De oorlog. 69"* Jaargang Donderdag 28 September 1916 No 15255 DE ZEEVALK. i Detzfe courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. J Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per -week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonhomenten worden dagelijks aangenomen. 'Advertentiën voor hot eerstvolgend nummer moeten dea middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. -• Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Uitvoering Distribntiewet. Do Burgemeester van Schiedam, brengt ter kermis van de winkeliers, die regee- rings-artikelen betrekken (dus rogeerings- eieren, rogeerings-varkensvleescb, regoe- rings-boter, regeerings-sujker, enz),*dat het ten strengste verboden is deze to verkoe pen aan niet te Schiedam: woonachtige personen. 2. Hij, die goederen te koop aanbiedt of verkoopt tegen boogero prijzen, dan dooi den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn vastgesteld, weidt ges tra ft mei gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden (artikel 12 Distnbutiewet). Schiedam:, 28 September 1910. i De Burgemeester Van Schiedam; M. L'. IÏONNERLAGE GRETE. Attestation de vita voor pensioenen. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat de altestatiën 'do yita, zoowel voor Nederlandsche- als voor Koloniale pen sioenen, zullen worden afgegeven aan de Afdeeling Militaire Zaken der Gemeente secretarie, Nieuwslraat 26, .op eiken werk dag, des voormiddags van 8'/2llï/a uur en van 12Vz2i/2i uur. Schiedam, 28 September 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L'. IÏONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Van liet Westelijke front. Duitsch logorbericliL Legorgrocp-Rupprecht van Bei eren: De voortgezette slag aan de S,bm- me leidde gisteren opnieuw tot krachtige artillerie- en verbitterde infantcrie-gcveeh len. De vooruitspringend© hoek van Thiep- ml ging verloren. Aan beide zijden van Cou ree lette won de vijand, na herhaaldelijk en met ver lies teruggeslagen te zijn, terrein. Meer paar het oosten werd hij afgeslagen. Het succes van den, vorigen dag kon hij, afge zien van de bezetting van het dorp Gu eudecourt, niet vervolgen. Wijl sloegen een hevigen aanval uit Lesboeufs en uit bet front van Morvnl tot ten zuiden van Bou- chayesnes, gedeeltelijk' in handgemeen, bloe dig of. t Ten zuiden van de Sommie mislukten F ran sell e aanvallen met handgranaieu bij Vermand ovi Iters en bij Cbaulmes. In een luchtgevecht werden giste ren aan Roman uit hel laitst der 16e eeuw, maar 't En gei se h van RAFAËL SABATINI. 19) ,,Wat wil je doen?" hield Lionel aan, niet in staat de vraag in te houden, die hem vervulde, en zijn stem beefde. „Doen?" Sir Olivier keek hein owei' zijn schouder aan. „Die 'zeepbel doorblazen, hij dén hemel 1 Er een eind aan m'aken Voor lien, ze vervloeken en hem mol schande overdekken." Hij 'zei dit ruw, toornig, en Lionel deins de terug, nieenende, dat dio toorn en ruw heid hejm golden. Hij zonkl in ©otn stoel, zijn Knieën knikten van plotselinge vrees. Het scheen dus, dat hij reden te over had voor zijn angst. Zijn broeder, die beweer de hem -zoo lief te hebben, was niet in slaat de zaak' tot einde toe vol te hou den. En toch was het zoo weinig iets Voor iOlivier, dat hij nog bleef twijfelen. „Je...*, jo wilt hun de waarheid zeg gen?" Vroeg hij met zachte, hovende stem. Sir Olivier Keerde zich om en keek hem aandachtig; aan. „In Godsnaam, Lionel, wat haal jo nn in je hoofd?" vroeg hij, bijna ruw. „Hun de waarheid zeggen? .Ta, natuurlijk maar alleen, waar 't mij zelf betreft. Je denkt toch niet, dat ik lmn zal gaan zeg gen, dat jij ;t wals? Tot zioo iels reken je (me toch niet in staat?" „Welkte andere "weg is er dan?" i de Soumie zes vijandelijk© vliegtuig-m neergeschoten en bovendien één m Cham pagne Fran soli logerherich t. Ten noorden van dc Somnie verreik ten do Franse hen zich in de vorovmki stellingen. Do Duilsclier.s deden in den loop van den nacht geen aanval. Ten zuiden ran de 'Soimme was de artilleriestrijd zjeer hevig hij Barleux, Gisteravond iaat slaagden de Fransehen er in ten oosten urn Verm and ©vil tors een krachtig versterkt bosch te veroveren, dat een kiemen saillant in do Fransciio li nie vormde. 'Overal elders was de nacht nis tig. De Fransche vliegers leverden talrijke luchtgevechten op 26 Sept. Do onderluite nant Nungesser schoot twee Duilsche ma chines neter tusschen La. Transloy en Rocquignies, benevens een kabelballon, die bij N©uville brandend neerviel. In het ge heel beefL hij 17 vliegtuigen neergeschoten. Twee andere Duilsche machines dAai den ernstig beschadigd, de ©en bij La Transloy, do ander l>ij Neuvillefteatel. Een tweede kalxdhallon werd bij Bur in geveld. In Champagne viel een Fokker bijGra- leuil ten noordwesten van Ville snr-Tomho te pletter. v In den nacht Van 26/27 Sopt. wier pen 14 vliegers 110 zware bommen op het station, het emplacement en do lood sen ran Appigny. Den vorigen nacht werden op het sta tion van Laon 22 bommen, op het kruis punt van Mootfaucon 17 bommen gewor- Do val van Combles. Reuter meldt uit het Enge(scho hoofd kwartier: Do aanval der Fran se hen op Maandag maakte Combles voor don vijand feitelijk onhoudbaar. Wij hadden van gevangenen vernomen, dat de Duitschers voornemens waren des nachts do plaats te ontruimen. Onze artillerie onderhield daarom een he vig afsluitingsvuur op don terugtochlsweg bm den Duitschen aftocht te voorkomen. Vandaar de omvangrijke buit. De verovering van Morral en LosboeuCs ging van oen leien dakje. Heizij dal de Duitschers overrompeld waren of dat zij hun weerstandskracht verloren, zij gaven zich althans spoedig over. Onze verliezen zijn buitengewoon ge ring, die van den vijand zocr zwaar. De gevangenen zeggen, dat 8 bataljons vernie- tigd zijn. Wij rukken mot koele berekening, doch onweerstaanbare kracht op; dc Duitschers bekken, ondor achterhoedegevechten, lang zaam terug. Dc correspondent van do „"Daily Tele graph" in het Engolsche hoofdkwartier seinde Dinsdag: De Duitschers kunnen hel op hun tegen woordige linie niet tegen ons houden. Ze zullen misschien achteraf vertellen, dat ze vrijwillig terugtrokken, ten einde een nieuwe, sterkere verdedigingslinie te be- Sir Olivier legde do zaak' uit. De ver klaring gaf Lionel verlichting. Maar deze, verlichting was slechts voorbijgaand. Ver der nadenken bracht hom weer nieuwe vrees. Hij meende, dat als Sir Olivier zich zelf vrijpleitte, noodzakelijk zijn schuld volgen moest. Zijn angst vergrootte boel gauw een mogelijkheid, dio eigenlijk heel gering wals. In zijn ooigen was het geen mogelijkheid, inteer; het werd ©en zeker en onvermijdtelijkelijk' gevaar. Indien Sir Olivier het bewijts leverde dat dit spoor van blood, niet van hem zelf was, moest, volgens Lionel, daar onvermijdelijk de ge volgtrekking uit gemaakt worden, dat het van hem wals. Sir Olivier kon even goed in eon is de geheel© waarheid zeggen, want men zou die zeker vinden. Zoo redeneer de hij in zijn angst, en hij rekende zich on herroepelijk verloren. Was hij met die angst maar naar zijn broeder gegaan, of was hij maar in slaat geweest, ze genoeg te onderdrukken, om zijn verstand te laten spreken, da,n zon hrj begrepen hebben, dat hij zidh er veel ie ..ver door liet medeslcepen. Olivier zou hem dit getoond hebben, zou hein ge zegd hebben, dat mot het Vervallen van do beschuldiging tegen hem, geen aan klacht van iemand anders kon volgen, dat er nooit het geringste vermoeden' tegen Lio nel 'bestaanhad, maar Lionel durfde zijn broeder niet opzoeken. In zijn hart schaamde hij zich voor zijn vrees; in zijn hart wist hij dat hij een lafaard ,was. Hij zag ten v;olk do afschu- Ptjjs der Advertentiën: Ven 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Hervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dageljks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon N<h_j03tjlL zetien, maar "t is voor 't eerst in dezen oorlog aan 't Westelijk front, sedert den slag aan de Marnc en het begin van den loopgraafoorlog, dat de vijand genoodzaakt is, een stad prijs te geven, zonder dat er in is gevochten. Hij is uit Combles te ruggetrokken, wat een plaats is van eenige heteekonis en meer dan een gewoon dorp. Onze troepen trokken er van 't noorden binnen, terwijl do Franschcn do zuidelijke helft bezet houden. Zoodra Mor val gisteren na een bewon- derenswaardige.il stormaanval op de dub bele verdedigingslinie was genomen, pak- I üi de kanonniers bij Sailly en Saillisel, len oosten van Morral, des nachts hun biezen. De vijandelijke troepen, die het terrein lusscbon Mo wal en Saillisel be zet hielden, smolten weg. Onze ruiterij- palrouilles trachten daar voeling te krijgen met de achterhoede van den vijand. Een escadron is ten noorden van Gueudecourt rondgereden en ver in het onbezette land doorgedrongen. Het ergste voor den vijand is, dat het moreel var» zijn troepen is geschokt. 1 lavas meldt nog, dat in de beide laat ste dagen Van liet gemeenschappelijk' of fensief 6000 man krijgsgevangen werdenl gemaakt. In hel geheel zijn thans 46 plaat sen aan den vijand ontrukt. 1 De „Vossische Zlg." meent, dat de Fran sche en Engelschc bladen geen reden hebben voor hun blufferige belichten over de groo te terreinwinst, die men maakte. Het blad komt daarvoor met Se volgende cijfers aan 'Het door de Duitschers Veroverde en be zette gebied bedraagt in België 29.000 vlerk. K.M., in Frankrijk' 21.000, te zomen 50.000. Daarvan hebben de Engelsehen en Fran schcn tot nu toe slechts 0.3 percent her overd. Om dit resultaat te bereiken, hadden do Engelschen volgens voorzichtige schat tingen in drie maanden tot 15 Sopt aan. verliezen 350.000 man. De verliezen dei? Franschcn meegerekend, bedraagt het ga beelo verlies der Entente dus ongeveer een half rnillioen. Waarlijk oen hooge prijs, be sluit het blad, en als de successen der te- gliijnsaa.'nd-ars op defre wijze Voortgingen^ moesten zij meer dan lVs rnillioen men- schen offeren, om oen honderdste deel van hel verloren gebied te heroveren." Hot blad laai. hierbij echter geheel bui ten rekening do beteeketiis Van de nu door de Geallieerden genomen stellingen. Welke door d« Duitschers zfelf bij ijzeren muren waren vergeleken, waarop elke aanval zou afstuiten. 1 i (Luchtaanval. De Britsche admiraliteit maakt bekend: Hoden(Woraisdag)ochtend Werden door nmrine-aëroplaïïes aanvallen gedaan op luolitschiploodsen van den vijand to Ever©, Borchem, St. Agatha en Etterbeek bijl Brus sel. Zij wierpen daar bommen op dc lood- pen, dn deze Weiden Ida. rblijkeiijk getrof fen. i Te Evere werd een gob mw, dicht bij do loodsen, vermoedelijk een munitie-depót, getroffen. Er hadden heiige ontploffingen' plaats en men zag dikken rook opstijgen. Alle machines keerden behouden' terug. welijkheid van zijn zelfzucht ïifl, ten toch was hij, evenals vroeger, niet sterk ge noeg om ze te overwinnen. iKorfo'nu, zijn eigenliefde was grooter dan de liefde Voor zijn broeder, of voor twintig broeders. Do volgende dag een Stormachtige dag, laat in Maart vond. hem weer in dio herberg te Penycuniwiclq, in het ge zelschap vim Jasper Leigh. Er was hem iets ingevallen, als dc eenige weg, die nu mogelijk, was. Den vorigen avond had zijn broeder zoo iets gemompeld van naar Kil- ligrew te gaan mot zjjA bewijzen,, nh, Roi- sainlunde weigarde hem le oplVangjen. Door Killigrew wilde hij haar bereiken, had hij gezegd; ten hij wilde haai' Op haar knie ën zien,, zijn vergeving afsmeek,end voor het kwaad,, dat zij hem gedaan, voor do wreedheid, die '/,ij hem betoond had. Lionel wist, dat Killigrew toen juist van huis was; mair hij werd tegeln Paschen terug verwacht en tot 'Pasclien wits het nog maar een week. Üaarqm liad hij maar weinig tijd om te handelen, wei nig tijd, oin het plan uit te Voeren, dat hij gevormd had. Hij vervloekte zichzelf, dat hij het gemaakt had, maar hield er aan Vast met al de kracht van ©en zwak ke" natuur. Toen hij techier van' aangezicht tol aangezicht van Jasper Leigh zat in die kleine herbergkamer met de uifge- schuurde houten tafel tusschen hem, ont brak hem de moed. onn zijn Voprstel te doen. Zij dronken sherry met brande wijn op Lionel's voorslag, in plaats yan de meer gewone, warm gajkfeujdei ale. Eerst Tan het Oostelijke front. De legerberichteti hebben niets van eeni ge beteokenis te melden. Tan het Zuidelijke front. Behalve een hevige geschuteworkznnir- heid op diverse dealen van het front, valt er alleen te meiden een overval dei Italia non aan de Posina-beek, waai bij ze een Ocstenrijksche stelling tusschen Moimrie en Tova bezetten. Tan het Boemeensche front. Duitsch legerboricli t. In Zevenburgen gaan onze aanvallen bij Hermannstadt goed vooruit. Legergraep-von Mack©nsen: De aanvallen van luchtschepen en vliegers op Boekarest werden herhaald. Oostenr ijksch legerboriclit. In de streek van Petroseny zijn de troepen alleen op den berg Tuhsini in gevoclilsaan- raking geweest niet de Roemenen. "Bij Hermanstadt nemen oo geréchten een voor do bomdgenooten gunstig verloop Aan het Zevenlmrgsche oostfront zijn|de O.-H. troepen op velschillende punten "in gevecht. In het gebied van do Bistriciora (ten wiesten van de Noord-Karn a Ih enwen len Rcomeensche aanvallen afgeslagen. Generaal P,ao. Berichten uit Boedapest van de Roemeen- sche grenzen mélden, dat de Fransche gene raai Pau het opperbevel zal voeren over de Russisch-Roemeensche troepen in de Do- broedsja. Tan het Balkanfront. Duitsch lcgerberiohL Ten oosten van het Pres ba meer wei den nieuwe voordeelen behaald. Ten^Oos- len van Fiorina weiden vijandelijke aan vallen afgeslagen. Fransch leger lie pij cjhiL Van de Stroom a tot de Vardar zwakke artillerie actie. Ten oosten Van de Tsjernn vielen de Bulgaren met sterke sdrijdkrach ten de Servische stellingen aan op de Kaimakhalan. Hevige tegenaanvallen ,wer- den dioor hef kruisvuur van de artillerie en mitrailleurs van. de geallieerden af geslagen, waardoor de Bulgaren hevige verliezen leden. Vijftig gevangenen, ouv. een officier vielen in handen der Senders. Aan den linkervleugel van do geallïeer den beschoot hiun artillerie- krachtig de vijandelijke stellingen. 1 i In Griekenland. Griekenland gaaj't ipeofilioiein. Naar Renter's correspondent te Athe ne gisteren vernam, had de Griekschn ministerraad, in overleg met, den ko ning, ïn beginsel besloten tak militaire samenwerking met de entente. Het Italiaansche blad „Trilxnna" meldt zonder meer dat Griekenland besloten heeft aan den oorlog doel te namen aan do zijde van de Entente. i nadat hij bijna een pint gedronken liad voelde Lionel moed om zijn verachtelijk, werk lo beginnen. In zijn hoofd gonsden do woorden, die zijn broeder eenigen tijd geleden gezegd, had. toen voor li el eerst do naam van Jasper Itoigh tusschen hen gelnoemd wias „een wanhopig geluk zoeker, tot allés in staat. Indien de prijs hoog genoeg is. kunt ge hem met lichaam en ziel Kaapten." Geld genoleg om Jasper Leigh to kooipte'n, was binnen liet bereik ram Lionel's hand; maar het was hel geld van Sir IOlivier bot geld, dat de Vrijgevigheid ran zijn stiefbroeder tor lie schikking vln;i 'Lionel gesleldJiad. En dit geld zou hij gebruiken voor Oiivier's vol slagen ondergang 1 Hij noemde zich zelf een lpgenj veraoli tel ijken hond; hij1 vloek te den bobzJen geest, dte hem zulke pl.ui ncn i.nfl iisterde; hij verachtte zich en ver laagde zich, totdat hij zwoer sterk •te- zijn en liever alles te verdragen wat liern wachtte, dan zich aan zulk een laagheid schuldig te maken: hol volgende oogon- bliik deed ditzelfde besluit, hem weer sid- dëren ials hij aan de onvermijdelijke ge volgen ervan dachL. t KJpeens deed de khp.i tein hem een vraag, heel zachtjes, die het woimgj© weerstand, dat hij nog had, deed ver dwijnen. I i „Hebt ge mijn waarschuwing aan Sir jÖlivïer evergeihracht?" vroeg hij, zijn stem latende dalen, opdat hij niet door den waard gehoopl zo,u worden, dia aan de andere zijde yah bet idumie bogten be- De revolutionaire i b e w c i n g. I, Do revolutionaire le weging breidt zich uiL De laat-te aansluiting is die van Korfoe, dat zich autonoom heeft verklaard, in afwachting van een overeenkomst met het comité van nationale verdediging te Saloniki. Gisteren werd uit Athene geseind: De kruiser „Hydra" ©a een torpedo, jager hebb-m a :ie ochtend do ankerplaats van dc Grieksc.1vloot verlaten ©n het anker uitgeworpen bij het entente eskader, op eenigen afstand. 1J© commandant van de „Hydra", kapitein Yrntsanm, heeft zich in den Balkan-oorlog onderscheiden als co in ma ndanL van een torpedohootfiottille. Hedenochtend is te Athene een procla matie vei spreid, igetoekcnd door 146 offi cieren van het leger, die hun coltegajs aansporpn om zich aan te sljuiten. bij de beweging van liet comité voot- do na tionale verdediging Y e n i z e 1 o s. De anti-VcnizelisLischo 5>er.s to Athene bespreekt hot vertrek van Yenizelos. De :,Nea Ilemera" noomt hom. 'oen opstande ling en acht het geheele geval onbedui dend. De „Embrus" maakt zich nogal on gerust ovér den ernst van Voniaelos'; op treden. Hel blad schrijft dit toe aan den invloed der entente gezanten. Do „Alhinai" vieest dat con meluwe nota van de mo gendheden don toestand nog zal verer geren. i liet Yonizolistischo blad „Nca Hellas'." verwacht dat de uitwerking van Yontze- los'- optreden op den kaning verrassend zal zijn. Voor 't eerst Komt de koning van aangezicht lot anngczichj. tegenover de werkelijkheid te slaan. Bet blad denkt dat de koning zijn besluit om Grieken-, 'and aan den oorlog te' doen deelnemen, zal verhaasten. Ter Zee. D o ,,B rome u". De „Kolnische Ztg." teekent bij de be richten over de aankoirst van de „Bremen" in do Vereen. Stalen aan, dat tleze han- delsduikbool hol even bee 11 is ran do „üeulschlund". Ze hoeft dezelfde afmee- tuigen en inhoud; de watorveiplaatsing is 19ÓC) ton. De lading beslaat weer uit v©rf- stoffc'ii en geneesmiddelen. Do kapitein; Karl Schwartekopf, whs, vóór hij bij' du Ozean-reederij in dienst trail, cevstc-officier 'bij den Nordijeutsclien LloytL Do duikboot- en inijnenoorlog, Lloyds verneemt uit Scarborough tLiL 27 Sept.. dat elf treiters in den gro'nj zraxten zijn geboord. Verier zonk de treilcïi „Trinidad"; He equipage weid gered. Venter meldt Lloyils het zinken van liet s.s. „Brouwen". Volgons een te Kopenhagen cxntv'angett te- legram heeft het stoomschip „Tromp" van Drammen, den 26sten Sepl- op zijn mis van Rottordam naar de Tyne in He Nnord- Z'C© 111 personen gered. t schol bezig was. Lionel Knikte, speelde ztamnvachlig met den diamant in zijn oor, en wetnddo zijn ■oogen angstig af van bel verweerde, hari ge geziclit van den zeeman. „Ja", zei bij, „maar Sir Olivier iskop- Ujg. [Hij wil "iel weg1." r t „Niet?" Do ka ja tem drenk ever zijn. borstcligen roodien baard en vloekte yree- s cl ijk op zeemansmanier. „Voor den dui vel Hij zal moeten hangen a,ls: hij hier blijft." -I „Ja", zei Lionel, „als hij hier blijft" Hij voelde zijn mond droog worden, toen hij sprak; zijn hart klopte, maar de klop- pingen'werden verzacht dooi- een lichte ongevoeligheid tengevolge van den drank. Hij spraki de woorden pp ztijO'n' eigen aard i go n toon, dat de donker© oogen van den zeeman hem scherp ,aa,nKekcn van onder zijn zware rossige wenkbrauwen. Zijn blik was onderzoekend. Lionel stond plotseling op. „Laten we wal naar buiten gaan, Kapitein," ziei lnj. De oogen -,an den Kapitein werden klei ner. /Hij begreep, dat er wat te doen' viel. Er was iels zonderlings aan de ma nier van doen van dit jonge mensch. Hij dionk' zijn glas leeg en stond op'. „Tol ;uw dienst, lieer Tressililan," zei LL' Buiten maakte Lionel zijn paard los van den ijzeren ring, waaraan bij den teugel 'Imd. vastgemaakt; ldj leidde hef; zeewaarts langs den weg, die langs den zeearm naar Sanithick voerde. j i ti (W.oTdt virvolgdly ir 'II-M- Li: COURil I l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1