De ciorlog. 69* Jaargftng Maandag 2 Octóbér 1916 No 15258 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 "ent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen, worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur- aan het Bureau bezorgd zijn. Bnreau: Lanpe Haven No. 141 (hoek Korte Haven). ~v Prijs der Advertentien: Van 16 regels fi. 092; iedeie regel meer y 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Gioote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiên bij abonnement op voordecüge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooiuitbelalmg aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits v oor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoon Na. !C>. SCHOUW. WAARSCHUWING. Burgemeester en Wethouders Van Schie dam; Gezien ail 4 der verordening houdende eenigo bepalingen in het belang van dcii behoorlijken afvoer van het vuil in hel Oosl-Prankeland en wel in bot gedeelte, begrensd door Bakfcershaven, Groenendijk, Rottcsndarnsehen dijk en Buitenhaven (Go-1 mieenteblad no. 18 Van 1913); Brengen ter kennis van de eigenaren', be heerders of gebruikers Van erven en gron den, lamlgte de sloot, ■welke met een ilui ker in verbinding staat met de BaKkersha 'Vetn en loopt langs den voet van' den Groc- nemdijk en de huizien en erven aan! den Rottendamsehen dijk en ten slotte aan sluit op Oen riool naar do Buitenhaven, dat cp Woensdag lien 18den October 1916, des vcormidiiags ten tien ure, eene Schouw zal gedreven, wonten over bovenbel! oeldo dool i fWorfiemde bij Itezlei ieder, dien zulks möeht aangaan, gewaarschuwd, te Zorgen, dat aan het bij de bovenaangehaalde ver ordening Voorgeschrevene alsdan behoor lijk Voldaan zij. En opdat niemand hiervan, oifwotónlb heid zonde kunnen voonveniten', zal deze Woirden afgekondigd waar het behoort. Schiedam», den Sten October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. U. HONNERLAGEi GRETE. 'Ju SIC.KENGA. BUITENLAND- Fan het Westoï^fee front De strijd aan do Somme. De laatste dagen is de artillerie der ge allieerden met dubbele kracht aan het werk om do nieuwe Duilsche stellingen in het Sommegebied weer rijp te maken voor een nieuwe bestorming. Intusschcn hebben dc Franschen, naar zij melden, gisternachtnog enkele vorderingen gemaakt ten Z.0.' van Morval, langs de Somme en ten Z.0. van Clery, terwijl de Engelsdhen melden voor uit te zijn gekomen tusschen Fiers en Le- sars en bij Tbiopval, waar zij vrijwel de heele 'Schwa.berischans veroverd hebben. Ook het Duitsch© stafbcricht gewaagt van dé groote hevigheid, welk© de geschut- stryd Zaterdagmiddag bereikte. Bij en ten Oosten van Thiepva! werden krachtige En- gelscbe aanvallen afgeslagen, ten Westen van Rancourt Fransche. Generaal Haig maakt ten slotte nog mei- Roman uit het laatst der 16e eeuw, natar 't Engelsch van RAFAËL SABATINI. 22) - U In tusschen moest Lionel doen, alsof hij at, ofschoon het eten hem in de keel bleef steken. Hij deed wat eten op zijn bord en dtlönk gulzig een glas wijn. Toen veinsde hij ook onrust en ging naar Ni kolaas. Zoo brachten zij den lapgeri nacht dolor, wachtende op de terugkomst van hem, van wien Lionel wist, dat hij niet meer zou terugkeeren. Tjoen bet ochtend werd, wekte hij de bedienden, en zond hen uit, om den jota trek af te zoeken, en het nieuws van Sir Olivier*® verdwij ning lè Verspreiden. Lionel zelf reed naar Arwenack, om Sir John te Vragen, of hij iets van de zaak! wist Sir John keek Ontsteld, maar zwoer da delijk, dat -hij Sir Olivier in dagen niet gezien had. Hij was vriendelijk tegen den jongen, van wien hij hield, zjooals ieder een deed. De jongen was zJoo zaoht en vriendelijkitf zijn manieren, zoo geheel verschillend, van zijn heerschzuoh togen broeder, dat zijn. deugden door de tegen stelling des te sterker uitkwamen. „Ik vind het natuurlijk, dat' je naar mij komt,'* zieL Sir John. „Maar op mijn woord, ik' weet er niets van. Het is mijn gewoonte, niet, mijn Vijanden in het donker aan te .vallen." 1 ^Natuurlijk, natuurlijk, Sir John, Ik had ding -van een zestiental overrompelingen, door de Engelsche troepen met succes uit gevoerd aan het front tusschen Yperen en Neuve Chapelle, waarbij den Duitschers vele verliezen werden toegebracht. Vei het Oostelijke front. Russische successen. De Russen zijn hun aanvallen weer be gonnen, en, naar het Duilsche hoofdkwar tier erkent, hier en, daar met succes. Ten Zuiden van Lusk werden bij Zat-- kow zevenmaal herhaalde stormloopendoor de Duitschers gebroken, maar aan den Zuidelijken aaavalsvleugel kregen de Rus sen voet in de voorste verdedigingslinie der Duitschers. De Russen maakten hier, volgens hun eigen berichten, 59 officieren en 1928 man gevangen. Verder leverden de Russen voordeelige gevechten aan het front van aartshertog Karei van Oostenrijk, waar zij in denhoek tusschen Ccniowka en Zlota Lipa vooruit- drongen en zich in een onstuïmigen aan val meester maakten van de vijandelijke stelling, 112 officierón en 2268 man ge vangen nemend en verscheidene machine geweren buit makend. Meer naar het Westen wierpen Tuik- sdhe troepen binnengedrongen Russische -afdeelingen Zaterdag en gistermorgen door een onmiddellijk ondernomen tegenaanval weer terug en maakten hierbij 230 gevan genen. In de Karpathon heerschtc in het al- 'gemeen rust. Tan het Roemeensche front. - Ren Roemeensche tegenslag. - Sedert zijn. deelneming aan den oorlog is het geluk den Roemeenschen wapenen ve'rro van gunstig geweest. Op den terug tocht in de Dobroodsja is nu weèr een ^tegenslag in Zevenburgen gevolgd. Tn de eerste plaats werd een Roemeensche colon ne ten Zuiden van Hanndorf (Hegen) door Duitsche troepen teruggeworpen en verloor ,11 .officieren en 519 man aan gevange nen, terwijl' Zij 8 kanonnen en 3 mitrail leurs moest achterlaten. Ernstiger echter is de nederlaag, die den Roemeenschen troepen, opereerend bij Her- mannstadt, is overkomen. Daar hebben Duit sche en 0.-H. troepen sterke doelen van hét eerste Roemeensche leger, nadat zij in den rug van den vijand den Roeden Torenpas hadden bezet, een hevigen klap toegebracht. Na zware, bloedige verliezen, aldus het Duitsche stafbericht, vluchtte de rest van do vijandelijke troepen, in den rug bedreigd, in wanorde in het oriherberg zame bergland. De door het tweede Roe meensche leger ter ontlasting ondernomen tegenstoot kwam te iaat. Uit dezen slag waren tot Zaterdag ruim 3000 gevangenen en 13 kanonnon binnengebracht. Verder zijn builgegiaakt een, vliegtuigloods. twee vlieg tuigen, tien locomotieven, driehonderd wag- het ©tok' niet verondersteld," antwoordde de bedroefde Lifonel. „Vergeef me, dat ik u zulk een ongepast© vraag kwam doen. Zet het op rekening van mijn lomrusti Ik ben al deze maanden na het .gebeurd© in G-odiolphin Park' niet meer dezelfde geweest. De zaak heeft mij ondermijnd. Het is een verschrikkelijke last te weten, dat je eigen broeder ofschoon ik God dank, dat hij maar mijn stiefbroeder is, schuldig is aan zdo'n lage daad." „Wat?" rifep Killigrew verbaasd, „dat zeg jij? Je gelooft dat zelf?" Lionel keek verlegen, hetgeen Sir John geheel verkeerd begreep en ten gunste» van den jongen man verklaarde. En zjoo werdin dit dogenbliR het zaad gezaaid, Van de vriendschap tusschen deze twee mannen, welke nog aangekweekt werd door het medelijden von Sir John, dat iemand, die zo|o zacht, eerlijk! en oprecht was, zoo'n schurk' vian een broeder had. „Ja, ja," zei hij, en hij zuchtte. „Je weet, dat we iederen dag een bevel van de Koningin verwachten aan do rechters, om het onderzoek in te stellen dat zij tot nu toe geweigerd1 hebben in do zaak! van UW..1.. Sir Olivier." Hij fronste na denkend het voorhoofd. „Geloof je, dat Sir Olivier hiervan wist.?" Lionel zag dadelijk, wat Üe ander be doelde. 1U 113*1 L'l lit dl „Dat weet ik," antwoordde hij. ,,Ik zelf verteld© het hem. Maar waarom vraagt 1! i; iPIS!!I|®[ïl®|[fl „Helpt het ons niet om misschien de verdwijning van Sir Olivier te begrijpen en te vlerklaren? Goede hemel 1 hij zou.' natuurlijk! dwaas 'zijn geweest hier te gons met munitie, ruim 200 gevulde bagage wagens, 70 auto's en een ambulancetrein. Ander materieel zal pas langzamerhand uit de bosschen binnengehaald worden. De pas van den Roodon Toren is gevuld met stuk geschoten voertuigen. 1 Op andere plaatsen in Zevenburgen zet ten intusschen de Roemeensche legers hun aanvallen voort, zooals in het Marosdal en ton Zuiden van den Roeden Torenpas, waar zij afgeslagen wérden, en in het Gür- genydal en ten Zuiden daarvan, waar jrij vorderingen maakten, het Duitsche stafbe richt althans erjcenf, dat hier do troepen der centralen zich ten deeje aan den stoot van den vijand onttrokken hebben. In de Dobroedsja. 4 Van den strijd in de Dobroedsja geen nieuws. Een Oostenrijksche Donan-flottielle heeft Vrijdag een stout stukje uitgehaald en den toegang tot de Roemeensche haven van Corabia geforceerd, er negen schepen ver nietigd en zeven ten deole geladen sche pen buit gemaakt. Boekarest is, weer door .Duitsche vlieg tuigeskaders met bommen bestookt. Tan het Balkanfront. Duitsch legerbericht. Op Vele plaatsen tusschen het Ppesba- meer ©n den Vardar levendige vuurgevech ten en op zichzelf staande ondernemingen, van den vijand. Een krachtige aanval bracht den top van den KaimaLtsjalan bi het bezit van den vijand, i Engolsch legerb'ericiit. Aan het Stroemo-froot hebben wij stroomafwaarts van de brug van Orljak do voorste Bulgaarscho linie Veroverd. Na een hardnekkig gevecht en een geweldig» artilleristische voorbereiding hebben wij *s avonds onze terreinwinst uitgebreid. Zes tegenaanvallen zijn afgeslagen. Er zijn reeds een honderdtal gevangenen aange bracht De strijd, duurt voort, In Griekenland Do houding der regeering. Volgens den Reutercoreespondent te Athe ne zou de regeerin g vermoedelijk vandaag aftreden. Het schijnt, meldt dezelfde correspon dent, dal. de Entente besloten is af te zien van verderen druk om Griekenland Zijn po litiek voor le schrijven én dat land er zelf een beslissing over zal laten nemen, l De mlnisteriën "van oorlog on taurine vragen om strenge maatregelen, ten eind© to verhinderen, dat officieren zich bij de revolutiormairen aansluiten. Er zijn drie kapiteins ter zee in hechtenis genomen. Aan den anderen kamt zijn de reservisten- bonden opnieuw roerig en hebben anti-Ve- nizelistischo opstootjes te Nauplia en el ders veroorzaakt Zij besloten in geval van mobilisatie te weigeren om op, te kpr, men. i Op KTöta. Uit Kanea werd Zaterdag aain, do „Dpaly blijven, nu hij dit wist, wamt buiten twij fel zou bij opgehangen zijn, als hij ge bleven was tot da boden Kan dj© Kioinin-) -in kwamen." „Mijn God!" zei-Lionel verschrikt ,>U... u denkt dus, dat hij gevlucht is?" Sir John haalde de schouders op. „\Vat kan men anders denken?" i 11 Lionel liet het hoofd hangen. „J%wat anders?" zei hij, en nami afscheid, als een overspannen man, wat hij ookl wer kelijk was. Hij had er nooit aam gedacht, dat zoo'n klaarblijkelijke gevolgtrekking uit zijn werk zou voortkomen, waardoor het gebeurde zoo Volkomen verklaard werd, en alle twijfel daaromtrent werd opge heven. i f i Hij keerde naar Pemarrow terug en ver telde Nikolaas, wat Sir John Vermoed de en wat hij zelf vreesde, dat de wa re redien moest zijn van dé verdwijning! van Sir Olivier. De knecht wae echter niet zoo gemakkelijk té ovterjuigan. „Maar gelooft u, dat hij hot gedaan heeft?" riep Nikolaas uit „Gelooft uhet, Jonker Lionel?" Er klönk verwijt, bijna afschuw in 'de stem van" dien knecht „God helpe mie, wat kian ik andejrs gelooven, nu hij gevlucht is?" 1 Nikolaas kwam met naamgeknepeu lip pen op hem a£ Hij legde zijn' beenig© vingers op derf arm Van den jongen man. „Hij is niet gevlucht, Jonker Lionel, zei hij met grimmigen. nadrukl „Hij vreest God noch duivel en als hij' Jonker Go- dolphin gedood had, ztfu hij het Pooit ontkend hebben. Geloof Sir John Killi- grew niet. Sir John haatte Lept altijd." Maar in dep: geheeleri omtrek) ,was( de Telegraph" gemeld: Generaal Danglis, gis teren hier aangekomen aan boord van een torpedojager, is vanochtend benoemd tot derde lid van do voorloopige regeering. De prefeklen van Kanea en Kandia ont vingen gisterochtend een telegram van den Gxiekschen minister van binnenlandsche za ken, luidende: „Wilt mij telegrafisch mel den in hoeverre de berichten der bladen juist zijn dat gij u hebt aangesloten bij de revolutionnaire regeering en hoe\eel amb tenaren, indien er die bij zijn, ziek hebben aangesloten." Het antwoord luidde: ,,Wij hebben ons allen aangesloten bij do natio nale zaak en noodigen u uit hetzelfde te doem." i i De voorloopige regeering heeft gisteren een besluit uitgevaardigd, waarbij de eed voor ambtenaren en militairen wordt ge wijzigd. Do naam van den koning wordt er uit .wieg gelaten en de voorloopige re geering in de plaats gesteld. Duitsch Oost-Afrika. Do verovering van Tabora. Do Belgische generaal Tombeur meldt Do vijand bood don Belgischen troepen, dio Tabora veroverden, wanhopigen tegen stand en' leed zware verliezen. Er Werden 50 vijandelijke Europeanen en 300 kleurlin gen gedood, 100 Europeescbe officieren en ondier-officieren gevangen genomen en veel Hteuxlingen. .Verder werden er vier kanon nen, waaronder twee van 105 m.M., buitge maakt. i Bij liet binnenrukken van Tabora be vrijdden do Bellgen 189 onderdanen dor Entente, die als gevangenen of geinlenreer dm behandeld waren; onder dezen bevon den zich 103 Engefecken en tien Belgen. Ter Zee, Do duikboot- en mijüenoorlog. Lloyds bericht, dat do Russische schoe ner „Emma" en hel Engelsclie stoomschip „Mayvood" (1188 ton) gezonken zijn. De bemanningen zijn gered. Een later Lloydsbeniéht meldt het toi- pedeeren van do Engjdsche schoeners „Wal ham George" en Pearl", Uit Drontjhiem wordt gemeld het lor- ptedoeren van het Noorscho ss. „Rolf Jarl" (1265 ton). Diverse berichten. In 'Abessynië. Een Reuter lel egrai n uit Rome meldt, zen der meer, dat do keizer van Abessjmë is afgezet. De Negus Neguesti van 'Abessynië, Lidj Jcassu, geboren in 189G. zoon van de .dochter van Negus Menelik en von Bas Michael von Wollo, volgde zijtn grootvader Menelik op 11 December 1913 op. Uit een bericht in de „Comoro dolla Sera" blijkt, dat er een staatsgreep in Abessynië h-eft plaats gevonden Lidj Jcassu is officieel om redenen van gods- dienstigen aard onttroond. Zeoditaes, de veertigjarig© dochter van Menelik, is nu dienaar de leonijje dio er zoo oivier docht. Zoo ter ergons aan Sir Oiivier's schuld getwijfeld was, verdween die twij fel fiu door zijn vlucht, voordat de ver wachte bevelen yan de Koningin geko men waren. Later op dien dag kwam kapitein Leigh naar Penarrow en vjroeg paar Sir Oli vier. Nikolaas kwam Lionel zeggen, dat hij er was en wat hij vroeg; Lionel vroeg h'efcn binnen t® Idomen. De dikke kleine zeeman rolde binnen op zijn kromme boe nen ©n beek loens naar zijn lastgever, toen zij alleen waren. „Hg is goetl en wel aan boord,!' zei hij. „Het ging zoo gemakkelijk als het schillen van een appel, en ©yen rustig „Waarom vroeg je naar Item?" vroeg LioneL „Vaarom?" Jasper gluurde weer. j,Ik had zaken met hem. Er was sprake van een reis van hem en mij. Ifc heb er te Smilkiek! over hooren spreken1. Dit past er goed bijl" Hy legde zijn vinger te gen zijn' neus. „Het zou gek geweest zijn, als ik! hier naar iu gevraagd had. U weet nu, hoe u mijn, bezoek' kunt uit leggen." i Lionel betaald© hem den overeengeko men prijs en liet fiem gaan, na do ver zekering ontvangen te hebben, dat de „Zwaluw" met het Volgende getij zee zou Kiezen. i Toen het bekend werd, dat Sir Olivier in onderhandeling roet Leigh was geweest over een Zeereis', eat da't slechts daar om Leigh' in de haVen" was geblteven, begon selfe NiKolaab te tw^elen^ tot „keizerin van Aethiopië'.' gekroond. Vol gens het Italiaansch© blad zou Jeassu zijn afzetting hebben te wijten aan zijn eigen zwakheid als heerscher, waarvan Duitse he en Turkscho agenten misbruik maakten. Zeoditoes is entente gezin;!. De staatsgreep werd al lang voorzien, ver/ekeii de „Cor- riere". BINNENLAND. ïJ«»h«rlchlea.. Koning n Mo-dm beeft Zaterdag den mcuw beiKv rnden gezant var Brazilië, den Ivvr f.iii< na 1 >n v al m audiëntie ontvangen VI Rn ii - Hendrik is Zaterdagavond te Apel doorn teruggekeerd en por auto naar Het Loo gereden. Rechterlijke macht. Bij Kon besluit van 29 Sept. is aan mr D. Wessehng, op zijn verzoek, met ingang \an I Deremlcr, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van raads heer in het gerechtshof te 's-Hertogenjj bot-di, onder dankbetuiging \oor in rech terlijke lelrekkingen bewezen diensten. Bij Kon. besluit van 29 Sept. zijn be noemd: j i lot substituut griffier bij Lot kantonge recht te Rotterdam, mr. J. J. ter Ma ten, advocaat en procureur, t© Rotterdam, tevens beeodigd klerk tor griffie van de arrondissementsrechtbank, aldaar; lot griffier bij het ikantongereoht te Hel der, ]hr. mr. 0. Q. I. J. van Z wind eren, 1e 's Gnivenhage, bceedigjl klerk ter grifs fie van de roondissemenh rechtbank, al daar. DjosiM. (Officieel) Volgens den ter hoofdplaats Bjnmbi aangekomen controleur van Moeara Tcbo was do loesland bovensirooms van dio afdeelingshooMplaats bcvicdigend. liet meerendoel der hoofden meldde zich bij het liesiuur. Sommige dwssoens in de nabijheid van Moeara Tebo waren nog verlaten; be- iiBdonslrooms was de lievollring nog on willig. i RmvbrigarJea infanterie deden den "2 Cs feit September bij Semaboe oen aanval op de opstandelingen; d© aan laatefbedoelden Joo gebrachte verliezen zijn onbekend. Volgons berichten zon de bevolking van verscheidene doesoens benedenstrooms van Moeaia' Tebo naar do Tabir-streek zijn ge vlucht; in vorst billend© andcro hielden do bewoners zich met veldarbeid onledig en vvierd ojigomoikL, dat rijslzaailingeri in prau wen weadon overgelnacbt. In Korinlji hoei^cbt volmaakte rush Een Indische dopntatle naar Nederland. De „Tel." verneemt uit Wel tevreden: Een deputatie van het Indische defensie-comité zal in Januari de reis naar Nederland on dernemen. i Langzamerhand werd Lionel rustiger, toen de dagen voorbijgingen. Wat geschied was, was geschied, en in ieder geVal hel kon niet rover ongedaan gemaald wor den en lierouw hielp niet. Ilij wist niet, hoe de fortuin hem hielp, zooals de for tuin soms een schurk liolpt D© Konink lijk© vervolgers kwamen ongeveer zes da gen later, en rechter Bein© ontving de aanzegging zich naar Londen tc begeven, om daar ekoiiScliap af t© leggen waar om iiy. geweigerd had zijn plicht te ver vullen. Had Sir And ries Flack .te ver koudheid maar overleefd, dio hem ©en maand geleden had weggenomen, dan zou rechter Beinc weinig omslag gemdaJd heb ben met 'de beschuldiging, dio tegen hem werd ui tg eb me5 t. Toon hij nu vertelde, wal hij izeker wist en hup. zeide, dat bij 't onderzoek had ingesteld, waaraan Sir 'Olivier zieli gewillig had onderwor pen, werkt© zijn, woord alleen niet over tuigend, Godn o ogenblik weid .Veronder steld, dat dit niets anders Kon zijn danj een uitvlucht van. iemand, di,o lakte' in zijn plicht was geweest, len dfe zich voor de gevolgen van1 die laksheid tracht te ie behoeden. En hei feit, (Lat ltiji als; mede-getuigo iemand noemde, dio nu Over leden 'was, diende slechte om zijn pach ters in deze opvatting te xtersterkjen. Hij werd uit zijn omht ontzet en vferoordeeldl tot ©en zxvare b'pete; ©u daarmöe was de zaak afgelooplen, want allo drukte, die gemaakt werd dood. geen, enkel spoor, van den vermisten; Sir 'OJiyier .onktekken.; *j OZoM v&vpl$l< 7 De 8t.creta.rit,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1