1 twain namelijk niet in nit, dat de stom in in a Hep over do financieel© gelijkstelling van ,het openbaar on hel bijzonder onder wijs. De voorstemmers gaven daarmee nog niet ie kennen, dat zij liet voorgesiiekkj Grondwetsartikel enschen te aanvaarden Baj liet uitslierijven van de stemming beeft het ^hoofdbestuur te kennen gegeven, dat het voornemens was, hoe de stonnung ook mocht uitvallen, cr oji aan te diïn gen, dat do 4de alinea, waarin voorge- schreven wordt, dat overal in het njk van overheidswege de gelegenheid eyze-, ven jvordl tot het ontvangen van voldoend openbaar ondenv'js, hersteld worde"in dm ouden vorm- Er wordt O'-eral in het njk, van overheidswege voldoend openbaar on derwijs gegeven Ultkeerlngen kostwinnerschap. Het Tweede Kamerlid, de heer Van AVijn- bergen, heeft tot den mmister van om- log de volgende maag gericht Naar aanleiding waarvan op welke gron den en met inachtneming van welke rechts beginselen is onder dagteekenipg van 27 September 1door den minister van oor log aan Hoeren Burgemeesters der on derscheidene gemeenten"* gezonden de na volgende circulaire „Herhaaldelijk wordt mij door burgemees ters bericht, dat tengevolge van het n'el of niet tijdig ontvangen van een opgmf. als bedoeld in 20 der Militie-Verg oe- dingsinstruclie, 29 der Landweerinsllue tic III of 28, eerste lid, der Landstorm- Instructie, aan do betrekkingen van dienst plichtigen te veel vergoeding wegens kost winnerschap is uitbetaald. Meermalen echter verzekert de betrokken militaire autoriteit dan de opgaaf we! Ho gelijk te bestaander tijd te hebben verzon den. m Ik acht het nuttig u thans in het al gemeen te berichten dat ik in beginsel in dergelijke ge ral1 en do te veel uitge keerde gelden "ten laste van den burge meester moet laten, voor zoover -ik geen aanleiding mocht hebben om de juistheid van de bewering der militaire autoriteiten in twijfel te trekken.'1 Nederland en de oorlog. Di st riblu tipwet. De Vereeniging van Nederiandscho Ge» meenten heeft gisteren de volgende adres sen j-erzemden: le. aan den minister van binnenland- sehe zaken is verzocht te bevorderen, dat uniformiteit wordt gebracht in de aanwij zingen .van Gedeputeerde Staten omtrent den (tuur der leeningen, die de gemeen ten zullen moeten aangaan tot dekking van (de uitgaven, voortvloeiende uit dei Distributiiewet 1916. God, Staten van Zuid-Holland verlangen aflossing in uiterlijk 10 jaar, in andere* provinciën ,is die termijn 5, zelfs 3 jaar. Verscheidene beroepen van besluiten van) God. Staten op de Koningin zullen, aldus! wordt in het adres aangevoerd, door urn' formiteit worden voorkomen, 2e. ,Aan den minister van landbouw, nijverheid jen handel is verzocht, ook steen kolen en anthraci'et voor den hnishVandj tegen Jageren prijs beschikbaar to stellen, aangezien turf slechts in oenige strekenl van ons land daarvoor wordt gebruikt, goedkooper cokes slechts in steden mei! een gasfabriek beschikbaar kan worden geteld ,en een groot deel van het publiek) dus steenkolen en anthraeiet voor ctosl huisbrand moet bezigen, waarvan de prijs voor de meeste gezinnen te drukkend is. Vooral wanneer de winterkoude komt, moet vuur in do woningen zeker tot dej (eerste levensbehoeften gerekend worden en zullen de hooge kosten van brand-i stoffen het gereedmaken van warm. eten in de gezinnen ten zeerste bemoeilijken, zoo niet beletten. Honden voor mitrailleurs. Gemeld wordt: 1 In den loop van de maand Juli beeft de Afdeel ing Nederland van den Inter nationalen Bond der Christelijke kerken tot bescherming van dieren en tot bestrij ding der Vivisectie een adres gericht tot den minister van ootlog over behandeling van mitrailleurhonden hij een oefening van 't 12e R.-I. De Nederlandsche Vereeniging tegen trekhondenmisbruik te Amsterdam betuigde instemming met dit request De minister van oorlog heeft than? hierop o. m. geantwoord, dal een onderzoek wordt ingesteld- aangaande de bruikbaar heid van hondentraetio bij do infanterie- mitrai'Jieurs te velde en dat in afwachting van liet .resultaat van dat onderzoek er thans ter zake geen beslissingen of be sluiten kunnen worden genomen. DJr. bel., inroerr. en acc. 33|ij Ken. besluit van 12 dezer zijn de volgende pensioenen verleend: A. II. Bos, kommies 1ste klasse der directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen, f867; I. Aikema, verificateur der invoerrechten en, accijnzen, f2019; G. Zagema, kommies 2de klasse Mj 's Rijks belastingen, f260. „Polyhymnia". Zooa!» wij reeds vroogci met een onkel w oord hehlion medegedeeld, bestaat de ge mengde zangvereeniging „Polyhymnia" 23 jaar en herdenkt zij deze gebeurtenis as Üondordagai oral met hel geven van een concert, waaibij wordt opgevoerd bel ora torium .Die Schbpfung". Dit concert geeft, liet bewijs, dat de yorconigmg in bloeicndon toestand ver keert, daar zij anders een dergelijk werk zeker niet zou kunnen uitvoeren. Met trots mag werkelijk ook „Polyhymnia" een 1e rugbtik weipen op de eerste kwart-eeuw \an haar bestaan Den Is ten September 1S91 wend hier op gericht de „koorvereeniging", waaraan de heer B Jurgens als Dnecteur weid verhon den: de vereeuiging was teen natuurlijk nog klein in ledenaantal en bleef dit, want teen den lsien Juli 1897 de Koorveieeni- ging haar naam verwisselde met dien van „Maarten Lulliec", telde zij nog slechts 21 werkende leden. De jonge vereeniging deed onder leiding van haren ijver igon directeur haar hesi en moicht hij een con cours te Ilecmliei op den 2en Pinkster dag 1900 haar eerste lauweren, een der den prijs, verwerven Om verschillende releneS veranderde de vereeniging pp 31 Januari 1901 ten derden male van naam en heette van dien dag: De gemengde zangvereeniging „Polyhym nia", een naam. dien zij eveneens een goeden klank lieeft weten te geven, t\oor de uitstekende concerten, die zij hij ver schillende gelegenheden gaf. Wij lierinne- ren hierbij aan haar medewerking bij de soiree ten voordeelc der overs Dooming van den Kethelpo'der op 2S Mei 1903 bij het concert voor de Diamantbewerkers te Amsterdam op 1 Juli 1904: aan do tuinconcerten in de Officiercuvereeniging voor de leden dier vereeniging, bij de fees ten der Oxanjevereenigmg, bij de vergade ring van leeraren bij het AL O., enz., enz. Maar ook verwierf „Polyhymnia" een uitstekenden naam op de concoursen waar op ï;j uitkwam en prijzen wist te winnen: 28„April 1901 te R'dam 2e afd. öe pr J9 Mei 1902 Amsterdam 2e afd. 4e prijs; 10 'Juni 1906 Schiedam (Orplieusfeesten) le afdeeling 2e prijs; September 1907 Den Haag le afdeeling 3e prijsS Juni 1908 Dordrecht lste afdeeling 2e prijs met eere prijs gouden medaille gemeentebestuur een reeks van prijzen, waarop Polyhymnia" met trots mag wijzen. ..Polyhymnia" heeft haar toenemende he teekenis herdacht bij haar 12¥2-jarig be staan, toen zij op 7 April 1904 te dezer gelegenheid haar buitengewone leden een feestrcneiert aanbood. lOqfk: [haar 20 jarig feest heeft zij op waardige wijze herdacht. Deze gemengde zangveieeniging heeft duif en vertrouwen getoond door herhaalde malen een oratorium in studie te nemen en de uitvoeringen hebben bewezen, dat zij haai- kracht niet had overschat. Er is dus alle roden voor „Polyhymnia' om haar zilveren feest te vieren en zij1 doet dit op een wijze, die haar volkomen waardig is: door de uitvoering van het oratorium „Die Schópfung". Dit zilveren feest is echter niet enkel een mijlpaal in het leven der vereeniging, maar ook van den hoer B. Jurgens, die van de oprichting der vereeniging haar leider is geweest. i Onder zijn leiding heeft deze gemengd zangerskring een kwart eeuw1 zich mol toe wijding geoefend en datdeze vooruit gegaan .is, zooals hij deed, rlaarop mag de heer Jurgens als het resultaat van jjijn werk niet groot© voldoening wijzen. Hij- heeft zich niet alleen getoond een goede musi cus, maar ook een bekwaam directeur en een tactvol leider. Hij heeft niet alleen be reikt dat do vereeniging op musicaal ge bied zich ontwikkelde, maar ook het leien- tal is sterk vooruitgegaan en bedraagt thans 109 werkende leden. D© heer Jurgens en „Polyhymnia", zij vieren te samen hun zilveren feest; zij hebben samen gewerkt om elkander een' goéden naam te krijgen, die niet alleen in Schiedam, maar ook daarbuiten met eeie bekend en genoemd worden. A loge „.Polyhymnia" en haar Directeur, dan heer B. Jurgens, ook hun gouden' feest te samen vieren, weer in omstandigheden die tot zoo groot© dankbaarheid aanlei dj n.g geven als waarmede zij' hun zilveren jubilee mogen vieren. JBjij pen winkelierster aan de Lang|cj Haven is gisteravond de Ipj&o gelichte Een gulden viel den djef ten buit. De politie doet onderzoek. STADSNIEUWS. Gisterenmiddag werd door Burgemeester en Weihouders inschrijving gehouden voor het recht om te jagen op de ónbtobouwj de eigendommen der gemeente in Westfran- hcland, jiet Zuidergors en het Sterren bosch, welk recht weer afloopt met 30 December a.s. Ingeschreven werd door IJ. van Dïjke voor f150.en A. H. Al. Alelschers voor i 25.50. j 1 Gemeenteraad. ergadering van den Raad der Gemeente Sobiedam, op Dinsdag 17 October 1916, des namiddags 2 uur. Voorzitter de Burgemeester, de beer AI. L. Honnedage Grete. legemvoordig zijn 20 leden. Afwezig de heeren D. Ris, P. de Bruin en T. S. Gosiinga. De notulen van de vergadering van 19 September j 1. worden vastgesteld, die van do vergadering van 29 September d.a.v. worden verdaagd. Alededeelrngen. 1 De Voorzitter deelt mode, dat bij het College is ingekomen ,van de GedStaten Een schrijven, ten geleide van de op 26 September j.l. goedgekeurde kohieren schoolgeld Gymnasium en Hooge re Burger - Scliool, dienst 1916. Idem, van de goedgekeurde verordening regelende de jaarwedden van den Di recteur en de ieerarên der Burger-A vond,sch ooi'. Idem, van het op 2 October j.l. goed gekeurd© Raadsbesluit d.d. 5 Sept. tot uit gifte in erfpacht aan de R.-K. Bouwver- eeniging „St, Jozef" van een terrein aan de AVestfrankelandsdhestraat. Idean, van het pp 3 October goedge keurde Raadsbesluit tot wijziging der ge- meentebegrootimg, dienst 1916. Idem, van het goedgekeurde Raadsbe sluit tot uitgifte in erfpacht van grond aan de N. V. Com.. Swarllouw's Construc tie- en Afachincfnbriek "en aan do N Y. W. A. Roek's Alachine- en Zimrstoffabriek. Idem, van het op 10 October goedge- kcurde Raadsbesluit lol o.iderhanrische vei huring van de voormalige ondenvijzers- woning, Tuinkuui 122, aan D. Rook, te gen oen jaarlijkschen huurprijs van 1260 per jaar Van den Commissaris der Koningin schrijven d.d. 5 October j.l, ton geleide van een afschrift van het Kon. besluit d d. 30 September j.L, houdende bemoe ming van den heer Al. L. Honnerlage Grete tot burgemeester dezei- gemeente met in gang van 1 October 1916. Door den Burgemeester worden hieraan nog eenige woorden toegevoegd en waarbij hij ojmieuw de steun van den Raad vraagt Door den heer W. A. Beukers, als oudste lid in jaren, wordt de Burgemeester na mens den Raaa gelukgewensoht met zijn herbenoeming Ingekomen v;tukken van B. en W. Voorstel tot wijziging van. de verordening regelende de samenstelling en den werk kring der Commissie voor de Financiën en de Belastingen. Idem, tot beschikbaars tel iiliig van een crediet \an f3000, ten Ik-hoeve van per ceel XX van het Grondbedrijf, voor trot toiraanlog in de Laurens-Knappert- en St Lidninas traten. Beide voorstellen zullen in een volgen de vergadering behandeld woelen - De-beer Gosiinga komt ter vergadering Een sclrrijven, houdende mededeeling dat met het Hoogheemraadschap Schieland een nieuwe overeenkomst is aangegaan in zake buitenberingen van het Frankeland, ter vervanging van die van 1897, waar voor in de vergadering van 29 Septem ber j.l. machtiging is ver loc-ad. Worden alle aangenomen voor kennisge- i-ing. Een voorstel tot afwijzing van de be z\\ aarschriften tegen aanslagen in het vei gunningsrecht. Ter behandeling in een volgende ver gadering. Idem voorstel tot wijziging der verorle ning, regelende het gebruik en de bescher ming van openbare gemeentegrond 011 ge mjoule eigendommen, wat betreft. de voor schriften van de vloed plan kent Ter behandeling iu een volgende verga dmng. Voorts kwam in: Van de Commissie van Rapporteurs, aanbieding van bet afdeelingsverslag van het onderzoek der gem,eente-begrooting voor 1917, gehouden op Vrijdag 29 Sep tember j.l. Hierop zal worden gelet, wanneer de behandeling van de begroeting aan de orde komt. Van de heeren S. A. Afoas en P. de Bruin schrijven, waarbij ieder afzonderlijk oenige amendementen voorstellen op de ontwerp-veroidening tot regeling van de jaarwedden en verdere beiooningen van de onderwijzers aan de openbare scholen. Hierop zal gelet worden bij de be handeling van het betrokken punt. Van den heer P. de Bjruin schrijven, waarbij bij mede inzendt eenige amende menten op de ontwerp-verondening, rege lende do voorwaarden waarop voor be sturen van bewaarscholen subsidie uit de gemeentekas kan. worden verleend. Hierop zal gelet worden als punt 11 der agenda aan de orde komt Van do Commissie voor de Financiën en de Belastingen, advies tot goedkeuring van a. het besluit tot af- en overschrijving "vn|n en op de gemeonte-begrooting 1915; lx de rekening over 1915; en c. de begroeting voor 1917 van het Bur gerlijk Armbestuur. Idem advies tot goedkeuring van de reke ning over 1915 van de Toeken- en Tvrak school St. Jozef. - - - Ter behandeling in een volgende verga- 1 Van de heeren Post, Evers, Kavelaars, Lagerweij, Beukers, Scheffers en Alelchers inzending van een amendement op de ver ordening regelende de voorwaarden waarop aan besturen van bewaarscholen subsidie uit de gemeentekas kan worden verleend, tot aanvulling van art. 15. De heer Houtman vraagt dit betrok ken voorstel aan te houden tot een vol gende vergadering. De Raad besluit hiertoe. Inmiddels zal ook dit amendement in druk verschijnen. Ook de heer Evers zegt nog enkele wijzigingen toe. Ook van de heer Hinkelaar is een motie ten deze te wachten. De heer Alaas wordt in de gelegen heid gesteld pan hét einde Her vergade ring een vraag te stellen. Van de afdeeling Si bied am van de Nat Chr. geh.-Onth.-Vereeniging dankbetuiging voor de suhbidie ten behoeve barer Drank- veerlentoonstelling. Van H. (Biloisl havenbeambte, dankbe tuiging voor de verhooging zijner jaar wedde. van'mej. Th. AVarminkJ mededeeling dat zij haar benoeming tot onderwijzeres int -handwerken aan de Herhalingsschool voor; meisjes aanneemt. van J. IJ. Dom an, idem., dat door hem; de benoeming to tonderwijzer aan de Her halingsschool voor jongens wordt aange nomen. 1 al deze mededeelingen worden voor ken nisgeving aangenomen. van Directeuren, der Departementale be waarscholen, adres, waarin verzocht woirdt de subsidie voor den opleidingscursus voor bewaarschool houderessen te verhoogen ofi den Cursus geheel ten laste der gemeente te brengen. In handen van iBl en AV. om advies1. 1 Van J. Alaltha, adres, Waarin Mj Verzoekt te worden aangesteld tot "makelaar in ge distilleerd. In handen Van B. eh AV. om Hdviesi Aran Cl 'J. Blammendaal, verslaggever, dankbetuiging voor de hem toegekende ver- goading aid 150, voor de samenstelling van dering. den klapper op de notulen van den gemeen teraad. Agenda: 1. A'oorstel van Burgemeester en AVet- h ouders a. om het door dein hoer P. Loopuijt geno men ontslag als lid der Commissie Van ad ministratie 'der fondsen herkomstig van de vernietigde gilden, te aanvaarden onder dankzegging voor de aan de gemeente be wezen diensten; lx tot benoeming .van twee leden van bo vengenoemde commissie, wegens ontslag name van den jieer P. Loopuijt en het over lijden van den heer A. Cl A. Nolet. Aanbevolen worden: In de vacature-Nolet (aftreding 1 Januari 1919,): 1. de ,heer P. M. J. A. Lagerweij; 2. de heer Cl H- Scheffers. In de vacature Loopuijt (aftreding 1 Janu ari 1921): 1. ,de heer A. Windhorst; 2. de heer Cl Dirkzwager. Overeenkomstig het voorstel wordt de ontslagneming onder dankzegging aanvaard en, benoemt de Raad in de vacature Nolef den heer Lagerweij en in de vacature Loopuyt den lieer AVindhorst. De heer de Bruin komt ter vergadering 2. Benoeming van een stembureau voor do verkiezing van 5 leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Benoemd worden, met den Burgemeester als voorzitter, tot leden de heeren A. J. Schrcuder en B. van der Zee, tot plaats vervangende leden de heeren J. H. Evers en C. Tl. Scheffers. 3. AVijziging der gemeente-begrooting, dienst 1916. Goedgekeurd wordt een ontwerpbesluit -model Bi tlot eetu bedrag ranj 1460.en zes ontwerpbesluiten mo del )Gi met bedragen van f88000, -f37000, f 6100, "f 2250.—f2000, en f 150. In verband met deze voorstellen wordl hierbij in behandeling genomen punt 14 der agenda; bezwaren Worden gemaakt om door dr- gemeente werken te laten betalen, welke ten laste van het grondbedrijf worden geacht. Hierover ontspon zich een breede discussie; teu slotte wordt aangenomen het voorstel van Burgemeester en AVethou houders, opgemaakt in overleg met de Com missie voor het Grondbedrijf, tot het ver leenen van ©en. crediet van f21.000.vooi de ophooging van het terrein in de Gorzen gevolg van de ophooging van den Haven dijk van welk crediet Wordt voorgesteld f14.000.ten laste van hot Grondbedrijf tp brengen, nadat een voorstel van den heer Houtman om het gehoele' bedrag ten laster van grondbedrijf te brengen, verwor pen w érd1 De heer Ris is inmiddels ter vergadering gekomen. i 4. Vaststelling van het kohier schoolgeld AL U. L. 0., dienst 1916/1917. Het-kohier wordt tot een bedrag,van f6955.vastgesteld. 5. Voorstel van Burgemeester en AAret houders tot voorloopige vaststelling der ge meente-rekening over 1915. Dit 'dienstjaar levert op een batig saldo gewoon 134706.08, nadeelig saldo buiten gewoon 1559.444.57, totaal f523.738.49. •Overeenkomstig adres van de Financi eele commissie wordt deze rekening voor- loopig vastgesteld. 6. Goedkeuring der rekening ovter 1915 van de Vereeniging „Volkshuisvesting". Overeenkomstig het advies van lde Com- missie Voor de Financiën en' de Belasting, wordt de rekening goedgekeurd. Ontvang sten /7154.1Ó, uitgaven ƒ6385.14, vooi- deeiig saldo ƒ768.96. 7. Voorstel van Burgemeester en AVet houders tot aanköop van den heer 3. Th. Witberg Van een winkel- en woonhuis met 3 daarachtergelegen pakhuisjes aan fle Hoofdstraat 109a, b en c, voor -de som van f4000. Ttat derf aankoop wohdt besloten. 8. Voorstel van Burgemeester en AVet- houders tot ingebruikgeving van het gym nastieklokaal van de AL U. L'. 0. School aan het Oude Kerkhof aan O. Krijger, tegen betaling ©ener vergoeding van f25.per uur per jaar. Hiertoe Wördt besloten. 9. Voorstel van Burgemeester en AVet- houders tot wijziging (der verordening op de tapperijen, logementen, openbare verma kelijkheden, optochten en den handel in gebruikte roerende goederen, dn verband met de bestrijding yan het drankmisbruik bij ©ventueele demobilisatie. Na eenige bemerkingen door den heer Kavelaars wordt besloten dit voorstel aan te houden tot een volgende vergade ring. f 10. Voorstel van ..Burgemeester en AVet- houders tot herziening fter overeenkomsten met de „Bchiedamsche-" en de „Nieuwe Schiedamseho Courant" voor het plaatsen van kennisgevingen! in die bladen. Volgens de voorgesteld© regeling wordt besloten en tevens aanl Burgemeester en Wethouders machtiging Venteend, op grond van. de vele diensten, die ini verband met do tijdsomstandigheden van de bladen' zijn gevergd, aan ieder der Couranten over het tijdvak 1 Januari1 October een toelage uit te betalen van f250. (De vergadering duurt voort*/ Voltebadhnis. In de week-Van 814 October 1916 werden genomen 527 baden. lste klasse: kuipbaden 35, regenba- den 37. 2de klasse: kuipbaden 90, regonbaden 352, 5 "hts. kinderbaden 13. AGENDA, Heden en volgende dagen. Alcazar Theater, SchitedamsdhJewieg "19, 8 uur. B103- coop en Variété, Heden en volg. dagen. Casino, 8 u. Höll. Operettede la Mar. De Alarskra- mer. Heden en volg. avonden. Cirous-Schouw- bnrg, 8 uur. Operette-gez. Dir. Spree. De Klokken van Comeville. 17 en 20 Oei Groot© Schouwburg, 7l/2 u. Rott. Toon. Vasantasena. 18 -Oei Groots Schouwburg, 8 uur. Het Too- neel. De AToliers. "18 jöct. Saïon Dooie, 6 uur. l'sta So, natenavoud. Alarinus Salomons. 19 October, Tivoli-Scliouwburg, 8 uur. Die ■ILagbespelers, 't Verdoolde schaap. Rechtzaken. - De sibel van een politie-agent. De rechtbank te 's-Gravenhage veroor. doelde een agent van politie te Leiden, we gens mishandeling met zijn sabel, tot T4 dagen gevangenisstraf. De eisch was drie maanden. i 1 Gemengd Nieuws. Over de grens gekomen. Te Maastricht zijn gistermorgen drie uit - Duitsehe krijgsgevangeiisc'bap ontvluchte - Russen aangekomen. Gisteren is in een zandgroeve hij Olden- zaal een ontvluchtte Russische krijgsgevan gene, genaamd Anton Hurbati uit Kief, aan getroffen. Hij was in 1914 te Lowitz gevan gen genomen en had sedert gewerkt in een- dorp bij Frankfurt aan den 0. De tocht naar Oldenzaal had hij in 48 dagen ge- .maakt. Al dien tijd hall hij zich gevoed met rauwe aardappelen en knollen. Bij AVinterswijk zijn gisteren twee ont vluchte Fransche krijgsgevangenen over de grens gekomen. t Te Reusel is Zondag een *45 jarige Duit sehe deserteur over de grens gekomlein. Avonturier». Atet het Nederlandsche stoomschip „Le- da", gistermorgen van Alaiaga te IJmuiden binnengekomen, werden aangebracht twee Hollanders: Schneiders, van Amsterdam herkomstig, en Booneberg, een Arnhem mer, die in Alarokko uit het Fransche vreemdelingenlegioen zijn gedeserteerd. Zij vei-telden, dat zij het kampement te Tisza, in Zuid-ATarokko, waren ontvlucht en na drie dagen en drie nachten loe pen de kustplaats Alelilla hadden bereikt. Schneider is deserteur van het Nederland sche stoomschip „Alegrcz", waarvan hij in December 1912 wegliep; BocMlfiberg is een jonge man, die de Nederlandsche ma rine wegens desertie met rood paspoort heeft verlaten. Na drie en een half jaar hadden v,ij genoeg van den Fran sehen vreemdelmgendiens't. Te Alelilla ga ven zij zich voor Duitschers uit en wer den zij in hun vlucht gehblipeii door eén Duitschen consulaaron agent aldaar, die hun ieder een oud burgerpakje bezorgde. Zoo wisten -ze met een stoomschip de Middel landsohe Zee over te steken en kwa men zij te Alaiaga aan. Daar troffen ze het Nederlandsche stoomschip „Leda" aan, dat voor de reis naar Nederland gereed lag, en des nachts wisten zij zich in een ruim te verbergen tusechen een gxoot aan tal kisten. Daar hebben ze aebt dagen en nachten gelegen met geen "ander voedsel of drank dan een paar meegenomen kor sten bropd en een fleschje water. Na dit langdurige verblijf in het donkere ruim, Van geen plaats of tijd meer weten de, meenden ze, wel de Hollandsohe kust bereikt te zullen hebben en kwamen ze voor den dag, toen de „Leda" juist Fal mouth aandeed. Daar werden ze egnige malen door de havenpolitie verhoord en werd hun ten strengste verboden het schip te verlaten. Ze mochten met de „Deda" naar Holland vertrekken en verrichtten nu aan boordeenige diensten, waarvoor 2e kost en ligging kregen en verder een goede behandeling genoten. Uit hun laatste kampement wisten ze nog te vertellen, dat er dagelijks tusschen Duit schers en Franschen gevochten werd we gens meeoingsverschdi over de oorlogsbe richten, die in hoofdzaak uit Fransche bron kwamen en waarover de Duitschers zich ergerden, Den laatsten jjjld was de desertie van Duitschers uit het vreemde lingenlegioen zeer groot; zij liepen meestal naar Aïarokkaansche stammen over én na men zooveel mogelijk geweren en andere wapens mee. De voeding in het vreem delingenlegioen was goed geweest, en de soldij werd geregeld, uitbetaald, maar de beide mannen hadden het leren in bet kampement den laatsten tp ondraaglijk gevonden, ook al door de 'veelvuldige twisten en de vechtpartijen tusschen 'de Duitsehe en Fransche soldaten. Alen kon hun. het bijkans vierjarige ver blijf in Alarokko goed aanzien; zij zagen zoo bruin als Javanen. _(„N.' R, Ct.") Te echt. Afen meldt ons uit IJmuiden: Ilier is bfericht ontvangen, dat de stoom trawlers „Occanie", „Hercules!",'' en,' „Een-, dracht", waarover nten zich reeds on rust maakte, naar Engeland zijn opge-, bracht. 1 Gevaarlijke kennis. Gisterelnavond (maakte de landweerman G. v. d. L. nit Grofningen in hét café vajh T. AV. ïn do "Paul Krugferstraat ie Rotterdam kennis met een Chineescihen zeef man van een schip liggende in de Pletro- leumhaven. Later op den av;ond zijn zij samen weggegaan. Ten 11 uur Werd daar na Hoor politie en burgers -die op het ihulpgerotjp wan den Chinees kwamen' aanloopen,de landweerman ernstig gewond gevonden bij het stoomgemaal in de Pre torialaan. Naar het ziekenhuis vervoerd, bleek "hij ec-h messteek in' den buik en een) in de hand te hebben bekomen en zijn) toestand levensgevaarlijk' te zijn. De Chi nees weid gerarrestmrd doch ontktendd ofschoon de landweerman zegt dat bijl hom de steken heeft toegebracht Ook heü mes is op den CMnees beyopden. Hevige onlusten te Rotterdam Stel u gerust lezer, ze zijn niet wérkelijk Voorgevallen, die onlusten, dat oproer, (lie 4 4 A 1 Jt A 1 t f CK *j ii "ts, „M? I M f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2