69*" Jaargang De oorlog. Maandag 9 October 1916 m 15264 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zoo- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en VIaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1 65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenlien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). "Prijs deur Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel" meer 20 cerils., Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeligc voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Buieau te voldoen. Deze advertenüen worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. Intercommunale Telefoon "7d. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht LegergrorepprinsRupiprqcht. :D<* nieuwe poging van de Engelschen .en Fran se!) en om tusschen de Atncre en de Som-I me door te breken, is mislukt. Da voort-i durende toeneming van liet vijandelijk ar-' fillerie-vUur in de laatste dagen wees er; reeds op, dat zulk een poging te ver-) wachten tos. Met taaie volharding in een! havigen strijd heeft het leger van generaal' von Below den reusachtigen aanval, dik) wijls in gevechten van man tegen man| of tegenaanvallen, over het geheel afge-j slagen. All een in Le Lars, in oen deel' der Buitsohe stelling ten noordoosten van! Lesbo eufs en tusschen Mor val en hei) bo&ch van St. Voost is do vijand bin-) nen gedrongen. Ten zuiden van de Soinme liepen dq aanvallen der Fransclien aan weerszijden van Vermandovillers voor de Duitsche li nies dood in het spervuur. j Vijf vijandelijke vliegtuigenwerden in) een luchtgevecht cai door afweergeschut naar beneden geschoten. i Kapitein Bölcke stelde zijn 30sten tegen' stander huilen gevecht i Fransche legerberiqb ton. 1 Van Zaterdagavond: Ten noorden van de Somme deed dq Fransche infanterie samen met de En-| gelsche en aanval uit het front Morvalj Bouchavesnes. Zij b ff reik ie volkomen hef beoogde doel en bracht de linie 1200 M.' ten noordoosten van Morval vooruit. Tot dusverre zijn 1400 gevangenon, waar- onder 10 officieren, en 15 mitrailleurs aan gebracht. De nieuwe Fransche linie loopt over dé westelijke hellingen van de Sailly-SallisoV koten, den geheelen weg naar Bapaumé tot 200 M. van Sailly, gaat langs den! westelijken en zuid'westel ijken zoom van' het bosch van St. Pierre Vaast en ver der over heuvel 130 tot ten zuiden vart Bouchavesnes. i Er waren berichten ingékamm, dat ten noorden van Sallisel talrijke vijandelijkèl troepen geconcentreerd werden. Deze wer"- den door de Fransche batterijen oudea) geconcentreerd vuur genomen. lievige artillerie-duels ton zuiden van, do Somme en aan de rechterzijde y|anj do Maast Van gistermiddag: Een regenachtige nacht donder belang rijke - gebeurtenissen. Aan do Somme reageerden de Buitsehers slechts .weinig. Fransche vliegers deden een aantal vluch ten en ontdekten de opstelling van een Roman uit het laitst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 23) i Rond den hoofdmast waren de over gebleven Spanjaarden verzameld, ongewa pend ,en gebroken, oen kudde bange, ver schrikte schapen. Sak'r-el-Bakr trad naar Voren, zijn liclij to'OOgen keken hen toornig aan. Er wa ren er ongeveer honderd, over het ge heel gelukzoekers, die van Cadix vertrok-i ken waren, in do hoop in Indië fortuin^ te maken. Hun Peis was maar zieer kort geweest; zij kenden hun lot d,tongar-j beid aan de riemen! vaüfi een Moihamme- daansche galei, of op zijn hoogst naar) Tunis of Algiërs gevoerd te worden, omj als slaaf door een rijken Moor gekocht te worden., Spkr-él-Rahr bekeek hen onderzoekend! en zijn blik bleef eindelijk op den ka-' pifcein rusten, die even vooruit stond met 'n gelaaf, wit Van toom en smart. Rij was rijk' gekleed in 't CastüiaAnscbe zwart, zijn puntige, fluwceten hoed was ver-i 'Si,erfl met voeren en een gouden ^Kruis.' Sakr-el-Bahr groette hem hoffelijk* „'Oor-! logskans, heer kapitein", ztoi liij in vloei-:, end Spaanscli. „Hoe 5s uw naam?" i ,;,Ik jfenT Rotf Banjo de Gu'sman", ant woordde de man, zich oprichtend met •jtolffievusten, Jmte m d;.ptelijkjef mjinachl aantal in actie zijnde batterijen in de Som me-streek. i Zij leverden zes gerechten en wierpen 'hommen op Moislains (ten zuidoosten van ComblesJ, liet Bois de.Vaux en ten noor den van Peronne. Engelschlegerbericüt Gister(Zalerdag)avond deed de vijand een tegenaanval op onze nieuwe stellingen,' ten noorden van Lesboêufs, en heroverde een klein gedeelte van de verloren loop-' graven. Op andere plaatsen behielden wij onze aanwinsten. Geheel Le Sars is thans in onze handen. Er zijn reeds meer jJan, 500 gevangenen gemaakt. j Ten noorden en ten noordoosten vanf Courdelette brachten wij ons front aan merkelijk vooruit. Van het Oostelijke front. '"tjDuiJste'liei, OoslentfjkSchq, zoowel als Russische stafboricht vap gisteren zegt, dat er niete Van belang te melden valt Blijk baar is er een, pauze gekomen in do on stuimige -aanvallen, door de Russen een week, lang, dag en naoht, zonder ophouden op do stellingen der centraten in Galiciê ffcrich), snaar die steeds opnieuw door Duitseters, Oostenrijkers en Turken werden afgeslagen. Do tegenberichten van Zaterdag maakten nog melding van verbitterde gevechten tus"- schen de Naxajowka en de Zlota Lipa, en in do streek ten Zuidoosten van Brzezany, waar de aanvallen der Russen weer op niets uitliepen. Ten Z.O. vap Brzezany herover den O.-II. Roepen een door de Russen op 30 September bezette hoogte. Tan het Zuidelij ke front. - Oostenrijksch legorbericlït. De hevige beschieting van onze stellingen op de Karst is weer begonnen da heeft gis teren (Zaterdag), den geheelen dag metj Volte Kracht aangehouden. Ten Zuiden van Nova Vas heeft togen den middag de vijandelijke infanterie gepoogd groepsgewijze op te drin gen. Ons artillerievuur heeft haar terugge houden. Op het Fleimsdalfront stond met name het vak Gardina]Col Dose onder aanhou!- denld geschutvuur. Een sterke nachtelijk© aanval tegen deze hoogten is afgeslagen'. Italiaansch Jegorbericht. Telgen onze nieuwe stellingen op denl Bu- sa Alta hebben do tegenstanders iit do(i nacht van don zesdon op don zevenden herhaalde aanvallen gedaan, ondersteund door artillerie-vuur. Rij wend telkens afge slagen met zware verliezen, Welke ojnze •verkenners hebben geconstateerd. Krachtig geschutvuur dos tegenstanderis bij den Col di Lana on Punta dol Frorane. Wij bleven hot antwoord geenszins schuldig. In het Gaildal bobben wij met ons zwaar gcseliut en sterke nwoheeronde cloilonne verstrooid. Op het verdere front krachtige werkzaam heid vajn! Ido artillerie. 1 Tan het Roenieensclie front/ Duitsoh legerbericht i Do Roamlepiërs wijken op het heel© Ooste lijk front. 1 Do verbonden troepen hebben,' do uitgan* ting voor zijn ondervrager. „Zool 'Een edelman 1" En goed doioryoeflj en stevig ook, dunkt me. Op de markt te Algiers zoudt ge 200 philips opbren gen. Gij kunt u voor 500 vrijkoopen.v „Bij de ingewanden Gods!" vloekt© Don. Paulo, die blijkbaar veel van anotomi- sche vloeken hield. Wat hij er in zijn. woede nog bijgevoegd zou hebben is on bekend, want Sakr-el-Bahr wees hom mii achtend af. j „Voor uw godslastering en te kort aani beleefdheid zullen wij den losprijs op| 1000 philips bepalen," zei bij. En tot zijn volgelingen „Breng hem weg! Ete handel hem behoorlijk tolt hot losgeld' komt." 1 Hij werd vloekend weggebracht. r« Met de anderen maakte SaJototPahfi korte metten.. Hij bood ieder, die he| wenschte, het betalen Van een losprijs aan en die maakten van het aanbod ge bruik. Do overigen gaf hij over aan" de zorg van Biskaino, die dienst deed alsi zijn Kayia, of luitenant. Maar voor hij dit deed, liet Mj den Slavendrijver van, het schip komen, en Vroeg hem, hoeveel slaven er aan boord wanen. Er waren) er slechts ongeveer twaalf, die aan hoord voor hot mindere werk gebruikt werden) djfio Joden, zeven Mohammedanen, en twee ketters zij waren onder de lui) ken gebracht, toen het gevaar dreigde.) Op hevel van Sakr-el-Bahr werden zij te voorschijn gehaald uit de duisternis, waarin zij geworpen toren. De Moharn- medanetf, bemerkende, dat zij in ham) den' sag huh gelpofsgepopteri, gevallen wa-f gen Van hei Geestenboseli in het dal "van, de Alt en het Burzenkuid verm eesten L Ver volgens gingen zij er verder flink op los en wierpen den vijand verier terug. Kronsladt (door tie Roemenjërs drie dagen na hun oorlogsverklaring bezet. Red Op hot Dobroedsjafront niets van belang. Deai (Duitsch vliogeskader beeft bommen ge worpen op do spoorweg-emplacementen ton Noordwesten van Boekarest Oostenrijksch legorbericlït Oostenjijksch-IIongaarsoho ion Duilsclie troepen zijn gister (Zaterdag jaVond in, Brasso (Kronstadt) buincnged.rongcn1. 1 Andere colonnes bereikten ten Oosten! van het Geesten bosch het dal van de Alt Hu zaren Van den Hqnlgaarschen lan|dstortnii hebben Szekely Udvarhcly (Oderkellenj lm- zot Ook in het Georgeny-gebergte wijkt do vijand voor do Oostonrijksoh-ïfongnarsoho strijdkraebten Van generaal von Arz. Roemecnsch lcgerbericht. Van Vrijdag: Noordelijk en noordwestelijk front: Re vigo gevoohten in het bovenste gedeelte van hot Tarnavadai. Daar do vijand in do streek van Fo- garas en Vladeci met oppermachtige strijd krachten aanviel, hebben wij onze strijd krachten in den pas van Cainomi en bet Iludal teruggetrokken. Op het zuidelijk front kleine schermut selingen. In do Dobroodsja maken do aanvallen der Russisch Roemecnsclie troepen in bet centrum en op den rechtervleugel voort gang. i Van Zaterdag: Op het noordelijk* en noordwestelijk front: Krijgsbedrijven van minder betoekenis heb ben plaats gevonden bij de passen van Cainemi en Itu. Onze troepen zijn weder tot offensief overgegaan. Op het zuidel'jk front gesehutgeveebten langs den Donau.' In do Dobroodsja zijn onze troepen op don rechtervleugel opgeschoten. Zij bob ben er loopgraven dos vijands bezel. In hot centrum hebban wij eon nach- tdijken aanval des vijands afgeslagen. Bulgaarsch legorbericlït Van Zaterdag: Langs den Donau hier en daar wisse ling van geweervuur tusschen tegenover el kander gelegen posten. In do Dobroodsja hooft de vijand zoowol in den loop van den dog als dos nachts bij herhaling zijn inspanningen vernieuwd om togen onze stellingen op het front Karabacn Sofuiar Amuzaoca Per- vcli op te rukken, maar telkens is hij met voor hom groote verliezen teruggeslagen en gedwongen terug te gaan op de stellin gen, van waaruit hij "zijn aanval had on dernomen. Wij hebben een paar dozijn ge- van genen gemaakt. Op do rest van het Dobroedsja-front le vendig artillerievuur oh voorpostengevech ten. i Aan do kust van de Zwarte Zeo hooft de kruiser „Rosliolau" de stad Mangalia be schoten. Door onze arlilïorio onder vuur genomen, was zij evenwel gedwongen het ruime sop to kiezen. ren, en dat huti slavlernij uit was, barst ten in gejuich uit en .prezen Allah als den ©enigen, waren God. Do drie Joden,; lenige, krachtige, jonge mannen in zwar te jassen, dfe lot hun Knieën tolkten! en zwarte mutsen op hun zwart krul haar, glimlachten vriendelijk en hoopten! het beste, nu zij in handen Van men-) schen gevallen, waren, dio hun in iedPJ geval nader stonden dan Christenen ion) met wie zij vierbondcfa waren door goj meenscbappielijken haat tegen Spanje en) gemeenschappelijk' lijjden, hun door Span jaarden aangedaan. De twee ketters slon) den in kalme berusting, overtuigd, dat het voor hen slechts een vallen van het) een© kwaad in het andere was, cn dat) zij even weinig van heidenen als van Christenen »fe hopen hadden. Een var* hen was een stevige Kerel met kromme boenen, wiens kleeren niet ,veel moei) dan lompen waren; zijn' verweerd goj zicht had de kleur Van mahoniehout en zijn donkerblauwe oogen stonden ondied dikke wenkbrauwen, die Vroeger ro,od ge weest wanen evenals zijn liaar en baard maar nu sterk doorspikkcld met grijs. Zijn handen waren met groote, don kerbruine vlekken' bezaaid gelijk oen lui-j paard. A Van het gebeele twaalftal wals hij dq eenigo, die de aandacht van Sakr-ei-Balnl trek. Hij stond moedeloos voor den zée- roöver, met gebogen hoofd en' noergesla-j gen loogen, ©en Vermoedde, verwerpenJ Ptompzinngio slaaf, die ©ven lief sterven! afs leven wilde. Zo© bleef hij teeöig)*j ©ogenblikken, ferwijl de gtaero Mu,tolman1 Tan het Balkanfront. Buitsch logerboricht Op vele plaatsen tussclien het Prosba- moer en de Vardar levendig geschutvuur. Aan beide zijde ran den sjxiorweg Monastir- zijn aanvallen des vijands afgeslagen. Fransch legorbericlït Yan Zaterdag: Aan de Stroema is een hevig tegen offensief der Bulgaren afgeslagen door de Engelschen, die de dorjK-n Agotnah, Ko- marj'an, JKristian, Kami la, Koepocluck en Elisjan bezetten. Engelscb legietboricht Op het Doiraufront liet gebruikelijke bom bardement. Op liet Stroomafront telden wij voor ons front 1500 lijken'van Bulgaren. Bulgaarsch legerberiöht Yan Zaterdag Een aanval dos vijands bij het don) Dolnodooteni (op den oostelijkcn oever van 't Presbamcer) is door een tegenaanval afgeslagen. Jforhaalde aanvallen, die de vijand met sterke strijdkrachten op het front van Gra- dosnetso tot den spoorweg Fiorina Monas- tir hoeft ondernomen, zijn bloedig, met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Pogingen van do vijandelijke infanterie, om bij de dorpen Dobroveni en Skotsjivir over de Tsenia te trekken, zijn mislukt. In het Moglenitsadal zijn allo vijandelijke aan vallen ineengezakt. Aan beide zijdon van do Vardar zeer zwak 'artillerievuur. Aan den voet van den Belasica Planina rust. Aan het Slxoemafront zwakke werk zaamheid van de artillerie en gevochten tusschen patrouilles. Door cms geschutvuur hébben wij twee compagnieën infanterie en een escadron cavalerie, die legen hel dorp Elsjan wildon oprukken, Verstrooid. Aan do kust bevendig kruisen'van vijan delijke oorlogsschepen. De vijandelijke vloot heeft zonder uitwerking de hoogten bij Orfano beschoten. In den Eankasns. Russisch' legerbteridht. In de richting van Ojgnoit hebban wij mat succes ©en offensief van sterke Turk- sche afdeehngeii afgeslagen, die met steun! van artillerie een verkenning uitvaarden) Vijandelijke overloopers, die in den laatj- slen (tijd in groeten geialerin omz© linies) komen, zeggen, dat do Turken bij do nehi teriior-'e is massa desertoercn, in liet bi) zonder sedert liet koud geworden is op liet gevechtsterrein. Heel© escouades 'zijn! gedrost. Turksch legerbcriaht. ■Op het Kaukasiseh front schermulselin- gen tusschen patrouilles en zwak' geschut-.' en geweervuur. j Ter Zee. De duikboot- on mijn'onootlog. De kapitein Van het Noorsclio stoom-) soliip „Mallin" seint, dat hot schip deni len Oct. door een Duilschen omdei-zeeëi) hem opnam, toen als fiangctrpkkcn dooii den vasten blik, sloeg )iij' zijn sufferigq' oogcA ,op. Ploitseling leefden ?Jj op, zij werden helder en scherp als viroegor.) Hij staarde hem aan; toen keek bij onj rustig in die menigüig donkere gezichteh| onder tulbanden van allerlei kleuran, en daarna weer naar Sakr-elf-Babr. „God bewaar mei" zei hij can del ijk! in] hot Engelsch, om zijn grenzenlo,«/e Ver-i hazing lucht to geven. Joon nam hij zijn: oude, cynische houding veer aan on liet allo .verbazing vanen. „Goeden dag, Sir Olivier", zei bijt) „Tik Ivo' 'nood, dat u mij jzulf ofdiangen."' '„Allah is groot I" zei Sakr ol-Balir kalm) li' HOOFDSTUK II. I 1 1 D'o Bon ©gaat Hoe liet kwam, dat Sakrol-Balvr, de Valk van do Zoo, do Muzelmmische zcte-i roovcr, do geesel der MiddelLandscke Zeo, do schrik der Christenen en do gunste-! ling von Asad-ed-Diii, Dey vaat Algiers,' een en dezelfde man was als Sir Olivicn T.rcssilioji, de ©delman van Penanrow in Corn wal lis, is sfftrdig verteld. Sir Olivier was con ,vau hot twin lig-* tal mannen, die uit zoo gered worden) door do bemanning van liet Spaanscbd schip, dait do „Zwaluw" had doen zin ken; oen ander van,hen -was Jasper Leiglj dc ikSapitein. Allen werden paar Lissabon/ gebracht, én dkar ovorgelevord aan dq' Inquisitie. Daar zij allen itof bijna al len .--ketters wares*, sprak bét yjan zjelf, in den grond is geboord en dat de beman ning to Bilbao is geland. Ilot schip was op weg van New-York] naar St Nazaire. - I Lloyds bericht: Het Engelsclie stoom-, schip „Lanteme" is gezonken Blijkens een telegram van den Noorschen, gezant tic Parijs is hot Noorsche ss. „Ris- hoilm, uit Grimsfadt, voor Brest in dfenj grond geboord. Die bemanning is gered) Duitsche duikbootin Amerilka-, Gisteren is te Newport (Vcreenigde Sta len) aangekomen do Dui1scbe> duikboot) „U 53", dio 17 dagen- tevoren, uit Wil-) helmshaveri was vertrokken. De Amen-) koanscbe duikboot „Di 2" begeleidde baar naar de liaVcn. i Het heet, dat de duikboot brieven vexuj den Duitschen gezant te Y'aslniigloai, Bern- storff, heeft meegebracht 1 Do duikboot is na teen verloof van twee uur to Newport weer vertrokken met onbekende liestonfmingzij bad twee ka nonnen, tien torpedo's en oeu inrichting) Voor draadioozo telegrafie aan boord. Rose, de commandant van de U 53, heeft bezoeken gewisseld met konteradmiraal IvULghf, den bevélhebber van het marine- slaüoin, te Newjmrt Naar Wolff's bureau te bevocg&er plaaLse verneemt, gaal het hier omi een ooriogs- dulkbool, die bij een tocht over ÜTen'tDeieaan haven gen oain<1 e ba-ron heeft aangedaan. De duikboot liep de havtem weer oH zonller haar brandstof of ander materiaal te liebben aan gevuld. De Engel sell e gezant te \Yasbington heeft een bezoek gehraclit op het ministeriq van. builenlandsche zaken «ddaar. 1 Naar men ineldt heeft hij geprotesteerd! togen het feil, dat een duikboot oen Anieri- L-umsdie haven is binnengevaren). Diverse bericliten. DoDujtschoioiorlogsloelninig. In een zitting van de Duitsche Rijksdag commissie heeft Zaterdag de slaatsbeclretans van financiën medegedeeld, dal er op dq Vijfde oor]ogsleeiiing voor 10.590 milliocn rnaih is ingeteekend. De inscbrijvimgen op het schuldboek en van hel buitenland zijn neg niet gelieel meegerekend. 1 Óp de vijf Duitsche ooriogslcqrimgcn is pp in totaal voor meer dan 46U. mdllkud inge schreven1. 'I De Duitscho keizer hoeft aan1 den rijks kanselier over het resultaat van do vijfde oorloigsleeninig het volgende geséKtoVeltf: i „Het resultaat is bereikt gedurende liem] sterkste Van alle aanvallen, lot nog too togen ens front ondernomen' liet moet be schouwd worden als de uitdrukking van het oiinviikbaixs verU-ouwicn Van do patio in zich zelf etu hare toekornsL- 1 i Pre'S. iWilson, ©P dé oorlog). President Wilson hoeft te Omlalia, oen vier- laezingsr-ede geb.oudon, toarin hij verldaaille dat do Verocnigdo Staten oitengocd bereid zijn om to vechten, als welke natie in! Üe ■wiareld. ook; maar de reien, moet dan recht vaardig en 'belangrijk zijn, ,Do Vereenigdq Staten, waren buiten dén huidige» oorlog ge dut do broeders Dominicanen hen z,op- den bekeereri. Sir Olivier stand© uit eon) geslacht, dat nooit bekend had gestaanj als streng omtrent den godsdienst, «ml iliij was weker niet (VaP zins zich le vend to laten verbranden, putst het aanne) men vtan do denkbeelden van, anderoni omtrent een toekjonfetig leven [voldoende) was, om hom van deïi lirandstepel té redden. Hij nam 't KaOiolieko geloof aan) met bijna minachtende onverschilligheid) Wat Jasper Leigh aangaat, men; zal DM grijpen, dat zijn geweten niet minder rok!-' baar wan dan dat yah. Sir Olivier, eni bij was er zeker niet de man naar om zich ter wille van ©en beelje geloof te) laten roosteren. Do kerk ontsteeg 'laar met haar zegen en, ©en aanmaning, om voprt te gaan op den weg der redding. Maar (dlït •onlp.ag word huil' Verderf. Zij werden np weer aan de Wereldj ijkb machli overgegeven en dom moest hen nog straf fen voor hun misdaden pp ze©. Het is- waar, dat geen misdaad bewezien kon/ worden. Maar hot gierecklsliof ham aan,' dat er geen gelegenheid too geweest was dus werd er geredeneerd, \vmi met dé gelegenheid zéker ook do misdaad geko men zijn. Deze opvatting grondde zich' hierop, dat, tóen do Spanjaard ©ver denl boeg van do „Zwaluw'-' pdjiqat als uit)- noodiging, om bij te leggen, zij haarlqoeTSj gehouden had. Hiermede was, volgens Casi- tiliaansche logica, het Jjopz© ppzet yaP den kapitein bewezen. 1 i i r (W-or4t vmtolsjü* SCHIEDIMSUHE COURANT i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1