Dinsdag 10 October 1916 69"° Jaargang DE ZEEVALK Tan het Zuidelijke front. Tan het Koemeensche front. Tan het Balkanfront. De duikboot- en inijnenoorlog. Tan het Oostelijke front. Kennisgeving. BUITENLAND Tam het Westelijke front. Krijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 «cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine ndvertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Ejurea.ii te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon "o. 103. Deze courant verschijnt d age 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en. Feestdagen. Krijs perkwartaalVoor Schiedam en Ylaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Krijs per week: Voor Schiedam en Vlaardihgen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor bet eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek" Korte Haven)." jons een hoogte aan derm Panter-pas. Een.' aanval van den vijand werd afgeslagen. Front-Leopold Van Beieren: Op de stellingen tusschen Swinioechy en Kisielin werden gisteren-door de Russen opnieuw krachtige aanvallen gedaan. Aan weerszijden van Zatoerlsy Werden, zij drie ii vier maal herhaald. Al ia aanvallen mis lukten. De vijand leed zware verliezen. Russisch lege-rber ioh't- In de richting WJadirair Wolynsk, in de streek van Zaloertsy, Sjehvof en Boebnof, duren de verwoede gevechten voort. Op eenige plaatsen braken de Russische troe pen door de vijandelijke linies en versterk ten daarna de Veroverde stellingen. Ten oosten van BrzezeCny ging de vijand tot den aanval over in de streek ten zuiden van Sjebalïn, hij werd echter door het vuur der Russen en na een. verwoed bajonetge vecht afgeslagen. De Russen namen hier een vo-orgeschoven Oostenrijüsche loop graaf. 1 Oostenrijksch legerbericjit. In het zuidelijk gedeelte Van het kust- front duurde de vijandelijke artillerie- en mijnwerpersacüe voort. Italiuansche infanterie, die aan het Karstplaleau ten zuiden van Nova Vos en in den sector Görz' tot 'den aanval wilde overgaan, werd door spervuur afgeslagen. In den sector Gardinal Coldose hebben urenlange verbitterde gevechten van man tegen man plaats gehad. De vijanden, ver scheiden bataljons sterk, werden totaal afgeslagen. De 0. R. troepen bleven in het bezlit van alle hoogte-stellingen. Italiaansch ltegerberidlit. Op het geheelc operatie-tooneel gr-note activiteit der vijandelijke artillerie. Deze treedt bijzonder krachtig op op het 'Asia- go-platéau en aan het Kaïintbischie front van de Boven-But ol tot aan de Rosteb- bano, in de Görz-zöne en op het Karst- platoau. 'Aanvallen en tegenaanvallen, voorafge gaan en gepaard gaande met buitengewoon hevige beschietingen Volgen elkander op in de bergachtige streek tusschen "Avisio en Vanoi Cimon. In den avond van 7 Oct. deed de vijand een aanval qp de Italiaattsühe stellingen op de Gardinal en de Rusa til la. Rij' werd overal afgeslagen. Gedurende den nacht deed hij wederom een zeer lieivigen aanval op hoogte 2456. Rij noodzaakte den Ita- liaaosohen rechtervleugel voor korten tijd terug te trekken. Nadat echter in den och- tend van 8 Oct. versterkingen waren aan gekomen werd de vijand teruggewoapen in de ravijnen van de Bus a Alia. Hijf leed daarbij zware vérliezen. Duitsch legorliericiit. In Oost Zevenburgen werd olnze opmaxsch voortgezet. Do Roemeniërs werden in doti slag bij Kroonstad t Vegslagen. Te vergeefs grepen, hunne uil het noorden oprukkende Versterkmgon in den slag ten N-.0, vani Kroonstad!, in.. Tn-rc^var (Törzburg) werd gefnpmlen. De tegenstander wijkt op de geheele Knie. Legergroep-v. Mackemzen. Duit- fiche troepen, ondersteund door Oosten rijksch-Hongaarscihe monitors, namen, door een coup de main, oezü van het D an au eiland, ten N.W. van Svistow, waarbij 2 or ficieren. 150 man gevangen, genomen en C kanonnen buitgemaakt werden- Oostenrijksch legorborich t- De troepen der bondgenoolen hebben gis leien den vijand bij Tórczvar (Torzburgt teruggeslagen en Brasso m veibitfeivbt straatgcWachtdn van vijanden gezuiverd. Uit Haronnszok toegesnelde versterkingen Voor den vijand wenden ten zuidoosten van' FoldVar (Maraenburgj tot slaan gebracht en vierslagen. De Roemenen ontruimen: ovteral het slagveld. Aan de in het Hargitta- en Görgenay-ge bergto binnendringende leger vani generaal V. Arz1, biedt de vijand hier en daar tegen stand. Russisch Itegorberidh"! In de Do-broedsja versterkten Russische troepen gisteren (Zondag) hun pas verover de stellingen. i Duitsch legerbericlKt Westelijk van den spoorweg Monastir Floirima Werden vijandelijke aanvallen af geslagen'. 'Oostelijk van. den spoorweg slaagde de tegenstander fcr in, op don hn keroetvjer Van de Tsjerna v,oet te vatten. Transportschip getorpedeerd. Naap uit Parijs wordt gemeld is d-1 Fransche pakatbo-ol „Gallia" (groot 14.966 ton) die ongeveer 2000 Fransche en Ser vische soldaten vervoerde, Op 4 dezer in de -Middellands-elie Zee door een duikboot in den grond geboord. Het aantal geredde! manschappen «bedraagt tot dusver 13G2) Re „GoUiaV was «tijdens den oorlOgj door ihet Fransche gouvernement imgerichlj als ibulpkruiser en gebezigd voor hol ver voer |Van troepen. De torpedo bracht eon ontploffing jn de munitie teweeg en ver nielde onmiddellijk! de inrichting voor draad loo ze (telegrafie, waardoor hot schip afgestoten was van de buitenwereld. Den! volgenden dag werden vlotten en hooien met schipbreukelingen opgemerkt dooréén Fransehen kruiser, die terstond patrouil levaartuigen naar het terrein ontbood. Do reddingsboeien bereikten de Zuidkust van! Sardinië, I iAöil de Amerikaan sch© kust. De Duitsche- duikboot „U 53", is van haar Vertrek' uit Newport op het oor logspad gegaan en heeft Zondag volgens een Reuterbericht, daarin bijgestaan door twee andere duikboaten niet mindicil dan negen sehepefa laan de Amerikaan! scire kust, ep weg naar Europa oü van daar komend, in den grond goboord. I De bemanning «en passagiers van. deze stoomschepen zijn naar «een Reuter- gonnen vernielden Fransche loopgraven) v-an groote uitgebreidheid. Ten oosten van de Maas nam het wej derzijdsch -vuur van tijd tot tijd in het vigheid to-e. De -uiterste inspanning wordt ook' vart onze -vliegers verliangd voor het waart nemen der artillerie; bij de vliegtochten hiervoor werden buitengewone diensten) bewezen. De zware taak van den waarna- rningsvlieger (is slechts te ven-uilen als) de gevachtsvliogers den vijand verwijderd) bonden. Rij de hiervoor noodige, nognooiij bereikte laanlallen vluchten waren vele)" voor (pns met succes bakroond. Wij ver-/ leren au September 20 vliegtuigen in lucht) gevochten, «een vliegtuig wordt vermist) De (verliezen der Fransehen, en Engel j sch en /bedragen in luchtgevechten 97. doon afweergeschut j25, en door onvrijwillige) 'landing 7, in het geheel 129. De verliezen1 zijn gelijk verdeeld over ons en over) het vijandelijk! gebied. 1 Friacsch legeTbericht Gedurende den nacht was de toestand) aan het Fransche front aan de Sommej kalm. |Ten Noorden der rivier wederzijdj sèh'o beschieting, ten Zuiden der streep van Royfe beschoten de Duitsehers zeer h'evig de Fransche stellingen. De Fran/ sche artillerie beantwoordde dit vuur.' 1 'Overigens niets vermeldenswaardigs. E jigelsch 1 eger beigie h fc. I !0p -verschillende punten Van het fronj ten noorden vtan de Ancre deden wij met succes gasaanvallen. De vijand anti woordde diaarop slechts zwakjes. Onze patrouilles konden de loopgraven binnen, dringen en gevangenen maken. In (de buurt van Neuville St. Vaasb en Loos voerden de Engelse hen verschil lende kleine aanvallen uit Blij al deze) gelegenheden drongen do Engelschen do loopgraven yan den vijand binnen, brach ten -hem verliezen toe, en maakten ge vangenen, Drie machinegeweerslelin.gen werden vernield en er Wterd beliangTijlk'e( fechade toegebracht aan de vijandelijke loopgraven. Duitsch logerhericht. FrontLeopold van Beieren: Tegen een deel van het onlangs aangeval len front ten W. van Lusk herhaalden de Russen gisteren (Zondag) hun aanval len. Zij hadden nergens succes en leden weder groote verliezen. Ook hier loden de vijanden een bloedige nederlaag. Ten Z.O. van Brzezany weiden Russische aanvallen afgeslagen. Front-aartshertog Karei: Inde Karpathen brachten vrij onze stellingen door verrassend vooruitrukken aan de Baba-Lu- dowa vooruit en verdedigden onze terrein winst in bloedige gevechten. Oostenrijksch legbrbeïlïcht Front-aartshertog Karei: In het Ludowa gebied veroverden Dnitscho ba tal- telegram meldt, allen gered, bchalv^ v-oor zoover bet dc bemanning van dj ..Kingston" -belreft. Inzake dit laatste ge val dient echter gemeld, dat thans tor pedojagers op weg zijn naar Blos-ton en! Newport, met overlevenden aan boord vani een schip, dat wellicht de Kings-toman" is, waaromtrent men geen tijding had. en. waarnaar torpedojagers zochten. Er staat geen schip. dof „Kingston" heet, in dd registers 'ingeschreven. De II 53, die Zaterdag uit Newport Was vererf leken, ontmoette Zondagochtend vroeg het Amerikaanse he s.s. „Kansas", 't welk nadat het zijn papieren had laten' on|Ier- zoeken 'mocht doorstoomeü Om zes uur ontmoette de duikboot de „Stratlidcne", (2790 ton) op weg naar Bordeaux), eu na-, dat de opvarenden m dc booten wanen ge gaan, Werd liet «schip getorpedeerd. ,0m kwart voor Iwaalf viel de West- point" (-3847 ton) aan do duikboot ten prooi. Hierop Volgde dc „Stephario'"', die om haUVijf 'smiddags, met passagiers. o.W. Amerikanen, aan boord, wend aangehouden!. Men neemt aan, dat liet schip Van tevoren was gewaarschuwd, dat het zou worden getorpedeend, want alle opvarenden zijn vei lig van boord afgekomen en later door een torpedojager opgepikt. Zondagavond laat Was de, „Stepbano" nog drijvende, maar liet schip luid zware averij. Het ss. dat als „Kingston" weid aange duid, Ward om zes uur 's avonds in den gro|nd geboord. Daarop Volgiet dc „Blom- m'eimlijk" (4S35 ton; en later de „Christian Ivnudsen" ("4224 ton). D© lijding van de duikboot -amivallen ver spreidde zicli and. In verscheiden liavous blo Ven tal van stoomschepen, die gereed waren oni uit Ie varen, binnen, terwijl aan Verscheiden andere schepen, die op zes waren, dra.i Bnozo Wmu>ch invingen weiden gericht. Deze poliepen haastten zich zoo spoadig mogelijk bmnen de ilriemijls zone de gebruikelijke scheepvaartroute en, namen tumvegein In «do Noiordzee. 1 Eèn Reuter-telegram meldt: 1 1 Het Noorsdie stoomschip „Pr tób an,'- is door ec-n Duitscheij onderzeeër getorpe deerd. De benuirining is gereiJ Ook hel Emgelsehc stoomschip „Sidonia" is oelionpodeatd. Naar Lloyds vermoedt, zou hot fingolsche stoomschip „J up iter"- (2124 ton) in den gropid zjjn gebood. Volgcgis Lloyd's is do trailer Magnus van Whitby tot zinben gebracht, De bouuuiiuiig Van 9 koppen is aan land geko-mien. Naai' .Wolff moldt, bedt een Duits-clip- duikboot In het ijdvak van 30 September lot 5* October, in lieL Kati.ial 7 vijandelijke koopvaarders, mei een «ezamenlijken in houd va,n 4131 ton, Lot zinken, .ge-bracht, voorts wtegqps hel vervoer van conlrobaifde -naar den Vijand 3 onzijdige stooinsclieppij tev.amen metende 2357 torn. Een an|dow1 duikb]0|Oi Ireefl op 4 OcLober duo En gel- se lie- sloomtreilars aajn de Oo-stkusl vgn Ejngc-land tot zinken! gebracht. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie- dam'; Gelet op do bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeen© kennis, dat op den 9-esn October 1916 aan Mej. C. M. A. L. NOLET en hare rechtverla-ijgicnden vergun nihg is verleend vooir het oprichtein van ©ene drogerij van lichfbeschadigiJ© en on- heschrulrgde go-aieyen in de mouterij Bui temihavauwiog 116, kadaster Sectie L., no. 154. Schiedam, 10 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, kt 11 HONNERLAGEi GRE.TE, De Secretarie v- LUIIC, L'-S. Duitsch lege- biericbt. Leger-Albr echt van ,Wurtcm- berg: Nabij de kust, ten Zuiden van Yperen ep op het front van de legergroep- prins Ruppreoht van Beieren in Artoisl heer.scht levendige vuur- en patroaiillep werkzaamheid. - Legjergroep-Rupprecht van Bei' eren: De g«e!weldige slag aan de So-mmcj duurt -voort. Nog meer dian gisteren dre7 ven onze vijanden hunne pogingen op, doch te ontzettend-er is Voor hen die zwa re, vernietigende nederlaag, die de in/ fan ter ie en de artillerie van het legen van Retow hun toebrachten. Niet de kleun ste Lo'opgraaf o-ver een front van 25 K.M.) ging Verloren. I Met bijzondere heftigheid stormden Franscben -en Engelschen, kort achter el kaar, zlond-er rekening te houden niet hum buitengewone verliezen, tusschen Gueude-' court en Bjouchavesnes. De troepen dier generaals -Ven iBiöhn en Vo-n Garnier sloe gen deze aanvallen geheel af. (Bij'Le Sars namen wij, bij het zuiveren van een door Engelschen bezette strook, 90 man gevangen en maakten wij 7 mitrail-l leurs buit. I D-e artilleriestrijd bereik'lo ook ten Noor den .van de Ancre en op ©nkleto plaat. sen ten Zuid-en' van de Soimrne,. aan heij do zijden van Vormandovillers, eaugroo te (hevigheid. Legergroepkroonprins: BleLangt rijke Duitsohe raijnontploffingei in de Arj Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch vau RAFAËL SABATINI, - fjv •wirviliunl^nrl T.-<-vrn>cxn yyP wrtrvl at? wvi*t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1