De oorlog. 69"* Jaargang Vrijdag 29 Septëmbei1 1916 wo 15256 DE ZEEVALK. i Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco' per post fl. 1.G5. Prijs per week': Voor Schiedam<en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer m'oeten des middag vóór een uur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek' Korfe HavenJ. BUITENLAMP. Fan het Westelijke front Duitsch legerhericht. LegergroepRupprecht V. Beie ren: Tusschen Ancro en Somme hernieuw5- den de Engelschen en Franschen na een, de tot dusver verkregen ervaringen haast nog overtreffend, voorbcreidingsvuur hun krachtige aanvallen. Op het grootste deel van het slagveld sloeg onze door artillerie en vliegers krachtig ondersteunde, onwan kelbare infanterie onder bevel van de gene raals Sixt von Arnim, von iliigel en von Schenck den vijand zegevierend' af. Bij Th'iopval en ten oosten van Eaucourt l'Ab- baye kwam liet verbitterde gevecht nog niet ten einde. Bijzonder heftig waren de togen do linie MorvalBouchavesnes onder nomen aanvallen, die de vijand, ongeacht de hij de eerste geheel mislukte bestor ming geleden bloedige verliezen, tegen den avond herhaalde. A Heeling en die onze linie binnen waren godrongen, werden onmiddel lijk weer teruggeworpen. In klein® spositiedeelen ten noordwesten van6 Rancourt en ten oosten van Boucha vesnes kon ide vijand zich liandliaven. Onze vliegers schoten gisteren zeven vlieg tuigen neer, waarvan vier in het gebied van de Somme. Een klein over Nederlandsch gebied- ge komen en eveneens terugkeerend vijande lijk eskader deed zonder succes een aan val op Aalst. Bij den Engelse hen bomaanval op Brussel werden 15 'huizen vernield en werden, 13 Belgen gedood en 28 gewond. 'Fransch legerheri^oihlt Aan het Somme front zetten de Fran- sehe batterijen krachtig de beschieting voort der Duitsche organisaties. Geen infanterie- actie in den loop van den nacht. Aan den rechter-Maasoever werd een krachtige Duitsche aanval gedaan, in het begin van don nacht, op het front Tliiau- montFleury, doch deze leed een bloedigen tegenslag onder het Fransche sper- en mi- trailleummr. Engolsch 'leg er bericht. Onze linie is vooruit gebracht tusschen Martinpuïch en Gueudecourt en ten westen en zuidwesten van Eaucourt zijn posten gevestigd. Op den heuvelrug ten noordoos ten van Thiepval' is onze positie bevestigd. Onze verliezen zijn in de paar laatste dagen Hein, relatief zoowel als absoluut Het totaal van onze bloed,ige verliezen is niet hooger dan het tweevoud van het'aan tal gevangenen, door ons,gemaakt De jneonï ng.van Prins Rupprec.h.t van Beieren. De oorlogsberichtgever van het „BerL Roman uit het laatst der lGe eeuw, maar 't Engelsch van RAFAËL! SABATINI. 20) Een scherpe bries uil het noorden zweepte het water op lol Witte selraim- toppen; de hemel was helder en do zon scheen schitterend. Het was eb en de rots aan het eind van de haven verhief zijn zwarten kop hoven het water. Op oen kabel lengte afstands ervan lag do zwar te romp met do naakte masten van de „Zwaluw" het schip van kapitein Leigh. Lionel ging stilzwijgend Verder, somber en peinzend, nu zelfs aarzelend. En do slimme zeeman, die deze aarzeling zag, en ze wilde bezweren daar hij begreep, dat hier voordeel te behalen was, effen- do den wieg eindelijk v-oor hom. „Ik vermoed, dat u mij' iets hebt voor te stellen," zei hij sluw. „Voor den dag er mee, want nooit was iemand moer bereid, om u te helpen." „De zaak is/' zei Lionel, het gelaat van den ander zijdelings opnemende, „ik hen in een mioeilijkten Üoesitpnd,, kapitein! Leigh." u,Djai hen ik 2lob dikwijls geweest," lach ,te de kapitein, „maar nóg nooit in een, waaruit ik! me niet kon redden. Vertel maar PP, en misschien klart ik evenveel y-opT j& doen, als ik! gewpon hen yjoor -TageMatt", Queri, had met kroonprins Rup precht van Baieren een onderhoud over den slag aan de Sonim®. De prins zeide daarin: „Dit Somme-offensief brengt ons zoo ge middeld allo zes dagen een aanval van bui- iongewone horigheid; de tegenstander heeft met zijn in Juli begonnen aanvallen cenig terrein gewonnen, maar aan een beslissing valt niet te denken. Men lean niet van te voren zeggen, hoe het hier verder zal gaan, doch dit is zeker: alles was bij ons zoo goed tevoren voorzien, dat men de dingen rustig lean afwachten, hoe het ook aan komt. Het offensief zal zeker nog niet zoo spoedig ten einde zijn, maar de Engd- schen putten, reeds nu uit de reserves, die zij voor andere doeleinden hadden bestemd, ten einde de verliezen, die inderdaad zeer groot waren, aan te vullen. Men kan op een offensief van langen duur rekenen en wel op recht herige, door ongehoord mu nitie verbruik voorbereide aanvallen. Wij hebben echter onze maatregelen genomen, opdat de verliezen van onze tegenstanders belangrijk grooter zulten zijn dan do onze. Dit blijkt reeds daaruit, dat do Engolschen niet alleen hun reserves hebben moeten aanspreken, doch dat zij zich op enkele punten mot partieele aanvallen hebben moe ien tevreden stellen, waar zij ongetwijfeld gaarne krachtiger 'zouden zijn opgetreden. Zij hebben hun voorhanden roenschenmate- iiaal door elkaar moeten mengen. Ook bij Fransche divisies treft men deze dooreen- ha.speling uit verscheidene regimenten aan. Onze troepen hiebben alles gepresteerd, doch do tegenstander was te sterk. Ik hen vast overtuigd, .dat do vijand hier en nog in dit jaar eon beslissing tracht te verkrijgen, doch dat zal hem niet gelukken. Hij zal een wintorcampagne op den koop toe moe ten nomen, on het volgende jaar verder moeten vechten. Dat is mijn vaste overtui ging-" Van het Oostelijke front. Duitsch legerhericht Front-Leopold v. Beieren: Zwak ke Russische aanvallen aan de Aa, westelijk van Riga en tusschen. Mjadriol en het Nar icfcsj-meer werden afgeslagen. De in het bericht van 22 Sept. als ver loren gegan© deelen onzer stelling bij Ko- resnyca aangegeven, zijn gisteren, door een geslaagden tegenaanval einder ganaraal von der Marwitz na lievigen strijd, heroivenl. Bovendien werden er nog ventere voordoo ien gewonnen. Alle pogingen om1 ante weder uit hot bezette gebied te verdrijven misluk ten. 'Ifel 4o Siberische legercorps leed zware verliezen; 41 officieren ea 2800 man vielen oins als gevangenen, in handen, 17 mitrailleurs wenden buit gemaakt. Frontaarlsherto-g - Karei: Ter verbetering onzer stelling schoven wij wes telijk van Krasinolesie, tusschen Ziota Lipa en Narajowka eeniige linies vooruit; "130 Russen werden gevangen gen,olmen, 4 mi trailleurs buit gemaakt. TegenaanvalIon hie ven Zander resultaat. In do Karpalhcm werden Russische aan mij zelf te doen.", „Nu, dit is de zaak'," zei do ander. „Mijn broeder zal zeker opgehangen wor den, ziooals ge gezegd hebt, als hij hier blijft. Ilij is v'erloita'rq ais hij voor he| gerecht komt. En ia dit geval hen ik ook verloren. Het onteert oen familie, als een lid ervan .opgehangen wordt Het is afschuwelijk, als zooiets gebeurt." „Zeker, zieker!" stemde de zeeman aan moedigend toe. „fk wilde hem hieraan onttrekken," ging Lionel vóórt, en [egel ijker tijvervloek te hij den boozien geest, die hem zulke schoon schijnende woorden ingaf, om zijn laagheid Ie bedekken. „Ik wilde hem er aan onttrekken en toch strijdt het tegen, mijn geweten, dat hij ongestraft zal blij von; want ik' zwoer u, kapitein Leigh, dat ik de daad verfoei een lafluirtigen' moord I" „Ah!" zei de kapitein. En, opdat die uitroep den ander niet zou afschrikken, haastte hij zich, prbif te voegen „ze- ker! zeker!" t Heer Lionel stond stil en koek den an der aan, mot zijn schouders tegen zijn paard geleund. Zij waken, geheel ab leien lotpi lejcrij pljaaösj, 'z/56. leenzaajmi pik ■cenig samenzweerder kan wenschen. Ach ter heil strekte zich de ledige kust uit, voor hen de roode klippen, die langzaam ioprijzen tot d|e Loschrijke hopgien van' Arwenack. „Ik! zpt lopien kaart {miel; fu 'spelen', ka pitein Leigh. Pie ter Godolphin was mijn yjriend, Sir Olivier is piet inlees dan inijn Prijs dec Advertentiën; Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Grootc letters naar da plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dageljjks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Ijo, 103, ff vallen op verschillende plaatsen, gedeeltelijk eerst na oen handgemeen, afgeslagen. Ten N.O. van Kirlibaba duren de tegen, aanvallen neg- voort. Russisch legerhericht, Aan het westelijk front poogden vijande lijke yooxposten onze loopgraven ten Wes ten van Riga te naderen. Zij warden echter door onze kogels verdreven. Woensdagavond namen in de streek ten Z.O. van Pinsk eeni ge Heine vijandelijke groepen, na een ontzaglijke hoeveelheid granaten te hebben verschoten, het offensief. Zij werden echter onmiddellijk teruggesla gen. Te Koresnyea zijn de gevechten opnieuw ontbrand. De Vijand legt met tegenaan vallen een verwoeden tegenstand aan. den| dag, teneinde onzen voortgang te verhin deren. Van het Zuidelijke front. Geen nieuws van eenig belang. ,IIet Oostenr.-Hongaarsche hoofdkwartier spreekt tegen, dat door de Italianen de top van den Gardinal zou zijn bezet Wel hebben do Italianen daarop aanvallen ge daan, maar deze werden onder zware ver liezen voor hen afgeslagen. De Gardinal is nog steeds in Oostenrijksch bezit. Eveneens wordt in strijd met do waar heid verHaard, dat hot Italiaansche of fensief tusschen de Vapoi en het Cis- mone-dal een gunstig verloop zou hebben. Van het Boemeensche front. Oostenrijksch legerhericht Op den bergrug Tuliszu, ten westen, van Petrosony verbitterde gevechten. De toe stand hij Kermannstadl is gunstig. Roe- meensch© lcgerbewegingen hieven zonder succes. Aau het Zevenbuxgsche oostelijk front duren in de streek van Szokely Avarhely (Odcrhelleren ten zuiden van de Blo- tricicara-hoogte de voorpostengevechten voort. Van het Balkanfront. Geschutvuur en patrouillegevechtön langs het geheele front. In den loop van de gevechten tegen, de Servische stellingen van den Kajmaksjalan konden zoo erkent het Servische leger hericht de Bulgaren op ecnige punten der Servische linie binnendringen ten koste van ware verliezen. In Griekenland. De verwarring. c Op het bericht van enkele Entente-bladen, dat de Griekscbo regeering feeds lot den oorlog aan de zijde der geallieerden heeft besloten, is nog geen officieele bevestiging gevolgd. Intusschcn neemt, mogen we Reuter's berichtgever te Athene gelooven, de ver warring steeds toe. Ondanks zoo seint hij dc strenge maatregelen van het mi nisterie van marine breidt de revolution- naire beweging in de marine zich uit. In 't leger ontwikkelt de beweging zich langzaam, maar toch snel genoeg om .aan leiding te geven Lot ernstige beduchtheid. Vandaar dan ook do adviezen van tot dusver strikt neutrale officieren, zooals de generaals Gallaris en Yannaikitsas, beiden stiefbroeder. Ik zou heel wat willen ge ven aan den tmlan, die Si,g Olivier hei melijk' zou onttrekken aan het lot, dat hem te wachten staat, en het toch zoo zou doen, dat Sir Olfrier niet er door ontkomt aan de straf, die hij! Verdient.''' liet was vgeenu], dacht hij!, terwijl hij het zei, dat zijn lippen zoo gemakkelijk de wm'ord'en uitten,, die zijn ha!rl verfoeid©.; De kapitein, 'keek grimmig. logde een vinger pp Lionel's fluweelen wam buis, in de .richting van zijn Valschehart. „Ik ben uw man," zei hij. „Maar hel gevaar is groot. Ge ziejgt, dal ge veel wilt gevenr „Ge Zult zelf den prijs b'epalen,". zei Lionel snel, terwijl zijn ©ogen. koortsach tig brandden,, en zijn wangen verbleekten., „0, ik kan het klaarspelen, wees daar niet bang v.oqr," zei do kapitein. „Ik woo! precies, wat u verlangt. Wat z/eglj ji !e,r vanals ik hem over zee naar do plantages bracht, waar zij, gebrek' hebben aan zulke gespierde arbeiders als hij is?" Hij liet zijn stem dalen en sprak met lichte aarzeling, meezend, dat hij' mis schien inteer voorstelde, dan! zijn taek'ojnri stige lastgever verlangde. „TJij zou kunnen te.ru gfceeren," was het antwoqrd, dat allen twjjfel op dat punt verdreef. i „O", zei die schipper. ,,W(al! denkt u dan) van de Ba,rbarijsehe zieerojovers? Zij heb ben slaven, inoodig en zijn altijd bereid handel te drijven, ofschoon zij slechte be talers zijn. Ik heb nog pooit gehoord Van iemand, die teruggekomen was, als zjg oud-minister van oorlog, om dc neutraliteit op te geven als dringende noodzakelijkheid. Generaal Dangles, ook oud-minister van oorlog, begaf zich gisteren aan 'Woord van den torpedojager, die rich bij de vloot der geallieerden aansloot. Dangles zal jjnar Salóniki gaan en zich daar hij Venizelos aansluiten. De minister-president en de mi nister van builenlandsche zaken hebben den koning erop gewezen, dat een' omnidelijke beslissing noodig is. 0 p K r e t a. De „Daily Telegraph" verneemt uit Ka- nca, dat Dinsdagavond te Heraklion 100 politieke tegenstanders van Venizelos, die zich in twee huizen gebarricadeerd had den, tegenstand boden aan de revolutie. Zij gaven zich echter hedenmiddag over. De opstand, op Kreta heeft slechts te Heraclion aanleiding tot verzet gegeven. Er zijn slechts enkele dooden en gewonden. Het vechten was in twee dagen afgeloopen. Het veertiende regiment infanterie, dat in Heraklion in garnizoen ligt en 2450 man telt, heeft zich bij de revolutie aangeslo ten, uitgezonderd 19 man en 22 officieren, Toen Venizelos op Kreta aan wal kwam, werd hij met ontzaglijke geestdrift verwel komd. De Kretenzische gendarmerie bewees de militaire oer, toen Venizelos en Koen- dqeriotis passeerden. Op het exercitieter rein wend een bijeenkomst gehouden door 9000 menscben, die de volgende resolutie aannamen: „De gewapende bijeenkomst van het Kretenzische volk besluit, dat door Veni zelos en Koendoeriotis een voorloopig be wind zal' worden gevormd, met bevoegdheid om zich een derde, door hen aan te wij zen, lid toe te voegen. Het voorloopig be wind zal beMeed zijn met volledige autori teit om de strijdkrachten des lands te or- ganfeeeren om zich aan te sluiten hij' de strijdkrachten der entente." Venizelos dankte en zeide: „Wij wen schen dalt die Kroon soedfs nu nog iden wensch der natie moge inwilligen, opdat de natie eensgezind in den strijd zal gaan. Blijft echter onz© wensch onverhoord, dan heio ven -vvij al onz© energie aan te Wenden om uw opdracht ten uitvoer te leggen." Alle portretten van den koning in open bare gebouwen, café's en Winkels zijn afge rukt. Er is enorm gejuicht voor Engeland, Frankrijk, Rusland, Italië en België. Toen de beurt van Servië kwam Wlerd het applaus gevolgd, door een salvo uit 3000 geweren. De mieuvt: regeering hield hierop re ceptie in het gouvernementsgebouw. Dc consuls van de vier geallieerde groote mo gendheden verschenen samen ter receptie. Ter Zee. Do duikboot- on mijnenoorlog. Lloyds meldt, ttal de Britsche stoomboot „Nevëby" '(2168 ton, gezonken is. Volgens een Lloydsbericht uit Peterhead is do '„Thursa" (1244 lonj van de Wilson- lijn gezonken. Negen man vim de equipage zijn aain ival gebracht. Het Ncorsche s,s. „Rnuthildo" (1G31 toni uit Rusland toet een lading op wtog naar hem eenmaal veilig op hun galeien had den. Ik' heb wol handel mot hen gedre ven, menscben ingeruild tegen specerijen, Oostosche tapijten en dergelijke. Lionel haalde diep adem. „Ifot is oen verschrikkelijk lot, nietwaar?" 1 De kapitein streek «Ver zijn haard. „Toch is bet de eonigo veilige manier en per slot» van rekfcn'ing is hol niet zóoj erg als hangen, cn zeker minder schande voor iemands familie. U zlult er Sir Oli vier en U zelf een dienst moe doen." „Dat is zoo, dat is zoo," riep Lionel bijna driftig. „En do prijs?" De zeeman draaide op zijn korte, ste vige beenen en zijn gezicht werd naden- kónd. Een honderd pond?" zei hij vra gend. i „Goed, honderd pond," washel onmid- dcllijk© tanlwio'ord zoq Oinpiiddellijk, da'i) kapitein Jtoigh inzag, daL hij veel te wei nig gezegd had en dat 't zijn plicht was, die fout to herstellen. i „Dat wilzeggen, honderd pond vópr mijzelf," zei hij langzaam. „Dan kómt de bemanning nog pui hun mond te houden en een handje te helpen; dat zal m'm. stens nog oen honderd pond zijn." Lionel dacht een «ogenblik na. „Uet is meer dan ik' in zoo'n korten tijd hijeen kan hebben. Maat je zult hondervijftig pond in geld hebben en de pest in ju- weelen. Daar zal je niet hij verliezen, dat beloof ik1 je En als je weeg komt, en Jnij ito richt brengt, dolt alfesj gebeurd is, zooals jenu, belooft, krijg je weer hetzelfde'-' j I K lj Wostliarüepcol is Woensdag getorpedeerd. Een Wel ff-telegram meldt, dat een Duit sche duikboot op 23 Sept. in de Noordzee elf Engelsclie vi-sschors-trawier s met teza men 1G05 bruto registeitonnen inhoud tot zinken heeft gebracht. Een andere duikboot bracht dienzelfden dag aan den ingang van het Kanaal vier Belgische lichleis tot zinken. De Shiitsclie Rijksdag. Rede van den rijkskanselier. Bij de opening van den Duilschen Rijks dag gisteren, was de belangstelling zeer vi cot. Ook de Oo.steimijksoh-Hoiigaarsch© ambassadeur met gemalin, de Turksche am- Jutösadcur, de Bulaaarsch© en Grieksche ge zanten, de gewezen Bulganrscbe gezant te Boekarest, Kadef, en de Bulgaarscbe mi nister Tsjaprostkof, 'woonden de zitting bij. Na dc openingstoespraak van den voor zitter, nam do rijkskanselier liet woord, en hield een uitvoerige rede, welke natuur! ijk aan den oorlogstoestand was gewijd. Hij besprak eerst den afval der beide liondgenoolen Italië en 'Roemenië. De oor- 'ogsverklaring van eerstgenoemd land nan Duitscliland, achtte hij het werk van En gelsch© zijde (afhankelijk als Italië in de i Gflogsvcoring is van Engelsch© kolen en Engelsch geldj al zullen de Ral laanseh© ope ra tie's op den Balkan nnrte. van" invloed zijn geweest Roemenië's afval weet de rijkskan- - etter hoofdzakelijk aan den Roemeenschen premier BraUanu, die trots alle bestaande verdragen en ondanks de loyale hdudiog van koning Carol, van den aanvan|g van den oorlog af, met de Entente sympathiseerde. „Kort daarop stierf de koning aan de ge volgen van de ziels opwinding, geschokt llóor het bewustzijn, dat Roemenië zijn bondge- nooten had verraden". De re le wijst dan vorder op Braüanu's wankelen om in te grijpen en vervolgt: „Nog op 23 Aug. was het den Ente'nte- rnogeinlhottsn zelf nog niet. duidelijk, Wan neer Roeni'eniü den oorlog zou verklaren. Dat wisten wij uit betrouwbare bron. Dan overijlden de gebeurtenissen elkaar. .Vol gens mddedeelingen, die ik betrouwbaar- acht, stelde Rusland plotseling ecu ultima tum. Het dreigde over de onbeschermde Rcomoenscho grens binnen te rukken, in dien Roemenië niet tegen 2S Aug. ingreep. !k laat daar of dat ultimatum met Bpatia- nu bekonkeld Was om den aarzelenden! koning mee te slecepn. Maar de teerling viel. „Briand prees in een van zijn jongste re devoeringen roemend de schoonheid en hoogheid van Roemenië's optreden, (óe- laclij. De politiek© toestanden, onder welke woorden van ministers en koningen!' niet ïneer gelden, laten de idealen van vrijheid en gerechtigheid en beschaving, waarvoor tte Entente heet te strijden, in een' twijfel achtig licht schijnen". (Geroep: Zeer, juist 0 Daarna besprak de rijkskanselier Dnitsdh- land's positie op het slagveld. Over .het sedert begin Juli ingezette groote offen sief der Frnnschcn en Engel sc.hen aan de S o m m q, dat den oorlog over den Rijn naar Duitschlapd moet overbrengen, zeide hij o. a. Daa.rop werd de afspraak gemaakt. En toen Lionel over allerlei bijzonderheden ging praten, 'bemerkte bij, dat hij zich mot ©en man verbonden had, die zijn zaak grondig verstond. Alle hulp, die do zeeman v^oeg, was, dat Lionel Sir Oli vier naar oen afgesproken plaats, dicht bij de zee zou lokken. Daar zou Leigh met een boot en zijn mannen zijn, ien het overige kon veilig aan hem overge laten worden. Dadelijk had Lionel de geschikte plaals gevonden. Hij keerde zich om en wees over hel water naar Trefusis Rond. en die grijze massa van G-odoiphin Court, dio zich nu in den vollen zonneschijn baad de. „Ginds, bij Trefusis Point in do scha duw van Godqlplnn Court morgenavond om acht uur, als er geen maan is. ïk zal zorgen, dat bij er is.. Maar; pas op, dat je hem niet mist." „'Vertrouw óp mij," zje'i Jjeigh. „En het celd?" i „Als jij hem veilig aan boord, hebt, kom dan bij mij op Benarrow," antwoord de hij, waaruit toch wel bleek, daf hij Leigh inlet vierder yerUouwtte dan" hij moest. i De kapitein .was tevreden'. [Want yper 't geval Lionel niet betaalde, kbA hij al tijd Sir Olivier weer naar dep wal te rugbrengen- 1 i i Daarna scheidden zij. Lionel steeg op, en reed weg, terwijl Leigh een •trompet wan rijn handen maakte en naar 'het schiB iöep, 1'IH i 1 I I „1 „i J DEg&S &?yolg3k k DAMSCHE COURANT. 1 1 t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1