De oorlog. 69"* Jaarg&ng Vrijdag 6 Octobér 1916 NO 15262 DE ZEEVALK. BUITENLAND Van het Westelijke front Yan het Oostelijke front. Yan het Zuidelijke front. Van het Boemeensehe front. Yan het Balkanfront. In Griekenland In den K&ukasns. Ter Zee. Diverse berichten l Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. 1 Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post 0. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaa,rdingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. - Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag^ vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. -o-i Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Von 16 regels 0.92; iedere regel ïneer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertenfie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 108. Duitscfa legerbericht. LegergToep-Rupprecht v. Beioi ren: Op het slagveld ten noorden van rle Somme steeg de krachtige artillerie actie voor de infanterie-oanvalfen van den vijand tot de grootste hevigheid. Op de mees-te plaatsen bleef de ter bestorming opruk kende vijandelijke infanterie reeds in ons vuur liggen. Zoo mislukte een EngeDehe aanVal tusschen de hoeven Mouquet en Coutreelette volkomen. Zoo kwam de tus schen Cougoelette en Eaudourt l'Ahbayo voortdringende vijand voorbij' Le Sars tot in onze 'stellingen, waar de Engelse,lie imfan- terie met "zware verhezen tegenover onze infanterie in het handgemeen het ouders pk moest delven. Zoo mislukte ook een over de linie Rancourt-Bouchavesnes onderno men 'Fransche aanval voor onze linién. Tusschen Fiegicourt en Randourt wend gistermorgen heftig gestreden. Wij verlo ren hier enkele loopgraven. Legergroep v.an den Kroon prins: Ter weerszijden van d<r Maas le vtendige artilleriegevechten. Fransch legerbericht De nacht was kalm aan het gehfeele fionL Bij de vorderingen, gisteren ten oosten van Morval door ons gemaakt, vermeester den we 9 Duitschekanonnen van 88 m.M. Ondanks liet zeer slechte weer bom bardeerde een onzer vliegtuigen liet vlieg terrein te Colmar. Er zijn 90 bommen geworpen tijdens oen nachtebjken vliegtocht op de zoeklichten en militaire gehouwen aan de haven van Zeébrugge. i Engelsch 'legerberifcjht. Ten noorden Van de Schwabonredoute bracht onze 'artillerie marcheerende vijan delijke infanterie verliezen toe. Wij' deden met goed 'gevolg een raid in <3© streek van Vimey. i i i De vijand deed zonder succes een poging om, onze loopgraven ten oosten van St. Eloi binnen te dringen. Avondcommuniqué Er valt weinig van het gevechtsfronl, to vermelden. Alleen' vijiandelijk granaat- vuur in de streek van Gueudecourt en twee vijandelijke tegenaanvallen in den om trek van Thiepval, die krachtdadig zijn afgeslagen, t Tusschen 1 Juli en 30 /September heb ben wij, behalve groote hoeveelheden oor logsmateriaal, op het slagveld aan de Som roe buitgemaakt of aangetroffen: 29zware kanonnen en zWare houwitsers, 92 veldka nonnen en veldhouwitsers, 103 schansstuk ken, 897 machinegeweren. Duitsch legerbericht Legerfront Van prins Leopoill v'an Beieren: Aan het Stochodfront Verschillende vergeefsche offensieve bewe gingen van zwakke vijandelijke aPdeelingcui. Steeds weer herhaalden de Russen hun vei- Roman uit het laitst'der 16e eeuw, mar 't Engelsch vtan RAFAEL SABATINI. 26) Sakr-el.Bahrjag vloorovter op een man tel vlan geweven kemelshaar te midden van weelderig Varenkruid en zeevenkel, op den uitersten rand v'an, d© k'lip,i wa'arop hij geklommen was>. Aan wteem' zijden van h|em hurkte een rueger van do Sus, beiden geheel makt, l^ehalve een witte lendendoek, hun gespierde licha men scliitljerden als ebbenhout in den, vlerhliinden zonneschijn van een dag} midden in Moi. Zij "btewotgon waaier^ v>er- viaardijgd van de gotel wordende bladeren der dadelpalmen, en hun plicht was, de ze zachtjes heen en weer te bewegen boven liet hoofd van hun heer., om hem frissche lucht flop té zwaaien en de vlie gen te vterjiagen'. n Soikr-el-Babr was in den bloten vian het levpn, 'een man van buitengewone lengte, met één. zroape'n Herculiscben romp en ledematen, die reusachtig© kracht verrie den. Zijn gelaat mfet haviksneus eindig de in pfen zwarten baard, welks donkere kleur scherp afstak logen den sneeuw witte,n tulband K>p zijn hoofd. Zijn opgen daarentegen waren bijziender Jicht van kleur. Hij droeg évér een wit lowdpffldeed een tan# groene tuniek yan z(eer lichte woede aanvallen ten westen yan Lusk. Zij hebben niets bereikt! Telkens, werden hun aanvalsgolven door artillerie, infanterie en mitrailleurs ineen geschoten. Alieen tem noorden van Zoebilno drongen zwakke af- deelingen tot in onze stelling door, waar in t ze echter onmiddellijk werden verdre ven. Onze vliegers, die ook op de vorige dagen door welgeslaagde aanvallen op ie kampen, verzamelplaatsen en spoorwegin richtingen den vijand nadeel toebrachten, zotten gisteren door het werpen van tal van bommen hot station Rozytsje en de in de buurt liggende etappe-inrichtingen in vlam. Legerfront-aartshertog Karei: Geen gebeurtenissen van bijzondere betee kenis. Het Ooslenrijksehe legerbericht is onge veer gelijkluidend. Russisch legerberih'ht. Aan het front van Wladimir Woljiynski- Bolsjak af tot aan do Dn jester duren de verwoede gevechten voort. Op verschillende plaatsen maakten de Russische troepen rich meester van gedeelten van de stellingen der vijanden. 'Aan de rivier Bistritza in de buurt van Bogowdsjany verdreven de Russen eenige voorgesehoven vijandelijke posten en maak ten daarbij gehangenen. Den 3den October deden vijandelijke wa tervliegtuigen een aanval Eén machine moest dalen cn werd door de Russen genoi- men bij het eiland Runo in de Golf van Rigd. i KeizerWilhelmiaanhetfront. De Duitsche keizer heeft zich1 naar het oostelijk front begeven en wel. naar de troepen van ,generaloberst v. Linsdngeu, waartegen de hoofdaanval der Russen is gericht. Oosttonrijksch legerbericKt Op het Karst plateau is de artillerie-slag in vellen gang Hier en daar trachtte de, vij andelijke infanterie tof den aanval over te gaan, het Ö.-H. vuur hield haar edited tegen. Aan hef Fleimiserdal-fromt duren jïe artil lerie-go vechten voort. De toestand bleef onveranderd. Aan. den Cimone hebben de O.-H. trocpein van 23 Sept. tot 2 October 35 Italianen onder het puin vandaan gehaaid. In het geheel werden 482 gelvan genen binnengebracht. Er Werden zes mitrailleurs, drie mijnwerpers en een groot aantal ge weren buitgemaakt. Italiaansch legerbericht. In het Travignolo-dal deal de vijand in den nacht van 4 Oct. na krachtige diver- swsve acLies op do Italiaansche limes op die hoogte ten noorden van de beek, nieuwe aanvallen in de zone van den Colbneon aan de zuidelijke helling, hij weri echter overal afgeslagen. Gedurende den dag her haalde hij, na een krachtige artilleristisöhe voorbereiding, zijn actie met versdhe troe pen. Hij slaagde er nu in, dê voorgesehoven s-tellirtg in de richting van den Qo!briclo(r< Piccolo, die ide Italianen in den ochtend van 3 Oei hadden veroverd, te heroveren. Op het overig gedeelte Van het front Wend zijde, Jiangs de randten met gouden ara besken door Wovenoen wijdo katoenen broek 'reikte tot zijn knieën, zijn bruine, gespierde kuiten waren naakt en zijn vee ten staken in 'aen paar Moorsche schtej^- nen van vuurrood leder miet omgekrulde en zeer puntige neuzen. Hij droeg geen andetre wapens dan hst groote mes met juweelen bezet handvat, dat in zijn gor del van verzilverd led^r stak. Een paar refer Van hiern af lag nog een ijvigo gedaainte, miet de ellebogen 'op| den grond en die banden boven hot hoofd gebogen om zijn Mogen te beschutten. Hij was ook' een grootte en krachtige man en toen hij zich kfqmaog, Klonk het gerinkel vain tóen stalen maliënkolder, die zijn lichaam omgaf en,van den staten helm, waaromheen zijn tulband gewon den was. Naast hem lag een reusachtig, krom slagzwaard in een bruin lederen sqheede met zware stalen versiefsetejni Zijn gebaard gelaat was Knap, maar veel donkerder dan d,at van zijn metgezel en de rug, van zijn mooie, lange handen was bijna zwart. Sakr-el-Bar sloeg weinig acht op hem. Kalm liggende, keek hij de helling af, die bedekt was met kleine kurkboomp- jes cn altijd groene eiiklen, hier en daar was de gouden glans van brem te zien; Ajnds over een witachtige rots yoreprteid-i de zich 'het groen tert Vutig scharlaken, van de cactus. Onder hem, dicht bij de zuilen van Hercules, was pen zéeyLakte, de vijand met zicer zware verliezen, afgesla gen. Aan den Boven CordoVole sloegen de Ita lianen oen o'nverhoodschen aanval af op do hellingen van de Monte Sief. Duitsch legerbericht Zevenburgen.: Ten westen van Pa- rajd warden herhaalde Roemelensehe aan vallen afgeslagen. Het nog op 2 October in de streek Van Bekpikten aanvallende Roe- moensche tweede leger is in. het Alldal achter de Sinca teruggeweken en bevindt zich Ook verder noordelijk op den terugtocht- Na vergeefsehe verliesrijko pegingjen in het Hotzingergehergte, ter weerszijden van het Stnelldal trekt de vijand cp de grenshoogten terug. Bij Orsova, aan den Domau won de Roe- mcensche offensieve beweging terrein. Leger von Mackensen: Vijandelijke aanvallen ten oosten van den spoorweg Oaifi 'Orin.ani Cohaidiin rijn .op 2 Octobeï afgeslagen. 'Opstenrijksch legferbeïfijcht Li de huurt van Oiraojva Weirden de "O.-H. troepen in westelijke richting terugge drongen. Ten zuiden van PetWseny trekt de vijand terug in de richting van de grenspassen. De bij Fogaras voorui triri ogende troepen der bendgenooten zijn voortgerukt tot voor hij de genoemde sta)i. Van' het jóevenhürgsche oostfront is be halve het afslaan, van, een kraehtigen aart- val der Roemtenen bij Szovak niets te mtel- don. Het resultaat Van den door de En tente met den gewonen ophef meidoge- deelden aanval |ier Roemenen over de Beneden-Domau heen is uit de berichten, van de generale staven der bondgenooten be kend. De vijand verliet, het Bulgaarselie grondgebied sneller ilan hij het had be treden. i i Russisch legotbericEt, Hef offensief yah het Russisch-Roemetem- sche leger duurt Voort. De Russen maakten zes kanonnen buit en de Roementen zeven. Bulgaarsch legérberidht. Aan het Roertiecnsehe front en de Donau is het rustig. Een poging van den vijand om bij het dorp Rjahova te landen is totaal afgeslagen. Er is geen enkel© Roemeen- sche soldaat meer aan den Bulgaarsöhem oever. In. de meeste dorpen, die de vijand bezet had, heeft hij zich schuldig gemaakt aan wreedheden. In de Dobroqdïja werden alle pogingen van den vijand om op le rukken legen de Bulgaarscbe- stollingen op de linie Kara- boidziaS ofui ar—Ara z atsjq—-Per vtelo dooi) het vuur dar Bulgaren in tegenaanvalte|n verijdeld. Verscheiden nachtelijke aartvallen van den vijand wenlen eveneens afgeslagen. 'Op de overige gedeelten van het front levendige artillerie-actie. Aan da kust van de Zwarte Zee lieden Bulgaarselie hydroplanes ter hoogte van Mangalia oen, bommenaanvat op eert Vijan delijk oorlogsschip en noodzaakten pet tot een overhaasten terugtocht. I waiüvian de heldere diepte dolor de laugj zame deining alterlei kleunen vier toonde van hel diepgroene smaragd tot het vjeel- kleurig ophaal. Wat verder weg, achter ccn vooruitspringende roils, die ©en klei ne Jiaven vormde, Jagen twee galeien! met reusachtige masten, ieder van vijftig riemen, en een kleinere galjoot van der- riemen rustig te dobberen' op bctj water; de lange, gele riemen staken bij na .horizontaal uit do zijden van ieder vaartuig, gelijk' de vleugels van eert reus- achligen vogel. Het was zeer duidelijk, dat zlij daar veTborgen of in hinderlaag lagen. Een troep zeemeeuwen vloog cr luidruchtig en brutaal bovert rond. Sa.k'r-el-Bahr keek uit over de ziee, over de zeeengte naar Tarifa on die verwij derde Europeeschc kustlijn, die in. de ne velige zomerlucht juist zichtbaar was. Maar zijn blik gold niet dien vagen ho rizon; hij ging niet verder dan een schip met witte zieilen, dat koers zotte door de zeeëngte en ongeveer yior mijten ver wijderd was. Een zacht briesje Wjoei uit het Oosten,- en alle feilen waren opge zet, lotm. dit zooveel jnogelijk op fo van gen. Het naderde, over bakboord laviee- rende, en er was geen twijfel aan dat de kapitein de vijandige 'Afrikaanscne kust afzocht met het oog hp <te> woeste zeo- roovers, die er huisden, endie schatting eischten van ieder Christenschip, dat zich in de huurt waagde. Salcrjel-Bahr glim lachte hij de gedachte, hcjai wéinig meg Duitsch legerbericht De vijand handhaaft zich op de hoogte van Nidze Planina, Overigens is de toe stand van het Presbameer tot de Stroe- ma onveranderd. In den voortdurenden strijd om den lin keroever van de Stroema ging het dorp Jenikoj weder verloren, i Engelsch legerbericht De strijd bij Jenikoj eindigde gisteren morgen 3 uur met volkomen succes. Het geheele dorp is in ons bezit. Do dag van gisteren is gebruikt om het gewonnen ter rein te bevestigen. De vijand leed zware verliezen. Fransch legerbericht. De slag gaat gunstig voort langs het ge boete front. Voorposten der gealheeiden zijö begonnen over de Czerna te trekken in do streek Ostroveni-Brod. Aan den an deren kant werden, ondanks den ijzel op do hollingen van het Babagebergte, door de voorposten der geallieerden Puf en Popli bereikt. i Bulgaarsch legerheriöht Op het front tusschen hot Presba-meer On de Vaxdar geen verandering in den toestand. Hier cn daar levendige artille rie-actie. i Ten oosten van de Vardar is het rustig Aan den voet van het Belasica-gebergte geen veranderingen. De vijandelijke artil lerie beschoot zonder resultaat hot station Poroj; rij werd echter door het Bulgaar sch© vuur spoedig tot zwijfgen gebracht. Aan het Sb-ocma-front artillerie-, infan terie- en mitrailleurvuur, Een. poging van een vijandelijk bataljon om van het bruggehoold Orljak op te ruk ken tegen het plaatsje Novolen werd door het artillerievuur der Bulgaren verijdeld. Aan de kust van de Egeische Zee hcerscht rast. i De mini steïcri sis. Woensdagavond had de koning nog niemand belast met de vorming van epn kabinet. Wellicht zal, meent Reuter, Kalo- geropoelos een nationaal kabinet Vamen- stellen. Demiü'ikopoelosr zon, alleen een po litiek ministerie vormen. Ifet revol utionnaire leger. Uil Athene werd Woensdag aan de „Dai ly Telegraph" gemeld: Gisteravond zijn 200 officieren on 2000 soldaten uit Piraeus naar Saloniki vertrok ken, waar het leger van de Nationale Ver dediging llians 16.000 man sterk is. Russisch legerbericht. In den kustseclor gingen de Russische troepen plotseling tot den aanval over, trokken met steun van de vloot vooruit op een breed front en namen eert versterkte stelling van den vijand aan de rivier JCa- rasoemoesve. Ten westen van Kalkil-Tsjifilik doorbra ken Russische troepen de voorposten der Turken, brachten hun zware verliezen toe, de nabijheid van rijn galeien vermoeden kon, en hoe onschuldig de in de ,zon gekoesterde Afrikaansche kust er uit moest 'zien Voor dein ijverig zoekenden kijker' Van dteln Christen-Kapitein. En gelijk dcj havik uit den donkerblauwen hemel ne- derschiet op rijn prooi, rzoo hield hij het groote, wiltto schip in het oog en wachtte tot het op korten afstand gena derd was. Een voorgebergte naar hot Oosten yorui de min of meer ©en beschutting, dia zich tot bijna een mijl Van de |kust uit strekte. Van de plaats, waar Sakr-el-Bahr z'teli bevond, was die afsclieidmgslijni scherp getrokken; men kon hot punt zien, waar de witte kopjes iyan dio door den wind opgestuwde golfjes ophielden en het water [kalmer werd. JVaagdo het schip zich maar zoover in Zuidelijk1» richting dan zou het moeilijk' terug kunnen, en dat zou het goede oogeriblik zijn. En 'onbewust vtan hot dreigend geVaar hield' het zijn koers tot op minder dan een halve mijl van die gevaarlijke kaap. Do geharnaste aeeroover werd opge wonden; hij sloeg zijn hielen in do lucht,', cn keerde zich toen tot den bedaarden en oplettenden Sakr-el-Bahr. „Het komt! Het Komt!" riep hij in het Frankische brabbeltaaltje Van de Afrikaansche kust] „Insk* Allah" was het kalme antwoord, „als God wil." Een diep© stilte ontstond wéér tusschen hen, terwijl hét schip dader kwam, zoo- maakten krijgsgevangenen en Veroverden, wapens, patronen en andere munitie. Zij vermelden achter de linie van den vijand diens onderstanden en loopgraven. De duikboot- en mrjnen- oorlog. Officieel wordt van Engelsche zijde mede gedeeld, dat de „Franeonia", van de „Cu- nard-hjn, gideren door een - vijandebjken onderzeeër in de Middellaiijdsche Zee is getorpedeerd. Het schip, dat in dienst der xegc-ermg was gesteld, had.geen troepen aan boord. i De „ïranconia", die in 1911 Was ge bouwd, had een inhoud van >18.150 ton. - De universiteit van* Gertt. De Belgische ministerraad te Havre heeft gisteren besloten dat de diploma's aan de door de Duitschers heropende Gentsche uni versiteit, tijdens de hezelting verleend, on geldig zullen rijn. t Koffienood in Noorwegen, De „Nationaltidende" bericht: Noorwegen, Wordt bedreigd met een koffienood, door dat Engeland in 't laatste halfjaar geen aanvoeren meer heeft toegelaten. De 25.000 zakken, die nog in handen van Noren zijn, mogen op verbod van Engeland niet gebruikt worden. De andere voorraden rijn in handen van Russische, Zweedsche en Dcensche speculanten, die de prijzen op on gehoorde Wijze opdrijven. i In Japan. i Hot Japansche kabinet is afgetrcdc-h. Reeds gcruimen üjd gingen er geruch ten, dat graaf Okoema, do Japansche mi nister-president, zou aftreden. Meer en meer werd er in dert laatsten tijd in Japan een scherpe kritiek op de re geering uitgeoefend. Vooral die Japanners, die van den tegemvoordigen toestand in China en Europa gebruik willen maken om Japan's idealen in Oost-Azié te verwezen lijken, waren ontevreden met het huidige kabinet. W61 stelde de rogeering vei leden, jaar de bekende 21 eischon aan Peking, maar het resultaat was uiterst gering; het kabinet wist zich slichts staande te hou den door zijn hekwaamstcn minister, den minister van buitenlandsche zaken, op te offeren. i De aanval van de ontevredenen richtte zich voornamelijk tegen den premier; dit is het gevolg van de positie, die deze in Japan, inneemtdo premier is daar niet de eerste minister, niet de primus infer pares; zijn "macht komt meer overeen met dio van oen president van de Vereenigdo 'Staten van Amerika. i Do progressieve partij beschouwt als Haar man veldmaarschalk graaf Teranchi én, de conservatieve partij wil baron Katoofliara naar voren schuiven. i Do progressieve partij zoekt aansluiting bij Engeland en Rusland in liet alge meen bij het Westen do conservatieve partij daarentegen Wil vrij spet hebban Sn China. i dat zij piet iedere voorwnartseho bewe ging een stuk van de witte Me! oxidei; den zwarten romp (konden zien. Sakr- el-Bahr hield de hand hoven' de oogen, en keek scherp naar de vlag, dio van den groeten mast Woei. Hij kon niet «al leen de roede en gele vakken 'onder, scheiden, maar ook do fömhlemlen, yan. het kasteel en den leeuw. „Een Spaansch schip, Biskaine," brom de hjj tot rijn metgezel. „Goed 2(00. Da eenige God zij geloofd 1" „Zon het zich hierheen wagen?" vroeg de ander nieuwsgierig. „Dal zal het zekér," was hét antwoord vol vertrouwen. „Hot verm'oedt geert ge- viaaji' en het gebeurt niet dikwijlsdal'onzid galeien zoo ver westelijk' wprdeif aange troffen. Ho, daar komt het xrt al rijn. Spaanschen trots." 1 Juist toen hij sprak, bereikte het schip die afscheidingsliin'. Htetging ter voor hij, want er was nog steeds een matige bries aan lijzijde, ten daarvtah wilde het zooveel mogelijk profiteoron. 1 „Nul", riep Biskaine hij Werd JBjis- kainJc-el-Borak' gortoemid naar d© hliks^rrt- snclle onstuimigheid, waarmede hij ge woon was zijn slag te slaan. H3j trilde van ongeduld, gelijk', teen hond, die aap een .ketting ligt. 1 i (Wjordi vërvolgdli iüCi'EDiu n iiïhe mmm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1