De oorlog. DE ZEEVALK. "•ib moDez©i£otimn,t verschijnt dag-e-l ij 5cs,-tAet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijsper pKwartaalVoor-Schied a m en Vlaardingen Q. 1.25, franco >'v»per-jk)öt,dt,ll':€5.'v i" 3ht .A *,Prfjti!*per,<r<reek: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor bet eerstvolgend nummer moeten des middags vóón een uur aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 oeat per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge* geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Fan het Westelijke front Diuit§ch legerbericht. iBJj enkele sectoren vian het leger van1 prins 'Albroahl Van )Vurtemberg en i»pf het Arloisfront van het leger van prins Rupptrechit van Bleieren ontwikkelden de Engelsehen een levendige patrouille-actie Aak hot slagfront ten Noorden van d<? So|mme volgden ojp een hevig, ver over de An-cre naar het noorden toen qmende vijandelijke artillerievuur, in den avond en dm nacht talrijke aanvallen, die iC de linie Mar valBÏouchavesnes bijzonder krach/tig werden hethaald. Uier kon zich len Zuidwesten van Sailly, de vijand, in een S|mal front in onze vjoorsl© linies vastzetten, terwijl hij overigens dopr ons vuur of in liet handgemeen werd afgesla gen. Ten Noordoosten van Thiiepval is de stnjd ,om! een klein steunpunt nog niet) geëindigd t Ten Zuiden van de Bomme slaagden de Franschen er 'in, na een dagenlang aanhoudend fvoiorbeneidingsvuur, in eert naan Ver mand ovi Iters vojoruitspringenden- boog binnen te dringen en Ionize 'troepen! ,op' de stelling, die in d® Koorde van den, boog is gelegd, terug te dringen. In de opgegeven stelling liggen do hoedt derijen Genermont en PpVat. i 1 Onze vliegers schoten vier vijandelijke vliegtuigen neder achter het vijandelijke front en vier achter onze linie. Legergroep-Kroonpgins. Bij Prun- ny, ten Zuiden van Rbieims, drong een Duitsche veiikiermingsafdeeling, tot in do derde Franscbe loopgravenlinïe door en maakte gevangenen. 1 De treed» in de laatst© dagen verhoogt, de vuu'ractie in het Maasgebied nam, vooral loostelijk van do rivier, nu en dan no'g toe. t Des avonds ontstond oen koirte strijd met handgranaten in den, sector Thiau,- montFleury. Fransch legerbericht. Ten zuiden van de Somme versterken de Franschen zich in de gisteren veroverde posities. Op sommige plaatsen breidden zij de terreinwinst uit. Het aantal krijgsgevan genen bedraagt 1377, o. w. 26 officieren. Ten noorden van de Somme niets belang rijks. In Champagne en aan do Maas, in-den Fleury-isector, kleine Duitsche aanvallen, welke werden afgeslagen, voordat de vijand onze loopgraven 'had kunnen bereiken. In de Vogezen deden de Duitsohcrs na een hevige artillerievoorbereiding een krach - tigen aanval op Schonholz. Eenige Duit sche afdeelingen bereikten do Franscihe Roman uit het laatst der 16e eeuw, maar 't Engelsch yan RAFAË13 SABATINI. 31) Die riem vvterd een nogenblik! laten getroffen en Voor hij afbrak, teruglgeslin- gerd, waarbij oen der slavjen op de bank! de hersens werden' ingeslagen, en de an-! deren doodelijk gekwetst werden, 'maar hij ging over de hooiden van Sir Oli vier en Yéesoef heen. Een oogenblitó la ter werden do lichamen ivao do rooiers' op de bonk voor hen achterover op hen worpen met gillen en vloeken. Toen Sir 'Olivier weer overeind krabbelde, vond' hij bet gevecht In vollen gang. De Span/ jaardens hadden een salvo uil hun mus ketten gelost, en een dichte kruitdamp! hing over'de verschansing; daardoor dron gen nu de zeeroovers, aangevoerd door een grooien, slanken, ouderen man met een tangen, witten baard en donker arendegeziebt. Een halve maan van sma ragden schitterden in zijni sneeuwwitten tulband; daarboven stak de punt vaneen stalen helm; zijn lichaam was geharnast.' Hij zwaaide, een groot zwaard, waarvoor de Spanjaarden vielen ate''"koren voor de sikkel vian den. maaier. Hij vocht voor tien man, en om hémt te ondersteunen' .golfde oen eindelooiz© stroom vian muzel mannen aan! met de kreet, „BinI Din'i Allah, Y'AUahl" Achteruit, steeds achter-; uit weken die Spanjaarden voor dien on: weerstaanbaren aanviah i Sip •Oliyior bemerkte Yoesoef, die yjer- loopgraven, maar werden er met granaten uit verdreven. Duitsche vliegers wierpen hommen, op Geraidmer en Belfort. De schade is onbe- teekenend. Een Duitsche verdragende l>at terij schoot vijf projectielen af in de rich ting van do stad, zonder resultaat Gisteren leverden de Fransche vliegers, behalve dat zij talrijke vluchten ter ver kenning en waarneming van artillerievuur deden, 15 gevechten hij Verdun, 14 ten zuiden van de Somme, 44 ten noorden-van die rivier. In den loop van deze -laatste werden vier Duitsche machines neergescho ten, waarvan een door den adjudant Dor mee, die daarmee zijn 13e (velde). Zes andere Duitsche vbegtuigen vielen, ernstig geraakt, binnen de Duitsche linies. Bivakken en kantonnementen hij Péronne, hangars bij Terquier, dc stations von St. Quentin en Guiscard werden herig gebombardeerd. Een in beweging zijnde trein tusschen Anoy en Ham werd met bommen eu. milrailleur- vuur bestookt. In den nacht van 10/11 werden gebouwen van Lorrach (Badenj, het vliegterrein te Kolmar en het station van Mulheim ge bombardeerd. Engelsch legerbericht. Onze troepen deden een succesvollem raid tegen 's vijands loopgraven ten'zuiden van Hulluch, Fan het Oostelijke front. Die onderscheiden legc-rbericthten hebben niets belangrijks te meMen. Fan het Zuidelijke front. Oosfenrijkscli legerbericiEt Do Mag aan den zuidvteugel van het kus t- front duurde ilag en nacht voort en breidde zich ook uit over het gebied ten noorden van de Wyspach en toit SL Poter. Aan het geheeLe front tusschen deze plaatsen en de zee deden zeer talrijke Italiaansiche troe pen aanvallen. Het gelukte den vijand op Verschillende punten in de eerste 0.-H. laopgravtem binnen, to dringen. Ten zuiden van Novavas Won. hij zelfs aanvankelijk terrein in de richting vian Jamianoi, in te genaanvallen werd hij echter overal Weder teruggeslagen. Om- enkele in het bezit van den vijand gebleven go loelten van! loopgra ven wordt nog! gestreden. De 0.-H. troe pen maakten 1400 gevangenen!. De geVeehtsaclie aan het front van hot Fleimserdal Verflauwde. De Italianen heb ben hipr in de jongste gevechten nliets be reikt. Italiaanseh .legerberic'ht. Op den Pa.su bio is de strijl gisteren (Dinsdag/ met gro-ote heftigheid voortgezet en voor ons met een schitterende over winning geëindigd. Na des niachts verschei dene Vijandelijke tegenaanivaflen1 te heb ben afgeslagen, hervatte do artillerie bij 't krieken, van den dag ondanks de ongun-, stóg© weersgesteldheid liaar geweldig, doe! trsjffelnd vuur tpp de Vijauiielijke linies!. Daarna maakte do infanterie zich in on! stuimdge stormaanvallen van het geheele dichte net van versöhansintgeri in het Cjos- magno-igcibied meester en hreidile liaar ver geefs -trachtbo zich van zijn keten-en te bevrijden, en schobt hem. te hulp. Hij bukte zich, greep den ketting met beide' handen, zette zijn voeten tegen de bank', spande al zijn krachten in, en trok de kram uit het hout. Yoesof was vrjj, be halve natuurlijk, dat een eind zware ket ting aan zijn stalen enkelband bleef zit ten. 'Op zSjin beurt bewees liij) Sir Oli vier denzelfden dienst, hoewel niet zoo vlug, want hoe sterk hij zijn mocht, zijnj kracht wa's niet zoo .grootals die van don' Engetechinan, of wel diens kram zatinstevi ger hou t, Eindelijk! evenwel liet zij los. en Sir Olivier was ook vrij'. Toen zotte hij den. voet, die door den ketting gehinderd werd, op de bank, en met de kram, die nog aan den ketting hing, wrang hij do scha kei open, die bom aan zijn enkel beves tigde. Toen nam hij zijn wraak. Met den! kreet: „Din!" zoo Juid als Van de Mu- zelmansche aanvallers, wierp hij zich, zijn ketting zwaaiende, op de Spaansche ach terhoede. In zijn handen werd! deze een' verschrikkelijk wapen. Hij gebruikte hem' als een goesel en sloeg er rechts eni links -mede, spleet hier ecu hoofd, vfertt brijzeldc daar een gezicht, tot hij zich een weg gebaand had door do Spanjaad' den, die ye'rsckrik't door dezen pljoiselingenj aanVal van achteren, slechts een kMne[ poging deden om zich op den op tsnapten- galeislaaf te wreken. Achter hen kwam, Yoesoef, het, tien vjoet lange overschot van zijn riem zwaaiend. Sir Olivier zei later, dat zij zeer wen/- nig wist van heigeen in die «ogenblikken gebeurde. Toen hij weer tot zijn volle besef kwam, bleek de strijd geëindigd^ avering uit tot do gteheele bergreeks van de Merle en. de eerste. Zuidelijk© hellingen van de Bofte. Totóusver zijn er 530 gevange nen geteld, waaronder 10 officieren; voorts is er een ruime buit aan wapens en mu nitie. In bat Travignolo-dal is de vijand er in den avond van 9 dealer door een plotse- hngen aanval met aanzienlijke strijdkrach ten in geslaagd op enkele punten' een inval in onze voorste loopgraven te doen, doch hij is er onmiddellijk door onze krachtige tegenaanvallen uitgeworpen. Aan het Giol ia-front weder hevige ge- schulstrijd, welke des ochtends door den mist werd belemmerd, 's Middags wist omzie infanterie door een Vastberaden aan!val in 't gebied van Yertoibizza een deel der vij andelijke linie binnen' te dringen en 861 gevangenen to .maken, waarbij 25 officieren, en verder 3 machinegeweren te nemeri. Op de Karst heeft ofize infanterie na een krachtig en nauwkeurig voorbereidend ar tillerievuur de vijandelijke stuitingen tus schen Vippa-dco en hoogte 208, bij Nova Villa en op de sterke naburige hoogten na clan Verbitterden, strijd beziet. Totiusvdc zijn 5034 gevangenen geteld, waarbij 154 of ficieren, voorts oen njke buit aan Wapens en munitie. Fan liet Roemeensehe front. Duitsch legerbericht. Zevenburg-en. In liet Marosd'al biedt de vijand nog taaien tegenstand. In deni Gógenybocht en ten noiordoosben vpn Pa,, zjajd weck' hij opnieuw. Ten. oosten Van; Csik! Czereda en vierder zuid'ehjk in het Al'tdnl werd de vijand teruggeworpen. De vervolging van het bij Knonstadit ver slagerij tweede Roèrneenscho leger Wordt vjoortp gezet i i i LeLgergrotep-MackehsJen. 'Aan-deni Dopau ©n in die Dobqoed-sja geen gebeud- tonissiein vym belang. lOmze ylipgtuig-esktiders bbmbardeerderii met sucqes het troepenvierkjeer bij Cont sl,anzla. i j Bulgaarsch tegenbericht A.an den Dan&u bij ,Widm, zwakke artillerie-actie. Bulgaarsch©batterijen krachJ ton do vüaindelijko tot zwijgen. 1 Indo Dob roicdsjia: Ten westen v'ani do spoorlijn DiobricNedjidic is het rush "tig. Ten oosten van die lijn, zwak artili- 1 erip-VUur. 1 Aan de k'us-t vtin d© Zwart© Zeel beschoot een vijandelijke torpedojager dq stad M-ongalia. Russisch legerberSfcJlhlÜ;. Ajan Eet Dohrojcdsjafront wedorzijdsch© beschieting ©n gevechten tusschen verkbn- ners. Roemeensc"h legerblelrSjdht. Noordelijk en Noordwestelijk front: lWij hbbhien bij T,arkitid (Tatrang) mot gemak qen vijandelijken aanval afgeslagen. - iB|ij !0s,an cz in het T©nre&dal hebben onze troepen stellingen bezet ten. N|0om den van. Paodeal. een menigte getulhand© zoerooVers bewaak te een bende Spanjaarden, anderen bra ken de kajuit open, en sleepten' er de' 'kisten uit, weer anderen gingen', geVlaj-,' pend anet beitels en hoaitm hameis langs do banken, en bevrijdden d© nog leven de slaven, van wie de gnoote moerdav- beid kinderen van den Islam waren Sir Olivier bevond zioli tegenover den! •writ gebaarden aanvoerder van de zoc* roevers, die op zijn zwaard leunde en hem aankeek miet ©ogen, waarin zoowel prei als verbazing te lezen stond. Hlet naakte lichaam van onzen held was van onder tot boven met bloed bespat en in zijn rechterhand klemde hij nog steeds dien ijzeren ketting, waarmede hij zulk een vneieselijke strafoefening gehouden had.' Yoesoef stond vlak naast den zeeroover- hoofdanan en sprak snel. „Bij Allah, zag men ooit znjk oen kra nig vechter 1" riep deze uit. „De kracht ran den Profeet is in hem, dat hij zo|o( de ongele ovige honden veidollgL" Sir OJivier grijnsde. „Ik héb hun eiemige van hun zweep-' slagen met interest terugbetaald," ziei hij. En onder deze omstandigheden ontmoet te hij den geweldigen Asad-edi-D'in, Dey vanAlgiers; dit waren de eerste woor den, die tusschen hen gewisseld werden.! Aanstonds, toen hij aan boord van Asad's galei naar JBarbkrije gebracht werd, werd hij gcwasschen ien zijii hoofd ge schoren, behalve de voorlok, waaraan de Profeet hem in den hemel zou trekken^ als zijn gardsch hestaan geëindigd zou, zijn. Hij verzette zich niet. Zij wabchV ten hem ien gaven hem eten en rust3 en omdat zij dit deden, liet hij hen ovjoj 'Bij Mocciu, ten Noordoosten van Gitfj vala, hebb,en wij een vijandelrjken aanval blo-edig afgeslagen. Bij Ci(aeni en op de hoogten ten Dos ten en ten .Westen, van den Jiul he-bbönj wij .een vijjahdelijben aanval van den kant van JB'agu gestuit. A,an het Orsowa-front geschu(strijd. Aan het Zuidelijke front heeft onze ar- - til bric Yidin geb oiniM nl ceid en zware, brandein veroorzaakt. Verder aan den Doi- n,au geschutvuur. 1 1 In de Dob roodsja niets van belang. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen op Gonstantza en pp Donau-steden ge( worpen I In Zevenburgen. De oorlogscorrespondent van het „Neu© Wiener Togéblatt" seint: „Aangezien tenp gevolge van bet snelle oprukken onzer tr,oepen waarschijnlijk de Predealer-pas door de v,an Zernêsto oprukkende colonne reeds bedreigd' werd, z,ouden ,de Roöinoc niers genoodzjiakt kunnen zijn in noord1 westelijke richting te vluchten, waarbijl Voor hen het groote gevaar bestaat doori de oprukkende troepen van uit Fclsoe, Bakes, ïtomorod en Okland omsingeld te worden. In elk] geval wordt de .toen stand Voor de Roeiin ecnsche troepen, diq hij Kronstadt en ten nojOTden daarvan géi vochten 'hebben, buitengewo|on hachelijk! Van liet Balkanfront. Duitsch legerbericht Naast plaatselijke levendige gevechten kwam het aan de Tsjerna, aan de Nuize Planina en in de streek van' Ljoemnica (ten wiesteln van de Vardarj tot rauchtelooz.-- vijandelijke offensieve bewegingen. Bulgaarsch legerbericht Van het Prespa-meer lot de Tsjerna zwak ke geschutwierkzaamheid. In de Iwclht van de Tsjerna het gewone geschutvuur, dal van tijd tot tijd sterker werl Ten Noorden en ten Noordoosten van het dorp Skotsjivir hebben wij het dorp Brod hernomen en verscheidene nachtelijke aanvallen afgeslagen. Op de hellingen van dc Hi.lzc Planinja hebben w*ij twee vijandelijke compagnieën verdreven, die ten Westen van Dqbropole trachtten aan te vallen. In het Moglenitza-dal de geWone artiUe- rie- en mijnwerkzaamheid. Ten Westen van de Warvlarr zwak ge- sdiutvuur en gevedhten tussdhen vooruit- geschovien afdeelingen. Bij het dorp Iladjibayrimagie hebben wij met ons vuur en in een bajonetaanval twee vijandelijke coimpagnieén vernietigd. Ten Oosten van de Wardar en aan! den voet der Bolasica Planina hier ën daar een enkel kanonschot. Aaai het Stroema-front zwakke patrouille- geveöliten. Aan de kust der Egeïsche Zee h'ceft een vijandelijke kruiser tevergeefs de hoogten .tem Noorden van Kavalla besdioten. In Griekenland. rigens doien, wat zij goed Vonden, Ein delijk uitgedost in wijde kl.oed-eren, waar in hij zich vreemd gevoelde, leax meteeni tulband om zijn hoofd gewonden, werd, hij naar liet achterschip gebracht, waar, Asad met Yoesoef onder een tent zat| en hij begon te begrijpen, dat het voh gons de bevelen van Yoesoef was, datj hij als een waar geloovjge was behan-, deld. - s 1 Het bleek, dat Yoesoef ben-Moktar een, gewichtig persoon was, de neef van Asad- ©d-D:in, en een gunsteling van dien Uit verkorene yan Allah, een man, wiens geran-i gennerning door de Gliristenen. hetreuid was, Eaarom was z^n bevrijding uit deze slaver nij een bron van gro|oto vreugde. Na zijnf bevrijding dacht hij aan zijn riemgenoot, omtrent wien Assad-ed-Din gtoofe behang stelling koesterde, want van alles op de, wereld was er niets, Waarvan do .oudé zieeroovier zooveel hield dis van een dap-j per strijder, en hij bekende, dat hij in zijn geheele ie.vxsv den gjélijfce van dien reusachtigen galeislaaf niet gezien had, evenmin als wat hij verricht had mei, dien moorddadigem ketting. Yoesoef bad hem ingelicht, dat de man. een vrucht, was, rijp om voor dien Pjnofeet geplukt, te woeden, dat de genade vdn ANah, mei hem was, en dat hij in den geest, .reeds een goed Muzelman was. Toen Sir Olivier gewasschem, welrie, klend en gekleed in witten kaftan erf tulband, die hem nog langer deden schij nai dan hij was, in de tegenwoordigheid Vian Asadped-Din Kwam, [Werd hem z«@d, dat, wanneejr hij in de gelederen van de getrouwen yan het huis vanj den grofeet wilde toedien en de ütoacht Een ultimatum der Entente. De Fransche vlcotcommnndant der gealli eerde oorlogsschepen in de Gneksciie wa teren heeft een ultimatum overhandigd aan de Grieksclie regeering, waar in voor de veiligheid van de entente-vloot de overgave wordt geëischt van de geheel© Grieksclie vloot, met uitzondering van de „Averof", do „Lernuos" en de ,'.Kükïsj", te gen 1 uur gibternnddag Eveneens weri afstand go-ischt van don spoorweg van' Piraeus naar Larissa. De G nckschc minister van mari ne heeft verklaard, dat de eischen zulten worden ingewilligd en dat de vloot, nog voor do gedolde termijn vcrloopen is, zou worden uitgeleverd. De duikboot- en mijnenoorlog. Uit Chrisliania wordt gemeld, dat Imt Noorsche stoomschip ,,Birk" (715 tonj m de Middellandsche Zee is getorpedeerd. De bemanning is gered. „Tidens Tegn" ontving Irericht uit Vardo, dat het EngeKche stoomschip „Astoria" (4262 It den tien October te 7 uur 's ochtends, -10 zeemijlen van de Nordkyn (ten oosten van dn Noordkaap), door een ondermeer m den grond is ge boord De bemanning is aan wal gebracht In Engeland. Nieuwe oorlogscredicten. In het Lagerhuis Is gisteren ccn nieuw credietaanvraag van 300 milhoen milliard gulden; ingekomen. Dit zal, na eerste-minisier Asquitli bij deze gelegenhm t opmerkte, voor het loopende jaar een totaa' uitmaken ran 1350 millioen (ruim 'li milliard gulden), terwijl het lxKirag va ajje sedert den oorlog toegestane credit ten 3132 milhoen (bijna 38 milliard gulden) bedraagt. Er wordt op liet oogcnbhlt ongeveer zes tig millioen gulden per dag uitgegeven De kosten voor het leger zijn ©enigszins ver minderd, dc uitgaven voor de munitie daar entegen vrij belangrijk toegenomen. '„Wij zijn, zoo zei de Asquith, „het be drag geraamd onder het hoofd „leeningen aan bondgenooten en koloniën" te boven gegaan en wanneer deze koningen toene men op den huldigen voet. dan zal het in de begroeting geraamde bedrag van 5.4 mil- lijird gulden ver worden overschreden. Het bodragjf dier leuningen aan de ge allieerden en aan de kolomen) behep van April tot ,24 Juli 157.000 000 (bijna 2 milliard gulden; en sinds dien is dit bwlrag met 96.000.000 /ruim één milliard gul den;, verhoogd. Asquith gaf vervolgens, een overzicht van de operaties op de verschillende ooriogstoo- neelen, daarbij de gunstige positie iter ge allieerde legers op' de onderscheiden© oor- Joigstorromteii doemde uitkomen, en' meende dat uit dit overzicht voldoeuidio bleek, dat dit niet het 0ogenblik is voor een stoutmoe dig hart otin te pareden, waar het v'cor- iiiomen of uitvoering geldt. Dit zeide de mi nister blijkbaar met hel oog op Griekenland, „dat nu p.og een .waardige rol zou kunnjen en den moted, waamicde Allah, d© Eenige,1 hem had uitgerust, wilde wijden aan liet verspreiden van het ware geloof, gr,oote eer, rijkdom en waardigheid, voor heanf waren weggelegd. Van dit geheelo voorstel, dat gedaan, werd mot allo lOostersche omslachtigheid' en woordenrijkdom, was het cenigo, dat tot zijn eenigszins irerwarden gocst door drong, het Kastijden van die vijanden van' don Islam. Hij besloot, dat d© vijanden! ran den Islam ook do zijn© waren; en hij Iresloot verder, dat het zeer noodtg was, dat zij gestraft werden, en dat het een zeer dankbare taak zon zijn, deliandj tcit die kastijding te lieenon, In dien gees IJ overwoog hij de hem gedane voorstellen]' Hij overwoog ook, dat hij te kiezen of te doelen had, èf hij jmoest het geloof aannemen, dat men v|an hem eischte/ óf hij zou naar de rietnen vim een ga-' lei terugkeeren, thans van m JIuzelman-i sche galei. Van deze 'bezigheid bad. hij meer dan genoeg, en nu luj gewossolicnj en teruggekeerd was lot liet gewone goj voel van eten- rein Imenschelijk' wezenj begreep hij, dat hij notoit meer don ïnjocdj zou hebben tot de riemen terug 1e kce-j ren. Wij hebben gezien, hoe gein;il!kelijk; hij het geloof, waarin hij was opgevoedj ■had verwisseld met liet Roionrsche ten! hoe bedrogen hij was uilgeko;mcn. Me1| hetzelfde ge.mak ging hij nu over tot den Isla;m, en'- met veel grooter voprdeel. Zelfs! omhelsde hij den godsdienst van Moharr med met seen zekere mate yan woei overtuiging, die aan zijn vroegere befcuv, ring geheel yree;md geweest was, L (W.orjlt vervolgclli I'S} O U t r 1 l 1 r if.l, I 'S *5,i iith «IwTVwïj 'li »T«SA«ffi 1-11 /•SJ.R.I-.I;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1