Be oorlog. 09" Jaarg&ng Woensdag. 27 Septembêr 1Ö16 NO 15254 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondeling van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaa,rdingen £L 1.23, franco per post fl. 1.65. Prijs per -week; Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags viói een uur aan het Bureau bezorgd zjjn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek" Korte Haven). Bericht. Zij, die zich' met ingang van 1 Oct R. s-, voor minstens 3 maanden op de „Scliiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving- Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester on Wethouders van Schie dam Gezien hot verzoek van P. D. DIJNGEL .MANV, om vergunning tot het oprichten van oen volsinelteiij in hot pand, St. Anna Zusterstraat 3, kadaster" Sectio A. no 1303, met ©ui olectroinotor van 3 P. K, drijvende oen volsnijmachine cn een stoom ketel van 5 JP. verwsumingsoippervlak, voor hot verwarmen van de smelt pan Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelogd; dat op "Woensdag den 11 October a. s des voorin id lags ten 11 l/s ure, ten ra.nr1- Tniize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen hel toestaan van dat ver zoek in te brengen en die mandeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten zijn. ingekomen, kennis kan worden genomen; on dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wiet voor het Gemeentebestuur of een of meer zij ner loden zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied. Waar het behoort, den 27 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. i;. IIONNERLAGE GRETE. Be Secretaris, V. RICKENGA. BUITENLAND Van hef Westelijke front Duitseli legerber i c h t. Legergroep Ru ppreeh t van Bei eren: De Engelsche en Fransehe infanterie ging gisteren, den vleiden dag van 'den groeten strijd der artillerie tusschen ile Ancre en do Som me, overal tot den aanval oVer. De des mud)lags begonnen strijd woed Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engclscli van RAFAEL SABAT1N1. 18) Lionel zag op, zijn oogen schitterden. Toen kwam een gedachte bij hem op; een gedachte zoo Jaag, dat hij weer bloos de, want hij schaamde er zich over. Als hij met Oliviei wegging, zouden de men sclien zeggen, dat hij medeplichtig was aan hetgeen, waarvan zijn broeder lie sehutdigd werd. Ilij wist door herhaalde opmerkin gen, die liem hier en daar gemaakt en door hem niet tegengesproken werden dat men in den omtrek' 'geloofde, dat er een zekere vijandelijkheid ontstaan was tusschen hem en Sir Olivier we gens het gebeurde in Godolphin Park. Zijn bleekheid en holle oogon hadden! meegewerkt tot do meening, dat do zon de van zijn broeder liem zwaar drukte. Ilij had bekend ges laan als een zachte, vriendelijke jongen, in alle opzichten juist het tegendeel van den woeiigen Sir Olivier, en men geloofde, dat Sir Oli vier in zijn steeds erger Wordende <ruw- lieid zijn broeder slecht behandelde. Omdat deze zijn misdaad niet wilde ver geven. Dientengevplge ondervond Lionel van alle zijden veel sympathie. Indien hij toestemde in een Voorstel zooals Olivier hem nu deed, mpest hij zeer zeker dat de met dezelflle hevigheid ook in den nacht Verder. Tusschen de Ancre cn Eaurouit 1' Abbnye Werd de vijandelijke aanval in ons vuur vernietigd, cf brak hij bloedig voor onze loopgraven. Doch de successen, die onze tegenslin deus ten O. van Eaucouvt FAbbaye, door het in bezit nemen van de lijn Gueudecourl Bcrae|iavesnes, behaalden, moeten worden erkend. Daarbij moet echter tevens aan onzo dappere troepen worden gedacht, die hier de samenwerkende Engelsch-Fnuwctm hoofdmacht tegenover zich hadden en aan het door de oorlogsindustrie van de geheel© wereld in maanden!angen arbeid vervaar digde materieel het hoofl moesten bieden. Bij Bouchavesnes cn meer zuidelijk tot aan de Somme mislukte de vaak herhaalde Fransehe aanval onder zware verliezen. Fransch legerbericht. Ten N. van de Somme zijn de Fran sehe troepen aangekomen aan den rand van' F régie curt en hebben zij in den nacht dit dcqi geheel genomen. Vooruitgeschoven Fransehe afdeel ineen dien gen liet keikhof Van Combi es bin nen, andoren bereikten do(fl zuidrand \an die plaats. Een dier afdeelingen maakt zich meester Van de loopgraaf ten Z.W.. van Combles, en maakte daar een Duitsche com pagnie krijgsgevangen. Op andere punten van het front organi seerden do Fransehe troepen do aan tl Duitschers ontnomen stellingen. De Duit sche troepen deden in rlen loop va,n don nacht herhaalde aanvallen op de nieuwe Fransehe loopgraven tusschen den wieg van Béthune en de Somme, die echter Warden, afgeslagen. liet aantal ongeWonde gevange nen is nu reeds 800. Aan den rech tor-oever van de Maas doden de Duitsche troepen gisteren een he vigen aanval tusschen het Thiaumonhverk en Fleurv. Het Fransehe spervuur en d mitrailleurs brachten dezen aanval lot staan, met groote verliezen voor den vijand, Later: i Ten noorden van de Somlmo is de 'slag hen-at. De geallieerden hebben hun ter reinwinst aanmeikelijk uitgebreid en alle voor de tweede gevechtsdag gestelde doe len Jxoreikt. Terzelfder lijd, dat de Franschen van ochtend het deel Van Comblas teil zuiden en ten oosten van den spoonvteg bemach tigden, Werkten hun patrouilles samen met dé Engelschen die hel NAV. deel van Com blas van vijanden zuiverden. Kort daar op is hot goheelc dorp genomen. De buit L groot, daar de Duitscliers reus achtige inuniliovOorradeii in onderaanl«ohe gangen hadden opgestapeld. Er zijn 100 gewonde Duitscliers gevonden in bet dorp, dat vol lijken van 'Duit'-' hers ligt. ii i' Englelsch legerbericht. De operaties van gisten-.1, zijn volkomen geslaagd. Moer dan 1500 gevangenen zijn reals binnengebracht, anderen worden ver wacht, veel oorlogsmateriaal Werd buit gemaakt. fn den nacht en don morgen wer den nog meer vorderingen gemaakt. Een sterke redoute tusschen Lesboeufs en Gueu- decourl werd genomen. Wij drongen Goni al les in dc waagschaal stellen. Hij erkende ten vjollo hoe verachtelijk die gedachte was cn haatte zichzelf er vpor, dat hij zo koesterde. Maar hij kon ze niet vfm zich afzetten. Zij was ster ker dan zijn wil. Zijn broeder, die zijn aarzeling be merkte, en, er een verkeerde uitlegging aan gaf, trok! bom naar het vuur en deed hem zitten. „Luister," teei hij, 'terwijl hij in den slpe! tegenover hein ging zitten. „Er ligt «cn mpoi schip op de hoogte van Smithick. Je mpet het gezien hebben. De eigenaar is een gelukzoeker, Jasper Leigh genaamd, die roderenmiddag te vinden is in de herberg tc I'onycumwick'. Ik kc-n hem van vrpeger, en hij en zijn schip zijn te krijgen. Hij is bereid 'Ipt ieder waagstuk, Van Spanjaarden tc do-en zin ken af hot slavenhandel t'oe, en als de prijs maar hoog genoeg vis, kunnen wij hem met lichaaml km ziel biotopen. Hij weigert niel,s, ais er maar geld bij te verdienen valt. Met schip en kapitein zijn we dus klaar; vp'or do rost zal ik zor gen de bemanning, munitie, uitrusting, cn tegen Hiel eind van Maart zullen wij Kaap Lizard achter ons hebben. Wat zeg je er van, Lionel? Het is heel wat beter dan hier op die s'ombcre plaats 'te blij ven zitten lobben."'' v „fkik' zal er (over denken", zei Lipnel, maar z'oo lusteloos, dat al bet enthousiasme van Si,r jOJivjer weer Ver dween en er niets meer pVpr de onder, neming ge.sprpken werd. t Etjj» dar Advertentiën: Van 1—6 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagt.ijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te -voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. lil es van de westzijde binnen en brekeiif den tegenstand van dein, vijand. De verliezen van den vijand zijn" zeer hevig. De strijd aan de Somme. De verbonden Fransehe en Engelsche troepen hebben opnieuw een stoot gedaan op het Duitsche front benoorden de Som me, met het \oor hen voornaamste toe- sultaat, dat de Dilitscbers behalve uitnog enkele andere strategische stellingen, uit Com bles verdreven zijn. Dp de gewone wijze is do jongste aan- val ingezet; gedurende eenige dagen heeft de artilleriestrijd onafgebroken gewoed, waarna door Engelschen en Franschen ge* zamelijk tot het offensief is overgegaan, De Engelschen richtten hun aanval op linie tusschen Marinpuich en het bosch van Bouleaux, die zij 1600 meter naar Voren schoven, waarhij zij de dorpen Les Boeufs en Moival vermeesterden, welke aan den weg naar Combles gelogen zijn. Combles zelf was, naar men weet, van drie zijden ingesloten. - Ten Oosten van dit dorp brachten de Fransclirui. hun linie lot aan het dorp Frégicourt vooruit en bezetten het ter rein, tusschen deze plaats en hoogte 148. Meer Zuidelijker veroverden zij het dorp Bancourt, aan den weg Bouc 1 lavesnes-Pc- ronne, wai rdoor hun linie één K.M. voor uit werd gebracht. Ten Zuiden der Som- me raakten .rij in het bezit van eenige loopgraven aan het Kanaal van Péronn© naar Feuillères. t Deze voordeden werden bij den eer sten stoot onmiddellijk behaald. De latere stafberichten loeren, dat zij nog aanmer kelijk zijn uitgebreid. De Engelschen zijn n.l., verder optrekkend, het dorp Combles Vanuit liet westen binnengedrongen, en de Franschen bezetten het kerkhof en zetten' zich aan den zuidrand Van het dorp vast De 'toestand werd nu, Voor de Duitsche bezetting onhoudbaar, waar de geallieer den ook af oostelijk van het dorp wa ren doorgedrongen, zoodat in den loop van den dag v,a,n gisteren het geheeld dorp den Franschen <011 Engelschen in handen viel. Thiepvnl, van waaruit de Duitscherp den opmarsch Van den Engel schen linkervleugel nog steeds bedreigden, is thans, volgens een achterstaand tele gram, den Engelschen eindelijk! in banden gevlallen. 1 Engelsche munitiedepot ontpl oJt? De „Norddeulsch© Allgem. Ztg."schrijft: Volgens een draadloos telegram van het Wolff-bureau uit New-York, gedateerd 5 Sept., bevatte de „New-York Times" een bericht.' waarvan de waarheid gewaarborgd werd door de „Press Association" te New-York, waarin een brief van het jEn- gelsche parlementslid King wordt aange haald, die de medcdeeling bevat, dat kort voor den lOen Aug. de grootste ontplof fing, van welke men ooit heeft gehoord, plaats heeft gehad ach ter de Engelsche linies Maar Lionel verwierp het plan niet ge heel en al. Zoq hij ex zich aan' den Oenen! k'ant tegen verzelto, aan dien andei^vn, kant werd hij er, bijna ondanks zich zelf, toe aangetrokken. Hij ging zoo. ver, van! het tot een gewoonte te maken" iederendag naar Itenycumwiek te rijden, 011 daar inhak te hij kennis met dien stoutmOedigen avon turier, van wien Sir Olivier gesproken had en hij luisterde naar do wonderverhalen, die de kerel te vertollen had sommige ervan te wonderlijk' 0111 waar te zijn omtrent lotgevallen, op zee. Maar op een dag, vroeg in Maa.rt, had Jasper Leigh een ander soort verhaal Voor hem, waardo-or Lionel alle belangstelling in do avonturen van den kapitein in de „Spanish Main" verloor. De zeeman was Lionel tot do dour van! do klein» herberg gevolgd en stond, er bij", toen hij te paard steeg 1 1 „Een woord Voor u, alkteen, goede Jon ker Tressilan", ziei Juj- „Weel ge, wat er hier tegen >i,\v broeder op lojuw gezelj wordt?" I i „Tegen mijn broeder?" 1 „Nu in do zaak Van den, dood! Van Jonker Piefier Godolphin met Kerstmis. Daar hot gerecht niets dood, bobben som mige lieden oen verzoekschrift gericht tot don Luitenant Van Cornwallisi om Sir Oli vier gevangen te nemen, onder beschuldi ging van moord. Maar do rechters hebben geweigerd den Lord te gehoorzamen, zeg gende, dat zij hun ambt onmiddellijk Van de Koningin hebben, en dat zij in zulk! een zaak' asleep aan Haar yewdwoordingj in Frankrijk. 'Het verlies aan munitie zou op 25 miilioen dollar (100 millioen Mk.) worden geschat. Wij zijn door een mededeeling uit offi- cieele bron in staat gesteld hieraan ter verklaring het volgende toe te voegen: Een der grootste Engelsche munitie-depóts was na maandenlangen arbeid 1G K M. ten zuidoosten van Calais ingericht. Dozijnen pakhuizen en loodsen van verschill en Ie grootte, uitgestrekte spoorlijnen en los plaatsen waren aangelegd. Onafgebroken kwamen munitietreinen aan om de reus achtige magazijnen te rullen. Toen volgens de voortdurende waarnemingen onzer vlie gers de gehouwen voltooid waren en de ruimten volgepakt met munitie, had in flen nacht van 20 op 21 Juli een aanval plaats door onze luchteskaders met een overweldigend succes. Hel gelieele ontzag lijk groote munitie-depót vloog tot de laatste loods in de lucht. Diepe nardtreeh- ters, woeste puinhoopen wezen de plaats aan, waai" eens het Engelsche hoofddepói Van munitie had gestaan. Tot op grooten afstand brandden woonhuizen, jcazernes en kampinrichtingen af. Goed geslaagde folographieën, door onze Vliegers genomen voor en na den met sue «es bekroonden aanval, Reten geen twijfel over aan den omvang en de beteebenis van dit werk der vernieling. Al noemt de brief van hel Engelsche parlementend een tateren datum, aangeno men mag toch worden, dat dezelfde ont ploffing bedoeld is. Indien tater nog een zware ontploffing achter het Engelsch 1 front mocht heblien plaats gehaddan ztou het verlies per Engelschen daardoor ver dubbeld z'ijn. De strijd in do lucht. Een officieel Fransch communiqué meldt Gisteren (Maandag) liebben Fransehe vliegtuigjagers 47 gevechten geleverd aan hot Soamne-front Zij hebberi 3 Duitedie vliegtuigen geveld en 3 zwaar 'getroffen en lot landen gedwongen. Het 'laatste Duitsche toestel is daarna van piabïj met oen machi negeweer beschoten en ontredderd neerg1 stort, zonder dat men don val tot den bo dem hoeft kun'nen volgen. Fransehe vliegsmaldeelen hebben in den nacht van 24 op 25 dezer 200 bommen, van 120 pond gpworpetn op de hoogovens van Dillingen, do fabrieken van Saarlouis en bet station MetZ-Sablons; 22 op de hoogovens van Roimbach on de spoorlijn Metz-Tliion vil le. Gisteravond hebben vier met een kanon bewapende Fransehe vliegtuigen 82 grana ten afgeschoten op de Duitsche werken bij Sailly, Sail lisel en het bosch Van St. Vaast, Gistermiddag zijn 30 projectielen geWor. pen op de legerplaatsen in de streek Van Montfacon en Nantillois, 12 op de uiililari-o inrichtingen bij Azuren os. Vannacht hebben Fransehe vliegers 102 bomfmen geworpen op bel station van Guisart, zoomede op hei station Noyon, 52 op de vliegkampen bij Hervilly, de stations Hansins en Boyelle. Gistermiddag heeft cc 11 Duitseli vliegtuig 2 bommen geworpen, die terecht kwamen in de duinen ten N. van Calais, zonUiVt eenige uitwerking. 1 schuldig zijn. En nu hoor ik', dat een Ver zoekschrift naar Londen', naar de Kon in, gin zelf, op weg is, om 'te vragen, dat zij den rechters Ixeveten zal hun plicht te doen, of hun betrekking op te geven-'1' Lionel haalde diep adem, en koek met wijd geopende oogen den zeeman aan, zon der iets to antwoorden. 1 Jasper legde zijn langen vinger tegeif zijn neus en zijn oogen keken slim. „Ik vond, dat ik u waarschuwen moest, zoodat n Sir Olivier kondt zeggen, op to passen. Ilij is een flink! zeeman, en flinke zeelui zijn er niet zoo voel." Lionel haalde zijn beurs uit den zak' 011 zonder te kijken wat er in was, liet hij ze in de begcerige handen van den zee man yallen, met een mompellend woord yam dank!. 1 1 Hij reed in angst naar huis, Het was gekomen. De slag was op het punt vjm te vallen, en eindelijk zou zijn broeder ge dwongen worden te spreken. Tie Pc narrow wachtte oen nieuwe schrik. Hij hoorde van den ouden Nioolaas, dat Sir Olivier niet thuis was, dat hij naar Godolphm Court gereden was. 1 1 Lionel's angst deed hem dadelijk' de ge volgtrekking maken, dat bet nieuws Sir iOlivier rcteds bereik't had en dat hij on middellijk! gehandeld had; want hij kon niet begrijpen dat zijn, broeder voor iets anders naar Godolphin Court zou gaan. Maar zijn. Vrees bleek! op dit punt ijdel. Niet ju staat den stand van zakten lan ger te vferdragten, was Sir Olivier naar Ro'samUnde gegleden, oral hfidr het bewijs Van het Oostelijke front. Duitseli legerbericiif. FrontLeopold van Beieren: De zrs maal herhaalde stormaanvallen der sterke vijandebke troepen hij Manajof mis lukten volkomen, onder zware verhezen. II n groote Russische vliegmachine werd Lij Borgomy. ten ML van Krevo, na een, lievig gevecht door een onzer vliegers neer geschoten. In de/elfde streek werd ook een Russi sche ééndekker vernield. Prontaartshertog Karei: In, het g bol van Ludowa halden nogmaals hevi ge vijandelijke aanvallen plaats, die, even als meer naar het zuiden gedane plaatselijke ;i,mialten, werden afgeslagen. Oo»tenrijksch legerbericlit Front-aartshertog Karei: Aan den Drjelandenhoek ten zuidwesten ia a Dorna Waüa werden aanvallen van Rus sisch Rcemeensche troepen afgeslagen. III den znidoo-telijken hoak vajn Galicié zet de vijand zijne aanvallen met onvermin derd© hevigheid voort. Al zijn pogingen echter mislukten dank zij don heldlu.fligen tegenstand van de 111 het Ludowa-gebied strijdende Duitsche troepen. Russisch legerbericlit. Na een lievige beschieting door artillerie, gingen de vijanden, ter sterkte van twee bataljons, over tot een ons tui mi gen aanval op de Russische loopgraven in. de streek ten noorden vtuni het meer Koldysjefsky. Zij werden echtei toet zware verliezen terug geslagen en lieten tusschen hunne en de Russische loopgraven pen groot aantal ge wonden achter. Van het Zuidelijke front. Oostenrijkscb 1 e gferb'ier jcht. Het zuidelijk deel vim. dc Karst hoog vlakte heeft van tijd tot tijd onder zwaar vijandelijk geschutvuur gestaan. Op liet front 111 het FJorias dal hebben de Italia© ncn het werk Dosse Accio, en het vak CardinalCol Torondo beschoten. Op den Canonagal hebben wij 27 Alipim, o. w. 2 officieren, gevangen genomen. De wapenschorsing, die wij den vijand! hadden aangeboden, om de op den Mon te Cimone bedolven Italiaanschc soldaten le kunnen redden, is door den vijand ge weigerd. 1 ltaliaansch legerbericht. In liet Astico.dal werden door liet oh-, oplioudelijke kraobtdadege spervuur dorlta- liaanscho artillerie» op den top van den! Monto Cimone allo pogingen van den .vij and om daar stollingen blijvend, te be zetten en Je versterken verijdeld. Aon de Boven-Cordevole werden vijan delijke tegenaanvallen van toenemende sterkte op de stolling in de richting van den Monte Sief alle afgeslagen. Op andere punten van het front artil lerie acties. j Van het Boemeensche front. Oostenrijkscb legerbiOTicht De Vulkan- cn Szperdoekpas^en zijn wegens een uitgebreide omvattende bewe- voor to leggen, waarvan bij zich voorziciï had. Hij kon dit eindelijk doen, zonder; Lionel te benadeel om Zijn tocht was ech ter geheel vruchteloos geweest Zij had! kortaf geweigerd hem te ontvangen, en of schoon iiij met oen nederigheid, die hem! volmaakt vreemd was, teen bediende had overgehaald, nog teens naar haar toe to gaan met eten zeer dringende boodschap, was hij toch niet ontvangen. Jlij kwam terneergeslagen op Benarrow terug, waar zijn broeder hem met groot |Ougeduld op wachtte. 1 „Nu?" zoo begrootte Lionel hem. „Mïat zal je nu doen?" j I Sir Olivier keek" hem aan van onder; donker saam getrokken wenkbrauwen. „Nu doen? AVaarover praat je?" vroeg hij. 1 „Heb je het niet gehoord?" Sir Lioïikd vertelde hem hel nieuws. Sir Olivier keek hem lang aan, toen! hij geëindigd had, klemde hij zijn lippen! opeen cn trok zijn wenkbrauw-en feanneixj „Zoo!" riep hij. „Zou dat de reden zijn, waarom zij weigerde mij1 te ont vangen' Dacht zij, dat ik mij misschien kwrani' vrij pleiten? Kon zij dal denken. Kon zij?" Hij ging naar het yuur en schopte boos met zijn laars tegen do blokken. „0,! Hied zou te schandelijk zijn. Toch is dit zeker haar werk1.1' t QVordt vervolgd'h j iin :[,'iiE coiLPFiiiinr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1