een Keukenmeisje. flink Halfwas 100 Hectoliter Aardappelen. lat van Katwijk Wed. J. KOOUHAI, Stoombootdienst G. De Lelie m «nsVorsteiiDnis Noord-Afflerikaansclie Hyptlifielrliaiifc pCt. PimiUEVEI KLEINE ADVERTED™ Casino Variété. DE MARSKRAMER, Electromonteurs Hulpmonteurs en Leerlingen Fundeeringgias, Rotterdam—Schiedam. «a. m. A. TISMAN, IipsJiteiF. Goede Boeken-Serie. NAP DE LA MAR's Operette Gezelschap. BIMENLAND. Dekking Tan de buitengewone uitgaven der gemeente. B. en W. ran Den Haag hebben de af- deelmg financiën, van de gemeente-secreta rie opdracht gegeven tot samenstelling van een overzicht van dè wijze waarop in deze gemeente in den loop der jaren jde buitengewone gemeente uitgaven zijn ge dekt, en daarin op te nemen een opgave van de verdeeling van de op 31 December 1914 bestaande geconsolideerde leenings- schulden der gemeente over verschillende rubrieken, welke opgave wordt toegezegd in de Memorie van Toelichting bij de Ge- meentebegrooting voor 1917, B. en W. hebben thans dit „geschied kundig overzicht van de wijze van dekking der buitengewone uitgaven voor de ge meente 's Gravenhage" "(een boekje 80 blad zijden tellendeden raad ter kennisneming aangeboden. Blijkens de inhoudsopgave wordt daarin in de eerste plaats behandeld, waarvoor in den hoop der jaren geleend werd. In de tweede plaats wordt een overzicht gegeven van de constructie der leeningen, waarbij verschillende punten werden behan deld, en wel hoofdzakelijk de wijze van af lossing. 1 En ten slotte volgt een specificatie van" de op 31 December 1914 bestaande gecon solideerde leeningssohuld der gemeente ad f62.485.OO0.—. Bij retrospectieve beschouwing van de verschillende in den loop der jaren toe gepaste leeningssystemen zoo wordt op gemerkt valt in de eerste plaats de aan dacht op de verdeeling der lasten ter zake ,van rente en aflossing oVer de jaren ge durende welke de leening loopt. Waar bij alle systemen vrijwel onmid dellijk met aflossing wordt aangevangen, noemt ook nit den aard der zaak de jaar- jijksehe rentelast of. Bij het vóór 1894 ge volgde stelsel van annuiteitsleeningeawerd de vermindering der rente opgewogen door vermeerdering van aflossing,' zoodat de totale jaarlijksohe aflossing van rente en aflossing gelijk bleef. Bij de in het tijdvak van 1894 tot en 'met 1902 gesloten leeningen, waarbij de aflos singen in de eerste jaren zeer gering, daarentegen in de laatste jaren oneven redig hoog waren, werd in den regel de vermindering der rente, in de laatste ja ren zelfs zeer aanmerkelijk overtroffen door de groote verzwaring der aflossingen, zoo dat de lasten van rente en aflossing te zamen stegen. In tegenstelling met de beide genoemde systeemen, welke een jaarlijks gelijkblijken de, o.q. een stijgende last voor rente en aflossing tezamen tot gevolg hebben, heeft het nil 1892 tot 1914 gevolgde gysteem yan gelijkblijvende aflossing tot resultaat, dat de jaailriksche last voor rente en af lossing te zamen, telken jare vermindert, omdat de aflossing gelijk blijft en de rente tengevolge van aflossing daalt. Bij het systeem, vanaf 1914 gevolgd, neemt niet alleen de rente af, maar .vermin dert ook de aflossing. zitting hadden, is te mlaken, dat er Voort gang kwam ten aanzien van het onder wijs. Toen spr. in de commissie zitting! heeft genomen, heeft hij dit niet gedaan! ter wille van art 80, doch enkel voor. art 192, ten einde de kroon te zetten» op onzen strijd naar volksontwikkeling, waarvoor noochg was een compromis der verschillende partijen. We moeten aanvaarden de voorgestelde herziening Van art 192, de fmnnüeeks gelijkstelling; desnoods kunnen do punbonj 5 en 6 wijzigingen ondergaan, welke aan; de Imkerzijde meerdere bevrediging geven) De vrapg, luidende- „Is naar uw oor deel de financieels gelijkstelling yan bij zonder met openbaar onderwijs thans to aanvaarden (art. 192, lid 6)?" werd. daar-t op door de vergadering toestemmend bo-f antwoord met 84 vóór en 11 tegen. De andere vr(aag„Meent gij dat, in, veiband met voorgaande uitspraken, de partij zich in beginsel voor hot GrondJ wetsartikel kan verklaren?" werd even eens bevestigdend beantwoord, met 77i sf-emmen vóór en 18 tegen. Dje voorzitter zeide daarop, dat, nu de) vergadering zoo'n belangrijk besluit geno men heeft, een ieder meer dan ooit bei treurt, dat we niet voor ons zien denj geestelijken Vader van de bevrediging. Spr, meende deze herinnering ojin dr. Bo-s niet achterwege te mogen laten. De heelt Ketelaar beeft voor diens beginselen ech ter gestreden. Hij noemde diens verdodi- ding van de herziening magistraal en wenschte hem van h,arte geluk mot he< behaalde resultaat (luid applaus, dat over gaat ïn een hulde aan den hear Ketelaar/ waarbij alle aanwezigen opstonden Medegedeeld werd nog, dat tot lid in het hoofdbestuur (Vac. dr. Bos) gekozen,' was do heer rar. J. H. Thiel- De Gfondwetsherïlenlng, Gisteren heeft te Utrecht die Vrijz. Bern. Bjond,* onder, leiding van prof. dr. Bh j Kalms tam me de voortgezette algemoenef Vergadering gehouden, waarin als eerste spr, optrad de heer A. ïl L'. Taubel, gep. Kol. van het Indische leger, dia eenj inleiding tover de Indische Commissie uifi den Vrijzinnig-Democratisclien Bond hielde Spr. kwam tot de Volgende conclusies A. De ontwikkeling dier geheel© kblonij oio bevolking worde met alle beschikbare i middelen krachtig bevorderd. Met dit dool' .verschafte d© regeeaóng de galegchheidj om de 'kinderein overeenkomstig aanleg en; geschiktheid yoor hun levenstaak te be kwamen. i t B. (Voldoejnde taain dién elsjcih vlam, zelfj bestuur in de kolotaiate paragraaf v|an denj Vrijz. Dom. Bond. gesteld, breide die; wef-j gever het medezeggenschap Vajn de ingej zet enen- geleidelijk' uit. i C. D© medewerking Van. de ingteaete{ ten .Voor de wieerb aaTnxalding Van Ned.' O,ost-Indië worde zoo spoedig mogelijk) Iveb' kregen iem geleidelijk uitgebreid. L Luiden, inval oogstte de inleiding. De vergadering sloot zich hierbij aan,| Mevr. ,Van 0verreld.PSea.Td biotrourde het, dat in do Indische commissie oojkl geen) yrouwen zitting hebben. i De Voorzitter antwoordde hierop, dati mevr. Kooy-van Zeggelen en mevr. Van] Deventer naar aanleiding yan een desbe-i treffend yierzoiek, verklaard hebben, voorj loopig niet in die commissi e zitting te kun j nen nemen. Het zal spr. echter buitenge») woon aangenaam zijn. indien andere vrou-' Wen daartoe wiel bereid gevonden war den i f Spr. deelde nog mede, dat Vertegen'woor-: idigd waren 48 afdeelingen en. het hoof dj Bestuur, aangezien het hier ©en technische) Kwestie betreft, iwjaarvoor oen pohtiekkj partij minder geschikt is, gemeend heeft' niet te kunnen voldoen, aan het vegzookj yan den. heer' Dartels om) een commissie uit de partij te benoemen voor het iOnt-1 werpen Van. leen goede distributieregelingt. B<e heer Th. M. Ketelaar, lid yan def Tweed© Katoer, hield daarna een. inlei ding oyer de onderwijsherrediging. i Alle yrijzinnig-demiocratiscbe Kamerleden) waren, aantvezig. 1 De inleider eindigde zijn betoog met het verzoek, dat dei vergadering zat mede gaan met de voorgestelde Jier-j zïiening v,an lart 192, als zijnde in ben belang Van de geheel© volksontwikkeling; Üe herziening strekt wiel in het belang) yan het bijzonder, doch opjk) yan het openbajar onderwijs. Het doel Van de 'twjeej tnanhen .uit dp pjaröj, die in de pojinjmissie! Nederland en de oorlog. Uitwisseling van krijgsgevangenen. 1 Prompt op den aangegeven tijd, te G uuti -22 minuten gistermorgen, stoomde de Duit- sche ambulancetrein met de uitgewisselde! Euitscbo krijgsgevangenen, die door het Roode Ivruisschip „St. Denis" te Hoek} Van Holland aangebracht zijn, het station, Dl P. te Rotterdam binnen en vertrok) te 6 uur 50 minuten naar Akten. 1 ,0!nder deze krijgsgevangenen waren 03i zwaar gewonden, onder wie twee officio ren, zijnde do eerste uitge wisselden van) den Sommesiag. Er waren vier blinden) en een paar geesteshTanken onder. Bm en- dien waren bij dit transport gevoegd 19 niet gewond© officieren en andere ledenj van den geneeskimdigen dienst, die ld Donington Hall en te Holiport geïnterneerd] zijn geweest. Sommigen zijn in ZuidVest- Afrika gevangen genomen 1 De Egberdiïia. 1 Uit Malmö 'wordt gemold: Do Nc- defi}l|anidscho, sc)h{oieneir „Egjberffina" van Gro- ninlgen, zonder loods zoitenU Vané AmstoV dam naar Hernosaiud, is voor Falsterbö in het oude Duitsciho mijnVeld op een mijn ge- loepen. De bemanning is bij Falsterbö aan wal gezet De „Egberdina" was in 1913 gebouwd en behoorde aan G. A. Spliethoff te Rotterdam!. Vischvervoer n,'a,ar Eng]eland/ Te LTmuiden is gisterjavo-rd een Engel-t scho stoomtreiler dangekorntón, vpor haf) direct viscvervoer van IJmuiden naar En geland. 0 emengd Nieuws, De haven van Rotterdam. 't Is die tafgelfo-open wmkl iets drukka) in jdto haven geweest dan de VorigeeU kwamen tot gistermorgen 66 schepen bin nen tegen 58 de vloorafgegan© wéék. Hier van wanen er 36 Niederlandsdhe, 10 En-! gielsohe, 8 Ntoorscb©, 6 ZVveedscho, 2 Deen-! sche, 2 Amerikaansche, 1 Belgisch en 1) Grieksch. 15 schepen waren geladen met graan/ 13 met klplen, 11 mlet hout, 1 met ertö,t 2 Voeren in ballast en 23 met stuk'goé) dieren. I Er zijn de afgeloopen week' slechts 511 schepen .vterfcroKken, tegen 61 do vooraf gegane weekt i 30 Nederlandschle schepen vjoieren iiit, 7 Hoor sche, 5 Engelsche, 4 ZweecUche, 3, Belgische, 1 Dieensch en 1 Amerikaansch.1 33 schepen Verlieten de haven in bal last en 18 schepen hadden stukgoederen! aan boord. (N. R. Ct") Uit den zeeoorlog. Aan het Scheveningsche strand spoelen tengevolge van den sterken Z.W.-wind ge durende de laatste dagen een menigte ijze ren drijvers en glazen bollen aan, welke bevestigd zijn aan de uiteinden der vang netten. "Aan het Wassenaarscheslag spoel de een Engelsche mijn aan en een] eind verder bij strandpaal 89 een lijk, vermoede lijk van een Vlieger. Op het lijk werden Duitsohe papieren en Djntsch geld gevon- den. i i i i 1 i _j Dure olie. ]We hebben er melding Van gemaakt, dat de arbeiders] van de Centrale Werk plaats der II. IJ. S. Mi, te Haarlem, ont slagen waren, omdat een hunner, mét toe- stemrping van den ander, een flesckjo machineolie mee naar huis' had genomen, doch dat het scheidsgerecht deze straf te zwaar yindend, dien had Veranderd, jn een schorsing met behoud van loon, ,'tgeen voor elk der arbeiders' neerkwam op f 100. De directie yan de Centrale Werkplaats; wilde de eenmaal ontslagenen echter niet5 meer in dienst nemen, waoroml bet scheids- j gerecht wederom, bij-mjikwam eix de sföha- devergoeding voor de werklieden, wegens verlies hunner betrekking op f1050 en f1400 bepaalde. r Inb'aken. Te Rijswijk is eeu belangrijke inbraak fepleegd op do buitenplaats van den heer .abouchère, aan den Vredenburgweg. On der meer is A hettafelzilver ontvreemd. Aangezien de familie afwezig is en de villa dus tijdelijk onbewoond is, valt er op 't oogenblik .nog niet bij benadering te zeggen wat er nog meer is weggeplunderd. Voor zoover uit verschillende omstan digheden valt af te leiden moeten minstens twee personen de inbraak hebben gepleegd Van boven tot onder, in alle kaniers, zijn kasten, enz., opengebroken en is alles over hoop gehaald 't Is eenvoudig een ruïne. Blijkbaar zijn. do kwekers aan de ach terzijde van de villa door de keuken bin nen gedrongen. De inbraak werd gisteren ontdekt door de vrouw van den chaufeux van do heer L'., toen zij de vogels kwam voeren. Zij bemerkte nl. dat een deur was ingetrapt en binnengaande zag zij hoe er huis was gehouden. Door de Rijswijksche politie werd. aan stonds een onderzoek ingesteld. Reeds zipi twee verdachten aangehouden, die men in de nabijheid van do buitenplaats heeft gezien. Zij waren in gezelschap van nog twee personen, maar deze wisten te ont vluchten i In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben meer beduidende inbraken .plaats gehad, n.l. in twee villa's, één aan den VVagenaarweg en één aan hét Stadhouders plein, te 's-Gravenhoge. De bewoner-s zijn uitstedig. Ontvreemd zijn zilveren en an dere voorworpen. In een der villa's werden inbrekers werktuigen gevonden. De stroom houdt aan. Zaterdag kwamen te Maastricht negen uit Duitsöhland ontsnapte Russische krijgs gevangenen aan. 1 Eerk en SeftooL NED. HERV, KERK. Bedankt voor het beroep te Hooge- loon (tooz.) de heer Joh. v, d. Spek, cand. te Schoonhoven; te Riltegom (toèz) ds. N. A, B-echt te Arnhem. Bedankt voor het beroep (toez) td Woudsend ds. J. Hoekstra te Burum. t GEREF. KERK. Beroepen te- Opheusden ds. II. Kij vïett te Veenendoal. D00PSGEZ. KERK. Aangenomen liet beroep te St. An- naparochi© .ds. ,W. Toe-valer to Warns) Handel en Bedrijf. HET WESTRAND, 6 Oct Veilingen der veroemging „Weslland". De prijzen waren: peen 3.50f4.75 per 100 bos; postelein 2435 ct. per ben; dubbele booinen f3f4.25 per 15 kilo-, uien f2.20 f2.75 per zal,; stoofperen f3.60f5.2_0, stoofappelen f8 60fö.70 per kin; spruit- kool £1.90f4.25, peen fl.45fl.65, kro ten f0.70fi.30, alios per zak; tafelperen 435 ct, taPeilappeten 428 dt. per stuk; komkommers "Ie soort f 6f 10.30, dito 2e soort f2--f5 per 100; perziken le soort 1224 ct, dito 2o soort 610 ct, meloenen le soort 3085 ct, dito- 2e soortlO25 ct, alles per stuk; bloemkool le soort 8 14, dito Set soort 26, roode kool-f3 f6.80, .witte kool f6f !).?0, savoye kool f 3—f 12, Ales per 100; kasdruiven lc soort 4070 ct, witte druiven 3058 dt, toma ten 2739 ct, Ales per kilo; snijboonen! tS31(7(120, princCpfeenboönö/i f 1—f 1.40 per 1000 stuks,. Hoogwater te Schiedam. i Oct. 9 v,m. 2.08 n.m. 2.38 >10 2 50 3.20 >11 3 33 -4.00 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 7 Oct KEULEN, llu v m. 2.64 Gew 0.26 M KOBLENZ, 6m v.m. 2 84 Gew 0.32 M TRIER, 9u. 1.62 Gew 0.20 M DUISBURG, 8u.'smorg. 1.17 Gew. 0.03 M L0B1TH, 11 u. 's morg. 11,05 Gew. 0.00 M Zon en Haan. Zonsopg. Oct. 10 618v.m. ond.g. 5.14 n m. >1: 6.20 5,12 11 "Oct. V. M, 19 Oct. Li R AHTERTENTIEN. Mevrouw KNOOPS, Lan{>. Haven 9®, Alhier, zoekt tegen 1 of 14 November a.s. HOOG LOON. 11314 6 In ©en VLRESCHHOUWERLT m SPEK SLAGERIJ wCïdt gevraagd- oen /Lm tel mteldfen bij5 CORN. KOOL, Lange Nieuwstraat 101, SchietdajnL - 11337 8 bekwadë gevraagd bij hetEleetro-TechnisehBureau >Zwart",PieterBothstraat 57; Den Haag. BURGEMEESTER en WETHOUDERS, Van Schiedam; 1 'geven kennis, dat bij de op 5 October jl. plaats gehad hebbende f UITLOTING van obligaties, ieder groot f 1000.Van de eerste serie, ad f L500.Ü00,der 3 pCt. geldleening, Anno 1895, ten laste dier ge meente, .groot f3.000.000, ter aflossing zijn aangeweisen, de obligaties: 315, 390, 412, 419, 436, 501, 853, 999, 1068, 1118, 1234, 1263 cm, 1389, welke allen 31 December a.s. aflosbaar, betaalbaar zijn gesteld ten kantore van' den GEMEENTE-ONTVANGER, Asmede bij do KASVEREENIGING te Amsterdam en bij do hoeren OPPENUEIM VAN TILL' to 's-Graveiahage. Schiedam, 7 October 1916. 1 Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, 11338 V, SICKENGA. REGENTEN vtoa het WEESHUIS der IIERV0 RMD E N Ahier, zijn voo-rnem'ens op DINSDAG 24 OCTOBER as., onder dc Lidmaten dier gezindte aan te besteden de loverijug yan i De Voorwaarden yan aanbesteding liggen, met uitzondering yan den Zondag, dagelijks lussohem 'svoorin. 9 en 'saam 6 uur in dat Gesticht tor lezing. InschnjvingshiljeLten, met proef van do tor levering aangeboden Aardappeleai, vóór 's morgens 11 ,uur van den dag der aanbe steding aan (het Gesticht to bezorgen. 1 Regenten voornoemd, L M. VAN DER SCHALK, Voorzitter. H. M. ,0. POORTMAN, Secretaris. Schiedam, 9 October 1916. 11336 22 i Spiegel- en Vensterglas. afdoend middel tegen natte muren. 10013 10 Vraagt prijs. Broersveld 78. Tel. Int. 239. neemt aan: Kotterinidie ijjk C. 1237 tO Van ROTTERDAM 12 uur t. m.' 41/g uur n, mi doederenverroer naar Binmeu- en Buitenland. 10536 12 J. F. DUPOfêT. üMLarlct Telefoon 152. Verschenen en vperlianden: CAR. ATWATER MASON. Uit het Amerikaamsch! vertaald door H. S. S. KUYpER 496 Bladz. Prijs sierlijk gebonden f 125. Een dor beste Historische Romans uit hot leVön van een der edelste Vorstinne^ uit hot Huis van Oranje. 11339 30 TE LEEUWARDEN. tegen den koers Vanv 101 pCt. Verkrijgbaar ten Kantore der Bank en bij alle Commissionairs in Effecten. - 1133S 42 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 40 regels) bjj vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. Mevr. BACKER, St. Liduina- straat 66, vraagt een net Kindermeisje. Bazar in „Liefde en Vrede", Tuin- laan 52. Woensdag 11 Oct., 7% uur, entrée 5 Ct. Donderdag 12 Oct. van 2—10 uur entrée na 6 uur 2% Ct., 's middags vrij. Namens het Bestuur: Mevr, KRUIJER. Ter Drukkerij van de Firma H. A. M. ROELANTS, Lange Haven, kunnen flinke Jongens gcplaatBt worden. Een Meisje gevraagd voor halve dagen, des Vrijdags den gcheelen dag. Te bevragen Oversebiesche- straat 106 beneden. Kostganger. Net persoon vraagt zoo spoe dig mogelijk Kost en Inwoning bij netto burgermenschen. Brieven onder letter D aan hot Bureau van dit blad. Een Juffrouw, h. b. b. h. h., vraagt terstond een Zit-Slaapkamer met volledig Pension, omtrek Liduinastraat. Brieven onder letter E aan het Bureau van dit blad. W inkelj uffron w. Gevraagd tegen flink salaris een flinke Verkoopster in het manufactuurvak. Brieven onder letter B aan het Bureau van dit blad. Te Huur: Winkelhuis aan de Gasstraat 28, geschikt voor woonhuis. Adres Nieuwstraat 24. Dansen. Dames en Heeren, die elegant, vlug en tegen zeer billijko voor waarden Dansen wensehen te leeren, vragen inlichtingen aan bet lokaal nDiligentia", Koter- straat 49. Aanmelding iedere Maandag-, Dinsdag- en Woens dagavond, vin 8—9 uur, aan bovengenoemde zaal. Aanbev., Joh. Kkommenhoek FRANSOS, ENGELSCH, DÜ1TSCH, In clubjesf 2.— per irfaand. In klasjesf.1.20 Inschrijving dagelijks. Rotierd. Bsrlitzsciiooi, (Dir. W. E. BffiKETT). Mauritsweg 31, Rotterdam. Ter overname aangeboden een Zaak in boter, kaas en eieren, Geldersche waren, kruideniers- en grutters waren, enz. Te bevragen aan het Bureau van dit blad. 11335 ,12 - (DirectieSOESMAN), do<»K.9xar«:BK<. llOTfËRDKH. TELEF. 8400. Heden en volgende avonden: Succes-Operette in 1 "Voorspel en 2 Bedrjjvon. Aanvang precies S uur, 1202 36 f —f f t i i door i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4