De oorlog. 69"° Jaargfing Vrijdag 13 October 1916 No 15268 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen 3. 1.25, franco pea- post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién. voor het eerstvolgend nummer moeten deq middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zajn. Bureau: Lange Haven No. 141 (h'oeic Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 1G regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester ejn .Wethouders vim Schie dam'; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemcene "kennis, dat op den 12*31 October 1916 vergunning is verleend aan lo. L. VAN PELT en de recpjitver- krijgendeji tot het oprichten van een fa briek voor het bereiden en drogen van aardappelen, groenten en fruit, in het pand Nieuwe Haven 59, kadaster Sectie M, no. 1988, met 2 eleetromo toren, elk van 20 P.K., drijvende 4 exhausters; 2o. A. TIEMAN en zijne rechtverkrij genden tot het oprichten van een groen- ttendrooginrichting in het pand Hoofdstraat 63, kadaster Sectie L no. 1421, met een electromotor van 18 P.K., drijvende een ventilator. Schiedam, 13 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L7. HGNNERLAGEi GRETE. De Stcrhtarit, v. LUIK, Ü.-S. EÜITEgLAm Van het Westelijke front. Duitsch l'egerbericht LegergroepRupprecht v. Beie ren: Ter weerszijden van de Soimne werd de slag voortgezet. Aan, het geheele front tusschen Ancre en Somme ontwikkelde de wederrijdsche artillerie groote kracht. In- fanterie-oanvallen van de Engelsehen ten noordoosten van Thiepval' en uit de linie LjO Sars—Guendeeourt mislukten meest door versperringsvuur. i Tegen den. avond werden uit het front Mor valBouchavesnes krachtige aanvallen ondernomen, die tot aan de -vroege morgen uren voortduurden. Tegen de stellingen van het infanterierej>iinent no. 68 en het re- servo-infanten"ert-giment no. 76 bij Sailly deed de vijand zesmaal' een hestonning. Alle pogingen waren vruchteloos. Deze stel lingen werden volkomen behouden. Ten zuiden van de Somme ging de strijd voort tusschtep' Geuermont en Chaulnes. Herhaalde Fransche aanvallen werden af geslagen. De fel betwiste suikerfabriek. bij Geuermont is in ons bezit. In het dorp Ablaincourt ontwikkelden zich verbitterde huisgévechten, die nog voortduren. Fransen legerbeiiebt. Wederzijdsche artillerie-actie tem zuiden van de Somme en in -Woevre. Verder ver liep de nacht betrekkelijk kalm. Een Fransch escadrille bestookte van nacht het station van Vigneulles, waarbij doel! werd getroffen. Roman uit het laatst der 16e eeuw, mant 't Engel sob van RAFAËD SABATINI. 32) 1 Tijdens zijn verblijf op de Spoansche| gaflei was hij, zjooalsr wij zagen, tot he® besluit gekomen, dat het Christendom, zoo als het in zijn tijd uitgeoefend werd, een grove bespotting was, waarvan dej wereld beter verlost was. Men moet niet derdcein, dat zijn overtuiging, dat bet Chris, ten-dom niet goed was, medebrengt, dat hij. bij den Isloim het war© vond, of dat' zijn bekeering tot het geloof van Mpihann- nVed ie"ts moer dan oppervlakkig was. Maar gedwongen ofte bij was te-kiezen, tusschen de roeïersbanls en het achterdek, den riem en het zwaard, deed hij stout) moedig en vastbiesloten de ©enige keus, die in zijh geval naar vrijheid en leveni kon leiden. Zoo wierd hij opgenomen hi de gelederen der geloovagen, wier tenten! ben in'het paradijs wachten te midden} van steeds vruchtdragend© hoornen, tus schen stroom en yan melk1, wijn en zuip .veren honing. Hrj w-eïd de Kayia! of lui tenant ivan Ytaefso-ef op d© galei, waart deze het bevel voerde, en hielp hem inj een tiental gevec-hten mat /oen,' bekwaam- held ,en onverschrokkenhpiddie h'em spoe dig 'beroemd maakten onder de geeroq] Engelsch legerb'ericht. Vannacht deden wij vijf raids in de om geving van Messmes, Bois Grenin en flais- nes, waarbij vvrij "krijgsgevangenen maak ten en den vijand verliezen toebrachten. Ten zuiden van de Ancre niets bijzonders. Tan liet Oostelijke front. Het Oostenrijksche legerbericht vermeldt ©en afgeslagen aanval der Russen ten Noor den van Zolotwina. Overigens geen nieuws. Tan het Zuidelijke front. Ooistenrijkseh legeruericht. Ook gisteren (Donderdag) den derden dag van da groote infanteriegevechten aan den zuidelijken vleugel van het front in bet Kaïstgebied, handhaafden onze troepen zich fpgen den aanval van den vijand. Ten noor den van de Wippach en ook zuidelijk van deze nvier en in dp streek van Lok va ca werden alle aanvallen der Italianen afge slagen. Ten oosten en ten zuiden van Op- pachiasella won de Vijand terrein. Nova Vos viel, in zijn handen. Verder zuidelijk tot de zee drong_hij herhaaldelijk in en kele deelen van het front binnen, doch hij werd steeds weer verdreven. -De Alpen- troepen onderscheidden zich in de gevech tten opnieuw. Het aantal! gevangen Italia nen steeg tot 2700. Op enkele plaatsen van het -front in Karinthié en Tirol deden zwakke vijande lijke afdeelingen vruchtelooze aanvalspogin- gen. Aan den Rasuhio, waar onze stelling sedert eergisteren van den Cosmagon te ruggebracht werd op den Boite-rug, verlie pen dag en nacht rustiger. Italiaainsch JegerbericKt. Aan de noordelijke hellingen van den Pasubio werden nieuwe tegenaanvallen van den vijland door onze troepen 'volkomen afgeslagen; wij brachten den vijand zeer zware verliezen toe en vermeesterden een kanon en veel wapens en munitie. Dinsdagavond deed de vijand na kraeh- tigkj artillerie-voorbereiding vier opeen volgende aanvallen van toenemende he vigheid op onze nieuwe stellingen aan de Busa Alta, De bersaglieri en «Alpini wed; ijVerden in 'dapperheid en braken telkens weer het élan van den vijand. Daarna deden ze eèn tegenaanval met de bajonet, en joegen den vijand op de vlucht. Zij maakten 37 gevangenen. i Aan het Giuliafront wederrijdsche artil lerie-actie, des morgens door den mist be lemmerd. Met versche troepen deed de vijand krachtige aanvallen op dé helang- rijktse punten van de door ons ten oosten van Vertoibïsza en Op de >Karst gewonnen linie. Onder goed gericht roffelvuur werd hij telkens met buitengewoon zware .ver liezen teruggeslagen. In den namiddag breidde onze infante rie in nieuwe hevige aanvallen de winsten van den Vorigen dag uit, voornamelijk in do Sober-zöne (Gors),-de hoogten 343ton 144 ten oosten van bet dorp Nevavilla "op den Kaast. Zij maakten nog '1771 ge vangenen onder wie 35 officieren. Aan liet Giuliafront hamen we Sedert 6 Augustus in het geheel' ,30.881 man gevan gen, o. w. 728 officieren. Van het Eoemeen^che front, Duitsch legerbericht Zevenburgen. In het Marosdal hield de Vijand tegen, den owervallenöeni aanval vers der Middellandsch© Zee. öngeveeij zes maanden later in een, gevecht bij de kust van Sicilië met een der galet-en; van de Religie 'zooals de schepen) der Malthezer ridders genoemd werdesj werd Yoesoef doodelijk1 gewond, juist fop h©t oogenbüild der overwinning. (H'ijf stierf een uur later in de armen vanj ^jr Olivier, na hem tot zijn opvolger, benoemd 'üe hebben in het bevel oveij do galei, en hij eiseh'te van allen onbej paalde gehoorzaamheid aan zijn dpvolgert, totdat in AJ,giers zouden zijn terug) gekeerd en de Boy rijn wil verder zou) bekend maken. 1 De Dey besloot, den laatsten wil van) rijn neef in de IbenfcKsming van zijn.' opy'ofl- ger te bevestigen, en Sir Olivier zog) rich opperbevelhebber yan een galei. Van) dat (oogenbfiikl werd Wij Oliviier Rei's, maar) ze,er spoedig won hij door rijn ons tui] m'igcn meed den bijnaam.' van Sakrelj Bahr, Valfc van de Zee. Zijn naam ver spreidde rich snel van de kalme zec| tot do kusten van d© Christenwereld. Spoel dig werd hif As-ad's luitenant, de on, derbevelhebber van alle Algerijn sche ga leien, wat feitelijk beteekende, dat hij op perbevelhebber was, want Asad werd' oud, en 'ging, fetaeds' minder naar zesjf Sak'r-el-Bahx zeilde uit in zijn naam en ïn zijn plaats, en zijn moed, behendig) beid en geluki waren zoo groot, dat hij nojoit uitging, pfm! melt fxe-ege handen; teK' rug te koeren, i geen stand. Ook verder zul lol ijk begint hij te wijkenhij Wordt over het geheele ooste lijk front vervolgd. Het tweede Roemeen - sche leger is in de grensstellingen terugge worpen In de gevechten in het gebergte) zijn in de beide laatste dagen 18 olficiererA 639 man, een 10 c.M. kanon', 5 mitrailleurs; en veel munitie en geweren in| onze h ander! gevallen. Vijandelijke offensieve bewegingen? ter weerszijden van den Vulkaanpas ztjh af geslagen. I i Legjargroep-Mackeinsen. De toe stand is onveranderd. i Oostonrijkseh legerbericht. Aan den Vulkaan-pas mislukten joifferf- sieve bewegingen der Roemenièrs. In dé streek van f Bnisso- (Kronstadt; moest do vijand tegen de grenspassen terugwijken'. (Dan völgt de met het Duitsche legeïbendht gelijkluidende meiicdeehng pver den buit). Ook in het Górgeny gebergte en tér weers zijden van don Boven-Maros weni de Roe-, medische tegenstand gebroken. Onze troe pen vervolgen den vijand. i Bulgaarsch legerbericht. Aan den Donau hier en daar patrouille- gevechten. In de Dobroedsja is da toestand onver anderd. Onze vooruitgeschoven lietadbemen-. hm verdreven den vijanll van; het dorp Multzidve, hetwelk zij bezetten. i Roemeensch legerberidKt. i !NiOiordiej)(g!k on, noordnvestelijlq front. Tusschen de bergen Callman en) Buzeu pair ouille-geveckton en artillerie- duel. Van de Buzeubergen tot Bran sloegen, onze troepen vole vijandelijke aauval-i den af. Bij Co-li. (ten oosten van' Co-ineni j sloegen wij een vijandelijken aanvat af; Aan bet overige front tot den Donau artU-, lerieduel en mfanteriestrijid. i Zuidelijk front Aan den D-onau ar, tillorie-duel. In fle Doforoerlsja is de toe stand onveranderd. i j Tan het Balkanfront. Duitsch legeTbiericbt Talrijke vijandèlijbe aanvallen aan de! Tsjema mislukten. Engelsch legerbepicht 1 1 Slroemafront: Onze beneden brigade, die het terrein zinverde tot de buitemvijkjenl von Seres top, bevond 'deze stad sterk) bezet door den vijand. Doiranfront: ,W'ij deden verdere raïdsj tegen de vijandelijke loopgraven in den( nacht Wan 10 dezer. Twee vooruilgoschjo-, ven posten werden genopfJzaakt terug tei trekken. Eenige Bulgaren en Duitscherp werden gevangen gen oimen. 1 i Fransch legerbericht. De Servisch© troepen hebben Vasten* voet gekregen in het dorp B|i(od. 0.nzt( vliegtuigen wierpen bommen op 'Prilep en) Philippopolis. Bulgaarsch legerbericllit. "Vaaaaf het Presha-meer tot aan de Tsjerna artillerievuur. i Op' het front in de bocht v!an de Tsjema had een hevig gevecht plaats'; zes achtereen- volgende aanvallen van den' Vijanll om het dorp Skotchivir, werden met groote ver liezen afgeslagen Eene poging def vijan'- fMij-ko aitiilerio om op te rukEe-h fata] Westen van de hoogte Dpbropole, mislukte. Het wia'a ofllen duidol'ijki, (dat de gune'li van Allah me't hem was, dat hij dooi) AH Ia h wa's uihterkloren tot raam rimdeïif Islam. Asad, die hem, altijd geacht bad^ begon hem lief te krijgen. Kon Wij anJ ders doen, als innig vroom 'man, die Wij was, tegenover ©en, voor wien de Bartm- Wartige zulk oen zichtbare voorkeur toon- die? Algemeen .werd aangenomen!, idat, mocht Asad-el-Din ikpmen te Oiverlijden, Sak)r-e'i,Bahr hém. zo'u opvolgen in dq regesring Van Algiers en. dat aldus 'Oli-i Vi'er-Rei's in do voefstappen zou treden) van Barbaro-ssa, Orohiali en andere Chris ten renegaten, die zoeroovor Voristen van, den Islam geworden waven. Ondanks en) kele vijandelijkheden, een gevolg vanzijn| snelle bevordering en waarvan Wiij lat-ep meer zulten hooren, werd zijn macht) slechts eenmaal bedreigd. Toen hij op ze keren morgen in bet bedompte bagno van Algiers kwam, ongeveer zes maanden na rijn benoeming tot bevelhebber, vond hij daar een twintigtal van rijn 1 andgen O-O; ten, en hij gaf bevél dat hun boeien on; middellijk! moesten worden afgenomen en) zij in vrijheid moesten gesteld worden J Voor deze handelwijze door den Dey) tot verantwoording geroepen, sloeg hij een h o-o-gen toon npn, omdat dit de een ij ge uitweg was. Hij rivioer bjij den baard) van den Profeet, dat als fyiji het zwaardl van Mohamed trekken en den Islam ter zee dienen moest, hij dit op zijn manieri wilde doen, en een snn die manieren was, Ten oosten van de Yard ar werl een ba taljon van den vijand, hetwelk na eene he vige artillerie-voorbereiding trachtte op te. rukken tegen de hoogten ten Zuid-en van het dorp Bogoioditza, met groote verliezen teruggeslagen. Aan het Btroenüa-fxont leiendige acfivi teit der \erkenmn£sdelniChemonteneen" poging Van twee vijandelijke bataljons om ouder bescherming Van een hevig artillerie vuur tegen Baraklidjomnayc op te rukken, mislukte door ons vuur. Vijandelijke venlra- gejnide artillerie, bpmbaideeftrie de sta 1 Seres, waar verscheidene inwoners gedood werden. Aa,n de kust der Egeïsehe Ze» bombar deerde de vijandelijke vloot de hoogten ten Noorden van Orfano. j In Griekenland. Griekenland en de Enten te Reuted's correspondent te Athene is in staat^ te verzekeren, dat Üe diplomaten) der Entente Woensdag aan hun Tegeennn gen voortsleftden den kbnmg nog een rueu[ we kan!s te gevén ,,0-m1 hetQand Ie reddrn' voor de dreigend.© ramp.ri Hoewél devoniij van de yoiorslellan voor het opgeven den neutraliteit door het kpbinet Kalogeropoe, los gedaan onaannemelijk1 werden geacht stelden üe Entente-gezanten hun regecj' ringen ,voor, üat deze Griekenland zom tien medeelen, rlat de fB|ulgaarsche in- Wasie an Griek'sch gebied ©en .\aak is) die de Entente niet voldoiende raakt onn baar "tusschenkomst ite nechtvaardigen, maar dolt als Griekenland op eigen initiatief aan Bulgarije den oorlog verklaart, de Entente bereid' is be't eiken bijsland te verleer nen iten leinde het in staat te stollert den vtijand 4e verdreven en -ook bereid is later malerieeLe bewijzen te geven dat- do Entente nimmer ophield grooi belang le stellen in dat land. Dit denkbeeld wordt' tku door de ■Entenie-rogeeringon b-vei-woL, gen. t Diverse berichten. In den Duitscben rijksdag. In de Rijksdagzïtting van Woensdag heeft o., a. de sociaaldemocraat Scheidcmann hot volgende gezegd over de vredesmo- desm og ebjkh e i dx „De uitzichten op vrede zijn thans slecht. Wij moeten afwachten; er blijft ons niets anders over. Laat ons "hopen, 'dat .beide partijen spoedig weder nuchter worden. Wij hebben van 't begin af begrepen, dat deze oorlog door ons wel als ©en verdedigings oorlog gevoerd moet worden. s Waar Briand en Lloyd George den oorlog tot het einde prediken, daar lean de Rijks kanselier zooals men zegt niet van vrede praten. 't, Maar wij kunnen het wel', en wij zeggen het luid en openhartig, dat het volk den vrede wil. En als ergens in een of ander land het tegendeel bewaard wordt, dan is dat slechts oorlogsbedriegerij. De Fransehen weten niet, omdat do cen suur het niet toelaat, dat rij vandaag nog- de ontruiming van hun land en van Bel gië door do Duitsche troepen kunnen krij gen, zonder een voet grond van hun gebied te verliezen. Waarvoor strijden zij dan nog? Wat Franscli is. moet Fransch zijn, wat Bel gisch is, Belgisch, wat Duitsch is, moet dat zijn eigen landgenooleu niet doorheb zwaard getroffen zouden worden. Jlij zwoer,- dat do Islam er niet door lijden zou,1 want voor iodeuen Engelsehrnari wien hij do vrijheid teruggaf, zou hij twee Span-i jaarden, Franschen, Grieken of Italianen in 'slavernij overleveren. Hij -Verwon, maar op voorwaarde, dat hij ze eerst voor zich zalf kocht, al's hij zé in vrijheid wilde) stellen, omdat gevangen slaven staalseig-en) dom waren. Dan waren m zijn eigendom, en hij kon met hen doen wat hij goed vond. Zoo loste de wijzio «n rechtvaar dige Asad de moeilijkheid op, en Olivier- Reis boog wijselijk! Voor deze beslissing)! Sind'sdteai klacht hij allo Engeïsche sla- ven, die naar Algiers gebracht werden^ sleljie ze in vrijheid en vond een mid del, om ze weer naar buis te, zenden) Hel is waar, het kostte hem jaarlijks) ©en groote 'som, maar h'ij vergaderd» spoaj jlj-g zulke schatten, dat hij zich die weel de veroorloven kom Oppervlakkig zou men inieenen, dat Sir jOitivleu in 'het gewoel var, zijn nieuivt (laven vergeten, wa's Wat er in Ciorn,wa,l-t lis gebeurd was, en ook! de vrouw, dio zoo geVood-elijik! geloofd had, dat bij schul dig was aan moord op haar bioederf Maar het tegendeel bleek, toen op ze- koren dag Biskaine-eDBlorak, die zijn on dcrbevlelhebber gewórden was, eeltige En geïsche zeelieden gevankelijk naar Algiers bracht, - en wider hén iponj jongen ui 11 Hglston, in, Cornjwallis, Pitt geheeten, wiens Duiu-.ch Mijven, dat is de grondslag, waar op de vrede moet worden opgetrokken. De nood is oreral vreesohjk. Het broed is in Engeland duurder dan bij ons, meer dan een millioon Engeïsche kinderen zijn m hun ontwikkeling zoo achterlijk geble- ren, dat zij het onderwijs ruct meer kun nen volgen Uil Frankrijk komen aangrij- jiende klachten, m Italië heerschlo in vre destijd ai hongersnood." Venizei os tc Saloniki. Do Frnnsehe bladen melden, dat Salo nika Ligt Ier eere van Vemzelos60.000 lotoogers juichton hem toe, toen hij van lvt balkon van het gebouw der Voorloo- pigo regeenng de menigte toesprak. Giickeriland," zeule hij, ,.is verdeeld in twee kampen die elka-ir den rug toekoe ren. Wij bhkken naar het nooidon ona het vaderland te redden, zij arbeiden voor zijn ondergang Laat ons dus trachten op- ons zelf te vertrouwen. Ik heb mij aan het hoofd van de beweging gesteld in de over tuiging te zullen slagen Wij zullen onzen bondgenoot Sn vu- bijstaan, en wij zullen strijden aan de -zijde van die mogendhe den, die onze beschermer.-, zijn. Wij alleen zijn Grieken gebleven de Athene maakten, (en gevolge van het Duitsche goud en de handige Duiisclie propaganda, wan ons "land een Duitsche provincie." Djambi. De Correspondent 4e Soerabaja van de ,,N, R. Crt." somt d.d. gisteren: Kolonel Kioesen seinde, dat hij van Sa- rolmigoen Djambi bericht had. or.tvange dat drie brigade,-, infanterie onder den x-.. luitenant W. A. Grashuis naar de^Ujc- Ram zijn vertrokken.. 1 Nabij Man clia ngin zijn 8 opstandeling© gedood. Hierbij zij het volgende opgemerkt: De Soengc-i Ajér Ram vercenigt zich Ir Ivasan Mahnlang met de Ba tang Tembesi, Mandiaiigm ligt aan de Batang Tembesi oen, 30 K.M. hemelsbreed Oostelijk van he hoogergenoemde Ka»an Malmtang. Palembang. Do correspondent tc Soerabaja van de „N. R. C." seuït dd. gisteren: (Officieel.) Hadji Lasini, oprichter van, do Sarikat Abarg, was door d-en controleur naar Rawas opgeroepen. Plotsehng trok d.e hadji dep. klewang van een der wacht hebbende soldaten en trachtte amok te maken in het bivak. Een ■Ansboneesch. fuse lier werd bij die gelegenheid gewond; de hadji weid gedood Opstandelingen rukken langs de rivier Rawas van Pao eb paar Soeroelangoen op. Met Rawas is do gemeenschap verbroken. Gisteren zijn drie brigades infanterie -van Palembang naar "Rawas vertrokken. Het blad voegt hieraan toe: i De rivier Rawas stroomt in hot Zuiden van do residentie Djambi, maar grooten- doels in Palembang. Moeara Rawas 'ligt waar de Rawas in de Moesi valt. Paoeh ligt Westelijk en bovonstrooms van Moeara Rawas. Soeroelaogoen ligt in do ondorufdeeling Rawas dor residentie Palembang, eveneens aan do Rawas. i De opstand schijnt nu dus overgeslagen vader hij gekend had. i Hij n-am den jongen mede naar het pmelitige paleis, dat hij bewoonde bij de BabelOucb, behandelde hom alscen geëerd en gast, en zat den gehoelen zo mernacht door mot hem te praten, vroeg hem uaar dezen, en genen, ©n k!reegzo>ot langzamerhand alles te hooien, wat eg in de laatste Ipvea jaren, m zijn gebo-og- teplaals gebeurd iwas. Hierdil. blijkt lief heftig voriangen en hoimwoo, dat de re-l negaal voelde en zijn pogingen, dit doéc eindeloos vragen lot bedaren te brengenj De jonge raait had liem pijnlijk! weer int aanraking gebracht me'l zijn vlerleden, dat hij -achter ztth gesloten had, teen hij Muzelm,on en zaeroover werd. In deureni van dien zomemachl onljwaakjto het be- romw in hem. en leviens oan beftig^ ver langen -om terug te,koeren. Rosamund*) zou yde deur weer voor hemopenen) die hij, godneven door het ongeluk, ..liad dichtgc/woTpen. Dal zij dit de au. zo-U, alsi zij maar eenmaal de volte waarheid wist, daaraan twijfelde hij geen -OjOgenblik. Enj nu wa's iel- gedu treden foicer, ^Vajajio.iml lnj de waarheid vlerbergen konwaaronü bij nog langer zijn schurkachtige» stief broeder zou beschermen, dien hij nu even) fel haatte, als hij hem eerst had liefJ geh-ad. (W.ordt vervplgdl- t 1 "--i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1