ft De oorlog. it. 69*w laargang, Dinsdag 17 Oétobér 191Ö, DE ZEEVALK. 4 No. 15271 •I 41 *9 m v-<W fef.iri'4 ir*' 1 Deze -courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en-Feestdagen. Krijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Er*js per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adyertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No.' 141 (hoek Korte Haven). Krijs der Advertentiën: Van 1—6 regels 0.92; iedere regel meer 20.cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ■"an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan liet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon "*-o. Ï03. BUITENLAND. Yan het Westelijke front Duitsoh' legetVericht Legergroepprins Ruppre-cht v. (Bleieren.: 'Aan het Sommefromt Aon ge beden dag levendige wederzijdsche artii- lierieaetie. 'De Emgelseben drongen ten, noordoosten 4van Gueudecourt over gerin- gp .breedte in onze voorst© loopgraven, doch werden dadelijk teruggeworpen. Do Fransehan pielen 's morgens en 's.atondjj de stellingen, ten westen van Sailly mm, doch werden afgeslagen. Front-kroonprins: lm Argjonme en aan beide Maasoevers hij afwisseling her nieuwde artillerie»actie. Franseh legerbericht. Ten noorden van de Somme drongen wij tgister(Zondag)avcJnd het dorp Sailly- Sallisel bin'ncn en Imzetten wij de hui zen langs den weg naar Bppaume, tol; den viersprong. De Duitsehers deden he vige legen aanvallen. De strijd duurt voort. Ten zuiden van de Somme sloegen wcj een Duitschen aanval op het front varj St. Eloi af. 'Betrekkelijke kalmte aan da rest ,van het front. Ondanks ,het slechte weer leverden ouzo vliegtuigen zeven gevechten, waarbij een Duitsch vliegtuig werd neergeschoten. Engelsch legerbericht. In (den loop van den nacht drongen) de Engelschen vijandelijke loopgraven bin nen ,ten noordoosten van Yperen, ten zuid oosten van Saint Eloi en teu oosten vanj Ploegjsteert Een groot aantal vijanden werd, gedood of gevangen genomen. Ten guidon van .de Ancre afwisselend! vijandelijk granaatvuur gedurende deni nacht. Een kleine aanval met handgrana ten ten noorden van Couroelette werd| gemakkelijk afgeslagen. Een meer belangrijke vijandelijk© aan val op de S c. Inv alten red ou teondernomen na een hevige voorbereiding door de ar tillerie en gestemui door „Fiammenwer- fer", werd eveneens afgeslagen met zware verliezer vóór den vijand. Yan het Oostelijke front. Duitsoh legerbericht. Fronf-L'eopold van Beioren: Ten westen van Lusk zakken, door he vig axbillerievuur voorbereide, krachtige aanvallen in elkaar in den sector Zubino Zaturey.- Een partieel© aanval ten zuiden van den spoorweg Birody—Leniiberg en in de Graberka-vlakte misCukte evenzo o. /Aanmerkelijke Russische slnjdkiachten werden over groote diepte, maar tover geefs ingezet aan de Narajofka tussohen Lipnica Dol na en Skamorchy. Ook hier Roman uit het laatst der 16e eeuw, na»* 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 35) i 1 1 Do schipper en het schip te samen, gaven hem alles, om den droom, dien| -hij gedroomd had, te verwezenlijken. Er was niets o-m zijn Wil te weerstaan, geen, reden, om niet toe te geven aan zijn) wreed Voornemen. Misschien ook zou hij Rosamund© wear zien, en haai' kunnou dwingen de waarheid van hem te hoe ren. En daar was Sir John Killigrew. Hij (had nooit kunnen uitmaken of Sir John vroeger zijn vriend of zijn vijand was geweest; maar nu het Sir John was, die geholpen hdd om Lionel in Sir Oli- vier'ia (plaats te doen treden door het hof te bewegen hem voor de wiet dood te verklaren, op grond dat hij ces rehegoat was en aangezien het Sir John was, die dit huwelijk tusschen Lio nel ,en Rosamund© had bewerkt, nu zou ook' aan Sir John een bezoek gebraeh|t' worden en zou hij ingelichft worden om trent hetgeen hij deed. Met de krachten, die hij tot zijn beschikking httd in die1 d'agen ,van absolute heerschappij over le ven en dood in de Afrik'aanjsche kust landen, was helt maken van een plan voor' lOlivier.Reis slechts het begin van de a invoering. De gewoonte, iederén wtensch ,^uel (rjerweztenlijkt te zien, iwtas met hem' brachten wij den Vijmd zware verliezen toe. Fr-ont-aar tshertog Karei: In de Karpathen sloegen Duitsche bataljons bij de uitbreiding van bet verkregen suc ces aan de Smptrec tegenaanvallen af, waarbij zij drie officieien en 389 man gevangen namert. Aan de Cww.r« ver overden Beiersche troepen in 'n stormaan- vai verschillende Russische loopgraven Ten 0. van Kirlibaba weiden Rus& sche te genaanvallen afgeslagen. Wij maakten ruim duizend gevangenen. Ten zuidwesten win Dorna Watra drongen de verbonden troepen de Russen terug door het NegLa-dal. Oostenrijksch legerbericht. Fr on t-aarts hei tog Karei; In den Drielandenhoek, ten zuiden van Dorfia Watra drongen de 0.-H. troepen de Russen terug over de Negrabeek, namen daarbij één officier en 217 man gevangen en maakten twee mitrailleurs buit Bij Kirlibaba, waar gisteren weder een aanval der Russen mislukte, zijn in de jongste gevechten vijf officieren en 1790 man gevangen genomen en vijf mitrail leurs buitgemaakt. In het Ludowa-gebied maakten Beier sche bataljons zich meester van een vijan delijke stelling. Russisch legerbericht. In do streek ten noorden van Korytiitza duurt het verhittende gevecht vooat; de tegenaanvallen Van den vijand wenlen met ontzaglijke verliezen afgeslagen. De vijand maakt gebruikt van granaten, die verstik kende gassen ontwikkelen, In de buurt van Zborosv verwoede ge vechten. Ton noorden Van Stanislau trachtte de vijand op te rukken uit zijn loopgraven; door het vuur der Russen werd hij echter genoodzaakt terug te koeren. In de buurt van Korosmezo en Kirlibaba deed de Vijand zonder succes heiige aan vallen. De Russen maakten daar 17 offi cieren en 1170 soldaten Tonjgisgeyangen, Ten zuiden van Dorna Watra doet de Vijand aanvallen met een groote troepen macht. 1 Yan het Zuidelijke front Oostenrijksch legerbericht. In. de gevlochten bijl Sober, namen do 0. II. troepen twee officieren en 21 man gevangen en maakten zij, drie mitrailleurs buil. i Italiaajisch* legerbericht. Langs het geheel© front groote activiteit m het opwerpen Van versterkingen en di versie-acties. In gevechten ten oosten van Vertoibizza, (Gorz) en op hoogte 208 (Karst) breidden de Italianen het door hen bezette gebied uit. Zij maakten eenige krijgsgevangenen. Yan het Boemeensche front. Duit sch legerbericht. De strijd aan de Roiemeensehe grens duurt voort. 1 In de Dobroedsja niets bijzonders. Roemeensch legerbericht. Norordelijk en Noordwestelijk tromt: Bij Fulghes en in het dat van de samengegroeid, en die gewoonte bepaalde nu zijn handelwijze. Hij maakte snel zijn' toebereidselen, icn den volgenden mor gen ,heesch bet Spiaansche vrachtschip vroeger (genaamd „N u e is |t r a Se no ra de lias Llagas", maar welke naam' nu (Zorgvuldig verwijderd Was zijn zei len jen stevende waar den o,pen Atlanti sche Oceaan, gestuurd door kapitein Jas per ,Leigb. De drom galeien, onder bevel van Biskaine-ekBorak, gingen langzaam oostwaarts jxaar Algiers, dicht langs de kust, [Zooals de gewoonte der zecroovers was. De wind begunstigd© Sir Olivier, zoodat hij, tien dagen, nadat hij Kaap St. Vin cent (Omgezeild was, Kaap Lizard in bet gezicht ,kre©g. HOOFDSTUK IV. De Ovterval. In den wijden mond van de rivier de Bal lag een prachtig schip voor »n- ker; ftle bekwaamste scheepsbouwers wa ren gebruikt, om het te bouwen, en geen geld Was er aan gespaard. Helt'lag in de buurt Van Smithlick, juist onder de hoogten, waarop het mooie huis Arwe- nack at oud. Iket werd uitgerust voor een Verre reis, en reeds dagen lang waren; mondvoorraad en ammunitie aan boord, gebracht, zoodat er ©en ongewone druk te wOjö in de kleine smederij en -bet; groepje huisjes, die het visschersdorp Ja.' ter zouden vormen, al^of het reeds ©en Boven Bidaz zijn hevige artillerie en infan terie aanvallen afgeslagen. De Roemenen maakten 40 krijgsgevange nen bij Palanca en in het Oezosl-dal. Da vijand deel een hevigpn aanval op de Roemoensche troepen aan de grens, hij wend echter afgeslagen en over de grens gedre ven. i In het Boezeoedal kleine gevechten. De Roemenen maakten 80 man krijgsge vangen. Te Tablaboetze noodzaakte de vijanï de Roemenen oen weinig terug te trekken naar het zuiden. i Bij Predeal wenden aanvallen van. ilea vijand met groote verliezen aan zijn zijde afgeslagen. In de buurt Van Roeder bieden de Roemoensche troepen hardnekkig tegen stand. In de streek van de Olt bezetten izij Stana, Glegoivad, Cjdiva, Dobronu, Nulji en Civoa Stricatnlui. In de D obroedsja. sloegen de Roe menen een voorgeschoven vijandelijken post te Cababaca terug. Van het Balkanfront. Duitsch legerbericht. In den Tsjema-sector hadden aan weer3J zijde van Êlrod ingezette, ©ok 'snaphts herbaalde, aanvallen van de Serviërs geen succes. '(Aanvatten bij Grunisse en teiij noorden van de Nidze Pianina werden) miet zware verliezen voor den vijand af geslagen. i j 1 Engelsteh legerberiicht Stroemafront"Onze patrouilles drongen Bioerzoek binnen en dreven vijandelijke) detachementen terug'. De marinevtiegdiensfc deedmet "succes »©en bommtenaanval op de' brug van B|uk. Doiran-front: Geen verandering, Bnlgaarsch legerbericht Volgens later ingekomen berichten werd de vijandelijke aanval, die den 14en Oc tober aan beide zijden van den spoorweg (BjitoHiaJr-Florina plaats had met grootd -verliezen voor de FVanschen algeslagën; voor het front yian één onzer ba taf! 1 ons) begroeven wij 485 lijken, ivjaaxvja» vjeii officieren. Gedurende den léen en 15en ''October deden de Serviërs ongehoord© pogingen om] ons front aan de Tsjerna, tusschen de dor pen Blrod en StotcMvir te overweldigen^ doch al hunne pogingen bleven tevergeefs In den nacht van den 15en Ölotober deden de Servier acht opeenvolgende zeer ver bitterde aanvallen in denzelfden soctorj doch werden met groote verliezen teruggei geslagen. 'Onze infanterie liet hen hare loop graven naderen tot pan de ijzerdraadver- sperringcin en sloeg onwrikbaar alle aan vallen tif, waarna zij door oen tegenaan-i val d© "Serviërs naar Intone' oorspreuke- lijkc stellingen "terugdreef. Wij maakten! een mijnwerper en een mitrailleurs b'uitj Op het Moglenitza-front levendige artilj lerie-activiteit; ©en zwakke poging der vijj andelijke 'infanterie om voorujt te rukken) voorspel was van het groot© bedrijf, dat in later dagen op die plek ontstond. Wanf Sir John Killigrew scheen aan den voor avond van zijn overwinning ©n bezig daar de mooie haven van zijn dr opmen nan, te leggen. 1 Tot dezen stand van zaken bad zijp vriendschap met Lionel Trossilian niet; Weinig medegewerkt. D© tegenstand dien Sir Olivier legen zijn plan geboden had en Truro' en Helste», op zijn laan-' dringen, eveneens was geheel ito niet; .gedaan door Lionel; ja, Lionel wap zelfs' zoover in do tegenovergestelde richting gegaan, dat hij Sir John in zijn voorstel-1 len aan het Parlement en d© Koningin], ondersteunde. Daar juist Sir Otivier's te-' geus tand tegen dat geliefkoosd© plan de oorzaak van de vijandschap tusschen Ar-' wenock en Benarrowi geweest was, volgt hieruit natuurlijk, dat Liomel'p steun de, grondslag werd van de hechte vriendschap tUfSscben hem eri Sir John. i 1 Wat Lionel miste van zijns broeders, scherp verstand, vergoedde hij dooir slim-' haid. Hij begreep, dat, hoewel ^ïat te eeni- ger tijd mogelijk! zou zijn dat Helston; Truro en zijn eigen bezittingen 1© lijden] zouden hebben onder d© ontwikkeling vian; een haven, die zooveel gunstiger geleJ gen was, dit toch w|el niet hot geval zou; zijn gedurende zijjn leven, en hij moest; den steun van Sir John veik'rifgen voor, zijn hoftnaken aan RosamUnde Godolphin,; waardoor bij !haar gjóederen met d© zijnd vereenigen kon. Deze zeker© onmiddellij-" k© winst ivjoog bij Lionel jvel op .tegen, ten Noorden van Grounichte wterd do oil vuur gestuit Aan 'weerszijden van den Yardar tot hel Doi ran-meer Zwak artillerievuur. Yijande lijke vliegtuigen wierpen zonder resultaat hommen op het station Demirkapoe J)an den voet van de 'BHasicva Pianina) wederzijdse!] artillerievuur en een vooi; ons 'gunstig patrouillegevecht hij het dorp) Bjoersoék. Aan het Stroemafront ontmoetinaen tus schen verkerm infidel ach enven ten en hunj en daar artillerievuur. Diverse berichten. De Grieken in de Ver. State'n Volgens een Reutertelegram hebben te New-York 3000 Grieken, die zich verbon den hadden tot een partij, welke zich) hij die van Yenizelos aansluit, Zondagi avond de eerste van een reeiks van mee tings gehouden die in alle staten van( Amerika zullen plaats hebben. De aanwe zigten betoonden' groote geestdrift; zij open den een inschrijving om Yenizelos te hulp te komen, veroordeelden d© houding der Grieksche regeering en verbonden zich Ye nizelos to steunen. Er werd een motie aangenomen, Waarin wordt verklaard: „De regeering van ko ning Konstantijn heeft forten en munitie in Macedonië ter waarde van 200 millioen doll, in den steek gelaten, toegelaten dat het vierde leger door d© Duitsehers ge vangen werd genomen ©n Griekeland en het geheelo Hellenisme ontcerd. Haar po litiek bedreigt het volksbestaan." j De Grieksche kolonies in Amerika wor den .voorts uïtgenoodigfl om al haai- in vloed pan to wenden, teneinde alle Griek sche partijen op te wekken om zich le vertilntfcn jtot een nationale beweging ter, verjaging yan den Vijand die Griekenland naar zijn onafhankelijkheid staat en te* verwijdering van de volksmisleiders du( Konstantijn omringjen. BINNENLAND. Hofberichten. De 'Koningin-Moeder heeft gisteren to Haper paleize den nieuwbenoemden gezant van de "Portugeesclio republiek, de lieer de Santos (Biandoira; in audiëntie ontvan gen. i Audiënties. De gewone audiënties van de ministers, van oorlog, van koloniën en van marine zulten deze week niet plaats hebben. Verlenging tan dienst. R33 Er zijn wetsontwerpen ingediend tót hef langer ia dienst houden van ingelijfdc-rt bij de militie en dienstplichtigen bij dat 'andweer en tot verlenging van den duur] van dien dienstplicht hij den landstonnj "Wetsontwerp tegen hnarepdrij ving. Ingediend is een wetsontwerp tot voor koming ran onredelijke opdrijving van do huurprijzen van woningen van lagere huur waarde, waarbij door burg. en wetii. dcsl nood ij; huurcom missies worden ingesteld, wier tusschenkomst verhuurders moeten! inroepen, alvorens zij den huurprijs hoogeij kunnen stellen dan die, geldend©"voor 1916J Een inmiddels ingetreden verhooging zal, met terugwerkende kracht Vorden ver) laag). Tegen de overtreding wordt f1000 boete liedreigd. Hel wetsontwiexp zal gel den voor woningen roet een Weke!rjkschenj huurprijs van ten hoogste f10 te Amster-i dam, f9 1© Den Haag, f8 te Haarlem,) Groningen, Uüecht en Arnhem; f7 voor] den Bosch, Delft, Dordrecht, Gouda, Lei- ,den, Ylissingen en Zwolle, enz. enz. Suriname. Naar het Nederl. correspondentiebureap in Den Haag verneemt, moet er op aan stichting van den benoemden gouverneur van Suriname, den heer Staal, ©en com missie o£ 'syndicaat in wording zijn in, het belang van de cultures in Suriname^ Rechterlijke macht. Biij Kon. besluit van. 16 dezer is "be noemd tot rechter in de arrondissements rechtbank te Ilce ren veen mr, J. Nieuwen- .huisen, thans substituut-griffier bij do ar rondissemente-rechtbank te Leeuwarden, i ©en mogelijk loiter verlies. 1 Men moet evenwel niet denken, dalj hot hofmaken van Lionel zoo good van stapel liep. De eigenares van Godolphin Court was hem weinig gunstig gezind, en hot was voornamelijk' olm zich te onttrekken aan zijn lastig© opdringerig heid, dat zij van Sir John Kjlligröwj de .toestemming vroeg en verkreeg, om diens zuster naar Frankrijk te vergezel len, toen deze daar heen ging met haar] echtgenoot, die gezant bij het Franschej b,of geworden was Sir John had na den dood van haar broeder opnieuw d© voog- dij ,ov©r haar aanvaard. Lionel itreurde een pons irf haar afwe zigheid; maar iOjigewekt door Sir John's (verzekering, (Halt ,hij eindelijk wel sla-' ge» zou, verltet hij Cornwallis ook, om; walt Van de wereld te gaz>r< zien. Hij bracht eenigen' fijd in Londen aan heil hlof door, waar hij evenwel ntet gezien1 was, en Itei stak! hij ovotr naar Frank rijk, lom - de dame van zijn hadt ©en? bezloek Ite brengen. Zijn standvastigheid, de bescheidenheid, waajrmee hij haar het b'af rnaakte, „de blijkbare innigheid Van zijin, vereering braJ ken eindelijk den tegenstand van de jbnk-1 vtóonw. Toch k'oin zij nog niejt Vergeten) dajt pi ij Sisr. JOliVier'p? bifoieder was de breeder vtan den man,, di© haar eigenj bnoeder gedood had. Tusschen hen sitenJ den twee dingen: de geest van haar 'oud© liefde en Tiet jbloed van' Heter Godolr phin, i v, j Daaraan herinnerile zij Sjr John hij Art 192 van de Grondwet. De Partijraad van do S. D. A. P. heef! naar „Het Volk" meldt, eenstemmig, m uitzondering van „ceiuge weinige" houdingen, do volgende motie aangenomn - Do Partijraad, overwegende dat het r geeringsvoorslel tel wijziging van ait. IC dei Grondwet liet middel kan zijn, o, te komen tót een verhouding tusschei het openbaar en het bijzonder lager pi denvijs jn den ge tot der Grpninger sclioo motie, en dus in zijn algemeen© strek king tiient te worden aanvaard. dat echter dal voorstel wèl de fin,an-i eieele gelijkstelling van- de blaondere scliool piet de openbare, onder don waar borg Van matcrieeie gei ij k vaardigheid daan m piet uitdrukkelijk is opgenomen; 1 verwacht, Uat de soc.-dcm. Kamerfractie zal medewerken, om dozen waarborg ini het artikel opgenomen te krijgen, en (geeft hot partijbestuur in overwio, ging, omtrent de voorstellen der Havre1, drgingscomnussio ^at uitwerking van liélj nieuwe grond swe tsar tike Igetoetst aan de) verschillende eiscben der Grortingar school- motie, tijdig een uitspraak der Partij uil! te lokken t i i 1 II 'Cl ns bericht over de stem ming in de Vereeni- ging van Hoofden van Scholen in' Neder,- land over de wijziging van ar li 192 van) de Grondwet Was niet volledig. Ex) haar terugkeer in Gomvalljs na teen af-! wezagliekl ,van twee jage», en zij gaf dezef feiten' als redem top, waarom pen vieree) niging tusschen haar en Lilonel Trossilian 'onmogelijk w»st Sir Jlehn was het volstrekt piet met) haai' eens. 1 i „Lieve", pai bij, „wij inbeten om jej" toekomst denken. Je bent nu meerder-) jarig en meesteres van je daden. 'Poch. ts het niet gloed voar een vrouw po) vooral -voor een «©delvrouw alleen te blij-! ven. (Zoolang als ik leef, of zoolang aki in Engeland blijf, is alles goed. Je kunt) zoolang je wilt liior in Arwenack blij ven ten je hebt wijs gehandeld, vind ik1,' met de ©enzaamheid van Godolplnn Court to icnlvlitchten. Maar bedenk', dat die een zaamheid wteer je deel zal zijn, als ik) -niet hier ben." „Die eenzaamheid is mij lieve* dan) het gezelschap, dat ge mij wilt tipdrin-f gen", antwoordde zij. - „Een onbeusche rodeneerinjï" wierp hij tegen. ~,ls dit je dankbaarheid vpor dp vurige liefde van dien jongen, voor zrjni geduld, (Zijn zachtlieid, en al het ovprij ge?" i „Hij is do broeder-to» Olivjier Tres-) silian", antwoordde zij. I „En (heeft bij daarvoor al niet genoeg geleden? (Moet er nooit een eind© jkb-i J men aan de boete, die hij te liataljec heeft jvtoor de zonden Van zijn broeder 1 Diaarenbo.ven, bedenk!, dat zij niet leem- broeders zijn. Zij zijn maa* stiefbroeders 1 i .(W-orAt 1 f I I - tl n f m s4 i i jft. sM m bJ, 'S c ft 1 T j'ia sm© x &t»-_ aïHIIEIÜftllflSCHE" COillH.IMI'l'. t "A <5^ ,v fl «"tón M rt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1