De oorlog. 69*" Jaargang, Maandag f6 Octobêr 1916. No. 15270 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per wéét: Voor Schiedam en Ylaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau Bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels D. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per negel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën Inj abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ■"an 40 cents per advertentie, brj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon v3. 103. BUITENLAND Van het Westelijke front. DuitscTi legerbericht Legergroep-Rupprecht v. Beie ren: Krachtige anilleriestrijd aan weers zijden van de Somme, die zich over de Ancre naar het Noorden uitbreidde en bij Rancourt zoowel als aan het front Bar- leuxAhlaincourt groote hevigheid be reikte. Engelsche aanvallen hebben ten Noor den van Thïepval tot een handgemeen in onze linie geleid. Op één plaats heeft de vij.tnd zich genesteld. Elders is hij overal met zware verliezen teruggeworpen. In het gebied van Les Boeufs is de vijand afge slagen. De Franschen hebben aangevallen tus-, schen Barleux en Ablamcourt. Zij hebben in het dorp en de suikerfabriek van Ge- nennont vasten voet gekregen. Elders zijn zij afgeslagen. Het Zuidelijk deel van Ahlaincourt is in ons bezit. LegergroepDuitsche kroon prins: Af en toe toenemend geschutvuur ten Oosten van de Maas. Franseh legerberieht. Van Zaterdagavond: Ten westen van de Somme deden de Franschen met schitterend succes twee aanvallen. In den eersten ten westen van Belloy-en Santexre werd de eerste Duitsche linie op een front van twee K.M. genomen, in den anderen Genermont en de suiker raffinaderij 1200 M. ten N.O. van Ahlain court. Er werden een groot aantal krijgsgevan genen gemaakt. Tot dusverre zijn 800 on- gewonde gevangenen, onder wie 17 officie ren, binnengebracht. Van gistermiddag: Ten Zuiden van de Somme hebben de Duitschers gisteravond verscheidene tegen aanvallen gedaan op de stellingen, die de Franschen in den loop van den dag ver overd hadden. Een gedeelte der aanvallers weid door het Fransche artillerievuur uit eengedreven, voordat zij de Fransche linies bereikt hadden. Alle andere aanvallen wcr den door een offensief der Franschen ge stuit, die-het gehoele veroverde terrein be hielden. Overal elders verliep de nacht be trekkelijk kalm. Engelsch legerbericht. De aanvallen van gisteren (Zaterdag) op de Stuff- en de, Schwabenschans zijn ln- zonder gelukkig atgeloopen. Ten Noorden van de Stuff-schans zijn twee vijandelijke loopgraaflinies over een afstand van 200 yards schoongeveegd. Bij do Schwaben schans was de winst nog grooter. Den vijand zijn. zware verliezen toegebracht. In den loop dezer twee ondernemingen heb- Ifoman uit het laitst der 16e eeuw, najat 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 34) HOOFDSTUK III.' Oip w©g npar huist In die kjajuit van het veroverde Spaan- sche schjp bevond Jasper Leigh zlich dien -avond yan aangezicht tot aangezicht met Sakrid-Bahr, ,die hem door zajn neusach tige Nubièrs had laten halen. Sjakr el-Bahr (had nog niet gezegd, wel Ke plannen hij had met dien kleinen roof- sohipper, ,en Lteïgh, Volkomen overtuigd, dat hij ©jen schurk was, vreesde het erg ste, en had enkele ellendige uren, in hof voorrmm doorgebracht, in afwachting, van oen lot, dat hij niet twijfelachtig rekende „De (Omstandigheden zijn wat veranderd, Leigh, Sedert wij elkander het laatst in de kajuit van ©en schip spraken.", was de Iklahne begroeting Van den renegaat „Zeker," stemde Leigh toa „Maar ik hoop, dat ge niet vtergeten. zult, dat 114 mij toen uw vriend betoond heü" „Ja,tegen' een betooning," herinnerde Sakr-el-Blahr hem. „En tegen! een bleloojj ning is het mogelijk, dat ge Vandaag in, mij pok' een Vriend vindt Het hart Van den scJaurkladitigen. kapi tein sprong op Van hoop. „Wolkje, Sin jQjüvieil?" vroeg hij gretig. „En pis gij ben wij 2 officieren en 303 man gevan gen genomen. Gisteravond zijn wij vijandelijke lobpgra ven binnengedrongen ten Westen van Sei- res, ten Noorden van Réchncourt, ten Noordoosten van Feslubert en ten Noor den van Neuve Chapelle. Er werden ge vangenen gemaakt. Van gisteravond: Vanochtend hebben wij ten gevolge van een geslaagde plaatselijke onderneming onze linie ton Noordoosten van Gueude court eemgszins vooruitgebraeht. De vijandelijke artillerie is werkzaam ge weest tusschen Les Boeufs en Courcelette, zoomede in den omtrek van de Schwaben schans en in het dal van de Ancre. Do vijand heeft vanochtend vroeg een mijn tot ontploffing gebracht ten Noorden van Neuve Chapelle, zonder schade aan te richten. In het laatste "etmaal zijn 47 gevange nen gemaakt, waarbij 2 officieren. Van het Oostelijke front. Aan het front ten .Westen van Luzkj is de vt-rhoogde gevechtswerkzaamheidl aangehouden. i (Overigens geen nieuws van b'eteeken.is i Van het Zuidelijke front Oostenrijkseh legerbericht De geveohtewerkzaamheid is in 't alge meen gering gebleven In hot gebied vani Gorz hebben <le«Ha lianen heden(Zondag)oehteinid onze stellin gen op de hoogte ten oosten van Sober aangevallen1. Deze aanval is gedeeltelijk reeds in ons artillerievuur gebroken en vervolgens in een handgemeen afgeslagen. Italiaansch legerbericht. Op de hellingen van den' Monte Pasu- bio zijn. nieuwe vijandelijke aanvallen ai- geweerd. Onze troepen zijn in een kraoh- tigen tegenaanval nog vooruitgekomen in de richting van de Boiie. In het gebied van Cosmagnon is een heele vijandelijke batterij van vier bërg- kanonnem met overvloedigen munitie m onze handen gevallen. In het. Posma-dal hebben vijandelijke strijdkrachten .ónze voorposten tón westen van Tovo overrompeld. 'Toegesnelde ver sterkingen wierpen den vijand terug. Langs |iet overige front artilleriegevech ten. Onze artillerie heeft militaire punten in Predazzo (Avisio) beschoten. De vijande lijke artillerie 'heeft eenijge granaten op Görz gciworpen. 1 I Van het Roemeensehe front. Duitsch legerbericKt Aan heit oostelijk front voordeelige ge vechten met vijandelijke achterhoeden Aan de grenspassen van Biurzenland geen wezenlijke vei.redering. Aan Weerszijden ran 'den Szurduk-pas zijin Roemeensehe aanvallen afgeslagen Van het eergisteren bezette deel van den kam is do vijand verdreven. Legergroep Mackensen: Onveranderd in mijn zwakke krachten ligt, zw|eer iki dat ik niet zal afdingen. Ik heb! genoeg van» slavernij," ging hi, op klagen.ten toon' voort. „Vijf jahen, en Vter er van aan| boord van de fppaansche galeien, geep dag is voorbij gegaan, dat ik.' niet om| dten dood gebeden heb. Als u slechts vis tl wat ik! gieteden heb." „Nooit is lijden meier verdiend, straf passtender, gerechtigheid poëtischer ge weest", ,-jeide Sakr ei-Rahr met een stenu dite het bloed van den ander deed stol- lten „Go zoudt mie verkocht hebbten, ©en man, dite je gieen kwaad deed, integendeel itemand, die j© eens vriendschap bewezen had gte zoudt me gis slaaf vierkocht htebben voor niet meer dan twee honderd' pond..(.." l „Nteen, nieen", riep de ander angstig, „zoo waar God mijn getuige is, dat lég nooit in mijn bedoeling. U' zult die woor den niet vergjeten hebben, die ilk tot U| sprak», bet aanbod, dat ik u deed om. u wteer terug te brengen." „Ja, tegen een Mooning, d$l is waar", Herhaalde Sakr telfBhhr. „En het is ge lukkig ivoor je, dat' je heden in de gel tegenheid zijt, een prijs te betalen, did dte kkmnismaking Van jie lials met ©en teind touw nog wal zal uitstelten. Iki hehl een zleernan moedig," voegde hij er lep vterklaring bij, .,en wat je Vijf jaren ge- leden voor twee honderd pond zoujdt ges- daan Hebben, zul jia nu vo.or je levianj dolen. iWat zeg jie 'er van: wil je di| sdhip Vhor mij sturen?" „Hteer," riiep Jasper Leigh, di|e> nauwe, Oostenrijksch legerbericht Ten zuiden van Hatzeg hebben de troe pen zich in verwoede gevechten op den kam van het grensgebergte in zijn volte uitgestrektheid gehandhaafd Ten zuiden en ten oosten van Kronstadt is gisteren (Zaterdag) geen wezenlijke ver andering in den toestand ingetreden. In het oostelijke grensgebied van Ze venbergen worden thans in het Gyergyo- gebergte smalle landstreken van vijanden gezuiverd. Tan het Balkanfront. Duitsch legerbericht Een krachtige aanval van den vijand in! de streek ten oosten van den spoorweg Monastir-Florina werd gestuit In het gebied van don Tsjerna bocht bleef de toestand onveranderd. i Bulgaarsch legerbericht Een hevige aanval, door den vijand, meti naar schatting een divisie sterke legermacht ondernomen, op den sector tussclien den( weg Bjritolia (Momastir)-KlebhturaJ en den spoorweg, werd onder zware verliezen voor, hem afgeslagen. Des nachts herhaalde hij zijn aanval twee keer, doch ook deze! aanvallen werden eveneens onder zwiarej verliezen voor den vijand afgeweerd. Teh| Oosten van den spoorweg Werd een aan-» val van dep vijandelijke infanterie dooi) ons geschutvuur reeds in den aanvang ge smoord. In de bocht van de Tsjerna id het tot verbitterde gevechten van man. tegen man gekomen. Allo aanvallen van) den vijand met handgranaten zijn afge slagen. In het Mogleteitza^ial. het gewone artil lerie-vuur. Zwakke, gedeeltelijke aamvallen| van den vijand op do hoogten ten Zuiden! van Tarmono op den B]ahow©-heuvel en de top van de puyuktasch zijn afgeslagen.' Op berde Waidar-oevers zwak artillerie)! vuur. Aan den voet van de Bpl-asica-Pla- nina is het rustig. Aan de Stroema hiei| en daar zwak geschutvuur en patrouille- gevechten. f i Aan de kust van do Egeïsclie Zee Keerschfj rust Engelsch legerbericht. Aan het Stroema-front zijn het station) van Hristos Ileres en iB|araklïdzooma door onze artillerie beschoten. Aan het Doiran-front zijn de vijandelijke! verbindingslijnen in den nacht van 13 op 14 dezer krachtig onder vuur genomen. Friansch legerbericht. De SeTvièrs rukken links van de Tsjema| op. Fransche ruiterij heeft de spoorlijn ten Zuiden van Sterres a-fgjesneden. In Griekenland. De revoluLionnaire regepring. Router's correspondent te Salcmiki heeft Dondendaigi een onderhoud, gehad met Vmi- zelos, die zeide, dat half het oude Grieken land, negen tienden van het volk: van meuw Griekenland en al de eilanllen reeds lijks kon gtelooyen, dat dit allies wasij wat jvan hem verlangd Jwlerd, „ik' wil,1 het naar de hel sturen als u het wemsdht"] „Ik ga nu,"niet naai- Spanje," antwoord! de Sakr-elJ3|ahr. „Je zult me juist zoc( viarcn, als je vijf janen geleden zoudt gel daan hebben, weer terug naar dien mondl van de Fr', en mij daar aan wal ztetten.| Is dat a tesproken?" j „Zekter, graag", antwoordde Leigb, zoöj der zich ©en ©ogenblik te btedeu'een. j „De voorwaarden zijn, dat je j© leven, en vrijheid hebben zult," ging Sakrel-Biahrl verder. „Maar denk niet, dat je, eenmaal in Engeland, vrij1 zult zijn hem te gaan) Je moet ons u «er terug brengen, en ah» je dat gedaan hebt, zal ik! wel een midi del vinden, om je naar huis te zendenH als je het verlangt, en misschien zal ei) ©enige, beks-onmg voor j© opzitten'. als( j© me trouw gediend hebt Maar volg je de gewoonte van je geboete leven/ en bedrieg je me, dan is het miet je ga! daan. Je zult tot vaste lijfwacht diezoj twee Lelies van de woestijn hebben," en| h[ij wees naar de kolossale Nubiêis, die stechis zichtbaar waren door het schitte ren yon .hun tanden en ©ogen. „Zij zul) len je bewaken, en zorgen, dat je niets! overkomt, zoolang je mij trouw bent, enj bij het ©erste toeken van verraad zullen) zij (je worgen. Ja kunt gaan. (Op hetl schip Wen je vrij, maan je moqgfc het' hiejrj of elders niet verlaten zonder mijn uit drukkelijk beviel." i Jasper Leigh' strompielde naar hui ten en, jreHeadla jadi gelukkig bqv-ep, yjerwachtiagj aan rijn zijde zijn. De betooginlg van Maan dag door de bevolking van Saloniki had zijn verwachtingen overtroffen en op hem en zijn collega's een diepen indruk ge maakt. Vrauzelos ontkende, dat hij nieuwe stappen gedaan had <xm> den koning over te halen, het pad te verlaten, dat Inj to* dusver gevolgd hal. Evenmin oversoor de regaenng stappen in die richims Hij iiad met de minste hoop, dat de koning zijn. gedrag zou veranderen. Vemzelos rekende op de sympathie en den steun van de liberale landen in hot bijzonder van. Engeland en Frankrijk, in den strijd tusschen cünsütutioneete begin.so len en terugkeer tot liet feudalism©, die thans in Griekenland bestaat 1 I De directeur-generaal van buitonlan-Jscho zaken te Athene, Pclitis, is naar Saloniki vertrokken, ten einde het ambt van minis tra- van. buitenlandsche zaken m de voor loopige regeering te aanvaarden. Er wordt .gemeld, dat hij na eeja. Kort verblijf te Sa loniki, met een bijzondere zendmjg naar Westelijk Europa zal gaan. Ter Zee, De duikboot- en mijnenoorl og. Lloyds bericht, dat het Russische stoom schip „Mercator" etn het Roemeensehe stoomschip „Bistritza", gezonken zijn. De „frankfurter Zeitung" verneemt uit Cihrisüania hierover: Vrijdagnacht is het Voor Roemenie be steande mujiitie-vaartuig „Bistritza", op wes van Brest naar Archangel, door een Duit sche duikboot tot zinken gebracht De be manning) is gered. Lading en schip waren Voor 25 malliorai kronen verzekerd Naar „National Tidende" uit Berlevang (Finmarken) vte-rareemt, is daar Zaterdag- de bemanning van. ©en! getorpedeerd En gelsch stoomschip aangekomen. Verder is er Zaterdag t© Vadsö li© 30 koppen sterke bemanning van een' ander stoomschip, dat door ©en Duitsche duikboot tot zinken weinl gebracht, geland, i In. de Zwart© Zee. Een officiéél Russisch communiqué deelf mede: De duikbopt „Tyuler", onder commauio Van luitenant ter zee Killitzm, heeft bij de Bosporus, na eed ongel ijken, sLrijddie een uur duurde, met het gewapende Turhsche transportschip Rod os to", dat 6000 ton njeej, en door Duitsche offi dieren gecommandeerd weid, dit schip vermieestenl ©n, ondanks de opgeloopcn, averij naar Rebaslapol ge bracht. BINNENLAND. Onze Marine. Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht is de Nederlandscbe on- clrazeeeoot K 1, gesleept door de sleepboot „Witte Zee", op reis naar Indiê Zatenlag te Aden aaiigekpmen en is hot vaartuig gisteren vair daar vertrokken ter voortzet ting van de reis. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister of Verdienste, en de Nabïers volgden! liem, en blevien a's een groote tweelingd scliaiduw achter hem. i Nu Kwam iBiiskaine bij Sakr-el-Bahr mist een Fapport ovfor dan beliaaldeai buit.'Biel halve de gevangenen en het schip zelf/ dat niets in liet gevecht geleden had,i was de lading dan göcsn heteekenis. Daar het schip op die uitreis was, kon men niet verwachten, dat er schatten m te) vipden zouden zijn. Zij vonden ©en groe ten yloorraad wapenen en kruit en ©od beetje gold, maar niets anders, dat waar de voor de zleerooVeris had. Sak'r-el-iBahr gaf kort rijn bevielen, die algemdene .verbazing opw-ekton. „Ge moet de gevangenen aan boord van een der galeien nemen, Bliskaine, en ze zelf naar Algiers brengen, om daar ver kocht te worden. Al het andere mort hier aan boord blijven en bovendien 200 uitgezochte manschappen die met mij een reis ©ver zee gaan maken, mannen, die zoowel dienst Kunnen, doen als matroosi en alS soldaat" „Keert gij z/elf niet terug naar Algiers, Sokr-eLpahr?" - i s „Nog niet Ik ga ©en groote reis ma ken. Pinang mijn groet aan Asad-odsDin, dien Allah bewakfo en licfhebbe, en zeg hem, dat hjj mij in zes weken ongp- vjeer ten terug verwachten." Dit plotselinge besluit van Olivier Reis Veroorzaakte geen geringe opwinding op de galeien. De zeeroovers wisten nielfej vjan stnurnaainskunst op do open aee, geen, Sta hen w^si ooit dfö JfiddeUan'iiche Zeei van oorlog zal Donderdag en die van den munster van financiën Vrijdag as. niet puate hebben DjambIPalemhang. De con espondent te Soerahaja van. de N. R P. semt- Hel Soer Hbld verneemt dat Palrm- h.ing en omgeniig rustig zijn De bevol king van de Bovenlanden is zenuwachtig <-n ongerust Uit Djambi zijn ti-oepen aan- gekomen De T.ideih'Jot Nederland is door de op- sl indelingen aangevallen bi| Moeara Roepit. Dezen slilen levensmiddelen, niemand is gewond. Sa.roelangoen Rawas wordt bedreigd door de opstandelingen Assistent-resident Wel kin is niet troepen naar Saroelangoen ver trekken De bevolking v.ui Balanghari Leko (Ocloe? Red is in het algemeen het eens met de opstandelingen. Congres voor salarisverhooging. Het propaganda congies voor salarisver hooging, dat gistej namiddag, op aanstich ting van het salaris-comité uit de 4 bon den van overheidspersoneel, aangesloten bij het Noderl V.dcverbond, in Den Haag is ge houden, was bijzonder druk bezocht. Aanwe/ig waren ook vertegenwoordigen van de Vnjz -Dem. en van de Soc-Dem Kamerfractie en van de R K. Kamercluh Als sprekers traden op de beeren J. tc Laan, voorzitter van de Vcreeniging va kommiezen bij 's rijksbelastingen en lid de, Tweede Kamer, .1. Oudegeest, voorzïtte van het Noderl. Vakbond van Vahvereem •gingen, en dr. J. van Leeuwen, lid dei Tweede Kamer. Hot congres werd gepresideerd door den heer N. van Hinte, die in zijn openings woord er den nadruk- op legde, dat men van de regeenng een afdoende loonregeling verwacht, en mon met duurtetoeslagen geen. genoegen kan nemen. Voorts deelde hij mede, dat op het con gres vertegenwoordigd waren 22 bonden, vertegenwoordigende ongeveer 32.000amb tenaren en werklieden. Aan het slot der vergadering werd een motie aangenomen. Art. 192 van de Grondwet. De uitslag van ïle stemming over de wijziging van art. 192 van de Grondwet m de Vaieeniging van Hoofden van. Scho len in Nederland is, dat 378 leden zich' voot en 356 tegen de voorgestelde vvijzi- ging van bedoeld artikel hebben verklaard, V In de Zaterdagavond te Rotterdam ge houden vergadering van de federatie Roto tor-dam der S. A. P., werd besloten,, dat men zich voor financieel© gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder onderwijs zal verklaren. Men ziel in het rapport der Bevyedigmgscommissie ©en voor de S. D, A. P. aannemehjken grondslag voer verde ren utibouw van ons volksonderwijs. uit geweest, -enkelen waren mover als Kaap Spor(|el gekomen, tejti liet is twijé fotecbb'g, of zij een anderen aanvoerder? in de gevaren van den open Atlantischep» Oceaan zouden gevolgd zijn. Maar Sakr- icl-lBa.hr, het kind der Jortuita, de hek sdi|ermeling vian Allah, had hen nooit» anders uan ter-overwinning gevoerd, len hij had slechts te roepen, ©azij zou,-' d,en hom volgen, waar hij goed zou vin-' den 1e gaan. Er was dus wpinig moeite! om de twbo honderd Muzehnannen to' vindon, die hij voor zijn gewapend© be. napende hemannmg verlangde!. Het iwa^ v-eeleer mo-cilijk, om het aantal binnen! de grenz-csn te houden, die hij had aan gewezen i 1 i Men indei; iiiet denken, dat Sir Olivier handelde volgens ©en vooruit opgemaakt plan. i Terwijl hij op d'e hoogte dat mooie! schip bad Liggen btspieden, dat tegen den wind opwerkte, was het in hem' opgekomten, dat met zulk ©en. schip ©n dor hem, liet ©en heerlijk avjontuur zoaJ zijn naar Engeland te reilen, op de kus vun 'Cornwallis plotseling als ©aa der derslag te verschijnen, en dien ellend ting Van icon breeder do rekening oa te jneden. Hij had gespeeld 'miet do g daehte, Uroom-end h'ijna zotoojs mbnsch- luchtkasteeten bouwen, In de hitte y het gevecht was het uit zijn gedarihl verdwenen, km in den v»nn! van tee besluit torag to komen, tocsi, hij Jospra Leigh vbor zich zag. 'i li- (Mor&t yezvol%3l, schiedamsche courant. - i j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1