Rechtzeen. Woven, niet omdat zij onverschillig of hiet- betaghebbend waren, doch' omdat de rol die zij tvenschten le spelen afWeek van die welke gewoonlijk door een natie in een oor log wordt gespoelt De1 oorzaken, van het Eiuropeesche conflict lisgen nog in het duister. Het is nog niet bekend, wat het doel van den oorlog is meent president Wilson. „Indien wij macht gebruiken, dan zal dit volk willen weten, waarvoor wij dit doen." JSTaar het schijnt beschouwt president Wilson dejeuzen der oorlogvoerende groe pen als onduidelijk on onbevredigend. BÏNFENLAm Va het hof. De Koningin hoeft f 100 geschonken voor den bazar ten hate van het ziekenhuis te Assen. Consulaire dienst. De aan hot vice-consulaat der Xed ad- land en te Winnipeg (Canada) verbonden Vice-consul W- P- Montijn is voor een1 dienstreis door Canade vertrokken. (Ie-1 durende zijn afwezigheid is de waarne ming van het vice-consulaat opgedragen' aan den heer W. B. Uutiverf Sterling, aan wien m de Nederlandsche (aal kan worden geschreven. Audiënties. z Do gewone audiëntie van den minister Van oorlog zal op Donderdag 12 dezer niet plaats hebben. Art. 192 van de Grondwet. Heit bestuur van de Vereeniging vast hoofden van scholen in Nederland heeft! aan de leden een stamkaart toegezonden ten einde zich uit te spreken over art, 192 volgens de redactie v,an de Bevredi* gingscommissie. Djambl. Uit Weltevreden wordt aan de „Tel." geseind; i De militaire commandant van Dfjambi, overste W. C. Gerlach, is van zijn post ontheven, waarschijnlijk omdat men onte vreden was over zijn gebrek aan activiteit. 1 Uit Soerahaja wordt aan de ,.N. R. Ct geseind De correspondent van „De Locomotief te Djambï is van oordeel, dat de resident Quast en overste Gerlach do ,twoe zon debokken zijn: den resident sle.lt hij ver antwoordelijk voor het uitbreken van den opstand, den kolonel voor de uitbreiding' van de beweging. Veertien dagen vóór opst,and was uitge broken, was het bestuur te Moeara Tam besji gewaarschuwd, maar hierop werd geen .acht geslagen. Ook de controleur Wal ter b.ad den resident gew,aarschu!wid. De correspondent vtan „De. Locomotief' (dit d.agblad is de Sarakat Islam eerdeij goed gezind corr.) meldt, d.gt het vol strekt zeker is. dat de o-pstand in DjamJji- door do, Sprekat Islam is uitgelokt. Kamerrerkiezinfen ln 1917. De afdeeling Rotterdam I van de S. D. IA'. P. heeft, naar „Het Volk" meldt, den beer H. W. C. Stelle oandidaat gesteld. De districtsfederatie ffarlingen der S. D, 'A'. P. heeft, bij referendum tot defini tief candidaat gekozen den heer E. Hiem- stra, te Leeuwarden. SalarisTerbeterlng rijksontvangers. i De vergadering van de Broederschap van Ou tv. Dir Belast, Invoerrechten en Ac cijnzen, te Amsterdam gehouden, heeft, na bespreking, aangenomen het voorstel van den voorzitter, omlo. aan de Tweede Kamer een adres te zenden, met memorie van toelichting, teneinde met klem op te komen voor een betere sal&risregeling; 2o. een afdruk van het adres te zenden aan den -Minister van Financiën, bj wien! het be stuur een audiëntie zal aanvragen; 3o zich in verbinding te stellen met Kamer leden, teneinde dezen te overtuigen van de noodzakelijkheid der salarisverbetering. Vakonderwijs In de Zaterdag in Den Haag gehouden vergadering van bet- Hoofdbestuur vnn den Bond van. Vereenigingen tot het geven van - Vakonderwijs werd tot voorzitter ge kozen de heer mr. L'. -'N. Roodenburg. Be sloten weid, dat het hoofdbestuur het op richten van' bureaux voor beroepskeuze zal trachten te bevorderen en dat gegc vens zullen worden verzameld inzake het verkrijgen van' z.'g. ambachtsschoolkanrten voor leerlingen van alle vakscholen. Verder werd ingesteld een commissie van prac-advies tot het ontwerpen van een plan van opleiding van leeraren en leeraresscn bij het vakonderwjs en werd besloten het vraagpunt „wat kan gedaan worden om te maken dat de leeraren bij het vakonderwijs op do hoogte van hun vak blijven" op een algemeene vergadering te doen inleiden. Nederland en de Ooi log. Mijnen. De motorboot '„Vlieland" is op deNoord- -zee zwarte mijnen gepasseerd, die blijk baar door den storm waren losgeslagen. VLAARD1 NGEN, 9 Oct. Op do vteordrariht ter benoeming van een onderwijzer aart school no. 88 te Amsterdam, komt als no. I voor, de heer van Ootegenr van hier. STADSNIEUWS. Ti ij willige Landstorm. De 1 o luitenant D. Houtman van de 2e comp. Delft van bet Landstormcorps „Zuid- Holland-West" is met ingang,van 29 Sep tember eervol ontheven van het bevel over zijn compagnie. In zijn plaats is benoemd de le luitenant J. Cramer. De sectie wielrijders te Schiedam be hoort lot de 2e Comp. V' In samenwerking met Rottcrdamsche af- d-eelingen, hebben de Landstormers van hier Zaterdagavond een gevechtsoefening gehouden, die aanvankelijk dreigde te zul len verregenen, maar 'gelukkig klaaYde het weer tegen 9 uur "op en bleef het ver dere van den avond goed. Do Schiedammers, die 'de Zuidelijke partij vormden, moesten den rivieroever achter het Z.W.-deel van 'het Sterrebosch ver dedigen, tegen de 'Noordelijke partij, (Mc gevormd werd door de Rotterdammers. De verdedigers hadden daarbij do opdracht den vijand zooveel mogelijk op te honden en te benad-eelen en den weg zooveel moge lijk te versperren. 'Daartoe hadden zij de verschillende wegen door het Sterrebosch bezet met posten en veldwachien en wa ren maatregelen genomen dm den toegang naar de fabriek der Mij. „Nieuwe Water weg" te vernielen. lie Rotierdammers, blijkbaar onvokloen de bekemte met 't terrein, passeerende het kruispunt zonder afdeelingen 'op de ver schillende wegen te zenden, met 't doel' om den tegenstander overal Kezig te hou den, kwamen nu metdegeheele voorhoede te staan tegenover den linkervleugel der verdedigers, maar gingen 'daarbij over den open weg en dn gesloten gelederen. In' werkelijkheid zouden zif 'dus zware ver liezen hebben geleden, alvorens den vijand te bereiken. Die 'linkervleugel moest nu echter voor de overmacht terugtrekken op de verder staande veld wacht, waardoor de oefening een niet bedoeld verloop kreeg. Te 12 uur werd die als geëndigd be schouwd. Te halftien was de actie be gonnen. Bond vin Distillateurs In Nederland. In de algemeene ledenvergadering van den Bond van Distillateurs in Nederland, had, ingevolge de gewijzigde statuten, de verkiezing van een bestuur plaats. Tot voorzitter werd gekozen de heer Simon A. Maas, te Schiedam, en tot bq- stuursleden de hoeren C. A. van Lede, II. P. L. de Wit, II. Hellebrekers, te Rot terdam; J. Hartevelt Azn., te Leiden; W. C. P. van Kleef, te 's-Gravenhage; P. Loo- puijt, Chr. J. Wouterlood, J. A. J. Nolét, te Schiedam. Als secretaris-penningmeester werd be noemd de heer Mr. M. SI. van Vclzen, te Schiedam. De sectiën kozen hun bestuur als volgt: eerste sectie Chr. J. Wouterlood, voorzit ter; J. Hartevelt Azn. en II. P. L. de Wit, leden. Tweede sectie J. A. J. Nolct, voorzitter; P. L. Loopuijt en J. Hasling- huis, leden. Derde sectie: C. A. van Lede, voorzitter; mr. H. van Walree en J. Mei chers, leden. Door de politie zijn Zaterdagnacht aan gehouden een beschonken vrouw cn man die bleken gesignaleerd te zijn voor '"er- schillende boeten of hechtenisstraffen, ter wijl hun opzending gevraagd was door de politie te Nijmegen om te worden gecon fronteerd. Zaterdag werd door een man bij de po litie aangifte gedaan, dat vermoedelijk zijn medekostganger verdwenen was met mede neming van zijn horloge en eenige kle dingstukken. Die man wordt nu opgespoord Afdeellngsrerslag. viajn het onderzoek der Gemcente-B-egro-oting voor het jaar 1917, .gehouden op Vrij dag 29 September 1916. iii L AM. I. Aanwezig de heeren: Lagerwcij, Wethouder-Voorzitter, Beukers, Schreudeo", Koopmans, Houtman, Hinkelaar en Scheffers, Rappor tour. Afd. II. Aanwezig de hieeren: Goslinga, Wethouder-Voorzitter, De Bruin, Korpel, Maas, Van Pelt en M*'- chers, Rapportour. Afd. III Aanwezig de heeren: Van Wcs- tendorp, Wolh oudor-Voo rz, i l ter, Kavelaars, Van den Tempel, Van der Zee, Van der Hoek en Post, Rapporteur. Algemeene Beschouwingen. I. Een lid merkt op, en bij deze beschou wing sloten zich nog een viertal loden der sectie aan, dat hij zioh in het algemeen met de gevoteerde posten dezer begrooting kon veroenigen em wei in hoofdzaak met alle uitgaven, doch met ongerustheid hal hij kennis genomen .van de wijze, Waarop de begrootiing sluitend was gemaakt. Immers in art. 19 sub. d. blz. 22 bemerkt hij, dat tie inkomsten eqn (bedrag Van f90.761.50 zijnde de te reserve-eren rente over 1913/1917 atoind geboekt. ;üeze post moest, zijns in ziens, volgons de verordening op het Gronll- ixvlrijf eerst opgenomen wonden in de be grootiing over il 918, nadat do taxatie der ronden had plaats gehad. Ook Vermeent, hij dat in igoem geval van deze veranlening mocht worden afgeweken, terwijl bij inbreng op de (gewioiue rekening, deze post niet direct voor de (gewone uitgaven zou bestemd moe ten worden, daar i le Gemeenteraad hiervoor een 'speciale bestemming diende aan te Wijzen. In igeqn geval mocht dit tlfanis plaats vinden nu ide begrooting door de veel groo- èero opbrengst ider inkomstenbelasting nog wel sluitend izou Zijn te maken, daar de belangrijke winsten in Schiedam in, 1915/ 1916,gemaakt, hierop van gunstigen invloed zullen blijken. Hierbij aansluitend, $J»nd hij het ook niet goed, dat verschillen!le uitgaven op het crisisfonds gebracht werden, daar deze pos tan toch betaald moesten worden en de eerstvolgende jaren wellicht nog voel groo- tere eischen aan de gemeentekas zouden stellen. Een ander lid inleende, dat de liegrc» ing geen bijzonder ongunstige inklruk ffiaakfe, de tijdsomstandigheden in aan merking genomen. In verband daarmele drong hij op oen loyale uitvoering vaia de Distnbutiewet aan; het spoedig verstrekken van goedkoop© cokes en, moriht de werk loosheid zich uitbreiden wat door hem verwacht wordt dezelfde maatregelen te poffen als bij het begin der mobilisatie. Hij was in het algemeen tevreden over de gegeven en toegezegde loonWerhoogingerf, dcch sprak den wens oh uit dat het College van Burgemeester c-n Wethouders in deze diligent zou blijven en, mocht het noodza kelijk blijken, niel zou terugschrikken omi het loqin Jer gemeenteambtenaren en werk lieden verband te laten houden' met de stijging der levensmiddelen. Over de gevoerde woningpolitiek is dat hd niet tevreden. Hij verwacht meer van een stelselmatig woningonderzoek enz Wat alleen mogelijk is bij een op te richten hu iwiu idf Commissie met een verantwoordelijk hoofd, aan te wijzen uit het Dagelijksch Bestuur der Gemeente. In de derle Afdeeling vond een der leden het wensohelijk. dat de f70500.genoemd op blz. 242 van Bijlage 29a, geheel uit de inkomstenbelasting zouden Worden gevon' den. UITGAVEN. Volgnummer 76. Jaarwedden van de Wel houders. II. De Sectie acht het wenscihelijk, dat Burgemeester en Wethouders zullen opma ken een ontwerp, Waarbij voor de Wethou ders wondt vastgesteld eene pansicènrege- ling. olgnummer 80. Presentiegelden der le den van den Raad, I, II. Eenige leden wenschen de meenii\g van Burgemeester en Wethouders te verne men omtrent de verhooging der presentie gelden. Volgnummer 81. Jaarwedden van de amb tenaren en bedienden der Gemeente-Secre tarie, den concierge en de boden1. I. Do meerderheid der leden dringt aan op vermelding van namen dor titularissen- Volgnummer 86. Druk- en bindwerk. II. Een lid dring4 er levendig op aan. dat Burgemeester en Wethouders, zoedra geëindigd is hot contract voor drukwerk met de firma die dat drukwerk: thans! ver- Zorgt in overweging zullen nemen eerie an dere Voorziening te treffen voor het druk ken der Gemeente-bescheiden. Volgnummer 88. Onderhoud on aankoop van meubelen voor die gebouwen of ver trekken. 'T. Vele loden achten verbetering der vloer bedekking in do Raadzaal zeer urgent. Volgnummer 97. Kasten voor het opma ken der notulen van den Gemeenteraad. III. De afdeeling Vraagt of door Burge- meester en Wethouders de Wen schel ijkheid van het verkrijgen van een Stenografisch verslag is onderzocht. Zoo ja welke resul taten dit hoeft opgeleverd. Volgnummer 110. Jaarwedden (der stede lijke Icpmlmiozdnl. I, II, III. Do vraag is in de afdeelingerl opgekomen of de salarissen van f850. zijn in evenredigheid der diensten door ïlieize ambtenaren, bewezen, terKvïp door meerdere leden is gevraagd of van de f300.ui(getrokken onder no. Ill voor kosten van beteekoning der dwangbeVelejï gebruik wondt gemaakt of dat deze post dient te Vervallen.' Ook wondt door vele leien de benaming van stedelijke kom miezen onjuist geacht- Volgjnummer 111..Verdere kosten op de invordering vallende. III. Dé afdeeling acht liet wensdhelijk, dat voorde beschrijving wat meer geschooid personeel wordt gebezigd. Dit ter bevorde ring Van een moer juiste aangifte. Volgnummer 115. Belooning der schatters en herschatters Van de huurwaarde der lo- caliteiton waarvoor vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klqin is verleend. s I. Benige leden vragen welke .overwegin gen Burgemeester en Wethouders er toe hebben geleid een Ambtenaar Voor deze werkzaamheden te benoemen. Tevens wordt gevraagd om welke redenen reclames zoo laat worden behandeld, Volgnummer 123. BelooningVoor twee deskundigen, belast met het schouwen van de distilleerketels en helmen in de bran derijen en distilleerderijen. I. Enkele leden vragen nitbreidinlg van het toezicht tot de Ruwkétels. j t Volgnummer 124. Belboning voor den des kundige, belast met het schouwen van 'de spoel uigjbakken en de shlDten1 en rollagen der distilleerketels in de branderijen cn dis lilkerd(rijen, benevens van' de bcdekki.nig der ander-bakkien. III. De afdeeling wenscht aan Burge meester en Wethouders te vragen of het be houd vbn dezen post nog nooiiig is. Een der leden Vraagt zelfe' schrapping van de posten 123 en 124, omdat hij de wensche- lijkheid jniet meer inziet. Volgnummer 128. Onderhoud dier lan taarns en verdere kosten der verlichting;. II. Verschillende Jcden achten het noot zakelijk:, dat, waar de Broersvest in den laats ten lijd eèn groot gedeelte vnn het be kende drukke avondverkeer op de Hoog straat tot zich getrokken heeft, de ver lichting op de BroersVest zoo spoedig mo gelijk dient te Worden verbeterd. IJL Andere leden betoogen rl© Wensclie- lifkhekl van het plaatsen van meer lan taarns aan het verlengde der Laurens Knap pert- en Naussaustraten. I. Door een lid wordt de opmerking ge maakt dat soms de lantaarns in den om trek der Fabristraat ien van het Rost,kantoor niet worden ontstoken. Hcioljdstuk IV. Kosten der plaatselijke zorg voor volksgezondheid en -huisvesting. II. Eenige leden vragen of Burgemeester en Wethouders zoo spoedig mogelijk willen ter hand nemen het bereids in 1914 toege zegde onderzoek naar de kindersterfte in deize gemeente. Volgnummer 135. Kosten van keuring van slachtvee pa vleesdh. I, II. Eenige leden achten, den tijl geko men om weder op je nemen, de planned tot oprichting van een Gemeentelijk Abattoir, terwijl meerdere joden vragen of de jaar- Wedde Van den len keurmeester niet dient te werden verhoogd. (Wordt vervolgd). Geruilde en verkochte onroerende goederen. Verkocht: 7 October. Notaris II. B. E. Blaisse. Een winkel -en woonhuis met bakkerij en open plaats, 1e Schiedam, Noordmplen- straat no. 64, groot 95 centiare, in veiling f2800. Daarvoor verkocht Een pakhuis met bovenwoning, te Schie dam, Lange Achterweg no. 65, groot 55 centiare, met onverdeeld aandeel in een gang aldaar, Sectie B no. 3006, in vei ling f2670. Daarvoor verkocht. AGENDA. Vrijdag tot'Maandag. Flora-Bioscoop, 8 u. De sleutel naar het geluk, 5e serie, Man tegen man. Heden en volgende dagen. Alcazar Theater, Schiedamscheweg "19, 8 uur. Bios coop en Variété. Heden en volg. dagen. Casino, 8 u. Holl. Operettede la Mar. De Marskra mer. Heden en volg. avonden. Circus-Schouw burg, 8 uur. Operette gez. Dir. Spree. De Klokken van Corneville 9 Oot. Lokaal K. Kerkstraat 3, 8 uur. N. G. G.,0. V. Vergadering van leden en aangeslotenen. 9 Oct. Tivoli-Schouwburg, 8 u. De Vod denraper van Parijs. 10 Oct. Tivoli-Sehouwburg, 8 u. Hel Ned. Tooneel.Oud-Heidel berg. 10 en 13 Oct. Gt. Schouwburg, 1% u. Rolt.. Toon. Vasantaseoa. 11 Oct. Groote Schouwburg, 8 uur. Kon. Fransche Opera. Carmen. 12 Oct. Vereenigingslokaal Broersvest, 8 uur Prot. Chr. B. B. Openb. Verg. Spreker: de heer C. Smeerde. On derwerp: De duurte en haar oor- zakeh. i 12 Oct. Tivoli-Schouwburg, 8 u. Het Ned. Tooneel. De Duivel in de Vrouw. 13 Oct. Kerkgob. Protest. Bond, 8 uur. Kerk- conciert. De heer J. J. Th. Penning, organist; mej. Sjouwke Gersten- kamp, zang; do heer J. M. C. Feit- zer, fluit; Zangkoor der afdeeling van den Prot. Bond 18 Oei Groote Schouwburg, 8 uur. Het Too neel. De Violiers. Kunst en Wetenschap. De klokken van Corneville! In den Circusschouwburg aan het Sta tionsplein te Rotterdam, wordt thans ge geven door het operette-gezelschap van den Circusschouwburg, de bekende ope rotte „De klokken van het kasteel Corne ville". De heide voorstellingen, die zijn ge geven op Zaterdag- en Zondagavond hebben bewezen, dat de oude, bekende operettes nog een groote bekoring voor het publiek lieb!»en. Beide avonden was het gebouw op alle rangen uitverkocht. Het is te begrijpen. De vele lieflijke, melodieuse gedeelten, ook en vooral in deze operette, moeten bekoren, te meer. waar uitstekende artisten aan de uitvoering samenwerken op een wijze, die men maar zelden hij'zulke opvoeringen aantreft. De heer Frans van Bienen, met een voor dezen zang zich uitstekend leonend fraai geluid, weet in de duo's met Fietjo Davids door zelfbeheersching een schoon ensemble te geven, terwijl haar frissche, met veel uit drukking gegeven zang zich aan zijn stem tot een genotvol geheel paart. Ook de heer Jean Janssens is een uitstekend tenor, die van zijn helder geluid en groote opgewekt heid het geheele spel door de bewijzen geeft. Corry Pinksen, wier dartel en pikant spel de harten der ciicusbezoekers reeds lang heeft gewonnen, heeft zich ook in deze vertooningen als Serpolette die voor keur waardig getoond.-Een opgewekte, zui- vpre zang gaf zij bij Verzorgd en guitig spel en haar charges sloegen bij het pu bliek in. Ook Jetje Hulsman hebben wij met genoegen gehoord en gezien. De heer Irnmcis als Gaspard, gaf vooral in het 3e bedrijf bewonderenswaardig spel te zier; en had dan ook, evenals de reeds genoemde artisten, bij' open doek de warme waardeering van het publiek in ontvangst te nemen. Do overige personen voldeden mede zeer goed, evenals bet koor, dat zich op zeer bevredigende wijze van zijn laak kweet. Een niet onbelangrijk deel van het suc ces is zeer zeker te danken aan den be kwamen leider Anton Peers, die zoowel de artisten op het tooneel als daarvoor, met zijn sobere beWeging geheel in de hand bleek te hebben. Het orkest, dat onder zijn Ipiding staat, heeft zeer verdienstelijk spel gegeven en het publiek heeft ondubbel zinnige blijken gegeven, dat het dit spel waardeerde. Ten slotte willen wij nog mededeeien, dat het tooneeldecor, zoowel als de costu mes, enz., enz., goed verzorgd waren, zoo dat alles te samen een opvoering vormde, die de belangstelling van allen verdient. Vereeniging Dienstweigering De Hooge Raad verwierp heden het niet door cassatiemiddelen gesteunde beroep in cassatie, van C. J. van B. en J. W. M„ te 's-Gravenhage, tegen liet arrest van hot gerechthof aldaar, waarbij zij, met ande ren, wegens het als oprichters en bestuur ders van de Vereeniging „Dienstweigering" deel nemen aan een bij de wet verboden vereeniging en wegens opruiing zijn ver oordeeld tot f 75 boete of tien dagen hech tenis, nadat zij deswege in eerstén aanleg door de Baagsche Rechtbank waren ver oordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Vrijgesproken. De Hooge Raad deed heden uitspraakj ïin de zaak! van A. L. Hi exploitant vanj een bioscoop-theater aan de Oude Gracht/ Weerdzijde, te Utrecht, door den Kan j tonrechter en de Rechtbank' te Utrecht} Veroordeeld wegens overtreding van de verordening op de LichtheeIdenvoorstolia gen te Utrecht j Op grond dat do genoemde verordening Verbindende kracht mist, omdat de uit-) voering daarvan is opgedragen aan Bj en <VV_, in plaats Van aan, den Burget meester, was door het Openbaar Minis-" terie geconcludeerd tot „vernietiging van) bestreden vonnissen en ontslag van rechlsJ vervolging van de requirant. De Hooge Raad besliste dienqvereen'-) kornis tig. De zaakSchroder. In de heden gehouden zitting van den Hoogcn Raad heeft de Advocaat-Generaal Mr. Ledeboer conclusie genomen in zake de cassatieberoepen van den procureur-ge neraal bij het Gerechtshof te Amsterdam tegen de arresten van dat Hof, waarbij J. C. Schroder, hoofdredacteur van het dagblad „De Telegraaf" te Amsterdam, lo. is vrijgesproken van het opzettelijk een; handeling verrichten, waardoor de onzijdig heid van den Slaat in gevaar werd ge- bracht, door het doen opnemen dn genoemd blad van het etuk betreffende "„de schur ken van Europa"; en 2o. van alle rechtsr vervolging is ontslagen met betrekking tot het liem ten laste gelegde, doen opnemen, in „De Telegraaf" van het stuk „Pers-Ca marilla", waardoor eveneens de veiligheid van den Staat in gevaar zo.u zijn gebracht. Wat de eerstgenoemde zaak betreft, be toogde advocaat generaal, dat de uitlegging door het Hof aan art. 4.00 Strafwetboek gegeven, niet d© juiste is. i Op grond hiervan concludeerde advocaat- generaal voornoemd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing der zaak naar een aangrenzend Gerechtshof, ten einde het bestaande beroep te worden be recht en afgedaan, i i 1 In de tweede zaak' achtte de adv. genet raai de b©3lissiugrv«n het Holf juist. Uitspraak 6 November. I Rijwieldiefstal. De rechtbank te 's-Gravenhage veroor deelde helm F. W„ kleermaker te Schie dam', wegens rjjwielvcrduistering te Hof van Delft, voorwaardelijk tot 1 maand ge- rangenisrtnif met een proeftijd van 3 jaren en tot Vergoeding van .een bedrag ad f22.50 aan den benadeelde, binnen den tijd Van. 6 maanden. Sport. Voetbal. N. VL B. Uitslagen van gisteren in de westelijke afdeeling gespeelde wedstrijden le klasse. Den Haag: QuickHercules 2—2 Utrecht: U.V.V.Sparta 42 Dordrecht: D.F.C.—H.BS. 4—2 HaarlemHaarlemV.O.C. 05 Den Haag: H.Y.V.—Blauw-Wit 4—0 2o klasse. B. Leiden: Ajax L.R.F.C. 02 GoudaOlympiaV.PLA'. "4—3 Delft: ConcordiaS.V.V. 52 .2e klasse. C. Schiedam: HermesD.H.C. 91 GorkumUnitasB.V.S. 1T Rotterdam :NeptunusDordrecht 01' 3e klasse. A'. Dordrecht: 0, D. S.Lycurgus 00 Delft: D.V.C.R.S. G.V. 1—2 Rotterdam: U.D.I.Leonidas 01 3e klasse. B. Rotterdam: ExcelsiorA.D.O. 33 Vlaardingen: V.F.C.Transvalia 20 Rotterdam: C.V.Y.Gouda 82 Reserve tweede Elusse. 'A'. Delft: D.H.C. II—Excelsior H 1—0 Vlaarding3n: Fortuna IID.V„Y. II 1—0 Reserve tweede klasse. Bt R'dam: V.O.C. Ill—R.F.C. III 0—7 R'dam: Sparta IIIFeijenoord II 2—0 R'dam: Leonidas IIHermes II 22 R'dam: D.V.S. II—freptunus II 3-1' Rott. Voetbalbond. De uitslagen van de gisteren gespeelde wedstrijden zijn le klas. i i De TransvaliaanHet Westen. V.O.C. IV—G.G.C. II 4-2 S.V.V. IIISteeds Hooger 12 Satumus—C.V.V. II 3—1 Trans.valia IIGeel-Zwart 0—6 R.S. en G.V. II—V.IJ.W. 0-6 Pro PatriaFeyenoord III 2—1 2e klas. D.H.S.—S.I.O.D. 1—1' Steeds VolhardenFortuna III 5—1 R.D.M.Rood-Groen 1 3—0 Sparta IVLycurgus II 1 12 Leonidas III—D.V.S. III 1—1 Geel-Zwart IIFeijenoord IV, 52. Zwart-Wit—V.O.C. V 6—0 Xerxes IIINieuw Maas 03 3e klas. ZwaluwenV.F.C. II 02f Steeds Hooger IIID.V.S. 'IV 11 4^ foists f i ITet Oosten IINcptunus IV 11—0 Fortuna IVNieuw Maas II 01 R.D.M. III—G.G.C. III 1—9 Her mesD. H L'. Hermes' debuut in de tweede klasse van den Necl. Voetbalbond is in alle opzich ten een succes geweest. Een overwinning J van 91 op een serieus tegenstönder is er een, die wat voor dc toekomst belooft! Het was een aardige wedstrijd, die door de vele «toeschouwers hun aantal zal niet ver beneden de duizend zijn geweest met belangstelling werd gevolgd, al was er niet veel spanning wegens het be sliste overwicht, dat Hermes reedsi spoe dig p.a den aftrapt toonde. Dp1 Dplyenani^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2