Woensdag 11 October 1916 DE ZEEVALK Rrijs dec Adverteatiën: Van 1-^6 regels fi. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zrj innemen. Adver tentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents'per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: V or Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenüen voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lahge Haven No. 141 (hoek" Korte Haven). Schim van der Loef!) zijn 2334 geldige stemmen uitgebracht (het aantel kiezers is 10 940) 1hervan verkreeg de heer P. J. de Kanter (U. L.j 2116 en de heer D. Wijnkoop (S D. P.) 418 stemmen. Zoodat gekozen is de heer de Kan ter In de gisteravond gehouden vergadering van de afdeehng Amsterdam III der S. L. A. P werd besloten den heer J. Oudi- goe=t bi] de komende Kamerverkiezingen candidaal te stelten Naar wordt vernomen, hebben zich de voorloop.g genoemde can didaten, onder we lnr P. J. Troelstra ten gunste van do candidate ur-Oudcgee- terngge trokken. Een benoeming. Toen ui het voorjaar van 1916 de aaid appelen zoo duur en zoo schaars wenden en de groenten (haast niet meer te krijgen] waren, achtte het dagblad ,.D© Telegraaf' het een gunstig oogenbhk, om een actie te verwekken ten gunste der En gekche blok kade politiek. Er vormde zich een commis sio, beslaande uit den heer II. Kolthek Jr., employé aan genoemd «lagblal, den beer Alb. do Jong, medewerker aan ile ..Vrije Socialist" en den heer F Domein Nieuwen- huis, die een protestbeweging togen de duurte zou beginnen. De hooi Kolthek vist naar hij zirff in een polemiek met zijn vroegeren kameraad Rijndors jnotedeeMei wel iemand, d ie daar wat geld voor dis ponibel had. De beweging werd ingezet met om vvt- gadcring in het Concertgebouw. Als leider diei bijeenkomst trad jle heer Alb. de Jong op, die zich jn zijn opeiunCtewoor»! al les te:? li al ve vleiend uitliet ,over de ievensninl'- delen politiek der regeering en in het bij zonder over het beleid van minister Posthuma al heel slecht te spreken, was. In „do Tribune" wordL nu omtrent dezen] heer medegedeeld De heer Alb. de Jonjg heelt van minister Posthuma een baantje gjc-kregra aan het dis- Lrlbutiehureau in zijn (onmiddellijke om geving. ,,IIel Volk" dat van. deze temoeniing^en- ms droeg, maar bet bust, mogelijk achtte, dal die Volkomen regelmatig heeft plaats cjehod, walde eerst eens afwachten wat de Jong's vrienden zouden zeggen Maar hu de „Tribune" haar bericht sluit met do woorden „commentaar overbodig" cn. daarmede, zonder bepaalde besdmldi- gmgen ml te sproken, toch don indruk tracht tie wekken, alsof het met dia Iwmociniog niet in orde is, nu moenenl wij geen reiden te hebben langer te zwijgen. En Wij vragen: ,Wat is er gebeurd piet den heer De Jong, die gisteren m ,J>Q Vrije Socialist" de aibeidcrs .opzette tót oproer en revolutie en vandaag zich mag verheu gen in do Jioiogo gunst van mlnjister Ros- thuma? v t Frontv. Maokensen: De toestand is onveranderd. 'Oostenrijksoh legerberioht Ten noordoosten van Vernalietitz sloegen de troepen aanvallen der, Roemenen* af. In het grensgebied ten zuiden van jHats- zeg werd de berg Negnilui op .den yijand veroverd. Het verslagen tweede Roemeense he leger, wordt het gebergte ingedreven. Het leger van generaal v, Arz is oen ge vocht aangegaan met de achterhoeden des vijands en thans op het punt de uitgangen in de Usik-vlakte en het Cypergyö-bekken te veroveren. Tan het Balkanfront. Duitsch legerbteridKt 'Aan het Macedonische front zette de vijand de aanvallen voort tegen de Bulgaar- sche troepen in de bocht van de Tsjema. (ten 0. van den spoorweg MonastirFio rina). Hij bereikte bij Skocivir kleine Voor- deelen. Overigens werd hij overal afgesla gen. Engelsch legierbogifcht Kalandxa en Homondos zijn bezet. De vijand trok terug op de heugels ten noord westen van Seres. De duikboot- en mijnenooriog. Aan de ,Amlerikaansche kust Naar „De Tijd" vier neemt uit een Duit- sche bron, dfe het blad needs unieer be. richten vler'scluafto, water juistheid later, werd bevestigd, itórust de Duiisclio duik-' booten actie in jda zteewiegen na_r Amerte kaansche haviens jop eten nieuw stelsel van, bevoorrading. Behalve grootte duikb'ooteni vian eten geheel nieuw type on <Iie haatf eigen -voorraden fcurmbn medenemien] voor wekenlange nei zen, kunnen pok duikbopt- ten yton Het oude typle vqr van haiari basis ioptt$ite©nen, dank zij het gebruik, dat thans .Van ionctierzieêschie bevoorradingsf- raar tuigen. (gebjouwd dn den vorm, van handel s-duiki(ootten) ,w<o.ndt gemaakt, dik! pp afgesproken plaatsen ten uren mid den op ztee dfe opereerendo booten van, al het moodigie Voorzien. De nileuw1 ingetreden actie is een, ge volg ,;van «Jen. compromis, betwjeHcj de Duitschie Rijfcskanstelier Jijeeft getroffen met die hlem bestrijdtende partijen. Er was reeds eerder stplo besloten, en hierop zinspeelde] ook d'e heftige uitlating liegen Engeland: itn de jongste red© van dien Rijkskansed liter Aten Verwacht in Duitsehland vetel vanj aanVallien op Ainterikaanseh© munititever- schtepingten. 1 Diverse berichten. De V(ereenigdte Statten'en dte duikjbpotten. i Tjalk. adviseur van hjet dtepartiement van buitienlandschlo zakten te iWashingiipn heeft miedjegedteeld, klat de Veroenigde Staten gewieigerd htebbon te vjoldom aan het verlangen lier Entente, dat de neutralen het gebruik van hunne hnvjens zouden) pntzieggjen aan alle ondierzeeërs, zoowel handels- als oorlogsvaartuigen, i In Griekten lan d. Eten imjederwerker van de „Qorneie dell la Sera" hjericht uit Athene: Uit hel ge rechtelijk pnderzoiek in zakie den aanslag pp lite 'FransclijO legatile is gab teken, dat •qenige Venizelisten daarvoor aanspra Lelijk rijn. Zij haddien het comploS met ©enige propagandisten dier geallieerden op touw gtezjet Een offici/eelte mededeel ing van dit re sultaat zou kien algjemeteinra toestand nog verergeren. i Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerberioht. AJan jiet kustfront gingen de Italianen n!a een aehtdaagsche krachtige voorberei ding door artillerie- en mijnenvUur gist (er(Maaridag)middag jn d^n sector tusschert Gjfado di Merna en het Dobeid o-meer over tot .een aanval op de O.-H. steil in' gen op 'het Klarstpl ateau. De 0.-IL troe pen echter 'sloegen kTochtig de hevige/ aanvallen van iden vijand af, behielden hunne stellingen ten Gdachten den Italiaa nen zwiare verliezen toe. De gevechten aan het Fleimser-dal du- ren voort. 1 i Verscheiden krachtige aanvallen der' Italianen op den sector Gardinal-Bjusa Al'r' to werden afgeslagen. Ook tussehen het Sugona en het Etschr dial betoont de vijand hier(en daar groote bedrijvigheid. t Aan de Pasubio is een hevig gevecht aan den gang. Italiaansch legerbericht. Na een behoorlijke artilleristische vi>or- ber,e kling veroverden Italiaan sche afdee- lingen stormenderhand .vijandelijke ver sterkingen in d© ^ptoe Oosmiagnon en, Sette €f]oci. Zij nk'men, 176 Kaiserjagersj wiaadonder aes officieren, gevangen eii maakten een «mitrailleur buit In het (Triavignotodal d.eed de vijand' na ie,en demionstratieve actie op de belf luigten ykn d,o Ci ma Epccha, met «ecTr gifoote itroopenmlacht .een aanVal op de, ItaliOanscho sltellingen. (op een tweeden to p ,vian den Oolbricon, hij word echter roet zwö,r,e ,vterliez«en afgeslagen. i0(olk op de westelijke hellingen v)an,den! Sief wérd teen aanval van den vijand ep de Italiaan sche linies lyrtaal afgeslagen. Ahn het Htorlia-fron t tóentemiende activi teit dier berden zijd'sohe artillerie; die van den vijiand beschoot ooiki Görz, waar ge houwen wferden be'schsidigd en eenige in woners getroffen (Werden. Tan het Boemeensche front. Duitsch legexbericht. Front-Zevenburgen: "Aan het oos telijk front gaan onze troepen overal voor uit. De uilgang uit hot Ilaigitla- en Baroler- gebergte, aan de Boven- en Beneden Csik (Altdalis bereikt. Aan lieide zijden van Kronstadt vervol gen onze zegevierende troepen dicht de verslagen Roemeniërs. Van den driedaag- schen slag bij Kronstadt zijn thans bin nengebracht: 1175 geyungenen en 25 kanon nen, waarbij 13 zWare, benevens een aan tal ammunitiewagens en wapens. Bovpndien nog 2 locomotieven en 800 wagons, meest met levensmiddelen en an dere behoeften, voor de troepen heloden. !De vijand leed, volgens overeenstemmend© he richten, van alle zijden zwaie bloedige verliezen. Ten W. van den Vulkaanpas is de grens- berg Negrului genomen. BUITENLAND Tan het Westelijke front Duitsch legerbericht. DegergrotepRupprecht van 53j®i- er enOok! gisteren (Maandag) deed dej vijand noornamelijk in de avjondursn en] in den nacht krachtige aanvallen op het groote gevechtsfront tussehen Ancre ep Somma Zij bl,even alle zonder resultaat. Aan vials jw>g in gen dpr Franschen ten oos ten van VermandaviIers werden verliin- derd. Legergroep van den kroionprins« Ter weerszijden van de Maas levendige ar'lillerte- en mijn werpers-acl.ie. Fransch legerbericht. T«en zuidjen Van de Somme wedierkeet rige artill,erie-actie. B|ij het invallen van] den nacht ontwikkelden de Duitschers ver-' sperringsvuur in 'd]on swlotr DaniecourL' Zij bombardeerden met bomen van tra-1 nenV(erwek!kende gassen de omgeving van Lihons. Van het ovjerige front niets te melden.' Fransche vliegtuigen toonden, activiteit in de sir,eek van Rem ire mant en van het Sommegebi'ed. 'Zij 'leverden zes gevech ten jen bombardeerden het hasch van Pierr.e St Vaast en deden tal Van ver-' kenningstochten. t Engelsch legtetBtelichi Heden(Dinsdag)moi'gen ^bij het aanbre. ken -jvnan den dag werd vijandelijke in fanterie iin open terrein in de buurt van Gnandoourt door ons onder artillerievuur genomen. i i Dezen nacht werd met succes «ecu raid ondernomen ,ten zuidwesten van Given- cby tegen de vijandelijke loopgraven, hoe» wel deze sterk' verdedigd werden. Den vijand werden bloedige verliezen toegef bracht i 1 I Tan het Oostelijke front. Duitsch legeïrbericht Legergroep-Leopoldv. Beierep: Dij Kol Odrof (aan d*e Sloshed ten noord) westen van. Lusk) wierpen wij de Rus) sen uit ,een vooruitgeschoven stelling enj sloegen de fcegenoffensieve beweging aL Ten wes'ten van Lusk geen infanterie) actie. Duitsche afdieelingen bestormden mal! geringe verliezen voor haar zelf het dorp Herboahof, ten westen Van de Narajofkiu Zij namen 4 officieren ten 200 man ge vangen en maakten' eenigo mitrailleur^ Luit Frontaartshortog Karei: Ia d-j Karpathen mislukten Russische aanvallen' voior ons op 8 October genomen front aan óe Blaha-Loedowa. BINNENLAND. Andlentles. De gewone audiënties van den minister van koloniën, van justitie en van hifi- nenlandsche zaken, zullen deze week niet plaats hebben. Flor is. De correspondent te Soerabaja van de „N. R. Ct." seint d.d 10 dezer: Vanavond komen hier 5 zwaar gewonde soldaten van Fkxres aan. Ongeregeldheden op Jam. Do correspondent yan de „N. R CL" 1e Soerabaja seint: Hier loopen geruchten over ongeregeld hedenin Ngadiloewi, Toeloengagoeng en Bodjonegoro, vooral over' Ggaddoewi, w.ta.r de Sarekat Islam zeer sterk is. 100 man zijn, onder leiding yan drie hoofden door de dorpen getrokken en hebben een heilige uilgeroepen. De politie wist door snel op treden opstand to voorkomen en de drie hoofden zijn gevangen genomen. In he«t binnenland zijn sedert die dagen vele Europeanen gemolesteerd, maar dit waren uitingen van persoonlijken 'haat bij de inlanders. (Ngadiloewi is een dorp in de residentie KoeLiri, Toeloengagoeng een district in deze residentie, iBodjonegoro een afdeehng van de residentie Rembang. Red.) Peet op Java. Bij het departement yan koloniën is het volgende telegram van den gou verneur generaal van Ned.-Indië, d.d. 6 en 7 'dezer betreffende pestgevallon op Java van 8 tot en met 21 September ontvan gen: Kediri2 nieuwe gevallen, 1 doodeSe- marang 1 nieuw geval; Toeloengagoeng 1, Berbek 1, Blitar 2, Magetan 1, Soerabaja (stad) 1, Soarakarta (stad) 2 en Soerakarla (afdeeling) 1 doodelijk geval. Hierbij wordt aangebeekend, dat de to taalcijfers ovter bovenbedoeld tijdvak zijn: 12 gevallen en 10 do-oden en dat zij over hot nagenoeg overeenkomstige 14-daagsclio tijdvak van het vorige jaar (10 tot en met 23 September) bedroegen 159 gevallen en 161 dooden. KamerTertieiiagen. Bij do gisteren gehouden stemming voor oen lid van de Tweede Kamer (vacature- Openbare leeszaal en boekerij. De directeur der directe belastingen, enz., te Maastricht, heeft onlangs een ver zoek om plaatsing van de openbare does-, zaal ten boekerij te 's-IIertogcnbosch als inrichting van algemeen put op de lijst voor vrijdom van personeele belasting, afgspve- zen op grond dat in do statuten dier, iri- Hij keerde zich tot den Moor naast hem, en sprak hem in het Spaansch aan. „De hel," zei liij', ,jwos zeker voor tie Christenen gemaakt, dat zal wel de re den zijn, waarom zij prabeenen er yan, de aarde een te maken." i Gelukkig voor hean maakte het gekraak de'r riemen, 'het geramlmel der kétens, en de zweepslagen op den ongelukikigen Jood. zijn stem onhoorbaar. Maar de koor ver stond hem en zijn donkere oogen schit terden. i „Er yracht .hun een ztevenmaal verhitte oven, o broeder," antwoordde hij meteen overtuiging, die de bron van zijn kalan te scheen te zijn. „Maar zijt gij dan) geen Christen?" Hij sprak! dat zomderlige laaltje vpn de Noord-Afrikaansche zeekust, die „lin gua franca", idie klonk als ©en dialect van het Fransch, doorspekt mot Arabri sche woorden. Maar Sir Olivjor begreep, als bij instinct, wat hij bedoeld©. Hij antwoordde hom weer in het Spaansch, daar de Moor dit blijkbaar wel begreep, al sprak bij het niet „Van nu af niet moer," antwoordde hij toornig. „Ik) orkpn geen godsdienst,' in iwctks noaim zulke dingen gebeuren. Kijk eens, hoe kieskeurig üio prelaat aan zijn reukbal ruikt, opdat zijn neus niet gekwetst zal 'vyo'rden door dte geuren van, onze ellende. Toch zijn wij Golds schept selen, even goed als hij, naar Gods' beeld; geschapen. AVat weet hij Man God? Hij kent dpii god sdienst, zooals hij dte goede ding gen der aarde ken). Hij p^kt zelfvjerj. loochening als den weg paar dien 'hen mei en volgens zijn eigen leers tollirigen Üf hij vervloekt" Hij mampjeld© mn ru wen vloek, tenvij[l hij den grooten ri«elm Voorwaarts stuwde. „Een Christen], ik?"( riep luj, en hij lachtevoor het teerst sedert hij aan die bank der ellende gen kluisterd was. „Ik heb genoeg van] Chrisj tenen en Christendom!" t „Zek,e'r zijn wij Gods kinderen, en tol] Hem ,zuilten wij wederkbeien," zei de Moor. Dit was het begin Van een vriend-! schap tussehen Sir (Olivier en dozen man, wiens naam Yoesoef ben-Moktar was. Dip Muzelman meende, dat bij in Sir Olivier iemand zag op wien de genade van AI; lah was neergedaald, iemand, die rijp was de boodscliap van den Profeet te ontvangen. YoesoeC was geloovig, en hij legde zich toe op de bekeering van zijn medeslaaf. Sir Olivier luisterde echter; 'onverschillig -naar ihew. Nu liij één gen Loof verworpen liad, 'moest hij goed we ten of een ander hom Voldoening zoo, ge ven, .viookdat (hij het aaïinami en' het scheen) hom, dat hij allo heerlpklheden, die Yoe soef hem voorhield als zegeningen van den Islam, y'roegjer als zegpningjen van hej( Christendom gehoord' had. Maar hij zweeg daarover en in tussehen had zijn omgang met den Muz/olman het gevolg, dat hij de „lingua franca" leerde, zoodat hij het na zes maanden als een Moot sprak1 met al de Muzelmanscbe beeldspraak en' meei] dan gewoon faiet Arabisch yiennengd, (Tegen bet ©inde ym di© aes maan-J schansing van liet Spaansche schip. Dié] schok was verschrikkelijk De gewapen de voorsteyen van' de Muzoimaosche ga lei die van Asad-cd-Din zelf trof don Spanjaard met een Levi gen slag mid scheeps, waardoor 15 riemen ver] "ij zo ld werden, alsof het dunne lalj'es waren. Er klonk gegil van de slaven, gevolg i door zulk vrcesclijk gekreun, als de v *r- v!oekl,on m do hel kunnioii doen hoorei Veertig van ben waren door hun riemen getroffen, toen deze ifcgen hen aangeslh gerd werden. Sommigen waren druleli dood, anderen lagen verbrijzeld, eenigci met gebroken rug, anderen met gebroken, ledematen en ribben. Sir Olivier zou ze! kor een van deze geweest zonder de waarschuwing, don raad en liet voorbeeld' van Yoesoef, die goed tlmis was in ga leigevechten en duidelijk! voorzag, wat er' gebeuren zou. Hij wierp zijn riem naar, boven en vooruit, zoover als mogelijk] was, en dwpng de anderen op zijn bank, de beweging mode 'te maken. Toen viel] hij op zijn knieën, liet den ricon los ep' buklo zoo «liep, dat zijn schouders op de hoogte ran de bank waren. Hij had] Sir 'Olivier toegeroepen, zijn voorbedJ te volgen, en deze, zender zelfs ,to we) ten, wat de beweging moest Hotoekenon/ maar uit den dringenden toon begrijpend, dat 't van gewicht was. gehoorzaamde da delijk I l m&rdt tierpolg'djlj, den had de gebeurtenis plaats, dia Sir Olivier de vrijheid weder gaf. In dien1 tijd hadden zijn spie'ren, die jaP meer dan gewoon ontwikkeld Waren, een reuzenkracht gekregen. Zoo ging het al tijd aan do riemen. lOf men bezweek on; der do Inspanning, óf spieren en zenu wen werden opgewassen tegen do harde taakL Sir Olivier werd in die zes maan-; den een man van staal en ijzer, onvat baar voor vermoeienis, bdveranensehclijk bijna in zijn weerstandsvermogen. i Zij Jkteerden terug van oen tochtje nair Genua, toen 'zij op een avond, op dei hoogte van Minorca overvallen werden door een vloot van vier Muzelmanscbe galeien, die van achter oen voorgebergte te voorschijn kwaimen, en het schip om ringden en aanvielen. Aan boord van het Spaansche schip klonk de verschrikkelijke kreet van! „Asad ed-Din" dein naam van den meest go duchten Mahammedaanscben zee roever se de'ri den ILalkutÈiseben renegmit, Ocliia' liden, Ali Pcha, die bij LepaiiLo gedood] was. II t Trompetten schalden en trommels wer' den geslagen op het achterschip, en de Spanjaarden met helm en harnas, gewa pend met musketten en speren, verdedig den hun lieven en vrijheid. De kanonniers; vlogen naar de kanonnen. Maar 'iel vuur moest aangemaakt len de loot ontstoken, worden, en' ia de verwarring werd vóel tijd verloren zoo veel, dat niet één schot gelost werd, voordat dia enterhaken san de ..teerst gajej ü^eryieleo, op. d© vgr- Rpman uit het laitst der 16e eeuw, naar, 't Engelsch yan RAFAEL! SABATINI. Een paa'r rnajen, als de wind «te lucht vtan de slaven naar achteren dreef, naar den .mooien' vergulden achtersteven, waxr de InJjatite ra haar gevolg verblijf hield, werd den stuurlieden bevolen, het schip, te wenden, en gedurende Vele, trage uren, moeste" de slaven liet schip in dia rich] ting houden, en zachtjes tegen den wind, oproeien, «om den koers niet to verliezen. Het aantal slaven, dat In de eerste week! van de reis stierf, bedroeg bijna het vierde deel van het geheel. Maar. er wias reserve in het voorschip ra do-i ze m«0]est de ledig© plaatsen aanvullen.) Alleen de sterksten konden dit vreeset ijk. lot verdragen. Tot dezen behoorden' Sir it)!ivier en looki zijn naaste buurman aam den rijam, een stoere, krachtige; onvcr- sclTiTUge eri niet Hagiente, jonige 'Moorj die zijn let aanvaarddfe mot een berus ting, .welWe Sir Oliviers bewondering op wekte. Dagenlang wisselden zij geen woord, in de meerling, dat de godsdienst hen scheidde, ondanks hun gemeenschap; pelijk ongeluk. Maar op zekeren! avond, toen leen oude Jood, die Ja gelukkige, bewusteloosheid [atas neergezonken, Iwegp gesleept en op de gqwonte wijze gegeej seld wérd, tfflerd; Sip jOliviter jvjocdrad..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1