De oorlog. 69* Jaargang Zaterdag 7 October Dit mmr Maat Dit DBIE Mailen. Eerste Blad. DE ZEEVALK. 1916 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam eii Vlaardingen £L 1.25, franco per post li. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zSjn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op vocrdeelige voorwaarden. Tarieven hiervan 23ja gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van. 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Jelefoon No. 103. Kennisgeving. Maximumprijs De Burgemeester vaia Schiedam, maakt bekejnd, Idat fio maximum-prijs van hetmelk- vitbfoód «tot ingang van 9 October a. s.< met fL cent zal worden verhoogd, en rlusi word I, Vastgesteld op 20 cents por 7 H.G. Schiedam!, U October 1916. 15 Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam. Gelet op art. 10, punt 4 van het Konink lijk Besluit van 4 Mei 1890 (Staatsblad na 76); Doen te weten, dat de verkiezing voor vijf leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar, ter vervulling der va caturen wegens periodieke aftreding op den lsten Januari a.s. van de hoeren A. C00L Mzn., D. L. INGELSE, H. J. JANSEN, M. v. d. VLIES en S. C, VAN WAALWIJK VAN DOORN, zal plaats hebben pp Vrij dag den lOden November 1916 ten Raad- huize aldaar, en dat de inlevering der Stembiljetten zal aanvangen des namiddags ten half twee ure en voortduren tot des namiddags ten half vier ure, na welk laats Igemeld tijd stip onmiddellijk tot de opening der biljet ten zal worden overgegaan. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GIIETE, De Secretaris, V. SIGKENGA. 27 BUITENLAND Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Legêrgroep-Rupprecht v*. Beie- r e nDe artilleriestnjd tusschen Ancre en Somme wordt hevig voortgezet. In aanslui ting aan drie in den morgen mislukte En- gelscho aanvallen ten oosten van de Ancre ontstonden levendige gevechten met hand granaten, die tot den avond voortduurden. Tusschen Morval en Bouchavesnes "gingen dn den namiddag sterke Fransche afdee- lingen tot 'den aanval' over. De troepen der generaals Von Bóhn en Von Gamier sloegen na een hevig gevecht van man tegen ma,n den aanval tusschen Fregicourt en Bouchavesnes bloedig af. In het bij zonder onderscheidden zich de regimenten infanterie Nos. 155 en 186. Rjoman uit het laatst, der 16e eeuw, maar 't Engelsch van RAFAEL SABATINIt 27) „Nog niet," was het kalme antwoord. „Hoe nader het bij jje kust komt, hoe zekerder zijn ondergang is. Hel is tijdf genoeg tot den aanval te blazen, als het) verder gaat. Geef me wat te- drinken. Abiad", zei hij tot een van zijn negers, dien hij spottend „de Blanke" had ge noemd- De slaaf schoof een hos'varens op zijde en haalde eenkruik van poreus rood leem vjoor den dag; nam de palm bladeren van de opening weg, en schonk water in een beker. Sakr-el-Balir dronk langzaam, geen oogenbbk het schip uit het oog verliezende, waarvan elke lijn ma duidelijk uitkwam in de heldere lucht. Zij konden de mannen over het dek zien kwpen, en den uitkijk, die in den t'op van den voormast zak Het schip was niet meer dan een halve mijl ver, toen plotseling een,, beweging van koeren ge maakt wérd. Sakr-eLBahr sprong onmid del lijk op en zwaaide .met een lange, groene sjerp. Van een der galeien ach ter de-rotsen klonk trompetgeschal ala onmiddellijk! antwoord: op dit toekenhet ,werd gevolgd door het schril gefluit! van de slavendrijvers en; dit weer door het geplops en gekraak.- van riemen en "de twee grootste galeien kramen ,mt hun Ten Zuiden van de Somme namen de vuurgevechten tijdelijk zeer in kracht toe. Fransch legerbericht. Ten Noorden vau de Somme nvas de /nacht vooral gekenmerkt door wederzijdsehe artil leriebeschieting. In den sector van Qiien- novière drong een Fransche verkenning door tot in de Duitsche steunloopgraaf en bombardeerde deze met granaten. In de streek van Verdun, hevige weder zijdsehe artillerie-actie, en beschieting van den Poivre-Héuvel en het Laufée-boseh door de Duitschers. In het bosch van Apre- piont dreef Fransche artillerie Duitsche ar beidersgroepen uiteen, ten noorden! van het Mullot-bosch. i Hoewel net weer niet gunstig was voor vliegersarbeid hebben de Fransche vlieg tuigen 29 jachtvluchten gemaakt, benevens vluchten ter verkenning en om de artille riebeschieting te controleeren. EngelschlegerbericHt Ten Zuiden van Langres hevige artillerie- actie tijdens den nacht. Engelsehe troepen brachten hun linies vooruit tot ten N.O. van Eaueourt l'Abbaye. Gasaanvallen hadden plaats ten Oosten van Loos en ten Oosten van Armentières. Geslaagde aanvallen brachten de Engel- schen op drie punten in de Duitscihe loop graven, in den sector van Loos en op twee punten ten. Zuiden van Atrecht, Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. LegergroepLeopoldv. Beieiejn: Aan het gevechtsfront ten W. van Lusk bleef het gisteren, tengevolge van afmat ting van den tegenstander, rustig. In de laatste dagen werden hier 6 officieren en 622 man gevangen genomen, 8 mitrailleurs buitgemaakt Tusschen de spoorweglijnen van Brody en Zborow naar Leraberg nam de gevechts actie toe. Op krachtig vijandelijk vuur volgden herhaalde krachtige aanvallen, die bij Wysocko, Dubio en Zarkow reeds in ons vuur mislukten, hij Batkow en aan de Sereth door een krachtigen tegenaanval van Duitsche bataljons werden afgeslagen Drie officieren en 120 man werden gevangen genomen. Front-von Bothmer: De Russen her vatten den strijd aan beide zijden van de Zlota Lipa. Do bestorming mislukte door den tegenstand van de Duitsche, Oosten- rijksch-Hongaarsche en Turksche troepen, üp enkele plaatsen drong de vijand wel in onze stellingen, doch hij werd er dadelijk weder uit verdreven en verloor, behalve zijn bloedige verhezen, 510 gevangenen en 8 mitrailleurs. Onze positie werd geheel behouden. Front aartshert og Karei: In de streek van Boharodczany (aan de Bys- trysza) en Solotwinski bleef een zwakke Russische aanval zonder succes. In de Kar- pathen geen nieuws. Russisch legerbericfht. In de richting van Zalotsjef en bij Po- niaki, Goekalovtsji en Mlynovtsji worden sehuilplaats. De lange, gewapende ach terstevens .waren vol zeer wevers met wa pens schitterend in het zonlicht; een do zijn minstens zat schrijlings op de ra van lederen groofon m.asi, allen gewa pend met boog en pijl, en de touwlad ders aan weerszijden van de galeien wa ren zwart van mannen, die daar krioel den als prinkhanen, gereed om hun prooi te omvatten en te verstikken. De plotselinge aanval bracht den Span jaard in verwarring. Aan boord ontstond een onzinnige beweging, trompetgeschal, geschreeuw en wild heen en wieder ge ren van mannen naar de posten, waar heen zij door hun te zorgeloozen kapi tein bevolen werden. In die verwarring misluktede manoeuvre om te wenden, en kostbare «ogenblikken gingen verlo ren, gedurende welke bet schip stil lag met slappe zeilen. In zijn wanhopige haast stuurde de Kapitein vlak lijwaarts, in de meening, dat hij nü met den wind van, achteren de meeste kans had te ontko men. Maar op die beschutte plaats was1 geen wind genoeg om de poging te doop gelukken. De galeien .kwamen in haast aanzetten in /een hoek recht op de rich ting, waarin de Spanjaard zich bewoog, hun gele, druipende riemen ■werden met woede bewogen, en do slavendrijvers ge bruikten hun zweepen, om iedere zenuw van de slaven tot het uiterste to span nen. Van dit alles kreeg Sakr-el-Ba.hr een indruk, toen hij, gevolgd door Biskaine en de negers, snel naar bereden liep van die ui kijkplaats, die hem zoo goed de hevige gevechten voortgezet. De vijand houdt hardnekkig ons offensief tegen door het doen van tegenaanvallen. Wij maakten 15 officieren krijgsgevangen, twee doctoren en 522 man. Ten zuiden van Brezany maakten onze troepen zich meester van een deel van 'svijands stellingen en sloegen daarna ver schillende tegenaanvallen of van jde Duitsch- Turkseho troepen. - Keizer Wilhelm aan het front. Een Wolfftelegram meldt, dat de Duit sche keizer in Kowel en Wladimir |Wo- lynsk de troepen geïnspecteerd heeft en do rapporten der bevelvoerende generaals m ontvangst heeft genomen. Tan Het Zuidelijke front. Oostenrifksch legerbericHt Op het Karstplateau voortdurend hevig Italian,nsch geschutvuur en mijnwerpers-ac- tie tegen onze stollingen in het achterter reinDit is reeds de rijfde dag van deze beschieting. In de middaguren trachtte de vijand verschillende infanterie-aanvallen te doen, welke echter in ons concentrisch ar tillerievuur overal volkomen mislukten. Aan het Fleimdalfront staan enkele sec torengedeelten onder levendig artillerie- en mijnwerpersvuur. In het Col Bnea-gebiod kwam een vijandelijke aanval door ons vuur riiet tot ontwikkeling. Op een hoogte ten noorden van het Pallegrinadal werden eenige aanvallen van oen bataljon Alpini afgeslagen. 1 Italiaansch legerbericht. In het Travignoledal (Arisio) bepaalde de vijand gisteren zich tot herige artillerie- actie, waarop wij krachtig antwoordden. Wij brachten een stevige verbinding tot stand tusschen de bezettingen van de beide toppen van den Col Bricon. In hettusschen- gelegen dal vonden wij veel gesneuvelde vijanden. In het Pellegiinadal veroverden de Alpini een krachtige versterking en barakken van den vijand op de hellingen van den Cos- tabella; wij1 maakten 102 krijgsgevangenen en veroverden een mitrailleur, benevens een grooten voorraad wanens en munitie. Elders op het front artmerie-actie, welke vooral aan 'svijönds zijde hevig was op het Karstplateau. Onze patrouilles namen hier in kleine gevechten een dertigtal vijan den gevangen. Van liet Boemeeiisclie front. Duitsch' legerbericht In Zevenburgen werden de Roemeniërs gisteren (Donderdag) opnieuw geslagen. In liet Goergeny-gebied verdreven de Oos- tenrijksch Hongaarsche troepen de Roeme- mers uit de stellingen ten Z,W. Jvan Li- baufalva en sloegen aanvallen meer zui delijk, aan den Boekecs-kop af; zij her overden aan beide zijden van den straat weg van Magyaros naai- Paxajd de op 3 October verloren stellingen. Meer dan 200 gevangenen werden bin- nengebiacbt. Do verbonden troepen onder het opper bevel van generaal von Falkenhayn dreven, gediend had. Hij sprong van nooden eik tot kurkboom en van kurkboom lot too den eik, van rotst tot rots, OjC het ziclil glijden van klip tot klip, een handio) struikgewas of een uistekenden steen grij pend, alles met de haast en handigheid van een aap. Eindelijk kwam hij op het strand, rende er outer heen," en kwam langs] een zwart rif bij de galjoot, die door de andere roofschepen was achtergelaten. Het schip wachtte hem af in diep wi fe, op een rietmlengte afstand van del rots, en toen hij aankwam, werden die riemen horizontaal uitgestoken en stevig vastgehouden. Ilij sprong er op, zijn meid gezellen volgden hem, en over deze brug bereikte hij do verschansing. Iljj sloeg zijn beenen er over heen, en, kwam in een overdekte ruimte tusschen twee rie men en de twee rijen van zes slaven, die ieder een riem hanteerden. Biskaine volgde hem en de negers kwa men het laatst. Zij zaten inog schrijlingss op de Verschansing, toen Saki* ©1-Bahr voor-! waarts commandeerde, Door het midden pad liep een slavendrijver en zijn twee helpers, en zij lieten hun lange, 'lederen zweepen knallen. De riemen gingen neer, een deining volgde, en het schip schoot naar voren om ook nan het gevecht dool te nemen. Sakr-ei-Bahr stond met het zwaard in do hand op den achtersteven, ©en wei nig voor de druk' pratend© zeeropvers, die hem omringden, trillend van onge duld, om óp den Christenrijand losgela ten te worden1. Boven in de mag' en de touwen krioelde het .van boogschutters. na geslaagde gevechten bij Reps (Koeka- lora) en Krihalma (Kiralyhalma), den vijand over de Homorod en de Alt. Een hardnekkig verdedigde stelling aan de Sinca werd bestormd; eenige honderden gevangen, 2 zware en 28 veldkanonnen, benevens 13 machinegeweren, werden binnengebracht. De vijand trekt terug door het Geister-bosch; hij wordt vervolgd. Front-von Mackensen: Uit thans ontvangen berichten blijkt, dat het slechts aan een deel der bij Rahovo over den Donau gekomen Roemeensche troepen ge lukte, zich op den noordelijken oever terug te trekken; een ander deel, dat vluchtend op de van Toetrahan aanrukkende verbon den troepen stiet, is vernietigend versla gen. Ook gisteren herhaalden zich vijandelijke aanvallen ten 0. van den spoorweg Cara OrmanCahaden, die echter eveneens mis lukten. Een luchtschip en vliegers deden aanval len met bommen op een troepenkamp ten N. van den Donau. I Oostenrijksch legerbericht. In een versterkte stelling aan den weste lijken rand van het Geisterboscb weid de vijand dooi* 0.-H. en Duitsche troepen on der generaal - v. Falkenhayn aangevallen en volkomen verslagen. Als buit bleven 28 veldkanonnen, twee zware kanonnen, 13 mitrailleurs in onze banden. Twee officie ren en 220 man werden krijgsgevangen ge maakt. Ook verder noordelijk bij Homorad en oostelijk van Magyaros heeft onze aanval succes, wij maakten 204 krijgsgevangenen, onder wie 2 officieren. Van het Balfeanfront. Engelsch legeïKeritetfat. Het geheele aantal gevangenen, tijdens* de laatste operaties bedraagt drie officieren en 339 man- Heden (Vrijdag) mengen begon onze artille rie de beschieting van Nevolyen (tusscthon de Stroema en. den spoorweg Presenile—- Seres), dat spoedig daarna door den vijand ontruimd werd. "Wij bezetten de plaats zon der verlies. Fransch'legerbericlit Aan de Stroema trekt de vijand terug Voor de Engelschen. In de streek van de Ozerna levendige @e- veditan op het geheel© front Mesdzudh KenaliGradesnika. 'Onze vliegers maken melding von groote activiteit op de vijandelijke spoorweg- lijnen. Duitsch legerbericht Aan den linker Stroomo-oevbr staande Bulgaarsch© troepen ontruimden In den nacht van 4 op 5 October, zonder door den vijand gestoord te worden, eenige ver voor uitgeschoven plaatsen. Ter Zee. De duikboot-'en mij'nenoorlog. Lloyds meldt, dat het Noorsche s.s ,,Ce- deinc", (1128 ton), het Engelscito s-s. „Isle Van den top Van den mast woei zijn standaard, karmozijn meij groen© halve maan. De naakte Christenslaven kermden en zuchtten onder d© zweep dor Muzelman nen, die hen aandreef tot de verdelging van hun Christenbroederen. Vooraan was het gevecht reeds begon nen. De Spanjaard had ©en enkel haas tig schot gelost, dat geen doel trof, en nu had een der enterhaken van die zeo- roovers zijn bakboordzijde gegrepen, ©en hagelbui van pijlen uit d© kruisbogen van den vijand viel op het dek; op de flan ken krioelden de vurige Mooren, te vu riger nu liet gold, Spaansch© honden af, te maken, die hen uit hun Andalusisch kalifaat verdreven hadden. De andere ga- lel haastte zich den vijand aan stuur] boordzijde aan te vallen, en haar boog schutters en slingeraars verspreidden dood en verderf op het galjoen. Itet was ©en kort, scherp gevecht. Dd Spanjaarden, die door den overval van! 'I begin of in verwarring gebracht waren, waren niet in staat geweest zich, le hert stellen, om den taonvial goed te weer-j staan. Toch werd gedaan wat mogelijk .was. Zij liielden dapper stand) tegen den] meedoogenlolozieni vijand. Maa,r de zee-| ro overs vielen even dapper aan, onver schillig voor hun leven, Degeerig om te dooden in naam van AHah en zijn Pro feet en bijna niet minder be gee rig. oral te* sterven fels het den Barmhartig© bed haagde hun noodlot hier te laten eindi-i gen. Zij gingen yoort jen de Castiliapen] trokken terug Voor die tiendubbele Ojy/r- I of Hastings" (1575 ton) en het Grieksche s.s. „Samos" (1186 ton) zijn gezonken. „Politiken" verneemt, volgens een WoLff- bencht uit Christian ia, dat wegens het ttezer dajten terpe loeren van tien Noor sche stoomschepen, (totaal 13000 ton), waardoor tien. rmllioen kronen aan oorlogs- verzekering verloren ginger., ,,NorierifjeW- ske 'Dnmpskifsselskab" in. Bergen den scheepvaartdienst op Archangel heeft slop gezet. Diverse berichten. Interview van den, Duitsche.n kroonprins. Dezer dagen gaf een Reuter-tcïegram een overzicht van een interview, dat de Duit- kroonprins gehad heeft met'den corres pondent van. de „New-York Americain", den heer Bayard Hale, en waarvan een résumé aan de Engelsehe bladen was ge seind. Het telegram deed bet voorkomen alsof de kroonprins „om den vrede zou hebben gejammerd" en op ietwat onwaar dige wijze om de bescherming vanDuitsch- land door de Vereenigde Staten izou heb ben gefleemd. Maar zoo luidde het in de Amenkaansche telegrammen aan de En gelsehe bladen het gejammer van den kroonprins zon met baten: de" Vereenigde Staten zullen Duitechlaiid aan zijn lot over- Iatin. 1 4 Inmiddels hoeft de „Daily Telegraph" zich den woordelijken tekst van de voor naamste gedeelten van het interview laten seinen, en nu blijkt dat .de opvattingen, door de eerste Amerikaansche telegrammen omtrent do uitlatingen van den kroonprins wereldkundig gemaakt, een volkomen on juiste voorstelling geven van diens wer kelijk betoog. Na enkel© opmerMngen over zijn militairen arbeid en een betuiging van diep medelijden en leedwezen over de ver nietiging van zooveel jonge levens bij beide' partijen, zeide de kroonprins: Wij treuren niet alléén over de vernie tigde Duitsche energie; wij zijn althans vergelijkenderwijze zeer goed In "staat, die verliezen te dragen. Maar geheel de wereld en ook gij, Amerikanen, die in financieel opzicht gerekend hebt met een overwinning der Entente, zult mede de re kening moeten betalen. 1 Dat is natuurlijk een der redenen, waar om de sympathie van uw kapitalisten aan. de zijde van onze vijanden is. Bestaat er geen boek, waarin gezegd wordt: „Waar uw schat is, daar zal ook uw; hart zijn?" Het ds jammer, dat tijdens dit lijden van de wereld uw geld niet gebruikt wordt om het zaad. uit te zaaien voor de voorbereiding van do vrachten van den vrede, zoo dal' uw voorspoed zou berusten op den grooten oogst, wielke volgen zal op het herstel van den natuurlijken toestand, en niet op de ongelukkige en onzekere vruchten van den oorlog. Alle generaals, ale soldaten aan het front, verzekerde de kroonprins verder, betreuren de vxeesebjke noodzakelijkheid, welke hun is opgelegd, terwijl hij verklaard©, dal allen voel en veel liever alle aan het maken van het oorlogstuig bestede arbeidskracht en kunde besteed zouden zien aan de bevor dering van do wetenschap! car den vooruit gang van de wereld. mocht Toen Snkf-eli-Bahr'sf galjoiot langs'zijdel kwam, was die korte strijd geëindigd) en een vian zijn acoroovena' was reeds! naar hoven om van den grooten masii den standaard van Spanje en liet daag onder hangende houten kruisbeeld weg te nemen. Een oogenblik later klonk een! donderend Alhamdallilali' on de groen© halve riiaan wapperde in de bries. .1 Sakr-el-Bahr drong zich di0)0r de meed nigto naar het tusschendek van het gal joen; zijn zeeroovers maakten plaats voor hem on toen hij voortschreed werd hij hartstochtelijk toegejuicht en zij zwaai den hun zwaarden tor ©ere van dezen, aeovalk, zooals hij genoemd werd, dei| zen dapperste van alle belijders vandenj Islam. Hij had wel geen werkzaam aan-, deel in liet gevecht genomen, daaivoioaf was het te kort geweest en Was hij tej laat gekomen. Maar hij had den moedj gehad zoover naar tol Westen een hin derlaag te zoeken, en het was zijn be leid geweest, dat hen gevoerd, had tof deze snelle overwinning in den naamj vian 'Allah, den ©enigen God. De dekken ivoren glibberig door hef bloed en bezaaid met gewonden en ster venden. De Muzelmannen waren" reeds be zig ze overboord te werpen gewond- den zoowel als dooden, zoo het ten-| minste Christenen waren, want waartoe zon men zich den* Jast van verminkte, slaven op den hals haten? i fflordt vervolgd),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1