De oorlog. JlDjt. O- TJ 3NT 3XT X JXT O-, 09"* Jaargang Dinsdag 3 Octobér 1916 m 15259 DE ZEEVALK. Morgenavond spreekt in „ODEON" Tfez'e courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertc-ntiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs den Advertontiën: Van 1—6 regels fl. 092; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar deplaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op vootdeelig© voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij Vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deae advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kwade praktijken bij de keuring van «dienst i 'plichtigen. De Burgemeester van Schiedam, waar schuwt do militie- en landstormplichtigen er voor zich met tusscjienpersonen in ver binding te stellen om voer den dienst af gekeurd te warden, omdat, indien ze in derdaad ongeschikt zijn, de afkeuring ook zonder do tussehenkomst van die personen zou plaats hebban: on wijst met nadruk op art. 206 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft: lo. hij, die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat maken; 2a. hij, die een ander op diens verzoek opzettelijk voor den dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dool tengevolge heeft, wordt gevangenis straf van ten hoogst© zes jaren opgelegd. Schiedam, 3 October 1916. De Burgemeester voornoemd,- M. L'. HONNERLAGK GRETE. 36 BUITENLAND Van het Westelijke front Duitsch leger beric ht. Legergroep Rupprech t V, Beie-j "ren: «Op het slagveld ten Noorden van( de Soimme weder groot gevecht. Op oen) 20 Kilometer breed front, «tusschen Thiep- val en Ranoourt gingen de Engelschenenl Franschen na hnn voorbeneidingsvuurtotj het uiterste te hebben opgedievlen, tot den aanv'al over. 'Op vele punten werden zij door onze goed geleide artillerie bloei dig afgeslagen. De in loepgraven binnen-] gedrongen afdeelingen dolven het onder spit in den' verbitterden strijd van man tegen man «tegen onze infanterie. Ten Noorden van de Soimme werd een Fransdie plaatselijke aanval afgeslagen^ De slag, die den geheelen nacht duur de, is nog niet geëindigd. Ten Zuiden' van de Sommg levend ige! artiHeri ©strijd. t Legdrgroep-Kroonprjins: Ten N. van Le Mesnil, Champagne, bracht een Duitsehe verklonningsofdeeling, van con geslaagde onderneming, een "officier er» 38 man binnen. De militaire inrichtingen to Calais wor- Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't En gelach van RAFAËL SABATINI. 33) Van "dien dag begon leen nieuw leVen voor Lionel. Daar hij in de omgeving schpuwd werd als iemand, die gevaar liep te boeten voor de zonden van zijn broeder, besloot men hem zooveol mo gelijk! te helpen bij het dragen van zijn last. Grpote nadruk werd op liet feit ge legd, dat hij (och slechts Sir OJivïery halfbroeder was, sommigen wilden hun vriendelijkheid zelfs zoover uitstrekken, met to beweren, dat bij dat niet eensj was, en dat bet slechts natuurlijk was, dat'de, tweede vlrou/w ran Rudolf Tres- silian haar echtgenoot met gelijk© munt betaald had wat betreft zijn schandelijke ontrouw. 1 'lil' Dieze beweging Van sympaÖiie werd ge leid door Sir John Kiffigrcw, en! .zij ver spreidde zich zoo snel ©n uitörukkc 1 ijk, dat Loonei weldra bijna overtuigd was, dat niet meer was dan hij Verdiende, en hij begon Izich ,te koesteren £n de gunst van «een omgeving, «dfo tot nu toe zich «niet veel anders dan vijandelijk be toond had tegen' de mannen Van het bloed der Tressüiansl hoofdstuk viil t\ De Spanjaard. Nadat de ^Zwaluw" een storm in den door een onzer luchtschepen aanga- Fransch legerWericht Ten .Noorden ran de Samme deed een Fransche operatie hen in het bezit ko-, men van een Duitsehe loopgraaf ten Oos ton van Rouchavesnes, waarhij krijgsge vangenen wierden gemaakt. i Overal elders was de nacht kalm Adjudant Bloch schoot oen Duitschen; ballon-captif neer ten Oosten van Ba- paumo. Engelsch 1 cgetber i ch't. Wij brachten ons front vooruit tot oos lelijk van Eauctourt l'Abbaye, zuiverden huizon van. die plaats van vijandelijke} troepen en. brachten onze linie nu var» een punt, 1200 yards ten Noorden van, Courcelctte, in do richting van de lies-, sischo loopgraaf. Wij namen een ,decl der Reginadoopgraaf en deden met sud Ces aanvallen ten Noorden ,van Nenvdloi Rt Vaast en ten Oosten van La ventic De strijd aan de Somme. Do oorlogscorrespondent van de „Daily Telegraph" seinde Zaterdag: Een vreeselijko strijd, waarin zware ver liezen geleden wordt, moet onvermijdelijk komen, speciaal1 in de nabijheid van Saint Quentin "en Péronne, waar de Duitschers uitermate sterke posities bezet houden. Doch met den val van het oorspronkelijke geheel der drie verdedigingslinies zal de strijd onmiddellijk een meer open karakter aan nemen. De Duitschers hebben noch fien tijd, noch de gelegenheid gehad om «nieuwe po sities fe laten gpaven. op dezelfde mamer als bij die geduchte oude «posities het geval was geweest. De artillerie der geallieerden, goed geassisteerd door de vliegers, blijft dag aan dag hameien op de (Duitsehe) posities achter het front, welke door de in fanterie misschien nog in geen weken, zul len Worden bereikt. Echter moet de vijand thans, behalve op enkele op zichzelf staan de punten, den strijd met ons aanvaarden onder voor beide partijen gelijke «voorwaar den, en hij moet den strijd voeren op een terrein, waar de eenige dekking bestaat uit loopgraven en inderhaast gegraven onider- aardscho schuilplaatsen. Deze zullen spoe dig door onze artdlerie weggevaagd zij«n, en dan moet hij een slag in het open veld aanvaarden met een minderheid m getal sterkte. Zekere in het oog springende feiten be wijzen afdoende, dat het uiteindelijke succes van do geallieerden verzekerd is. «Het is alleen nog maai- de vraag, hoe ver de operaties kunnen worden doorgezet vóór de winter invalt. i De vijand heeft over absoluut, geen stra tegische reserve meer "te beschikken om op het een of andere bepaalde punt te bezigen. Zijn tekort aan troepen is reeds van. dien aard, dat do vijand verplicht as al zijn divi sies aan hot Soumie-front zoodanig «te over werken en die divisies zóó telkens van het eene punt naar het andere te verplaatsen, om steeds weer nieuwe bedreigingen af te weren, dat de soldaten Kin de organisatie er geheel door van de wijs geraken. de Golf van BLscaje doorstaan had, zeil de zlij om Koajy Fmisterre «en fcwam zo© van den storm in de rust, van lood kleurige luchten en' huizenhoog© zeeën in een ztm'nigie, azuurblauw© Kalmte. Het was als een plotseling© overgang van win ter in lente en zij ging' nu, gedreven door een zacht Oostenwindje, rustig vloert. Het was pooit Leigh's plan geweest zoo ver te gaan, zonder ©en onderbpud "met zijn gevangen© te hebben. Maar d© wind was krachtiger dan zijn voornemens geweest, en hij was gedwongen gewor den zuidwaarts te zeilen, totdat do woe de vdn den storm .bedaarde. Zoo kwam het verwonderlijk wel ten voordeel© van Lionel, zooals ge zult zien dat de kapitein genoodzaakt was te walchten tot zij aan! de kust van Porlu-, gal waren maar ©en eind in ze©, want de kust van Portugal was toon juist niet zeer geschikt voor Engelsch© zeelie den Voordat hij bevel kon geven Sir Olivier bij hem f© brengen. In de kleine kajuit in den achterste ven van het schip zat d© kapitein aan oen vettig© tafel, waarb'ovfen een lamp zachtjes meeslingerdo m©l do beweging der boot. Hij rookte ©en Vuile pijp, d© rook. hing dik in het kamertje, en er stond een flesch bij hem. Terwijl bij daar zat werd Sir Ölivisaj hij hem binnen gebracht, zijn polsen nog steeds op zijn rug samengebonden. Hij was mager en zijn oogen stonden hol en hij was in «oen week ni©t gescho, ren. Zijn htoederen «waren nogi in wan- orde door dten tegenstand, die hij gobio- Yan het Oostelijke front. Duitsch logerberiobt Front Leopold vaaBeieren: Ten Westen van Lusk nam de artillerie-actie voortdurend toe. De pogingen van den vijand om tot den aanval over te gaan verstikten in ons spervuur. Ook een po ging van de Russische artillerie «om de mffanterie door het vuren op de eigen loopgraven tot den pan val tc «brengen, ver anderde hieraan niets. Bij Wojnin ontstonden korte gevechten van man tegen man. De door luitenant-generaal Melior onder nomen tegenaanval leidde tot herovering van do door do Russen op 30 Sept. geno men stelling ten N. van Graberka. De vijand liet meer dan 1500 gevangenon in onze handen. Zijfn pogingen om ons weder uit de stelling te venlnjven mislukten, evenals rijn nieuwe aanvallen aan beide zijden van «de lijn BrodyIxnnberg, waar meer dan 200 gevangenen werden binnengebracht. Frontaartshertog. Karei: De strijd wordt ten Oosten van de Ziiota Lipa om kMne, door de Rusesn gewonnen stel-' lingen, voortgezet. i Oostenrijksch legerberidht Front-aartshertog Karol. In de Karpathen is stilstand in de gevechten in getreden. Ten zuid-oosten van Brzezany wordt ge streden om het bezat van ©enige stukken loopgraaf. Front-Leopold van Beieren: "Aan den van Brody naar Zloczow leidenden weg heroverden Duitsehe en Oostenrijiksch- Hongaarsche troepen in een tegenaanval' al hot terrein, dat zijl eergisteren hadden verloren, namen daarbij 24 Russische offi cieren en 2300 manschappen gevangen «en maakten 11 mitrailleurs buit. Tegenaanval len der Russen mislukten. i Hedenochtend doden sterke Russische co lonnes een aanval op de stellingen ten noordoosten van Swinoechy, zij werden in een tegenaanval' teruggeslagen. Russisch lcgerbericht, In de streek van de rivier Narajowka en do hoogten aap den - «rechteroever „van do Zlota Lipa duren de «verwoede gevech ten voort. De tegenaanvallen van denvjjiand worden door het vuur der «Russen afgesla gen. Er werden 1600 man «gevangen geno men, njeerendoels Oostenrijkers, maar ook Turken 'en Duitschers. i Aan «de Bistritza in die «huurt van Bo- gorodsja.no. namen Russische verkenners l w©e vijandelijke veldposten, waarbij zij ge vangenen maakten. i In do streek van de «Woufl-Karpathen tot aan de grens van iRoemenie werden in do gevechten van 19 tot 28 Sept. door het leger van generaal Lctsjinsky bi «het ge heel 13 officieren en 2596 «manschappen krijgsgevangen gemaakt. De oorlogsbuit in dezelfde periode bedraagt: vier kanonnen, den had, toen hij gevat «werd en door-, that hij ze al die dagen aangehad' hadj Daar hij zoo lang was, dat hij onmo gelijk rechtop in d© kajuit staan' kon, werd hem een tabouret toegeschoven; door een der lieden van d© bemanning, di© hem uit zijn gevangcnishol gehaald hack Hij zal lusteloos ter neer ian! zag den kapitein wezenloos aan. Leigh werdi wat in do war gebracht door "deze zonder- lingë kalmte, waar hij ©en woedende uit barsting verwacht liad. Hij liet de zeelieden heengaan, en toen zij weg waren en de deur gesloten had den, sprak hij zijp gevangene aan. „Sir Olivier", zei hij, zijn hand pver zijn rood en baard strijkend, „u bont meer dan schandelijk' behandeld." i De zonneschijn viel door ©en der hoor nen vensters, juist op Sir OLivier's ge laat zonder uitdrukking. „Hot was niet POQdig, schurk, m© hier heen te brengen, om mij dat to Zeggen";, antwoordde hij. „Juist," zei Leigh, „Maar ik heb ©r wat hij te voegen. U denkt, «dat ik P eenj ondienst bewezen heb. Daarin doet u mij onrecht D«ooff mij Vult ge loeren war© vrienden 1© onderscheidien van geheim© Vijanden1; vpotaan zult u wetten wi© tó Verinouwen ©n wie te .Wlantrouwlen." Sir «Olivier scheen ,wat «opgewekt to worden uit zijn lijdzaamheid, ondanks zich zelf geprikkeld door de brdteslebaamdhieidl Van dezen schurk. Hij strekte een been uit «en lachte bitter. „Je zult nog eindigen met mij' to zeg gen, 1 «kt ik bij je schuld sta,'.', 'zjej. hip 13 mitrailleurs, twee mijnen werpers, een bommenwerper, 75 wagens met munitie en handgranaten, 101 caissons, verscheiden «duizenden geweren en een groote hoeveel heid patronen. Van'het Zuidelijke front. Qostenrrjksch legeioericht Op hot géheele kustfront grooterc activi teit van de vijandelijke artillerie. Vooral de stellingen op het Karstplateau venten hevig beschoten. Het vuren duurde in dezen sector ook voort gedurende den nacht Italfapnseh ffogerberich t. In het Ledrodal kleine mfanterie-gevech «ten, die door Italinansche voorgesclioven posten mot verliezen aan de zijde van den vijand werden afgeslagen. In het Astico-dal richtte de vijandelijke artillerie geconcentreerd vuur op den spoorweg in de buurt van Seghe, maar slaagde ear niet in het treinenverkeer te belemmeren. Op de rest van het front artillerie ac ties, het hevigst op het Karstplateau. Yan liet Roemeensche front. Duitsch legerberïcht. In Zevenburgen wonnen de Roemeniers aan beide zijden van den Gr. Kokxl ter rein. Bij en ten noorden van Orsova hadden aanvallen onzer bondgenooten succes In het Hëtzingergebergte werden rijan- dëlijko aanvallen aan beide zijden van het Strell-(Sztrigg-)dal afgeslagen. De Oboroca-hoogte werd door de Oosten- rijksch-Hongaaxscho troepen genomen. Legergroep-v. Mackensen: Ten Zuiden van Boechairest vatten vijan delijk© troepen voet op den rech ter Donau-oever. Ten Z.W. van Topraisar werden aanval len van den vijand afgeslagen. Oostönrijksch legerbericlït In den sector Orsova veroverden de 0 -II. troepen eenige hoogten op den vijand. Ten westen van Petroscny namen zij den berg Óboroca. Tegenaanvallen der Roeme nen wérden afgeslagen. Aan den Grooten Kükülö (Kakel) moes ten do voorgeschoten O.-H. troepen wijken uit Szekoly Koraszlur. Bulgaarsch legGrberioht. Aan den Donau hij Rakovo tusschen Roetsjoek en Toetrakan bracht de vijand op vaartuigen «een aaptal bataljons naar den Bulgaarschen oever. Er zijn maatre gelen getroffen om hem aan te vallen en tc verdrijven. In de Dobroedsja trachtten twee Russi sche divisies tweemaal de Bulgaarsdie linie „Dat zult u eindelijk' zelfzeggen", stel de de kapitein hem gerust. „Weet u, wat mij gezegd was met ,u to doen?'j' „De weet 'f niet en het kan me ook niet schelen", was liet onverwachte ant woord, dat vermoeid gegeven werd. „Als het voor mijn genoegen is, dat je bef zeggen wilt, verzoek ik je d© mqeite te bespanen." i Het was geen antwoord dat den ka pitein hielp. Hij tnok ©en ©ogenblik aan z'ijn pijp. „Mij werd gezegd", zei hij nu, ,,unanr Barbarij© te brengen ©n n daar aan d<j Mo oren te verk©©peini «Opdat ik ,u van dienst zou kimmen zijn deed ik alsof ik de taak op mij nam." j „Goed© hemel!" riep Sir Olivier. „Je steekt het «toen alsof wel Ver pit.!' „Het weer is mij tegen geweest Hot was ïnijn bedoeling niet zov©r naar bet zuiden met u to gaan. Maar wij zijn ■door den «storm yportgedrevcn. flat is nu voorbij pn zio© n beloven' wilt geen Klacht; tegen mij in te brengen ©n het vjerïies te Vergoeden, dat ik' «lijd, door pil mijn richfing te gaan en ©en lading te mis siën, ml ik kieeren en p binnen ©en week maat huis brengen." Sir Olivier Keek hom aan en glimlach te grimmig. i „Wat ©en schelm ben' je, dat j© aan niemand je «woord Kunt' houden!" riep hij. „Eerst neem je geld aan', ©aru mij weg te Moetenen dan mofèf ik! je woer betalen om mif terug fe brengen.'' „U dpet me OUnecht, Heer, dat kweel' JJd ftt" Ik kan tpopw zijn; alsi faerfijksi Beschaul Amzatsja Topraisar aan te val len, zij werden echter door liet vuur van do Bulgaarsche artillerie en infanterie ge dwongen terug te trekken. Aan de kust van de Zwarte Zee is het rustig Yan het Balkanfront. Engelsch legerbericlit Het Engelsehe bericht uit Salomki meldf, dat .hei gebied, op 30 Sopt. gewonnen, ge consolideerd werd, hef omvat de -dorpen Karazakviliala en Karazalviztr. Herhaalde tegenaanvallen van den vijand verden af geslagen. i De verliezen van den vijand zijn zwaar, de onze gering. Wij namen 250 man ge vangen en maakten 3 mitrailleurs buil. i Fransch 1 e g c rber io h t. Op den linkeroever van de Strocmasloe gen de Engelschon verschillende tegenaan vallen der Bulgaren af op hun stellingen, die op 30 September waren veroverd. Door bet Engelsehe mitrailleur- en artillerievuur weggemaaid, werden de aanvallers afgesla gen, tal van lijken op het slagveld achter latend. i Ten Oosten van Cerna zetten de Ser viërs hun vooruitgang voort; zij «kwamen tot 2 K.M. ton Noorden van «do Kajmaksja- lan; behalve do batterij, die de Servierjj \eioyerden, rieten twee loopgraafkanonnen, die zij tijdens de lievige Bulgaarsche aan vallen op 28 Sept. en 29 Sept. verloren' hadden, hun nu weder ia handen. Boven dien werden nog 50 gevangenen door do Serviërs gemaakt. Aan den Imker vleugel der geallieerden, afwissende artilleriebeschieting, zonderin- fahteri«e-actie. Dc hoerschendp mist aan dit doel van «het front belet «de operaties. Duitsch legerbericlit herige gevechten aan den Kanmksja- lan duren voort. Ten N.W. van bet Tahino-meer werden; de Engelsehe troepen, die op den oostelij ken Stioema-oevor ivoortrdkton, aangevallen. Bulgaarsch legerberïdKt Fan het Presba-meer lol hoogte 1944 ten "zuiden, van den Kaïniaksjalan le- tovpmlige artillerie-actie etopder jn£aiileri.«o- aanVall«eai, Wegens het lievige artillerievuur op deti Ivainioksjalan ©n op hoogte 2368 en ten ©indfe nuttelooze verliezen, te vermijden, kregen de Bulgaarsche troepen bevel teajug- te trekken op de hoofdstelling. In het MogJeinjtszOJdal hejvjgj lriiderzijilsch artilhaieaniui-. 'ill Ten Westen en ten oosten vlan derl Foxdac zwak artilleriovuur, Aan don voet van d© Bfeloisicaj Planioa patrouillo-gevech Sen in de nabijheid van jiirt stati«on Percy, di© gnnstig vtoor d© Bulgaren yealiepen. AaXhet Slroema-frolnt gelukte liet pen' lieden mij gehruiken ©n dat mloest n we ten, Sir Olivier. Maar wie aan scltef- men zijn woord 'Koud is een dwaas t-4 en dot ben ik met, zooals u, k^ojk moest] weten. Ik lneb <ht gedaan, opdat n ©en schurk zpudt loeren Jceruxm ©n lainnen. ■d warsh'oonien, z.oowel als dait ik wjafj voordieel van mijn schip zoju, lrebhen. Ik ben oprecht met u, Sir Olivier. Ifc hèli twee honderd pond in geld ©n sieraden van uw broeder gehad. Geef mij hetzelf de en Maar plotseling was Sir Olivier's lug- teloosheid verdwenen. «Ze viel als ©en mantel van hein af, ©n hij "zat rechtop, klaar wakker ,en zelfs ieionigsziasboos.' „Wat zeg je?" ficp; ,liij, mtot scherp, luide èfem. i D«c «kapitein keek hom aan'. „Dc riogi!' dat als ju mtj dezelfde som «wil t beta len, die juw ïwoieder mij beiiaaldo om u weg tc voeren,l4." „Mijn bro©d«e*r? hruldo d© irMde»:- „Zeg, j© mfjn brocd'er?" 11 „Ik zei ipw broiedenV i „Jonker Lionel?" Vroeg «die ander, ïsog, „Welk© andere broeders hebt n?" Vroeg Leigh. i Er ontstond ©en panzfö ©n Sin Öliriei; kfeek recht voor zich pit, zijn lw#l ttoer- gezohkon tusschen (d© tscKouders1. „Laat ik het begrijpen," ztei hij ©indölijk. „Z«eg je, dat mijn breeder' Lio;n©l j© geld gaf om rnjij wieg te Voeren 'in' óên wpprdi" dat mijn aanwezigheid hier, pan Moopd' van dit «ellendige schip zjjn nverkj is?'f (Wjordt vervolgd}j SCHiEDAMSCHE COURANT - W.iUil,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1