De oorlog. CS*" Jaargang Zaterdag 30 September 1916 NO 15257 Jlil immer Maat oil DB1E Mn. Eerste Blad. DE ZEEVALK. Deze cotaant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen A. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Langè Haven No-141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels 2. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Levensmiddelen.. Do Burgemeester Van Schiedam maakt bekend, dat met ingang van 1 October de maximum-kleinhandel prijs voor melk be paald is op 12!/a cent per Liter, 6V2 cent per halve Liter. Schiedam, 30 Sept. 1916. Do Burgemeester van Schiedam^ M. L. HONNERLAGE GRETE. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de Kohieren, van het te heffen School geld voor de Iloogere Burgerschool en van het Gymnasium in de Gemeente Schiedam, dienst 1916/17, door den gemeenteraad vast gesteld in zijne vergadering van den 19en September 1916 en den 26en September d.a. v., door hoeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd, aan den ont vanger der gemeente ter invordering is uit gereikt en in afschrift gedurende vijfmaan den, to rekenen van heden, op de secre tarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Wordende voorts een ieder aangemaand zijnen aanslag op de bepaalde termijnen te voldoen, op straffe van vervolging vol gens de wet. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 30en September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, j 1 .Vi SICKENGA. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam brengen ter algcmeene kennis, dat, ter, uitvoering van de wet van 27 Apnl 1916 (Staatsblad no. 172), de klokken dezer Gemeente hedennacht te twaalf uur zomer tijd weder op gewonen middelbaren 'zonne tijd zullen worden gesteld. Zij noodigen de beheerders van open bare uurwerken uit, ten aanzien van de onder hun beheer staande klokken in ge lijken zin. te handelen. Schiedam, 30 September 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. De Burgemeester M. L. HONNEKLAGE GRETE. 1 De Secretaris, V. SICKENGA. Itostelooze inenting. Burgemeester en Wethouders der ge- gemeente Schiedam maken bekend, dat op R,omon uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch vjan RAFAËLi SABATINI. Toen hij op de boot stond te wachten, ,die hem kwam 'halen, kwam een glim lach op het> verweerde gelaat van den: 'avonturier. Indien Ljonel dat gezien had, zou hij kith misschien afgevraagd hebben, in hoever het veilig was zulke afspraken te maken met een schelm, die alleen zijn woord hield, zoolang het in zijn voor deel was. En in,dit geval zag Leigh, kans met voordeel rijn woord te brdqen'. Hij had geen geweten, maar z|opa,lp allies schelmen, liet hij een grooteren. schelm er gaarne inloopem. Hjij tzou Lionel betel mood on poëtisch bedriegenen bij de gedochte^ daaraan lachte hij in ridhzelt HOOFDSTUK VIL In den Val. Bijna den gehieelen Volgenden dag was Lionel wieg v<am Benartpw onder voor- wendpe,! vtan inkjofipen fin Tnuisó (te moeten; doen. Bet was half acht, doen hij thuis kwam; en bij jbielt 'binnenkomen" wa$ Site Olivier in dte hal. 1 „Ik hebi een boodschap vjooy je van GodoJphin Coqrt," zei hij, en hij zog zijn* .Rroeder strak! worden en rijn gelaat y;aa kleuj" yjerandèren. ;,Een jongen kwam Vrijdag, den èen October as., des na middags van iy2 tot 2'/2 uren, de gele genheid zal zijn opengesteld tot Kostelooze Inenting en Rerinenling van de ingezete nen, die zich daartoe in den SL Joris Doele aanmelden. Voor een juiste vermelding in de Vac- cinebewijzen van de namen en geboorte datums der kinderen, is hel gewenseht, dat bij do aanmelding worden medege bracht trouwboekjes der ouders of geboor tebewijzen der kinderen. Schiedam, 30 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester v "M. L*. HONNERLAGE GRETE. De Secretarie, V, SICKENGA. Bij het Gewoon Lager Onderwijs ie Schie dam (scholen C, D, E, F, Ui en Jj ,vacee- ron verschillende betrekkingen van Onderwijzer en Onderwijzeres. Sollicitanten kunnen zich aanmelden voor 10 October a.s. bij den Burgemeester. In hun sollicitatie gelieven zij op to geven aan welke school (of schoten; 'zij werkzaam zijn of geweest zijn. Door Burgemeester en Wethouders is aan den Raad voorgesteld het salaris als volgt te regelen: Minimum f700, 2 dienstjaren £800, 4 dienstjaren f 900, 6 dienstjaren f 1000, 8 dienstjaren f1075, 10 dienstjaren £1125, 13 dienstjaren f 1200, 16 dienstjaren 1250. Voor de hoofdacte 05 dienstjaren f 150, 515 dienstjaren f200, 1520 dienstjaren f250, 20 dienstjaren en meer f300. Gehuwde onderwijzers met hoofdacte f125 toelage. Voor acte teekenen £50. Dienstjaren elders ook tijdelijke tellet! mee. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerberiohi De Fransche troepen behaalden nieuwe voordeden tussdien Frégicourt en Morval. De axtilleriestrijd is van afwisselende hevig heid ten noorden en ten zuiden van de rivier. Gisteren werd een Fokker neerge schoten ten noorden van Reims. Een an dere Fokker, zwaar getroffen, daalde bin nen do Duitsche linies. Engelsch logerbericiKL De nacht was rustig op het grootste gedeelte van het front. De ten noorden van Thiepval door ons veroverde stellin gen werden hevig beschoten. Wij werkten krachtig met bommen bij de Schwabea- redoute en de z.g. Hessische loopgraaf, waarvan gedeelten nog in 's vijands han den zijn. Vroeg in den morgen veroverden wij een krachtig versterkte hoeve, 500 yards ten zuidwesten van Le Sars. Ten zuidoosten van Bapaume namen onze vliegers een zware ontploffing waar, alsof een groote massa munitie ontplofte. De rookwolken sloegen 9000 voet hoog de lucht in. mij aan de poojrt tegen en vroeg mij, jete zeggen, dat Jonkvpquwe Rosamun.- de je dadelijk) wenjsteht te spteekentff) Sir lOlivier's hart stond bijna stil en galoppeerde het oogenblik daarop. Zij vroeg om heml Misschien had rij spijt van haar onbarmhartigheid yan gisteren. Eindelijk wilde rij er in toestemmen hem te rienl „Wees gezegend Voor dit góede nieuwst" antwoordde hij opgewonden. „Ik1 ga da delijk." En op hetzelfde oogenblik ging hij heen. Ilij was in zulk een haast, dat hij zelfs niet teven het perkament ging ha len, dat hem onloochenbaar -Vrij pleiten zOMi. Di!t verzuim wap van gipoifi gewicht. Lifoneil zei geen wpord, teen zijn! hipte-, der weg snelde: Hij bleef in. die scha duw. Hij was Meek tot in do lippen en had oen gevoel alsof hij zou veretijjven.' Toen de deur dicht ging kwam hij plot seling in beweging. Zijn geweten riep hem toe, dat hij dit niet kop. doen. Maar de Vrees beantwoordde dadelijk dien kreet Hij keerde om, en sloop op trillende boenen de eetkamer binnen. 1 Hij vond dei ttafql gesqeedi vpbr het avond eten, evenals op dien anderen avond, toen hij binnen gewankeld was mot een Wond in zijn rijde, om verzorgd en behoed to worden door Sir Olivier, Hij naderde de (tafel ntet; hij gfingi naair het vuur jen' hield zijn bajnjden vóór dien gibed. Hij was heel koud ieja rnloest bóven; zjelïs z|ijtt tanden klapperden. f Nikolaas kwam binnen, Om te vragen, pf Avondcommuniqué Vandaag heeft het hevig geregend. Behou dens afwisselend geschutvuur is er weinig in ons centrum en op onzen rechtervleugel gebeurd. Wij hebben eenige vordering gemaakt ten oosten van Lesboeufs, waar wij 500 M. loopgraaf hebben genomen, In de streek van Thiepval zijn om de Stuff-redoute verbitterde gevechten gele verd. Wij hebben een belangrijk stuk van de z.g. Hessische schans genomen. Nadat wij door een tegenaanval genoodzaakt waren terug te trekken, hebben wij het genomen terrein later weer kunnen bezetten. Het laatste etmaal hebben wij in deze streek 8 officieren en 521 manschappen gevan gen genomen. Ondanks het slechte weer hebben onze vliegers aanrukkende versterkingen aange- vallen. Gisteren patrouilleerden de vijandelijke vliegtuigen ijverig achter hun eigen limes, maar toonden geen neiging om een aan val te onderjiemen. Een vijandelijk vliegtuig is vernield;een onzer vliegtuigen wordt vermist. Van het Oostelijke front. Het Oostenrijksche legerbericht is vrijwel gelijkluidend met het gisteren onder de te- legrainmen reeds vermelde Duitsche leger bericht. Russisch legerboricKti Russische vliegtuigen hebben een aanval gedaan op het terrein achter üe vijande lijke kampen in de streek van Boroeny en Rrewo ten zuidwesten van Smorgon. Bom men, die op verschillende punten geworpen werden, veroorzaakten ontploffingen en branden in depóts van den vijand. Boven dien werden nog bommen geworpen op konvooien, stations, do spoorlijnen wagens. Bij een luchtgevecht, dat zich gedurende dien aanval ontwikkelde, werden vier Duit sche machines omlaag geschoten. Een Rus sisch luchtschip viel na een gevecht met twee Albatros-machines neder binnen de vijandelijke linies. Bovendien verloren de Russen nog een andere machine. In do buurt van het Goelakof-bosch be schoot de vijand hevig de Russische loop- grjö-en, waarna hij tot een aanval over- gi®Het hevige Russische mitraillteurvutfr noodzaakte hem echter naar zijn eigen loop graven te vluchten. Aan de Bistritza in do buurt van Bogo- rodsjany dreven Russische verkenners drie posten uiteen; twee andere veldposten van den vijand werden teruggeslagen, waarbij de Russen eenige tientallen vijanden gevan gen namen en 20 geweren en 3000 patronen buitm aakten. Aan do rest van het front niets van be lang. Van het Zuidelijke front. Oos'tentijk'sch le gterbtericht. Op het Karst-plateau sterk Haliaansch geschut- en mijnenvuur op de O.-H, stellin gen en het daarachter gelegen terrein. Aan het Fleimsdal-front deed de vijand gistermiddag onder bescherming van een hij wild© soupeeren. Hij antwoordde op onvasten toon, dat hij, ondankis het late uur, op de terugkomst van Sir Olivteq wijlde watóhften. „Is Sir Olivier uit?" vroeg de knecht verbaasd. 1 „Hij is juist uitgegaan, ik weet niet waarheen," antwoordde Lionel. „Maar daar hij niet gegeten heeft, zal hij wel niet long wegblijven." Daarop liet hij den knecht heengaan, en hfeef ziftten ten ppopli aan! zedelijke; kwollin.gfe'n. ,d£© bij mijdt ondendmikben Iqom. In rijn herinnering kwam steeds weter dq ■onwankelbare liefde b'oven diie Sir Oli vier hem altijd in zoo'n ruime mate be toond had. Juist in d© zaak van Pieten Godolphin's dood, welke offers had Oli vier toen piet gebracht om hem to be- (Skibesrmfen? Uift al die liefde ©n( ziólftopof- fering in het verleden leidde hij tif, dat rijn broeder hem zelfs ï£u niet in biet uiter ste gevaar zou verraden. En toen hór. innerde die aanval Van vrees, diie een schurk van hem gemaakt had, hem er aan, dat hel: gevaarlijk was op die lief de Ife Vörtqoiuwen, en dat, Ojlia Sir Oli vier hem in het beslissend!» oogenblik begaf, hij inderdaad verloren zóu zijn. Iemand beoordeelt ten slotte zijn me- demenscben naar zich zelf; en Lionel, die wist, dat hij zelf niet in' staat zou zijn tot ©eni|g© opoffering vfopr Sir Oli vier, kon- niet jgelooven, dat dene zulk ©en opoffering, ook in de toekomst, zou kunnen blijven volhouden. Hij dacht aap dichten mist een aanval op den Gardinal en de Cima "Busu Alte. Hij werd echter teruggeslagen. De top van den Cimone wordt voortdu rend door licht en zwaar geschut bescho ten. Toch hadden de pogingen der O.-H. trespen om de bedolven Italianen te red- dei nog eenig succes Het gelukte hun tul, met buitengewone moeite zeven Italianen, die totaal uitgeput waren, onder het puin vandaan te halen. Italiaansch legerber^cmt. In het Etsch-dal groo-ter activiteit van Vijandelijke patrouilles en artillerie, die door de Italianen krachtig beantwoord wordt In het Astico-dal duurt de beschieting van de Monte Cis mono door de Ilaliaansche artillerie voort. Aan de Vanoi (Cismon, Brentaj doden vijandelijke troepen gisteren onder bescher ming van den mist onverhoedseen hevigen aanval op een der voorgeschoven Italiaan- sche stellingen ten N. van de Gardinal, zij werden echter totaal afgeslagen. Evenzoo ging het met een aanval door afdeelingea Kniserjager op de Italiamsche stellingen bij do Punta Forain aan de Rïo Felizon (Bodte.). Op de rest van het front nu en dan artillerieacties, die echter door het slechte «eder belemmerd worden. In de Karst verijdelden de Italianen in den afgeloopen nacht pogingen van den vijand om de Ilaliaansche Unies te naderen. Van het Balkanfront. Fransch legerbericht. Tujsslcben Gitrioema en Vardar niets ver ontrustends. 11 Op de hoogten van den Kaimakjatlan d-eden d© Bulgaren ;in den afge toppen nacht vier oamvajllfen, maar d© Servients wierpen hen terug in hun Jtoppgraven ©n brafchten hun zware verliezen toe. Zuidelijker aan de Bnod, mislukte oen ander© vijandelijke aanval volkannen. Aan den linkervleugjel yan de gealli eerden krachtige artiill©rie|Strijd zender in- fanterie-aicti©. 1 V(1 regens der geallieerden wierpen ver schil lende bjojmmen pp Monastic, waar,een ontploffing werd waargenomen. 4 Engelsch legprbpricht Do bruggen van iOrjah en Kiepriva, wer den door den Vijand blepbhiaten. Een! tpo- ging vjan vijiandeilijkje patnouillps om Kop- riva te naderen (mislukte, benige Bulga ren .werden ged|Ojod, die landeran gevan gen gerwnen. 1 Aan het Dpiran-fipnit ni'olp niiau,ws. De vijandelijkje vliegers zijn weter in atitio In Griekenland. De verwarring. Uit Kanea (Kreta) werd Donderdag aan de „Daily Telegraph" geseind: Het eiland. Hydra (op do Oostkust van Griekenland) heeft zich bij de opstandelin gen aangesloten. Twee der oudere slag schepen, de „Hydra" en de „Psara", met admiraal Miaoeüis en twee torpodobooten zijn naar do revolutionairen overgegaan. de woorden, die Sir Olivier twöo dagen to Voren in dezte zelfde kamer gespro ken had, en vaster dan ooit lies loot hij, dat rij slechts éón botoetkenis kon heb ben. Toen kwam de twijfel en eindelijk een andere zekerheid, zekerheid dat dit niet zpjo Wiap; yekefrheid ld at hij rifcli zplf voorloog, om helgeen hij deed goed te praten. Hij nam zijn hoofd tusschen zijn handen en stoulnde luid. Hij, was een schurkHij beschimptte 'zich ziqlf ween Er kwam een oogenblik, dat hij sidde rend opstond, besloten «te elfder uur rijn broeder achterna te jgaan, en hem te red den van het noodlot dat hem daan* in het duister wachtte. Maai: wefer werd daft bie#uit tel xtietl gedaan dooir zelfzuchtige Vrees. Hij ging weer zitten en' zrjn gedachten, namen een andere richting. Hij dacht nu weer aan dingen, die hem hadden bezig gehouden op den dag, toen, Sir Olivier naar Ar- wonadk! rood om Voldoening te Kaschesq van Sir John Killigxew. Hij bedacht weer, Öat, als jOlivi-er uit den weg geruimd was, bij recht zou hebben pp helgeei^ hij nu genoot door de goedheid van zjjn broeder. Deze jgedachte gaf hem een ze kere troost. Zoo hij voor rijn sohurken- dteöek mioiest hopten, pr zhu, ton minste ook' v^jgoeding rijn. De klok boven d© stallen' sloeg acht uur, Lionel kromp weg in' rijn stool bij dat geluid. Nu zou het gebeuren. In! zijn geest zag bij alles bij zag rijn Uit R.ome Werd 0steren aan betzelfde Wad geseind: Coromilas, de Grieksche ge zant, beeft vandaag minister Sonnino op gezocht Op het Grieksche gezantschap w&d meegedeeld dat er aan het ingrijpen van Griekenland niet meer te twijfelen valt Het gaat alleen nog maar om het regelen van enkele ondergeschikt© punten met de entente. 1 De Italiaansche Waden toonen rich ach terdochtig. Zij eischen dat Griekenland geen Iandaanwinst meer zal vragen op den Bal kan of in Kleïn-Azië. Uit Athene werd Donderdag aan de „Dai ly News" geseind: De minister-president raadt den koning thans aan bij de onzijdig heid te -volharden, zoolang de voorwaarden voor Griekenland's deelneming aan den oor log niet duidelijk bepaald zijn. Liberale kringen in Athene zijn overtuigd, dat er geen oogenblik te verliezen is, om den toestand te redden. Duitschgezinde in vloeden voorspellen dat Roemenië binnen 40 dagen verslagen zal rijn. Als het hun daarmee te doen is om tijd te winnen, zullen zij de krachtige strooming der Veni- zeliston hebben te stuiten, want het is zeker, dat als zij niet meewerken, de be weging zonder hen zal doorgaan. Een onjuist bericht over een aJgemeene mobilisatie hoeft gisteravond te Patras tot opstootjes geleid. Toen de binden telegram men uit Athene bulletinoerden, behelzend dat de mobilisatie van het leger was be volen, riep de plaatselijke bond van. reser visten bij strooibiljet een protestvergadering bijeen, op grond dat den koning het móbi- tisatiebcsluit met geweld was afgedwongen. Toen de vergadering uiteenging, wenden de ruilen, bij de dagbladen ingegooid en school de een menigte samen voor het hotel, waar Vcnizclistische officieren, die op weg Wa ren naar Salonika, vertoefden. Toen later het bericht kwam, dat er geen mobilisatie Was gelast, ging de menigte uiteen. Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. Te Valencia is gisteren aangekomen het Noorsche stoomschip. „Braak" inct Wf man aan boord van het Engelsch© s,s. „Rod- dam" (3218 ton), dat gezonken is. BINNENLAND. Onze Marine. Blijkens ©(en b'ij Ire't departement v!an| rn a'ri.pe joutvangen bericht was Hr. Ms, „Njojord-Bnablant" gistermorgen op 67N,.'Bjj en 10° IV.L. (bewesten do Hiebriden) en was allies wel aan boord. Naa'r alle waanschij.nlijkWeid kan het schip 2 -October te Nieuwpdiep binnen too pen. Nederland en de oorlog. SuporphosphaaL Do Kunstmcst-commissie maakt bekend: dat een aanvang zal worden gemaakt met do verdeeling dor bestelde superphos- broeder vlug loepen in zijn vterlangen naar de 'potorlen van Godolpliin Court, en donkere gedaanten zich losmaken uit de omringende duisternis en hem iovier- vallen. Hij Zag hem! leen ©[ogenblik1 op den grond'wjorsteten, toen, aan banden en voeten geitenden, met ©en prop'in rijn, mond, zog bij hem in gedachte vlug de heling afgtadiriagen naar de Jou^lt enj zipch naar de gereied liggende boloL Npg een half iuür zajt bij daan Hiedj was nu gebeurd en deze zerkarheid scheen hem wat kalmer te maken. Toen kwam Niknlaas Mimen en praat te over een mjogeïijld ongeluk, dat zijn, heer kon jovierkomen. zlijn. „Wat votor opgeluki zou hem overkomen: rijn?" snauwde Lionel, alsóf bet denkl-v beeld hem kwaad maakte. „Ik' bctep geen enkel," antwoordde de dienaar. „Maar het ontbreekt Sir Olivier tegenwoordig niet aan vijanden en het is niet veilig vojor hem na donker bui ten te rijn." 1 Lionel verwierp dit denkbeeld' viaraeh- telijk. Om den schijn te bewaren, zei hij, dat hij niet langer wilde wachten, waar-, op Nikjolaas hem zrjn avóindeton bracht, en hem weer verliet, om naar de dcu£ te ©aan en in den nacht uit te zien en te luisteren maar de 'terugkomst van rijn mt|ster. Hij was naar de stallen geweest m wipft jdat Sir Ojlivier te "vpfst was (uit- (Wordt vervolgd-l SCHIEDAMSCHE COURANT 21) 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1