Y, SIQKjiNGM. BUITENLAND Tan liet Westelijke front Duitsoh leger1 bericht. L'egergroep-Rupprecht vlian Bei eren: Geweldige nrlillerieatrijd fasschen Ancre en Somme. Vijandelijke partioeki aanvallen tegen den sector CombliesRan court en bij Bouckavesnes mislukten. Legergroiep-kroonpjrifrJlsOp 23 Sept. werden bij het Tlriaum-ont werk zwakke, gisteren noordoostelijk van lief fort Souvïlle ©lork© Fransche aanvallen afgeslagen. Gisteren schoten wij in talrijke lucht gevechten negen vliegtuigen neer, 0|ns af weergeschut ha aide in de laatste dagen vlier vliegtuigen naar benedenDoor vij landelijke bommen weiden in Lens zes Rpma.n uit het laatst der 16e oeuw, naar 't Engelsch yan RAFAËIi SABATINI. i7) r Hij,had op konden, bitteren toon ge sproken en Lionel word koud bij' zijn w-oorden. Hij stond langen tijd stilzwijgend er over na te denken, welke raadselach tige beteekenis zij hadden. Hij dacht o* ovei;, zijn broeder naar de beteekenis itel vragen, maar de moed ontbrak' hemt Hij vreesde, dat Sir O'livior bevestigen zou, wat jhij vermoedde. Na ©en poosje ging hrj w©g en spoe dig daarop naar bedt Dogen lang boord© hij d© woorden:' „Ik' kan dien last af werpen, als ik! wil." [Hij had de ©ver- fuiging, dat Sir Olivicr's bedoeling was, dat d© wetenschap hem moed! gal,, dat hij zi-chzelf kion vrijpleiten, zoodra hij ver koos te spreken. Dat Sir Olivier zoo zou sprekbn,, kon hij niet denken. Hij was ziel£3 ten volle verzekerd, dat Sir Olivier ver van de bedoéling was;, om zijn last af te werpen. Toch kon hij van plan veran deren,. De last kr a te zwaar -worden, zijn Verlangen paar "Rosonpindte te hevig, zijn smart dat hij in haar ©ogen. de moor denaar van haar hroedieir was, te groot Lionel sidderde, als hij de gevolgen voor hem zelf ,ovlerdacht Zijn angst .was een openbaring voor hem zelf. Hij izag, hoe Sjes ïau, oprecht gemeend zijn voorstel burgers gedood. 28 zwaargewond. Bij den vliegeraanval op Essen gistermiddag veul een kind gedood, een ander gewond. De schade is onheteekeivend. Fransch 1 eg erb©Ti c h t. Ahn het Somme front levendige arlillori» actio in den kop van den nacht in vel schillende sectoren ten moorden en ten zuiden van de rivier. I 1 Aan den rechteroever van -de Maas sloegen wij gemakkelijk ©en Duïtschm aanval af op een Franschwerk ten oos ten van het bosch Yaux.Clvapifre. De nr- tilleriestrijd duurt hevig voort in dien sec tor Thiaumo-ntFlouryVauxChapilre. Duitsclie vliegtuigen wierpen gisteren te gen halfnegen een tiental bommen in de streek van LunevLllo. Een vrouw void licht gewondde materieel© schade 13 onbeteekenead. Gisteren v'iel een Duitscb vliegtuig, door een ©nziefr vliegtuigen aangevallen, ont redderd neer ten moorden vhn Misery., Drie andere toestellen worden getroffen en gedwongen meer to dalen. Hedennacht wierpen 12 van onze vlieg tuigen 98 bommen op het dorp en sta tion Guisciart; verder wierpen 7 Fransclie vliegtuigen 59 hommen op de werkplaat sen te Thionville. 1 r 1 Engelsch 1 ege'rftjerich t. Sir Douglas Ha'ig 'bericht, dat de vijan delijke aanvallen te n zuiden van Cour- celette zijn afgeslagen. Wrf lieten mijnen springen bij Neuve Chapelle en Ilulluch. Een tank gevangen. Scheuermann 'bericht d.d. 25 Sept. uit het ,Duitsehe perekwartier aan de „Deut sche Tageszeitung"- 1 „Een van onze tegenaanvallen aan die Somme 'hooft ons ©en kostbaren buit op geleverd, n.L een van de Engelselie loop- graafauüomofbielen. Dit zijn de strijdwa- ignns, aan welk'e de Vijand een z'00 groeten invloed toegeschreven heeft Ibij hel offensief tegen Gourde lelie en Fiers. Het zijn zwaar gepantserde wagens, die op eigenaardig© wijze zooi zijn ingericht, dat ze over alle oneffenhedenvan gra- naalkuïlen cn loopgraven heen komen, draadversperring©11 doorsnijden en die door hun bewapening vooral machinégc weorstellingen in bedwang moeten houden. De wagen, dien wij veroverd hébben, is met zes machinegeweren bewapend. De Franschen hadden beweerd, dat de Dnit schers dit technische wonder niet zou den kunnen namaken. Wij zijn daarom zeer erkentelijk, dal, de Engelscben ons 1111 een model hebben geleverd. Ar f i 11 eri-c strijd. 1 De correspondent van de „Liberie"aan het front seinde gisteren: Geen enkel vóór bereidend .geschutvuur was van een zoo fabelachtig geweld als dit driedangschp bombardement <}or l)omd|genO|Oten aan dei Somme. Een officier, die hij Verdun en aan de Somme was, verzekert: ©r speelt was geweest, dat zij de Wiaprbcid zouden zoggen; hij bemerkte, dat het slechts de ingeving van oen ©ogenblik was geweest, een voorstel, waarvan hij bitter berouw zo.u gehad hebben, als het aangenomen was. En toen dacht hij, dat als hij zulke in gevingen had, geheel in strijd met zijn werkelijke verlangens' andere raenscWan hetzelfde konden hebben. K-on zijn hroe- ook niet ton prooi worden aan een diep oogenblikken van aedelijken storm, zoodal hij in wanhoop zijn last' le zwaar vond en hem van zich wierp? Lionel trachtte zich gerest te stellen, dat zijn broeder een man vlan sterke ze- nawen was. een man, die nooit zijn zelt beheersching verloor. Mapr dan voerde hij weer aan, dat, wat in het verleden gebeürd was, geen waarborg Was van het geen in de toekomst kon gebeuren; dat er ©en grens was bet pitlioudings- verin©gen van ieder - nsch, al' was hij nog zoo sterk, en - het lang niet on mogelijk' was, dat de gnens van Sir Oil- vior's [uithoudingsvermogen in deze zaak- bereikt werd. Indien dat gebeurde, in wei kon toestand z©,u hij dan komen? Het antwoord op deze vraag was een schil dering, die hij niet onder de'©ogen durf de zien. Het gevaar, dat hij terecht moest staan en de pitorste strengheid van do wet z©u ondervinden, zou nu voel gr-oo- te r zij 11, dap wanneer hij dadelijk! ge sproken had. liet Verhaal, dat hij toen had kunnen doen, zou misschien"geloofd! zijn, want hij stond bekend als leen map. Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fL 0.92;-iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote lettors naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement, op vöordeelige voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per adveitentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. zich daar een ontzettend drama aan de Somme af. De infanterie der h'ondigipaioio-i ten volgt met hartstochtelijke belangstel ling het verbijsterende Werk van de ar- tillere. 1 Van liet Oostelijke front. Duitscb legerberiolit' Front-Leopold V. Beieren: De op 23 Sept. door een on middellijken tegen aanval heroverde stelling bij Manajofwerd tegen sterke Russische aan rol km behou den. Front-aartshertog Karei: Tus-' schen Zlora-Lipa en Narajofka vielen de Russen le vergeefs de Turksche stellingen aan. Binnengedrongen afdeelingon werden door een tegenaanval verjaagd Er werden 142 krijgsgevangenen gemaakt. In, den Lu- dowa-sector (Karpatlien; werden wederom Russische aanVallen afgeslagen. Russisch' 1 egerbtor.i cUct. Er valt niets belangrijks te vermelden. Oostenrijksch legterhericht Fiontaartsh.ertog Karei: Ten noorden en ten oosten van Kirlibaba duurt hot gevecht voort. In het Ludowargebiod deden' de Russen opnieuw vergeefsche aanvallen. Jeu noord oosten van Lipnica Dcina, bestormde "do vijand de stellingen der 0.-1L troepen; hij werd echter overal teruggeslagen, in één sector door een tegenaanval. FiontLeopold v. Beieren: De Russen poogden gisteravond opnieuw ten noorden van Perepelniki door te dringen. Hun pogingen bleven echter vruchteloos en zij leden zware verliezen. Tan het Zuidelij Ke front.' 'Oostenrijksch leg©rb©richt Gedurende den nacht Vloog don. lucht schip ©ver de 0,-H. linies en Avierp in de buurt A-an Corner ©enige bommen, edi tor zonder schade aan te richten. Aan bet front in de Fassaner Alpen deden twee batailjons Alpini gedurende) den nacht ©an aanval in den sector Gar- dinale Cima Busi Alle, die overdag door den vijand hevig onder vuur ivas geaOh men. De Italianen© werden, na een ver bitterd geilecht kan m,nn tegen mqu, afge slagen. 1 11 Ook in de richting van Vorcilla di Col- dovi trachtten vijandelijke groepen vopruit te komen. Tweeeii-Adjftig Alpini, onder wie eon officier, werden gevangen geno men. Aon den Menie Cimope liggen noig le vende Italianen b» lol ven in door de ont ploffing geslagen holen; 24 hunner blon den zich zelf bevrijden ©11 gaven zich over, de anderen .roepen 0111 hulp, die hun echter, wegens het yuur van die Ita- liaansclie artillerie, tot dusverre nog niet verleend kon avorden. Hun redding zal afhangen van de aanneming copier om menschlioA'iende redenen aangeboden plaat selijken wapenstilstand. 1 JtaJiaansch begorberich t. liet Ilaliaanselle offensief in do Avisia cn Vanoixone Averd opnieuw met succes van onbevlekte eer ©n zijn woorden had den een zeker geAvich't. Maar n,u, zou nie mand hom getooATon, N.u zouden zij uit zij 11 vroeger stilzwijg en en ,uit liet feit, dat hij" zijn liroeder ©nreditvaaxdiig lipd la ten beschuldigen, opmaken, dat hij laf. hartig en oneerlijk was, en dat, als hij aldus gehandeld had, het was, omdat hij geen goede verontschuldiging yo.or xijfl daad had. Hij zou niet alleen onherroe pelijk veroordeeld Avorden, maar met schan de bovendien, hij zou door alle oprechte menschen geschuwd 011 een voorwerp van verachting \Arordcn, om Aviens dood geen traan zou worden gestort. Zpo Kwam hij tot 'hetak!eli|g besluit, dat hij in zijn pogingen, om zich te beveiligen, zich slechts, te meer er in gewerkt had. Als Olivier slechts sprak, was hij verloren. En weer kwiarn hij terug tot do Vraag: Welke zekerheid bad hij, dat O,li vier niet zou spreken 1 Leze vrees, die eerst hu, en dan bij hem opgekomen was. begon hcmi nu dag en nacht le vervolgen, en hoewel de' koorts hem verlaten had en zijn wond ge heel genezen atos, bleef hij bleek en ma ger cn stonden zijn ©ogen hoi Da hei melijke angst van zijn ziel slraahle ieder ©ogenblik uit zijn ©ogen. Hij werd ze- nUAvaehlig en schrikte bij het minste ge luid op, en hij Avas A'oorldutend wantrou wend ton opzichte vtan Olivier, hetgeen zich openbaarde in een Zonderlinge Knor righeid. 'Eens ©p 'a middag in de eetkamer kjo^ bekroond. In den namiddag A-an 23 Sept namen Alpini stormenderhand den 1 op van den Cardinal, die zich lot een hoogte van 2465 M. verheft ten noordoosten A'nn den Cauriol. De A'ijand hoed hardnekki- gen tegenstand. Hij liet een groot aantal lijken ©p het terrein achter en de lUlii non maakten ook gevangenen. Omljnk- de bevige be'schieting mei zwaar grochut, versterkten de Italianen de stelling krach Rg- De A'ijand richtte \-oortdurend artillerie A'uur op de Corlina d'Ampezzo en Misu rina. De Italianen beschoten de slatiun^ Aran Toblach en Rillian. In den afgel-oopen nacht Avisl een Ih liaansch luchtschip door handig manoou- vreeren, ondanks de zoeklichten, die ei op gericht werden, naar do stations van Dotlogliano en Scoppo- op den Karet te komen, Avaar het met zeer goede uitwer king hommien Avierp op groote spoorAACg. inrichtingen. Het luchtschip keerde behou dien naar de Italiaansclre linies terug.' Tan het Roemeensche front. Duitscb legerberioh'L Roemeensche aanvallen tusschcn Sxoor doek en den Vulkaanpas mislukten. Legergroep-v. Mac kon sen: V001 de verhonden troepen succesvolle gevech ten ten zuiden van de linie Cobadin Topraisar. JDe Atesling Boekarest avgiH door een onzer luchlschejien gebomhardeeid. Oostenrijksch legerhericlit Tusschen Szoerdoek en den Vulkaanpas Aveiden aanvallen der Roemenen afgesla gen. Aan het Zcvenburgsche oostfront leven dige gevechtsaclie. Tan het Balkanfront. Duitsch legorberichL Op 23 Sept. kleine ge\rechlen hij Fio rina. Herhaalde krachtige aanvallen der Senders tege'n den Kaïniakhnlan liepen dood. Aan de Stroema Averden in breed front oprukkende zwakke Engelsche afdoe lingen afgeslagen. Fransph legerhericlih Ten n0oixloosten van Fiorina vermeci- terde de Fransche Infanterie de eerste hui zen van Pctrorak, na een scherp ge\rochl en ging zij lichtelijk vooruit ten noordon van Fiorina. Ten westen van Fiorina namen de Rus sen hoogte 916, die door den vijand krach tig versterkt was. In dezo streek werd een Rulgaarsehc tegenaanval door liet nitilleiievum der ge allieerden tot slaan gebracht. De Bulgaren Averden daarop met de bajonet door de Pransrh-Russische troepen teruggedreven. Ten zuidwesten van Fiorina, heen een Fransch bewakingatetachcmcnt lep zuiden Amn het Piesharneer heftigo gevechten ge- levenl met Bulgaareche afdeolingen, van Biklista gekomen. 1 mend, die altijd Sir 0,1 ivier's uitverkoren pick Avas in Penarnow, v©nd Lionel zijn stiefbroeder in peinzend© hooding, met do ellebogen ©p de knieën en zijn Mn in klo hand, slarcndi in 't. A'luur. Dit Avas zoo'n gevveionle geworden van Sir Oli vier, dal LLoneTs zetiiuwen er door ge prikkeld Averden; lii] begon to denken, dat dezo lustetoosheid een bestudeerd, shl- zwijgejad verwijt a,m zijn eigen adres Avas Waarom zit jo toch altijd als een oud© heks bij liet •vuur?" bromde Iiij, en g.if hiermed© eindelijk! uiting aan <le prik kei baarheid, die hij al zoo, lang gevoeld had. Sir lOOivier k'eeld am met zacblo verha- zing in zijn ->b!ik'. Van Lionel dwaalden zijn ©ogen naar do gro.ole ramen,- „Het regent," zei hij. „Jo waart niet gewend door regen naar het A'iuur gedreven to worden. Maar re gen of zonneschijn, bet is uftij] hel zelf do. Jo gaat nooit wil." „Waarom zea ik?" vroeg Sir Olivier, met dezelfde zachtheid, maar een plooi van verbazing vertoonde zich lang/a mei- band liusscben zijn donkere AvenkbranweiL „Denk jo, dat ik het pro'ltig vind, de oogen to zien neerslaan, de hoofden naast elkander te zien buigen, zoodat ik 00 ver tromv el ijken toon Vervloekt kan avot- den?" „Hal" riep Lionel, kort en scherp, ter wijl zijn' ingezonken' oogen plotseling schit terden. „Het is dius zoot'.ier gekomen, dat go suij, nn XerArijt, liolgeien go yrij- In Griekenland. Yenizelos naar Krejtp. Reuter seint, dat Yenizelos •gistermorgen in gezelschap A-an admiraal Condoeriotte en verscheiden hoofdofficjeren en aanhan- zeis. Aan Athene is A-erlroklcen, vermoede lijk naar Kreta, van waar hij, naar'men \ieiwacht zich naar Salorufci zal begeA-en. Uil Athene Avordt beden aan de „Dai ly Telesiapli' "geseind, dat Yen.izelos naar Kreta is vertrokken, Om zich daar mm hul hoofd van de nationale beweging te -tellen. Te Athene was men hiervan gister- ocdifend nog onkundig. IV' ..Daily News" verneemt uit Athene, dat 21 OOf) Kretenzer reservisten en 1S.OOO reservisten A-an Milylene, Sa,mos, Chios en andere eilanden in kleine atoomsclie- pen Saloniki trachtten te hereiken. De autoriteiten hebben getracht, het s.s. „Syra" te .Pyreus aan te houden, doch de dreigende houding van de gewapendq Kretenzers aan boord noopte den kapi, hein de reis voort te zetten. In AraMë. Yolgens ecu Jteuitertolcgraui uil Kairof bericht de sjcrif van Mekka' dat het Turk sche garnizoen A-an El Taif, ten zuiden' A-Sap Mekka, zich na een belpgjering heeft overgegeven. Yijftig ofticieren en 1800 man weiden gevangen genomen en tien kanon nen en ©en groote hecvieelheid munitie buitgemaakt i - f 'I Naar uit Parijs AA-ordt geseind, beeff de emir van Mekka een telegrafn gezon den aan president Poincaré, Avaarin hij zijn groote voldoening betuigd© oArer d© aankomst van de FrhnscJi Moliammedaam- sche missie, terwijl hij tevens dank bracht' aan hem. Mie m had uitgezonden. Rij sprak verder zijn bewondering uit a oor de belangstelling, die kef F ransel) 0 volk in den Islam hoeft bel'ooirid door do uitzending A-an de missie op een tijdslij) dal liet de beschaving en het A-plkénrechlj verdedigt. 1 Poiuoaré bedankte in zijn antwoord voor, de warme ontvangst ©n a er ziekend 0 den sjerif, dat do Fransche natie de boste Aven- sclien koestert voor den roem, zijner aa-o- [ionen. 1 Diverse berichten. De oogst i'n Duitsch- land. De „Korrcspondeinz Nordon"- verpeomi, dat de officiecle a-0orr.aah.opncming van! den oogst van dit jaar in Duitschlandi thans beëindigd is. Nauwkeurige opgaveu, die dezer dagen gepubliceerd zullen vvor- den, ge Ven, gelijk verwacht Averd, een hvii,- Lcngcwoon gunstig beeld van hot gbhoeL ljij A'©Tschjjïendo voornaino graansoorten zijn de meosf opliinisüscJio rainhigdi bij vterre ovoitroffcn. De aardappeloogst is on- gelwijteld iots minder, daaietitegen. is do kwaliteit zeer goed. Ook do Veestapel toont, ondanks het gebrek aan veevoeder in het vorige jaar, een Vborfduyend locnei)nen,do Avillig gedaan hebt om mij te hjeschex- meji." I 1 i i 1 „IK?" riep Sir lO'Jivier, optzioL - „Je woordep zijn zelf een yenvjjt. DcnkJ je, dal iK do be teek© nis niet Avec-t, dio er onder verschoten ligt?" Sir OJivier stond, langzaam op en staar- de zijn broeder aan. Rij schudde bet hoofd cn glindachto. 1 1 t „Lionel, Lionel 1" zei hij. „Je wond heeft jo in do war gemaakt, jongen. Watirme- de Jieh ik je verweten? Wat was do verborgen beteekenis yan mijn' Avoordon?, Als go good wilt lezen, zuil ge zien, dal qit to gaan, is, mij zelf ia nieuw© twisten lo brengen, Avanl ik| Iron kort aan gebonden geworden, en, ilc- avü goen onaan gename blikken of woorden yérdrageq.. Dat is alles." IJ ij kAvam nader en logde zijn bandon op zijns Jiroeders schouders. Rem pp arms lengte hop don d keek hij hem aan, tot Lionel zijn hoofd liet /zinken' ©n een blos zijn Avangoa bedekte. „Goed© dwaast" zei hij en hij schudde hém heen' en Avocr. „Wat schéélt je? J© bent Week en mager, en jezelf niet IK heb octaf plan. IK zal eon schip koop'on, eiï je zult met mij gaan naar inljn yxoegcro jacht terreinen. Daar ginds is nog leven een 'leven, dat je jo kracht terug zal ge ven, on misschien do mijn© ©okj. Nju', Avat zeg jo er van?" - j" I ,1, (Wordt vtrvglg'i,l '*V M iUEHIEDJilM&iC i' flJ r. -TW'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1