De oorlog. 69'Jaargang Woensdag 4 Octóber Ï9Ï6 NO, 15260 DE ZEEVALK. Kennisgeving. Kennisgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Van het Zuitlelyke front. Tan het Boemeensche front. Tan het Balkanfront. A In Griekenland. jju u-Li .:u/ Deze courant verschijnt d ag e 1 ij ks, met uitzondering van. Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau, bjezorgd zijn. ■Ld Bureau: Bange Haven No. 141 (hoek Korte Haven}. Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar *de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. 1 1 Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot deii prijs •ran 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits 'voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Cssi, /V---1 Intercommunale Telefoon No. 103. Het Hoofd Van het Gemeentebestuur van Schiedam, brengt ter algemeen© kennis, dat, ter voldoening aan ark 28 der Woningwet, op heden lor Gemeente-Secretarie Afldee- ling Alg. Zaken ten Raadhui ze, is neder- gelegd, ten einde alliaar Voor eejn ïeder ter inzage te liggen; door den Gemeenteraad in zijne open bare vergadering Van 29 September j.l. vast gestelde plan, tot herziening Van een, ge deelte van het uitbreidingsplan voor het zuid-westeiijk gedeelte der Gemeente, met uitvoerige kaarten en grond teekeningen. Schiedam, 4 October 1913. Het Hoofd. Van het Gemeentebestuur vtoomoemid, i M. L. HONNERLAGE GRETE. i Burgemeester. 25 Inrichtingen welke gevaar, schade óf hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam. Gezien het verzoek van: lo. L. VAN PELT, oom onder intrekking ïïan de bij besluiten, van 31 Juli 1913 ten 17 Augustus 1913 verleende yergun ninigen, respectievelijk tot oprichting van ©en inrichting voor het drogen van groen ten on aardappelen in de mouterjj Noord- vest 121a en tot oprichting vian een far hriek voor het bereiden en da-ogen Van groenten, aandapjpieilen <ên vruchten in het pand Noordwest 125, Item. een nieuwe ver gunning te verkenen tot het oprichten van ©en fabriek voor het bereiden en drogen van groenten, aardappelen en vruchten in de panden Noordwest 121125, kadaster. Sectie A' nos. 314, 624, 635, 1185 pn 1186, gedreven door 2 eOéctromotoren elk van 20 P.K., 1 electromotor van 15 P.K. en 4 ©tectromoloron elk van 10 P.K., drij vende 8 exhausters ea versotellende snij1 machines; 1 2o. de N. V. VITTE R's CAR0SSERIE FABRIEK, oni Vergunning tot het uitbrei den van de wagen- én rijtuigmakerij met smederij en draaierij in de peroeelen Noord- Vest 13, 15, 17 en 19, kadasterSectie IA! mos. 1578 en. 1579, door bijplaatsing Van een vlak-, schaaf- en zaagbank, gedro- yten door een electromotor van 3 P.K.; Gelet op de bepalingen dier Hinderwet, Doen te weten.:r dat voormelde verzoeken met de hij- lagen -op de secretarie der gemeente zijn ter visie" gelegd; 1 dat op .Woensdag den 18en October a.s., des Voormiddags ten iltya ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegevten om bezwaren tegen het toestaan van die ver zoeken in te brengen pa die mondeling of schriftelijk tee to lichten; f dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta- Rpman uit het laatst der 16e eeuw, maar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 24) i i< „Witen anders hadt ji Verdacht? '01 dacht u, dat ikj het voor mijn eigen, ple zier deed?" „Antwoord mij", bijulde Sir Olivier, zijn handen wringend. „Ifc 'heb tu reeds meer dlan teens ge antwoord. Tioch zal ik! iu nog eenmaal zeg gen, daar u traggj in het hegrijpen zijt, dat mij door saw broeder,, Jt^ker Lied nel Tressiliap, twee hónderd pond be taald is, om iu naar Barbertje te voeren en daar als slaaf te verkjoopen. Is het ju nu-duidelijk?" i 1 „Zo© dfuidelrjk lala het valsch is. Je liegt, gemeene hond!" „Kalm;, 'kalm!" zei Leigh goedmoedig. „IÜ zeg; dat je liegt" t Leigh keek hem een «ogenblik! aan. „Waait de wind iuit dien hoek'" ziei hij eindelijk, en zonder een woord meer stond hij top pn ging maar een kjast togen den bonten muur van de k'ajuit Hij opende die ea haalde er een lederen zak! uit Djaax nam bij een handvol juweelen uti. jffijj hield ze Sir Olivier onder deu neus. „Waarschijnlijk'", tol hij, „zult u menige «effHan; ketotom Zij ajjfc rog gego- rie der gemeente Van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaand© jurisprudentie niet tot beroep op oen© beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art 7 dier Wiet voor het Gemeentebestuur of een of meer zij ner leden zijn voorschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan, afkondiging geschied, waar het behoort, den 4en October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L'. HONNERLAGE GRETE, Die Secretaris, J, SICKENGA. 64 Duitsch legerherïcht Leger-Albrecht van Wur tom be rg: Bij Lomhaertzijde nabij de kust brachten onze matrozen van een succesvolle patreuiRe-ondernemmg 22 krijgsgevangen Eranscbcm mee. Legergroep-prins Rupprecht v. Beieren: De slag aan de Somme wordt voortgezet ónder voortduren)lem geweldigen wederzijdschen inzet van artillerie. Ten noorden van Thiepval en noordwestelijk van Couréelette ontrukten wij den Engeïschen eenijge stukken loopgraaf, waarin zij zich ge nesteld hadden en veroverden wij ©enige mitrailleuses. Bijzonder verhittend Was lie strijd tussoben Le Sars en den weg Ligny- Thilloy-Fliars. Met buitengewoon zware offers wisten de Engeïschen, hier een kleine terreinwinst te1 maken aap weerszijde van (Eauöourt 1' Ab- bay©. Tusschen Gueudecourt en Morval dwong onze artillerie, na het afslaan van een osn vier uur 's morgens uit Lesböeufe gedanem aanval, jde Vijandelijke infanterie in haar stom)stellingen te Mijvan. De Eranschen drongen bij krachtige aan vallen dan en westelijk van den,' weg Sailly Rancourt zoowel als in het boscb van St Pierre Vaast gedeeltelijk door in onze voorste vcadedigingslimie, Zij werd in een handgemeen, weer gezuiverd. Ten zuiden van de Somlmle wen! de artil- leriestnjd aan het front aan weerszijden van Vermapdovillers afwisselend vrij hevig Een Franscha aanvalspoging weid in Ons spervuur verstikt. Fransch legerbericbto Ten. noorden van de Somme vrij hevige artilleriesirijd ten noorden ,van Ramcourt. De Duitschers poogden te déboudheeren uit het St. Pierre Vaast-boscb, maar ons sper vuur van do artillerie en ons mitrailleur- Vuur Wierpen hen, terug. Wij maakten enkele gevangenen. Overigens is alles rustig. Gisteren schoot een Fransdhe vlieger eten Duitsölier neer bij' Vmiziers. De sergeant Sail vage sclioot zijn vijfde slachtoffer neer in den loop van eo|n luchtgevecht ten. zui den van Le Transloy. Engels.ch 'legerb'erifcjht Ten zuiden van do Ancre lieerscht rust 1 ven om de som vol te makten, daar luw broeder niet de geheele tweehonderd piond in geld ha<L Bekijk' zie." Sir Olivier herkende ©en ring en oen langen peervormigen parel oorring, die van zijn broeder was geweest; hij, her kende teen medaillon, dat hij zelf Lionel; twee jaren geleden regegevien had; en zoo herkende hij. stuk vjoor stuk elk kleinood dat hem Voorgelegd werd. 'Het hoofd zonk hem op de horst, en hij bleef (oven zitten als verdoofd. „Mijn God!" sijaunde hij eindelijk! „Wie is mij nog overgelaten,! Lionel ook al! Lionel!" Ejen snik' schokte de groote -gestalte.) Twee tranen vielen langzaam Langs? dat magere gelaat en verdwenen in zijn baard „Ik hen Vervloekt!" zei hij Zonder zulk een bewijs z-oh hij nooit zopi iets geloofd hebben. Van het oogenbblikj, dat hij bid- ten de poort van Godolphin Court over vallen werd|, had hij gemeend, dat het het werk van Rosam'undo wasj, en zijn on verschilligheid kjwam voort luit de gedach te^ dat zij ztoh van zijn schuld had la ten overtuigen en dat haar haat haar zoo ver gevoerd had. Hij had1 nooit ©en ©ogenblik getwijfeld aan de boodschap, hem door Lionel overgebracht, dat Jonkvrouw© Rosamund© hem tot zich riep En oven als hij geloofde, dat hij: in antwoord op haar wensch naar Godolphin Cflurt ging, zoo besloot hij ook', dat' het gebeurd© daar de werkelijke reden was \Vaarviooq zij hem had daten roepen, dat zij dat pp touw gezót liod in anjwoopd op zijn Wij deden succesvolle ©vervallen op lie loopgraven -ten Zuiden van'Loos j Luchtaanval. De Britsche marinestaf meldt: Wij deden op 2 Oct een nieuwen lucht aanval op de luchtschepenloodsen Mj Brus sel. Een onzer machines keerde niet terug. Duitsch legorberiobt FrontLeopóld van Keieren: De legergroep Linsmgen rapjto*teert: „De ver wachte al gemeene aanval ten westen van Lusk tegen do troepen, van luitenant-gene raal Schmidt von Knobelsdorff en lie groep van generaal v ,d. Marwitz (leger- generaM Tersztyanskij begon 2 Gek na oen buiten gewoon hevige artillerie-Voorbereiding. Om negen uur 's morgens brak de aanval los. Onder een roekeloos verbruik van mm-, schenleVens stormden de Russen tot twaalf maal, de heide gardokorpsen zelfs tot ze- en tienmaal. „Het onlangs bij Kopeshica hevig versla gen Siberische legerkorps is naar het stejhijht uit de vijandelijke linie verdwenen. Alle aanvallen liepen doovl onlier over het alge meen ongewoon hevige verliezen voor den' vijand. Waar de Vijandelijke afdeelingen in volkomen stukgeschoten loopgraven wis ten binnen te dringen, zoo bijv. noordelijk van Zaturey, daar Wenden zij door onzen te genaanval dadelijk verirteven. Herhaaldelijk dwong de Russische artillerie door vuur op. de eigen loopgraven af te geven, de troepen tot den stormaanval of trachtte de terug vloeiende aanvalsgolven tot omkeeren te dwingen. Het is Vastgesteld, dat tijdelijk in enkele loopgraven doorgedrongen' vijan den onze daar achtergebleven gewonden' vermoord hebben. Onze verliezen zijn be trekkelijk gering. Het succes van den tegenaanval ben' noor den van Grabterka wend nog vermoeijioid. Het aantal binnengebrachte gevangenen; Is gestegen tot 41 officieren en"2578 man. De buit bedraagt 13 mitrailleuses. Front-aartshertog Karei Bij de Voortzetting van, hun aanvallen' aan dep] oos- telijken oever van de Zlota Lipa gelukte het den Russen tot de Lysoniahoogto (zuid oostelijk van Brzezanyj door te dringen. Zij wferden door Duitsöhe, Oj.-H. en Turksdho troepen weer verdreven. i Ten noorden Van den Dnjester gelukte eml aanval op beperkte schaal van een Duitsch© aSdeeling. Oosttenrijksch legOrhericht- Legerfrontoartsliertog "Kngel; Ten noorden vtrn BoliorodcZa'ny, (ben zui den van Stanislau, .Galicüë; werd ©en poging der Russen olm over do Byslryiai Zolotwiinka te trekken, verijdeld. Tm zuidoosten van Brzezaïiy deed d© vijand buitengewone moeite ojróin het bezit van de Lusonio-hopgto te komen,1 In verbitterde gevechten wprd hij! terug-, geslagen i Legerfront Van prins LeopojVI v. Beieren: In Wolhymë deden de Rus;: sec na de gedwongen pauze, die was in-, getreden na de door den vijand ©p 27, en 28 Sopt. geleden Verliezen, opjueuw; een stormloop op het lege» Van tyanski. Na ©en trommelvuur, dat uren, poging van den yorigen dag, «lm haar b© spreken, haar manier, can zich' te yerzo, keren, dat zulk een, oiibeschaamKlbeidj nooit meer herhaald zou wonden; i Deze overtuiging was als alsoin vppr hem geweesdzij ïvas doop zijn geheel© Wö2en doorgedrongen, en hadl liem yjodi^ komien onverschillig gemaakt voor elkIpt dat Hem wachtte. Toch was het niet 'zpjq bitter geweest, als heigeen hem nu, gei openbaard werd. Ln, haar gevjal wanen en, ten minste eeaige redenen vjoor den hiaat, dile haar vroegere liefde VordIpn|Sen, luwf. Mjaar Welken grond had Lionel? (Welke, andere beweegredenen kenden er, bestaan voor zulk' ©en. handeling dan een a&chu- wleJijk', verachtelijk ©goisme, dat mogelijk zieker wilde zijn, dat de smaad Van den dood van Piteter Godolphin! niet weggeno men werd van de schoaidere, die heani cm- reohtvnai'dig droegen, en de gjevlookte be geerte om voordeel te trekken [uit dej verwijdering vpn detn man, die bhoeder, viadtar en alles Voor hem geweest was?; Hij rilde v|an afschuw. Het was omgolojof- lijk, en toch Wjas het zonder twijfel waar.' Dit was dte dank van' Lionel vojpt al de lelde, dito hij hem betoond1 had, om hmnj te beschermen. Al was de geheel© we-, reld tegen hem, zoo zou hij toch aan d© troaiw van Lionel geloofd' ïtehblen en, dat geloof zou hem, wat rnped, gegeven heb-) bjen. En-4 1 i i i Een gevoel ivan eenzaamheid, volkjamlen vterlatenheid overstelpte hem. Tpen! ging 'zijn yterdriet (kmgzaam, Sn haat jojvjeg cm lang aanhield, deden troepetonassa's een aanval op de tusschen Swmioechy en; Zatvercy staande O.H. en Duitsohe tree- ppen. Ook tei noorden van Zetvercy breid de het gevecht zich uit over het geheele front In de aanvallen kón opgemerkt worden welk ©en overvloedig gjëbruik de vijand van geschutvuur maakte op zijn eigen loopgraven en de t©rag,lrekfkend'cj regimenten. i Gevangenen verklaren, dat aar alle troepen was opgedragen Wladimir Wo- lynks tot eiken prijs te nemen. De nieuw aangevulde garde werd wederom opgeof ferd, ten derden male binnen korten tyd, alle offers wanen echter vruchteloos, de Russen werden overal teruggeslagen, de stellingen bleven in het bezit van de troepen der bondgenooten. P© vijand heeft opnieuw een zwar© nederlaag geleden. In de laatste dagen zijn ten- zuiden van Bnody' 41 officieren, ondier wie ©en ko lonel, eö 2678 man krijgsgevangen gemaakt Russisch legeïberSltljhlt In de streek ten oosten van Now© Alexan-V drowsk kwamen Duitsehe afdioelingcn. te gen zes uur 'savjonds na leen, beschieting uit hunne draadversperringen, te voorschijn, zij werden echter door het vjuur der Rus sen teruggedreven, naar hun. Loopgraven, Aan de rivier Serwetsj beschoot de vijand de Russische stellingen in den sector Rrin- M-Gstowsjino. Te ëén uur 's'nachts hadi zich een gevecht ontwikkeld, dat door hot vuur der Russen gestuit werd, In de streken van Zatoerisy, jW©lia,i ZadoTski en Sjelwof worden verwoed© ge vechten geleverd. De Russisch© troepen namön hier en daar gedeelten Van de stelling van. den vijand. Deze verdedigt zich met de grootste hardnekkigheid. Aan de TsjenipaVki (en in de streek vlan de hoogten, aan den rechteroever van de Ztota Lipa houden de hevige gevech ten aan. De Vijand, idto aanaenlijke ver stuikingen had gekregen, deed een tegen aanval, dien de Russen terugsloegen. Zij brachtén den Vijand daarbij zware verlie zen tce. Hot Verwoede 'gevbciit duurt in deze steek voort Den 2en Oct maak ten de Russen, daar meer dan lÖOOkrifgs- gevtangeinien. i Het aantal krijgsgevangenen, gemaakt op 30 Sept., 1 en 2 Oct., bedraagt in leen rond cijfer 5000 main, onder, wie acht jojffleieren len 600 Puitsjdhe soldaten. De legerberichten mjaken melding vah' hevig gescliutvuur op onderscheidene plaat sen, terwijl de Italianen beweren oen twee tal bergtoppen, één aan de hovenIjoop Van de jBrenta en één in de Komische) Alpen te heblien beziet i Duftsoh logerbcricht In de omgeving van Bekóklen (Blarany- koet) ten noorden van Fpgaras, stootten! deze groeide feao snel aan, dat hij op zijn bónrt al het andere verdrong. iHij witerp zijn hoofd achteTipiver en, zijn bloed doorltoopien, schitterende pogen vestigden; zich op kapitein Leigh1, die nu, op de ikist gezeten, hem rustig epnanii on gedul dig wachtte, /tot hg" weer Mm gejwpr- dón was; „Leigh", zei hij, ,,Wat is je prijs osn mij weer naar Engeland te brengen1?!! „Nu, Sir Olivier", antwoordde hij. „Mij dunkt de pom, die ik Jteeg cm u Weg te vperen, zou gped zijn; De leone zóu als 't ware de ondiere uitwisschen;" „Je zult het dubbel© bedrag hebben, als, je me weer te TrefuSis Fjoint aan land Zjöt", wasi het onmiddellijke antwoord, i De klein© iQOgen Van den kapitein knip ten, en (zijn borstelige, rood© wenkbrau wen fronsten /zich. D© toestemming was wat te [Vlug. Hier moest wat achter ste ken, ©f hij kende de roenschen niet „Wat Voer kwaad heeft n ia den zin?" Vroeg hg grijnzend. „Kfwajad, man? (Degen jou,?" Sir'Oli vier lachte höesch, i „Goede hemel, pchutik!, geloof je, dat ik! nu joivter jou denk, pf dat er in mijn geest plaats is voor zpofn kleinen «vrek naast dien anderen?" Het was de waarheid. Zoo grpot iwas zijn toom togen Lionel, dut hij niet dacht aaüi (hót aandeel dat deze schurkachtige zeeman in de zaak! gehad had. „Wilt jti mij /uw woord daarop gevjen?" „Mjjn !W|0»£d? jOdh man) daj bid; ik| oprukkende Duitsehe en Oj.-II. tro©pen pp' overmachtige Roemeenscbe strijdkrachten, voor welker aanval zij weer terugtrokkeri-^ Aón de grens westelijk van den Rooden, Torenpas trachtten de Roemeniérs pnzej postenketen te doorbreken. Klein© gevech ten zijn daar aan den gang. In het Hotzmger-gebengto werd ©en vijan delijke aanval afgeslagen. Fr on t-Mackensen: 0.4f. monitors! vprniclden de pontonbruggen .Van dó Zui-j diehjk van Boekarest over de Donau ge trokken Roemeenscbe tix>ei>en. 1 De gisteren op ©en breed toont in del algemeene linie CobadinTopraisarToez- la herhaalde vijandelijkte aanvallen mis-, lukten wederom door den tegenstand dei! dappere Bnlgaarsche en Turksehe troepen.' Wij maakten ruim 100 gevangenen.. t Bulgaarsch legerberioht Aan het Donauf ront bezetten do Bul-j garen het eiland Malak' Kalafat tegenover Widdin; zij beschoten da haven, het sta tion ejn de kazernes van 'Kalafat roet succes. Bij het dorp Gigtein dreven Kjulganrsche een vij.-mdelijke groep, die bezig was zich! te verschansen, door geschutvuur uiteen. Bij het dorp Riahowo gelukte het den! Vijand een brug te slaan, waardoor hij sterke afdeel injgen kon overbrengen. Gps-l Lenrijksche monitors Vernielden de brug. In de Dobroedsja: Een aanvul van den vijand op de Bulgaarscb© troepen ini de linie BeschaulAmsatsjeRerweli werd) door vuur gestuit Troepen van den Bul-, gaarschen rechtervleugel sloegen, den vijand terug naar zijn oude stolling. DaarMjj werd een vijandelijk bataillon bijna ver- nietigd. Het overschat, twee officieren en 100 man, werd krijgsgevangen gemaakt Op de ©verijge gedeelten van het toont zwak geschutvuur en patrooi 1 le-gevechten.; Aan de kust van de Zwarte Ze© toó-l schoot eeu vijandelijke torpedoihoot op Ij OcL aopder succes die stad Manga! ia. Het EngelLscho legerbericlit Van, gistererr meldt hot afslaan van Bulgaarsche aanval len op do door do Engelsdicn op 30 Sept vieroverde sWlingen aan do Stroelma. In het gebied van de Tsjema ziettep Ser vische troepen hun vorderingen op de Wes telijke hellingen efn op den grpotejnj kam van den Kaiipaktsjalan voort. De verwarring; i Naar Renter's correspondent te Athene meldt, hcerscht er grooto hadrijMgbeili in het paleis en op het ministerie vian bniten- landscho zaken aldaar. "Koning Constontijnj komt dagelijks naar "Athene om met de mi nisters te oopfeieeren, de to>estain)d blijft echter noig steeds onzeker, daar do Entente mogendheden nipte loslaten omitrejnlfc bare- plannen. lntusschen worden iallerM ministeri&ele combinaties overwogen, en bespaieekt de ko ning met de generaals de mogelijkheid van hot opgeven der neutraliteit lOp enkele uit zonderingen na, schijnen de boogje militaire al gegeven. Ik! meen', dat de jgioan je uit betaald zal wordon op het pogenbliik'dat je me in Engeland weer aan, wal zei Isj je dat voldoende? Snijd dan deze ban-i den door en maak leen einde aan mijn legenWoordigen toestand," „Op mijn woord, ïk bon' blij' da.t ik! met aoo'n /Vórstandig - mian te dpion bcfo-i U neemt liet goed op. U ziet, dat ik, wat ik' gedaan heb, slechts deed. .in mjjn be- roep, dat ilk{ slechte leen werktuig hen, en dat /do schuld jaan, tax is, die mij voor dit wedk huurden." „Ja, je /bent ntete don leen wleifctaigj een laag work tuig, geslepen) miefi goud;, niets meer. Dat geef ik ito©. Snijd nu' deze handen door, in Godsnaam! Ikj ben! het moed© gebonden: te zjjn ato epa ka poen." De kapdteda nam zijln mjes, ging naad Sir Olivier ©n sn/eied zijn banden «joon zonder ©en woord meer, t j Sir Olivier stond zooI plotseling op, dat hij Zjjn hoofd sttet togen de lag© zol-i dering van kajuit, en dus gin^ bij dadeljjk weer pitten. En' op dat oogen- blik klonk er van buiten en van hoven ©en kreót, die den.' sdhipp/er naAr do ka juitdeur deed gaan. Hij wiórp die open!* en 'liet pzoo dien nook tuit tan don, zonne schijn binnen. Hij ging naar het achter- dek en (Sir Olivier yolgdó bóm;, f' i I t.. t"i4 'fflordtm&Wl) SCHIEDAMSCHE COURANT. i i w t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1