m oorlog. 69* Jaargang Donderdag 5 Octobér 1916 No, 1526» DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fl, 1.25, franco per post fi. 1 G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingon 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan hot Bureau bezorgd zijn. -i Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek" Korte Haven). Prijs den Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92* iedere regelmeer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeeligo voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien wordep, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. J03. BUITENLAND. banket Westelijke front Duitsch 3 egerherieht. L'egergr oepRupprech t van Bei eren: Aan het slagfront ten noorden! van de Som me in den loop van den/ dag aan hevigheid toenemende artillerje-i stnjd, die m de sectoren Moraal enRou chaVesnes des namiddags tot het hoog ste steeg Krachtige Franscho aanvallen op onze stellingen aan den weg Sailly Bancourt, ajti het bosch van St. Pierre* Vaast en aa.ii de zuidoostelijk hiervan! aftakkende hoschstrooken werden, ten dee le in een handgemeen, afgaslagen. Eert officier en 128 man werden gevangen ge nomen, twee mitrailleurs vielen in on ze handen. i Engelsche offensieve bewegingen bij Tbiopval en do hoeve Mouquet werden' gemakkelijk afgeslagen. j Fransch leger beriolit. Ten noorden vim de Somme voltooiden de Fran schen de verovering van' de sterke Loopgraven]mies der Duitséheis, gelegen' tusschcn i\I or val en het St. Pierre Vaast bosch Wij maakten ongeveer 200 krijgsge vangenen, ö'W. tien officieren. 1 Ten zuiden van die Somme levendige! Euitsche- artillerieaotie bij BelLoy-en-San, terre. Elders is het rustig. I liet slechte weer belette vliegcractieop het' grootste gedeelte HÉn het front Engelsch 'legerbieritejlht. Sit Douglas ILaig seint. Eaucourt l'Abayq is geliccl in onze handen. 1 Ten Zuiden van da Ancre hevige ar' tilleriebaschïetmgi I L I lil (H B BIB t Van het OosteByjfee front. Duitsch logerberic ht. Fronl-Lertpold Van Beieren: Na de bloedige mislukking van de aanvallen voor de stellingen van het leger Tersz.' lyanski, ten westen van Lusk1, op 2 Ootj leden die Russen hier gisteren een nieuwe zworen nederlaag. Met de zekerheid) enj de kalmte van den overwinnaar ontvin gen de tóepen, van de generaals Schmidt von Knobel sdorlf en vöri der Marwitz' den herhaaldelijk aanstormenden vijand} Geen voetbreed grond is verloren. Met] duizenden worden weder de gevallen Rus sen gebeld. i Eerste luitenant Von Gasset, dolor den| 1 cefe ld wiebel WinrlucK ten zuidwesten vant ltowno met een vliegtuig overgebracht en na verloop ,van 24 uren weer afgehaald, heeft op verschillende plaatsen den spoor Roman uit het laxtst der IGe eeuw, haar 't .Emgelsch yan RAFAEL SABATINI 25) iQp, het (middendek! stond teen groepje ru'we zeelui inoar ztee tut te kijken; op hel voordek! island opk z'op'U: groep, die .alleen aandachtigs (Vooruit, in de richting van het land, keken. Zij waden op do hoogte van iKaap Roca, en toen kapitein Lteigh zog (hoevleet kleiner de afstand tot de kust geworden was sedert hij liet schift gestuurd had, jvlonkbe hij driftig legenden stuurman. Git den mond Van de Taag waar het zeker op buit had liggen wachten. kwam oen groot schip mteit volle .zeilen op hien of. De „Zwaluw" Joon m,et haalr gereefde zeilen niet imeer dan één knoop makeut tegen dat d© Spaujaard er vijf maakte want, dat het een Spanjaard ,\vas, was buiten twijfel, te oordbelén naar dé haven Waar het schip vandaan kwam. „Loof aan lijl" schrecuW dé do kapitein, hij sprong paar het stuurrad cn duwde den stuurman op zij met oen stopt van zijn elleboog, waard,oor do main bijna viel. „Jij zelf (hebt de richting aapgtegeven'V sprak de stuurman. 1 Djommo gek", brulde do kapitein. „Ik luu jo gezégd djenzelfdeja afstand van de Kust teKhouden. "Als liet tend vooruit, springt moeten; wij dan toch. recht d.aari varen,tot wij er stopten?'.' Hij wegJ RownoBrody dooT mijnontploffingen vernield. f Front-aarshertog Karei: Niets, nieuws. Oosttenrijksch legerbcrichb Frontaartsherlog ï^apel: Geen bijzondere gebeurtenissen. 1 Frontpxins Leopold van Beie ren: Dn het leger Van generaal vonl Tersztyansky begon in dien namiddag op nieuw eien aanval der Russen. Het slag' front strekt zich uit van Swinioechy af lot in do buurt van Kisielin. Hot gevecht] was oven hevig als den vorige n dag erf ook het resultaat was op beide dagenl hetzelfde. De vijand loed oen volkomen nederlaag, die gepaard ging met buiten, gewone verliezen, Russisch legerb'erjjy^xt In de streek! ten westen vian Boeb- n-of l(ij Sjelwof Korisnjca duurt het hoi vige gevteht voort. Aan de Tsjcrniowka ten aan, do bron) \an do Zlota-L'ipa verdedigt do vijand! zijn stellingen hardnekkig. In de gevechten, in de streek' van Hor na Wama werd de brigadegeneraal Hoj non of, dio de campagnes Van 1877 en/ 1894 heeft medegemaakt, ernstig gewond. Aan de rest van hot tónt hier eij daar kanonnade. Tan het Zuidelijke front. 'Opstenrijksch legferBorfijcht Op het Karstplateau nam het vijandelijke geschut- en mijnenvuux heden (Woensdag) middag buitengewoon in hevigheid toe. Ook gedurende den nacht was het vuur indezen sector veel levendiger dan gewoonlijk. Hedenochtend deed de vijand oen aanval aan beide zijden van Oppaceiassella en drong bij de voorste O.-H. loopgraven bin nen. Hij werd er echter onmiddellijk weder uitgeworpen. Aan ,het Karinthische front beschoot vijandelijke artillerie verscheiden plaatsen in het Gail-dai. Een vijandelijke aanval in het 'gebied van den Cilbricon vorderde niet tengevolge van het O.-II. vuur. Aan den Cimone groeven O.-H. troepen zes mitrailleurs op. Italiaansch logerboridlit Op het geheele front arlillciie-actie. De vijandelijke artillerie betoonde eergisteren grooter activiteit in de Görz-zöne en op den Karst. In het Travignolo-dixl (Avisio) deed de vijand herhaaldelijk herige aanvallen op do Italiaansche stellingen op de hoogten aan de zuidzijde. Hij werd overal met zware verliezen teruggeslagen. Op den Colbricon deden de Italiaansche troepen een krachtigen tegenaanval. Zij, slaagden erin opnieuw terrein te winnen in do richting van don z.g. Colbricon Piccolo. draaide het stuurrad ten. liet het toen weer aan den. stuurman tuvjer. „Ifoud het zoo", beval hij, en" al gaande schreeuw de hij zijn bevelen uit, en ging naar be noden, om te zien, of zo uitgevoerd wer den. De miannien (maakten dé zeilen los en weldra ging hiel schip met volte zejl'en 'de zie© in. Van den achterstevten (keek Sir OJjvier naar den Spanjaard. Mij zag hlem oven naar stuurboord wenden en hij bemerkte, dat hoewel hij veel minder zleilen dan de „Zwaluw" had, hij toch gestadig op' beu won. 1 Do kapitein kwam terug naar den ach tersteven, eti. stond de nadering van heli andere schip af te wachten', zich zelf Vervlolekend, dat hij zoo in den val ge- loopen was, en zijn stuurman nog meer Vorvtaekend- i Sir Oliviefc zocht intussohieii zooveel van de bewapening als hij vinden kon,. Hij vroeg den kapitein-wat ter nog be nedien was, maar zoo onverschillig, pls- öf hij eten belangeloos- toeschouwier was en niet over zijn toestand aan boord na dacht. '„Zou jk! trachten hem fe önfkoimen, als ik! behoorlijk uitgerust was?" snauwde Leigh. „Ben ik! iemand om vO|Or een Spanjaard weg te vluchten? Nu lok' ik hem alléeen (maar vjan de Kast" Sir Olivier begreep het, len z^veeg ver der. Hij 2iag oen bootsman ten matrozen zwoegen onder vrachten vort hartsvangers) en klein© wapenen <dito zij in een rek J)ij.den groeten rriasit! stalen. Toén! gingj de konstabel, leen1 keïel, met een Tan het Boemeenscha front. Duitsch legerberichL j In het Gorgenydal deden de Roemeniers herhaaldelijk tevergeefs aanvallen. Ten wes ten van Parojd behaalden ze voordeelen. Wij staan voor Fog ar as. Ten westen van Gaineny (aan den zui delijken uitgang van den R code-Toren pas) hadden als 'naweeën van de slag bij Her- mannstadt gevechten plaats met verspreide Roemeensche troepen. Meer dan 100 man zijn gevangen genomen. 1 Vijandelijke offensieve bewegingen in 't Itetzinger-gebergte hadden geen succes. Ten westen van de Oborocahoogle won nen onze bondgenooten terrein. LegergroepMackeazen: De bijRa- hovo ten zuiden van Boekarest over den Donau getrokken Roemeensche strijdkrach ten hebben zich door snelle vlucht aan den omvatlenden aanval der Duitsche en Bulgaaxsehe troepen onttrokken. Oostenrijkseh legerbericKt. Op de hoogten van Petroseay mislukten wederom een aantal aanvallen der Roe menen. De vijand verloor 60 man aan ge vangenen. Ten zuiden van Hermannstadt werd ,een nog; 'achter het Duitsche tónt ronddolend Roemeensch bataljon vernietigd. Ten oosten van den Rooden Toren-pas ,zijn verschillondo punten van de grenskam genomen. Meer naar het oosten toe dringen 0.-II. en Duitsche troepen voorwaarts op Fo- garas aan. In verschillende sectoren van het Zeven- burgsche oostfront zijn aanvallen der Roe menen afgeslagen. Alleen aan den Kleinen Kokel kon de vijand zijn stellingen vooruitbrengen. Roemeensch legerbericht. Aan het noordwestelijk tónt namen de Roemenen in de gevechten aan den berg Giurgiro Hargotza drie officieren, en 300 man gevangen. Op hun terugtocht naar Caineni op 29 Sept. j.l. maakten de Roe meensche troepen in het Alutodal 300 man krijgsgevangen ©n veroverden zij vijf mitrail leurs. Thans doen zij tegenaanvallen inde bergachtige streek aan den rechteroever. In het Jiu-dal werd een hevige aanval van den vijand op de streek aan den berg Ohoroca bij Petroseny afgeslagen. Ook sloegen de Roemenen vijandelijke aanvallen af bij Orsova. Op bet zuidelijk front cn ïn do Do- broedsja zetten de Roemenen hun hevige aanvallen voort. De vijand bood op het ge heele front zeer hardnekkigen tegenstand. Russisch legerboriclit., Russische kanon neerbooten op den Do nau beschoten den Bulgaarschen linker vleugel bij Rassova boven Cemewodo, tulband op het hoofd, met teetf panman nen naar öen klein stuk! geschat Leigh riép idlen bootsman!, béVal hiemi het rder ovér to nonnen, en z/ohd den| stuurman naai hét voorschip, waar nog een kanon in gereedheid wérd! gebracht Toen volgde (een. xved(oojp(, dio Span jaard vérmindletdlo steeds den' afstand, tan het land vterdwteen uit 'it gezicht, totdat 't niet rnéar dan. een onduidelijke lijn bo ven de glinsterende z|eo was. lOpeemsl kwam v"an den Spanjaard een wit Wiolkjo rook en het gedreun van teen kanojnschotf volgde, daarop een plons op een kabel lengte van (de*1 boeg van de „Zwalu w.V Mét de lont in dio hand, stond de kon stabel geneed lilet antwotord te gevert, zoo- dra bel beviel kwam. Vna benéden kwam! zijn helper, om te zeggen dat hij geneed) was om zijn orders to oh tóngen. j Weer kwam, eten schot van dien Span jaard,, weer ovler dén boég vjan, do „Z w a- liuw." t D'e kapitein bromde in' zijn baard. „Hijj draagt vérder dan de mfejésfie Spanjaar- dfen'j, zei bij. „Ma;ir ik! wil toch inög geen k'rmit verspillen. Wie hebben, 'niets; ié missen." i Nauwelijks' bad Jiij dit gezegd, of eenj derdei schot d'netandé. Mfen boorde oen: gekraak, gevolgd door den bons, en do grdote mast viel en dcwxldé in zijn val een paar mannen. De slag zou, bfegin- nenj, naar het schden. Toch de©d Jcapitdn Leigh tóotó in haastj „NiOig niet!" ecliroennvdle hij dén kénstó bels toe, die zijn tont zwaaidé op flati oOgenblikL Dioér hét véélies yjaa dén; gropiteu in ast De Russische opmarsch in de streek Ras sova—CahadinPervoli word( voortgezet. Tan het Balfeanfront. Duitsch legerbericht. Tusschen het Pnesbameer ksi de Nidzc- ppLanina (ten hoorden van den Kaimaksja, fan) werden .volgens bevel ure uwe stel lingen bezet Aan de Nidzeplanina wordt gevochten. Ten. noordwesten vian het Tahinomeer houdt de vijand jn. Karadzakoj, aan denj linkeroever van de Stroema, nog stand. Engelsch iegerbtericih t Gi ster(Dinsdag)nK>rgen vroeg (rokken wij uit omzie niu]we stellingen bij Korazadakoi op en veroverdeja een deel van Jenikoj. ten zuidein van 'den weg naar Seres! Tjwee Bulgaarscho tegenaanvallen werden) 's morgens a%eslagen; een dierde |werd; 'savOnds met frissche strijdkrachten on-' de mom en. De strijd duurt voort 'sVijand3 verlieam zijn qwaar. Italilaansch legerbericht. Dea 2d,eh (Oct, bij hot aanbreken van, den dag, gingen Italiaan sol© troepen va.ni land- en zeteiriacht, onder bescherming Van 'oorlogsscltepen, te Santi Quarantaj aan wak 1 Etenzelfden dag Iqwam een Italiaansthe colonne van Tepelemi, na ©en snellen) marsch, te Argyrocastro aan en bezette, die plaats. Den volgenden dag trok' een Italiaan/ sche ofdeeling van Santi Quaranta naar Eelrino cn. nam, dit in bezet De Italiaansche troepen werden door de bevolking met blijdschap begroet. In Griekenland Het kabinet tréedt af. Koning Kojistantijn bieM gisteren een kabinetsraad, waar ieder minister, overeen komstig het hevel van den koning, ver-1 klaarde of hij voor of legen den oor-> Jog was. De meerdierheid verklaardeden| oorlog, waarop de kéning de ontslagaan-i vras- aannam, aldus de lezing, die Reu-: ter's correspondent te Athene van hel) aftreden van hét ministerie geeft Men verwacht, dat Demitocopoulés een kabinet zal vormen en dat daarin drie Venizelisten zitting zulten hebben. Do" financiën. Tengevolge van den afval van de eilan den, die thans de inkomsten aan de ivoor loopige regeerihg zenden, bevindt aldixs een Ifavasbericht de schatkist te Ahlifene zich in een uiterst moedlijfco positie. Men beschikt voor Sept. slechte over 860.000 frs. in plaats van de jruim 20 milliocn, die noodig zijn voor de uitbetaling van trakte menten aan amibtenoJren en' officieren en verdere dringende Staatsuitgaven. kwapx de „Zwaluwf' langzamjer voor uit en dp Spanjaard naderde snel. Ein delijk rekende de kapitein dat hij dicht- bjij gemoieg was en gaf jmét oen vlocikl zijn io.rder,. Dl® „Zwaluw" vuurde bij d©2|0 gelegen lie id haar eerste en, laatste gebot of. Na het ooraierdofrvend gédon- der ervan en' door dé wolk' van venstik- kendjen roek zag Sir (Olivier leen gat in dén voorsteven van den Sjianj xard. Lteigh ViervLoicktto zijn kéns'abelj, émdafc hij 'té boég gjerioht hadl Toén gaf hjij dén stixurrnian. bevéf, ,b"t andera kanori af te jschi(Qten. Dat tweodo sclrot moest) hét jSjein zijn voor de gfehoeto Langszijde; Van hét benedéndckl Maar de Spanjaaid voorkwam hén. Ju'i^t tqen de kapitein, van d'e „Zwalu w" hét toeken gaf, haral- <e vjf; leene zijde von den Spanjaard in vLammén én rook1 uii't. D'e „Zwaluw wanikfelde onder den slag, herstelde zich ntog teven, jnimr hel de teoter. bédénkolijk maar bakboordzijde Mer, i '.„Duivels 1" bruid© Leigh. -„Zij hééft een lékjl" (en Sir Olivier zag dén Spanjaard zich wqer vcTwijdfenen, ftlsfai! Kij| tevreden was ©Ver hp-tgeén hij gedaan had. Hét kanpn van (ten .steurman werd niet afgevuurd, jook mi|öt van de langszijde van benjeden. Hi'e plotselinge overhelling had de vuugnnondjên zteewaarts gericht; bjnnén drié minuten warén zijj gelijk met het\vater. D© „Z waluwf' had den ge nadeslag Qeknegtert en zij z^onk. Tevtipdicsi, dat z'ij yterder geen kwaad biéjesr Jqorn doen, wachtte de Spanjaard het psimd of, intet hét doel, ztoontoel sla- y'éii gjevjaasam ité n©me^, - als zij kjojndem, Ter Zee, De duikboot- en mgnenoorlog. Lloyds bericht, dat het Noorsohé stoom schip „Ada" (1111 ton) gezooaken is. BINNENLAND, Oonnlaira flUut. Bij Kon. besluit is de heer J. van der Scheer benoemd tot vice-consul dér Neder landen te Sevilla, buiten bezwaar van 's Rijks schatkist. Aan den heer van der Scheer kan in |ie Nederlandsche taal geschreven wénden. Luitenant Hallinckrodt. Volgens een bericht uit Gromingeïï aan de „Telegr." zon luitenant Mallinckrodt, bdtend van de expeditie naar Albanië, dienst hebben genomen in, het Oostenrijks- Hongaarschc leger. Nederland en de oorlog. Hol opbrengen yanKoi schepen. De hoofdbesturen Van, idie zjeemamstvere^mi- ging Volharding en van den Gemtraten Bond van Transport- en jHavtenarbeadem hebben gistermiddag aan den minister van buitenlandscho (zaken een adres gezonden, waarin zij hetm verzoeken, ernstig te wil len optreden tegen het opbrengen van Ne derlandsche koopvaandgvaartuigem, die, als de Batavier II, zonder bekenden rechts grond door Duitsche duikbooten worden opgebracht en vastgehouden. Zij gevoelen zich tot dit verzoek ge noopt, op grond van. (reeds voorkomende en dreigende werkloosheid onder de transpiotrt- arboiders Zij zullen het op prijb stellen, als de minister hen over desse aangelegenheid wil booten, eventueel inlichten. Schadeloosstelling bij in- i k wax tiering. Krachtens het Kon. besluit ivjan 28 Oc tober 1915 (SLM., no. 442) brengt de mi nister van oorlog ter ulgerneone kennis, dat de scbadeloosstóling, bedoeld Sn de punten 2o, 3o. en &a van art. 8 van heit Kon, besluit van 10 November 1892 (SL bl. no. 253) lot uitvoering Van de Jnkwar- tieringswet, zooais dat besluit sedert Ixer- liaaMelijk is gewijzigd, te rekenen van en met I October tot en mat 31 December, 1916 voor de militairen, die jgeen bui tengewone kammïezm zijn, woteton ver hoogd met tien cant i Indien, in verband pret den prijs der le vensmiddelen, na laatsfgenoéi'nden dat'uimi voör oenigo gemeente voortzetting vian Mé- doelde verhooging noodzakelijk wordt ge-* acht, wordt de betrokken burgemeester uit- genoodigd een verzoek daartoe tot het de partement van oorlog te richten met een opgaaf van den laagsten prijs pen kilograim, xvaartegen do yolgeride levensmiddelen van voldoende Imédanighieiiid jvoor fl© kwartier- tiergevurs verkrijgbaar, zhri: teavebhotod, vleesc.h, margarine en koffie, i Néd, gezinnen, in porlogvipö- rendo lanldén. In do aangrenzende landén!, di^ in dep torn do gateien te bemannen vjan Zipe Majostoit in do Aliddéllandscho Zie©. Z)oé'zou het lof, dat Lüoniel vjacr Sip Olivier beschikt bad vervuld ten gedeeld waplen door Leigh zelf, hfelgaen' vjoistósklj niet bïj dp berekening vjan dezon bohpford! hiaidi j v TOTEDE DEEL i I Stakr-E 1-B 'ah'r. HOOFDSTUK I: Dé Gjoviangeifé. - •SakéeMlaliT, do yjalk) van 'do zoo, dé geese! vian do Middelandscha Zoo 'eaidol schrik! vtan hot Christjelijk Spanje), lag vjevor- iojrdr op d© hoogten vari kfaap Sporteij Bjoven hom lover don kam van do klip liep die djonktergroéno lijn v(an do oranje- biöschjes vjan Araish den benoemden tuin der lijsponden yt%« do Ouden, waar, do gouden (appelen, groedden. Ongevjeeu e©n mijl s&ostw|aarte 'lagen do toittea ani tenten vjan e'en BedioUjenmkatnp verspreid «ver bet vruchtbare smaragdgroene wei land, dat zich uitstrekteejotove® als héf oog reikte tot Ceuta toé. Sdirijlings op 'n pots gezjeten', inaalkte een bijna naak te geitenhoeder, eein' lenige, bkuixxe jon gen miel eén k|oterd vian kamoeUmar iom zijn geschoren hocxfdi, vjan tijd tot tijd roe- lanclieilieke en bnwélluidendo gduidon op een rieten pijp. Ergens uit hot blauwe hemelruim kwam het vnoélijk gejubel van •een leeuwerik Van' beneden hot zachte geyuisch van de Halme zieo„ 1 i) \i I L I i r WefM vmet&k SCHIEDlAll: ii: WIE CfliUI KIT i 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1