De oorlog. 69"* Jaargang Zaterdag 14 October 1916. No 15269 lit inner Maat nil BRIE Mee. Eerste Blad. DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaaxdingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentièn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £1. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames* 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentie n hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan liet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. - Verordening op eet- en drinkwaren en op gebruiksartikelen. IBturgemeester en Wethouders van. Schie dam; t Gelet op artikel 8 der hovengjejioemdo verordening, luidende „In geval van onherroepelijke veroor, J.jdejalinjg wegens een overtreding dezer „verordening, gepleegd binnen twee jaren, „nadat ©em vroegere veroordeeling van, „den 'schuldige wegens een overtreding „dezer verordening onherroepelijk is ge-i „worden, Wordt de bij herhaling gepleeg- „de overtreding vanwege (Burgemeester en, „Wethouders in een of meer der plaatse „lïjke nieuwsbladen bekend gemaakt, met „vermelding van den naam en woonplaats, „van den overtreder en eventueel van! „den hajndelaar in eet- of drinkwaren,, „in wieps dienst de overtreder itijdens' „deze overtreding was, den aard der over; „treding en de dagteekening van het pro-i „ces-verhaal en van het vonnis. „Met onherroepelijk veroordeeling wordt „.gelijkgesteld, betaling van de opgelegde) „boete," Pjrengen ter algemeen© kennis: lo. dat JORIS HERSB1ACH, winkelier wonende Broersveld 84 te Schiedam, tegen wien op 16 October 1915 proces-verbaal weid opgemaakt, bij vonnis yan het Kan-i tongterecht te Schiedam van 8 December 1915 is veroordeeld wegens het „te Schie- „dam een drinkwaar verkoopen die in on- „deugdelijken toestand verkeert" 2o. dat C0RNELIS SUIJKER, winkelier en melkslijter, wonende Warande 99 tcj Schiedam, tegen wien op 29 October 1915 proces-verbaal werd opgemaakt, bij voow nis van het Kantongerecht te Schiedam! van 15 December 1915 is veroordeeld we gens het „te Schiedam voedingsmiddelen! „ten verkoop voorhanden hebben, welkej „ondeugjdelijk van samenstelling zrjn." Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Burgemeester M. L. HDNNEliLAGE GRETE. De Secretarie, i i 1 y. luik, u.-s. 60 BUITENLAND Yan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. De nieuwe groote doorbraakpoging der Roman pit het laatst der 16e eeuw, c»ar 't Engelsch van RAFAEL SABATINL 33; i i 1 In het geheim, stelde hij een langen) brief op met die geschiedenis yan alles, .wat hem overkomen was sinds zijn over rompeling, hij vermeldde de geheele waarheid ■daaromtrent ten ook van de daad, die er tote geleid had. Pet wasl een brief, om steenén. te vermurwen. En' het was niet alteeen maar een harts-i tochtelijk pLeidoioi voor zijn op,schuld, ofj een onbewezen beschuLdingl van zijn broeder.' De brief sprak! haar van het bestaan van bewijzen, die allm twijfel zouden Iwlegji nemen. Pjj sprak baar van htot perka ment, opgesteld, door rechter Baino mei de getuigenis van den predikant, welk document haar gelijk ntet dein brief in handen zou worden gesteld. Verder smeek te hjj haar, de lechtlieid Vari hert docu ment door Baino zielf te doen bevestigen.' 'Als dit geschied was, vlerzfocht hij haar, de geheele zaak aan de Koningin v oor" te leggen, en hem - aldus gelegenheid ^evan naiar Engieland terug te taren enj hem te vrijwaren tegen alle gavoi%©n van ■zijn geloofsverzakSpg, waartoe hij door! (zijn lijden gedwongen wasl Hij overlaad de den jongen uit Comwallis met ge-, Engelschen en Franschen tusschen Ancre en Somme is volkomen mislukt. Met groote arfiUeristische krachtontwikkeling en door nieuwe reserves versterkte infanterie-aan- vallen meende de vijand zijn doel te berd- ken. De dappere troepen van de generaals Sixt von Axnim, Von Böhn en Von Gamier behielden na ernstige gevechten hun stel lingen. i Do hoofdkracht der talrijke aanvallen was gericht tegen het front tusschen Couroeletto en het hosch van St, Pierre Vaast. Her haaldelijk kwam het hier tot verbitterden strijd van man tegen man in onze linies met tijdelijk daarin doorgedrongen afdee- lingen. Ondanks de zesmaal in den loop van den dag mislukte bestorming van onze stellingen bij Sailly deden de Franschen hies in den nacht nogmaals een aanval. Ook deze werd afgeslagen; de strijd ten N.W. van die plaats duurt nog voort De Brandehburgsche infanterie ontving ten N W. van Gueudecourt dichte Engelsche co lonnes mot vernietigend vuur. Ten Zuiden van de Somme deden de Franschen aanvallen tusschen FrcsnesMa- zancourtChaulnes, die meestal in. onze spervuur werden vernietigd. Om de suikerfabriek van Genercourt ont stonden wederom hardnekkige gevechten, die ten onzen gunste beslist werden. Het grootste deel van Ablaincourt bleef na harden strijd ïn ons bezit. Wij namen in deze gevechten ongeveer 200 Franschen, onder wie 4 officieren, gevangen. Legergroep-Kroonprins: Ten Oos ten van de Maas, in do streek ten Wes ten van Markeret in de Vogezen, leven dige artillerie-actie. Ten Westen van Mar- kirch deden de Franschen een aanval', die afgeslagen werd. Onze vliegers deden een aanval op sterke vijandelijke eskaders op de vlucht naar Zuid-Duitschland, .waarbij zij, ondersteund door het afweergeschut, negen vliegtuigen neerschoten. Volgens ontvangen berichten werden door geworpen bommen 5 perso nen gedood, 26 gekwetst. De aangerichte schade was gering, militaire schade werd niet aangericht. Fransch legerbericht Do nacht was aan beide zijden van de Somme zeer levendig. Schermutselingen en wederzijdsche beschieting bereikten vaak een groote heftigheid in de -sectoren van MorvalBouchavesnes, Ablaincourt en Chaulmles. Overigens niets nieuws aan bet front. Een groep van 40 vliegtuigen wierp bom men, op de fabrieken van Mauser te Oben- dorff aan de Neekat; 4340 K.G. projectielen werden geworpen, en vele treffers werden opgemerkt. Zes Duitsche vliegers werden neergeschoten in den loop van een gevecht, dat deze leverden om de fabrieken te ver dedigen. i Englelsch legerbericht. i Gisteren brachten wij ons front vooruit tusschen Gueudecourt en Les Boeuis, en schenken, gjaf hem den brief, om per-1 soon!ijk te overhandigen en voegde ier in lichtingen bij, dio hem in staat zouden stellen bet document te vinden, dat hij er bij afgeven moest Dat kostbare per kament was verborgen tajssdhen de blad den van. een oud boek over de valken jacht in de bibliotheek te Bennirolw, waar het vermoedelijk nog ongerept liggen zou, daar zijn broeder bat bestaan er van niet vermoedde en zelf niet Van liezen hieldj (Pitt moest den óudten Nikotaas te Po- narrow opzoeken en zijn bnlp inroepen,1 om het document in handen te krijgen, als) het tenminste nog bestond. Daarop vond Sakr-el-Bahr een middel; om Pitt naar Genua te geleiden en daar bracht hij hem aan boord Van oen En! gelsch schip. Drie maanden later kreeg! hij antwoord! een brief van Pitt, die hem bereikte over Genua dat in vrede met de Al gerijnen Leefde, en hun diende als mid del vian gemeenschap met do Christen) held. In dien brief berichtte Pitt hem,l dat hij alles had gedaan, Iwjat Sir Oli-' vier wenschte; dat hij met behulp yan! Niüoiliaas het document gevonden had, ©n| dat hij persoonlijk Jonkvrouwe Rosamuncte Godolphin had opgezocht, die nu bij Sir John Killigrew te Arwenackl (wjoopde emf haar den brief len het perkament had. over handigd, maar dat zij, toen, rij Vernam!/ van wiep bij kwjain, in rijn tegjemiWuxwi- IdifehteW .beide ongeopejnd ia- be# vulurl ten noorden van Gueudecourt, en namen ongeveer 150 gevangenen. In den nacht deed de vijand een aan val ten noorden van de Staf-redoute, die werd afgeslagen. t In dien afgeloopen nacht drongen veer tien verkertni ngsafd eelingen in de vijande lijke loopgraven tusschen Yperen en Ar- mentières door. Zij maakten gevangenen en brachten den vijand belangrijke verlie zen toe. Yan bet Oostelijke front. Duitsch legerbericht De toestand is onveranderd. Oastenrijksch legefbericfit In het grensgebergte ten noorden van Kirhbaba werd een aanval der Russen af geslagen. i Yan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht De actie der Italianen aan bet slagfront aan de kust was gisteren* (Donderdag) zwakker dan in de voorafgaande dagen van het hevige gevecht. Allé pogingen van den vijand om over zijn linie tusschen San Grado di Memo en Novavis door te- dringen werden verijdeld "door het O -,H,- vuur. In den namiddag deed de door bersaglieri versterkte 45ste infanteriedivi sie een aanval op de O.-IL stellingen ten noorden van Lokvica, Deze aanval mis lukte met zware verliezen voor den vijand slechts weinig Italianen keerden terug. - Even vruchteloos als aan het noordelijk gedeelte van het Karstplateau waren ook de herhaalde aanvallen van den vijand aan den zuidelijken vleugel en ten noorden van de Wippad op Bablia en Vertoiba. Aan den Pasubio sloegen de O.-H- troe pen twee aanvallen op den. Boi te-rug af. In den namiddag van 12 Oct. wierp een 0.-H- eskader hydroplanes met succes brand- 'en springbommen op door den vijand bezette Adna-werken te Monfalcone. In den avond van denzelfden dag deed eed ander eskader hydroplanes met succes een .aanval op jnilitaire inrichtingen te Lelz, Vemu'gliano, de binnenhaven van Grado en wederom op Monfalcone en de Adria-werken. Niettegenstaande de zeer herige beschieting keerden alle vliegtui gen onbeschadigd terug. Yan het Boemeensche front. Duitsch legerboribht Front in Zevenbuj^klh: Gyergyo] en het bekken van de Mszek en van) die Hoven- jen Beneden-Crik zijn vrij van) vijanden. De vervolging wordt voortgezet* Aan den straatweg! IpzikSzesrcda naai) den Gymerpas biedt de vijand nog krach-, tigen tegenstand. In met goed gevolg be kroonde -gevechten aan de gyemshoogtert' ten jOosten en ten Zuidoosten van Kroon stadt wérden 1 officier en 170 man gei vangen genomen, twee kanonnen buitgei maakt i FrontMatók'ensen: Niets nieuws. Oostfenrjjksch legeroericKt Aan de Oostgrens van Zevenburgen sloe gen 0.-ir, troepen den vijand terug uil) de kdaten van den Bjoven-OJt en de Bol- ven-Maros.(De andere niedededingen zijn,' had geworpen ien hem had wegfeezon-1 den, zender te willen luisteren naar het geen hij te zeggen, had. Sakr-ejliBahr bracht/ den nacht on.dert den bLooten hemel in zijn geurigem boomt gaard door en rijn. slaven vertelden verf schrikt, dat rij hem hadden boeren, snik ken en schreien. Als hij inderdaad glo-' weend had, was het Voor dien laats ten) keer; daarna werd hij ondoorgronde!ijkerj rcekeloozer, wreeder en spottender dart iemand hem ooit giekend had; van dien dagf af deed hij ook' geen moeite meer, een enkelen Engelschen slaaf vrij te laten.! Zijn hort was van steen geworden. Zoo gingen rijf jaren voorbij, gpreKenjdj van dien lenteavond, toen hij overvallen) werd door Jasper Leigh, en rijn roem) verspreidde''rich, zijn naam werd de schrik) der 'zeeën, ien vloten wlerdon gezonderi! van Malta, Napels en Venetië, om eerj( eind fe maken aan hem en rijn zeeroo-j verijen. Maar Allah waakte over hern, on) Ssakr-elf-Bahr leverde nooit slag, zonder! iaan het zwaard yan. den Islam de •over winning' te bezorgen. v In de lente van dat yijfde jaar kreeg hij weer ©en brief vlan pitt, een hrief,) die ,heim toonde, dht de diapkbaarheid! die wereld nog niet uit Iwias, zcoals hij*] dacht, want hert was gHeeem; uirt dank) baarheid, dat de jongen, dien hij uit) slavernij bevrijd had, hem schreef torn} hem ©enige dingen t© berichten, die hem! aangingen. P©h© brief lopenjde de oudé gelijkluidend ,met die in het Duitsche bel richt) t Roemeensch legerbericht Aan het noordelijk en noordwestelijk front, In het dal van ie Bteven-Luzul ten wesf- !ten van de grens werd een aanval vanj den vijand afgeslagen. De Roemeensche cavalerie sloeg in den, Magterus Magtyarus-pas ten westen van Octuzu zes infantorie-aanvallen af. Bftj Gras- na werd een aanval Moedig afgeslagen. De vijand werd genoodzaakt terug te trek ken naar Bjratis. Te Soesaju ten westen van Pnedeal id het rustig; uit Predeal trok de verslagen vijand terug naar Ternes. Ten westen van Camemi deed de vijand' gedurende den nacht een aanval in het .Tf.ul-dal. Aan bet zuidelijk front: Gewoervutnj langs de geheele Domui. j In de Dobroedsja is het rustig i Van het Balkanfront. Duitsch 1 eger bori dht Macedonisch front: Aan beide rij den Van den spoorweg MonasterFiorina hevige artillenestnjd. De Servische aanvallen in den Tsjernh- boog hadden ook gisteren (Donderdag; geen succes. !Aa!n het Stroema-front gevechten met vijandelijke verkenningsafdoelinlgen. De vijand vuurde van uit zee en te lamj op de stellingen hij "Orfano. Engelsch legerbericht. Op het Doiran-front hebben wij ten Noorden van-de dorpen Doldzeli en Hosjli een overval op vijandelijke loopgraven uit gevoerd. Na sterken tegenstand nam de vijand, met achterlating van 60 dooien, de vlucht. 1 1 Luchtgevecht in, Albanië. Officieel wordt uit Weenen gemeld: Een -Italiaanse!) luchteskader beeft gis teren Kawaja met bommen overstrooid, ten gevolge waarvan verscheiden vrouwen en kinderen zijn gedood. 0oslenfrifksch -Honf^ gaarsche vedhtvliegers, inmiddels opgeste gen, hebben deze vliegers vervolgd ien tus schen de mondingen van,1 de Skocmbi en de Seri «mi een Capron i -ri iegtui g neergeschoten. Het is slechts licht beschadigd, Van de be manning waren twee dood. De drie anjderen zijn ge1' "'cht. In Griekenland. Do druk der Entente. De Fransdie admiraal Eoumet heeft gis teren opnieuw een nota aan,' de Grieksche rogoering gezonden, waarin contrfde over jle Grieksche politie, een verbod aan do burgerij om wapenen te dragen, een verbod Van verzending van oorlogsmateriaal naar Thessalie en de opheffing van het verbod, Van uitvoer van tarwe uit ThessaJidv ge- eisclit worden. Aan al deze eiscihen wexii voldaan. I Do Engelsche gezant te Athene, Elliot, heeft gisteren een bezoek afgelegd bij den nieuwen minister van buitenlandsdie zaken, waardoor nu de entente met het kabind in vierbinding is getreden. wond Moer; hij deed meer: hij bracht hem ©en nieuwe toe. Hij vernam er uit, dat de schrijver door Sir John Killigrewt gedwongen !Was, zulk ©en getuigenis al) ie leggen omtrent Sir O li vier's overgang) tot den Islajm, dat het (hof hem dood! voor die wet verklaard had, en de eigen-I dommien aan rijn haJfbxoeder, Jonker Liol nel Tressdlian, had toegewezen. Pitt betuigde zijn diep leedwezen, dai) hij genoodzaakt was geweest Sir Olivieri op dezo wijze zijn weldaden te vergei-1 den en voegde er bij, dajt hij riclil liever liet ophangen, dan te spraken, als hij had kunnen voorzien, welke gevolgen zijn getuigenis hebben zou. Toit zoover las Sir 'Olivier den brief meit geen ander gevoel dan koude verach ting, Maar er volgde meer. De brief meld de verder, dat jonkvrouwe Rosamunde) pas teruggekeerd was van oe£t twteojarigj verblijf in Frankrijk, dat zjj verloofd was) met rijn stiefbroeder Lionel, en dat rij in Juni zouden trouwen. Hij vernam ver der, dat het huwelijk was doorgezet door| Sir John Killigiew, die Rosamunde on der de bfescherming van een echtgenoot! wenschte te zien, omdat hij zelf v«pii plan had een zeereis te makje® en he rig was, een mooi schip uit te rusten voor ©en reis naar Indié. De schrijveit voegde er bij, dat hert huwelijk met int stemming begroet - werd en geacht Werd voor beide partijen uistekend te zijn, om; dat het de twee aanesSigrcnzenide beziltin-, De nouding van den konihg. Uit Athene wordt aan de „Daily Tele graph"- geseind: i Een diplomatieke pcrsoordijidi-eid is giste ren (Dinsdag) in audiëntie £vj den' koning ontvangen en heeft hem bezworen rijn po litiek toch te veranderen. „Ik wil liever den troon verliezen" antwoordde de koning „dan Griekenland in gevaar brengen. Ik ben overtuigd 'dat Boemenié over veeRLen dagen niet meer zal bestaan. Wanntee# Griekenland ten oorlog toog na de verove ring van Roemenië, zouden de Duitsche strijdkrachten naar Griekenland worden' ge zonden en dit zou het lot van Servië en.' Roemenie deel en," "De revolutionaire regeering te SalonikL Havas meldt uit Salomkï, dat de instel ling der voorloopig© regeering wordt voortgezet. Zij zal bestaan uit een uitvoe rend bewind, vertegenwoordigd door Veni- aeloe, admiraal Kondounotis en generaal Danglis, een ministerie van 8 leden, waarin generaal Zinibrakabis de portefeuille van oorlog zal krijgen, benevens uit een welge- venden raad. Venezdos toch zal te Saloniki de oude Gneksche kamer bijeenroepen, die ontbon den werd door den Koning bij het optreden van Inert, kabinet Skoelocdis. In Duitsch Oost-Afrika. In antwoord op een vraag van het JRijks- daglid Bassermann over den militairen toe stand in Oost-Afrika heeft de Duitsche staatssecretaris van koloniën, dr. Solf, het volgende geantwoord Tegen Duitsch Oost-Afnka heeft Enge land een overmachtige troepenmacht in het veld gestuurd, tellend tusschen 70.000 en 80.000 man. Daarbij komt dan neg de blokkade van 'de heele kust. Na kraehtigen tegenstand moest onze bewakingstroep naar het zuiden wijken. Op het oogenblik bestaan er in Duitsch Oost-Afrika nog twfee van elkander afge scheiden gevechtsterreinen. Neg een aan zienlijk gebied wordt verdedigd en er zal verder krachtige tegenstand worden gebo den (Bravo). De inboorlingen houden zich rustig. Dank zg de boven allen lof ver heven dapperheid van onze bewakingstroe pen beef de .vijand zijtn doel niet bereikt - Ter Zee. De duikboot- en mifnenoorlog. Lloyds bericht, dat het Engelsdbie s.s, „Gardépée" (1633 ton) gezonken is. Twaalf man zijn aan wal gebracht, elf worden vermist. Geheime draadlooze in stallaties? De hevelhebber van de Atlantische vloot der Vereenigdo Staten, van Amerika deelt mede, dat het ministerie van marine, een onderzoek van de kust van Nieuw Engeland gelast heeft, .teneinde de juist heid na te gaan van de ingekomen berich ten omtrent het bestaan van geheime draadlooze installaties aldaar, diein strijd' met- de Ajmerikaansche neutraliteit daar;, zouden in werking zijn. gen .Penarrow ten Godolphin Court (in) - één hand vereenigen zou. (Olijvk'irrt'Rcis slac!i(e, toen hij het tof zoover gelezen had Het scheen, dat hef huwelijk geen instemming vond om zich! zelf, jmaar omdat het twee stukken land vereenigen aou. Hot was een huwelijk:' van, twee iporkletn, tjwtee landgoederen, twee) stukkien bouwland en -bosch, ©u dat ©y twee (in/enschelijke .ivtezen bij betrokken/ waren, Was blijkbaar niet meer dan oen; toevallige omstandigheid. I 1 Toen vloeide zijn ziel de idoïiie van) het geheel en het vervulde hem met bitter-, beid. Na hem al s den vermeenden moorde) naar yah haar broeder te boblxui ivoggcaon- den, pou rij nu den werkelijiken moordies naar jn 3mar armen nemen. Er hij -j die hond, die vlalsclie schurk! uit weL ko diepte van de hel haalde hij deh| moed om deze bedriegerij yoort te zet) ton? had hij geen hart, g©en jgeweg ton, geen geyoel yoolr betomeli^hdd, geen) vjnees ypor God? Hij (Scheurtle dien brief in stuMcen eri itralciiitte de zaak uit zijn gedadhtoute zet ten. ,Pjtt had het goed bedoeld, maar wa^ wreed göwjeesL In zijn pogingen, om af leiding te zoeken yoor de heelden," did Zijn geest kwelden, iging hij maar zee) miet drie galeien, en zoo stond hij tweq wteken later tegonpver Jasper Leigh aan) hpord vjan het Spaansche vrachtschip, dat hij, Mj Kaap Spartel veroverde. I i (\y.örcU veroolgdl.' SCHIEDA COURAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1