Be oorlog. 'Laatste Nieuws, Koloniën. Fan het Westelijke front. In den Kaukasus. Handel en Bedrijf Burgerlijke Sfcan 3. Dngelijïwcli Beurslierlcht BEURS VAH Af^STERDASifi U. S. Steel Corp. 108% L0®% 4a.; muiterij maar in Stockholm gelooft men het rast, op gezag van „Svenska Dagbladet" Van 12 dezer. Het .,Hhld." ontving een uitknipsel uit een ander Zwecdsoh Wal, waarin liet bericht overgenomen is. Onder den titel die hierboven staat, vindt men daar onder, hoofdjes, wel geschikt om de-aandacht dor lezers te trekken: Artillerie moest giebruikt worden tegen de oproerige militairen" en „Verschrikkelijke' ontploffingen, groote ver liezen aan docden en, gewonden"- Dan volgtf „Volgens een hier aangekomen, particu lier© mededeelimg van goed onderrichte zij de, waarvan „S ven ska Dagblad et" in staat gesteld is kennis te nemen, heeft een he vïge ontmoeting tusschen militairen en po litie plaats gehad te Rotterdam. „In een van do stadsscholen, in do zoo genaamde Kuyperschool, (zoo genoemd naar den minister van staat Kuyper), lagen twee compagnieën ingekwartierd. Zondag 2 Oc tober hadden sommigen van deze soldaten ipifeer aleoholischen drank gebruikt, dan zij konden verdragen en gedroegen zich zwr rumoerig in de straten. De stedelijk© politie was ten slotte genoodzaakt den troep in bel huis van voorloopige bewaring le brengen, dat in de buurt van de gelegenheudskazeme gelegen is. - De kameraden van de gearros teelden waren zeer verstomd over dit op treden van. de politie en morden lievig. „Den volgenden morgen, was de ontevre denheid zoo hoog gestegen, dat een volle dig© muiterij uitbrak. Do manschappen jor gan hun officieren weg, trokken naar liet huis van bewaring, waar zij, na een korten tegenstand va|n de politie, den. toegang for ceeiden en de gevangenen bevrijldem Daar na trokken zij terug naar de school en, dani verschansten zij zich. „Intusschen had burgemeester Zimtrr-r man getelegrafeerd om verflouw ba re tioo pen uit Cv»! Haag. die echter eerst aan- kwamen toen alles afigeloopen Was. De ge heele politiemacht en ook de an ItotteiJ.nn liggende mariniers- waren ontboden. „Daar het na verscheidene geweervuur- salvo's onmogelijk was gebleken de muiters op die wijze te doen bukken, 1 insloot men de school met lichte artillerie te beschieten Eön stuk jwerd aangevoeld qn liet bombar te Immit begon. Het eerste schot ging hel doel voorbij en trof een naburige bierbrou we rij, midden in den voorraad koolzuur- cylmders. Deze ontploften en richtten een vreeselijke verwoesting aan. De brouwerij werd geheel vernield en cok da omliggende gebouwen leden zWare schade. Maar jftt was niets tegen wat gebeurde na een beter gericht schot,'daar de anUnuhdie-voorraad in de midilenst© verdieping van de sohoo! in de lucht vloog. In de heele buurt" vlogen de-vensterruiten in stukken, vatn de school waren slechts ruines over en de Weinige in leven gebleven soldaten vonden nu maar beter te capituleeren. „Aan beide zijden waren de Verliezen aan dooden en gewonden zeer aanzienlijk. „Vier politieagenten waren gedood en tien zwaar gewoin'd. De marinetroepen schijnen zich buiten se'hot te hebben gehouden. Wat de verliezen der muiters'aangaat, bet was niet mogelijk, die precies op Te geien, maai het is duidelijk, dat zij, na de hevige be sehietinlg en de twee ontploffingen zeer aanzienlijk moeten zijn. „De ontroering over "het schandaal is groot. De gemeenteraad heeft besloten alle brieven uit do stad te censureercn en heeft een verbod uitgevaardigd de in puin liggen de straten, waar ide strijd ges! reden is, te ph o tografeeren. „Onze zegsman beeft het bericht "gazon defi in eein brief, die over Leiden, werd gestuurd." En. nu 1© denken, dat als wij heggen'Jat "van dit bericht niet één wooiid waar is, lie Zweden Waarschijnlijk zullen denken, ilal .wij dat maar zeggen om de zaak geheim te houden. {Hoe zou zoo'n bericht in de wereld komen Gestrande logger. Do blazerschuit „Texel 106." heeft gis teravond, te Nieuwédiep negen lijken van den op Vliehors gestranden logger IJnrui- den 290 aangebracht. Acht der lijken zijn per a,ut.o naar Esmond vervoerd; het ne gende, dat van den 50-jarige J. de Heer,; ging hedenochtend per spo©r naar Vlaar- dingeri.' i i 1 Het vermiste knaapje. Uit de Rotte -is gisteren het lijk opge haald van het 6-jarige knaapje, Wil!em| Poot, flat sedert Dinsdag uit de ouder lijke woning Was vermist. Heel fle week' had men naar hot knaap je gezocht Boog water. Pfuit-en Uo Oranjesluizen bij Amsterdam! is gisteren het zeewater tot 110 centimeter hoven 'A. P. gestegen, zoodat alle buiten- polders volstroomden. In den polder IJ- doom bij Durgerdam ging veel gemaaid gras verloren. Het kleidelven voor den - Waterlandschen dijk in den Nespolder moest gestaakt worden. Een schaking. Dp verzoek van de Groningschc politie is.'te Enschedé aangehouden de gehuwde II. v. d. El, die, tijdelijk te Groningen werk zaam, de 19-jarige G. uit Leeuwarden door allerlei va'lsclie voorspiegelingen naar Gro ningen gelokt en daar met haar in eenj logement gewoond heeft. Van der- ft isi ter beschikking van de justitie te Gronin gen gesteld. Schip omgeslagen Op de Wijde Ee bij de Hooidamanar in Friesland, wend gisterenmiddag; het Vracht schip vlaai schipper T. de Grauw, vap Beets, gesleept doer een stoomboot Door ©en ruk wind süoeg het boor om!, de virouwi van den schipper en haar boontje sloegen over jbpord ©n ïcajdroitea heiden. Een schildwacht aangevallen. Zondagavond wend een schildwacht op post staande -voor de Bagijnestraal, te s-Gravehhage, door vier bnrgers lastig ge- vallen. 'De laatston gingen tot .handtaste lijkheden pvcr en wilden den schildwacht te lijf; deze Verdedigde zich zoo goed mogelijk, doch kon niet Verhinderen dal men hem eenige flinke opstoppers gaf, waardoor hij buiten kennis geraakte en later zelfs een zenuwtoeval kreeg. Dc man wordt thans verpleegd in het militair hos pitaal en is beterende. „De Hoop". Te IJmuiden is gisteravond hel hospitaal kerkschip „De Hoop" binnengekomen. Inbraak. Gisteren weid bij de ra botoren fabriek aan den 's Gravenlandscheweg, te Tilburg, ontdekt, dat was ingebroken. Men hal zich door een deur uit de hengsels ,te lichten toegang verschaft. Eenmaal binnen, hadden de omgewenschte bezoekers een kast open gebroken en daaruit 16 koperen brintem °n ventielen voor autogene laschinrichting on t vreemdter waarde van bijoa 809 gul den. Zeer waarschijnlijk zijn hier vaklieden aan het werk geweest, ten minste eenigo minder goed© ventielen en bramtol.-, hebben zij laten, liggen. Do pof it i© .heeft vingerafdrukken gefoto giafeeid en stelt oen uitgebreid oudai zoek in. Leelijke val. Gistermiddag 4 uur had in dok IV in do Dokhaven te Rotterdam een maune officier het ongeluk liet evenwicht te ver liezen. Hij gieep een touw, doch daaimcde bc/.ecrde hij zijn handen zoodanig, dat hij het moest loslaten en in het dok \ie! Hij hek Wam inwendige kneuzingen. Smokkelen. Voor den magistraat te Londen heef! te rechtgestaan een stoker van de „Maas droom", onder beschuldiging, gepoogd te hebben katoenen goodeien uit te vota en Do goederen hadden een waarde van 11 p-.st. De stoker kreeg 20 p st. boete subsi diair 58. dagen hechtenis. Een beetje frisch. Ten gevolge van het feit, dat het nog steeds niet mogelijk is, de in Duitsohland vervaardigde groote motor- en bijwagens ingevoerd te krijgen, is de Haagsdïe Tram Mij. wegens materieelgebrek genoodzaakt op enkele lijnen, met ruim© de lijnen 5 en 7, tijdens de zeer drukke uren, ook ge durende den winter, open volg wagens te laten rijden. Onder de tram. Te Niebert (Gr.) is Zondag een twee jarig kind door de stoomtram Drachten— Groningen 'aangereden en gedood. Verdronken Gieternajnipdag is uit de Laakhaven! te 'p-Gravenhage het lijk van een onge veer 35-jarigen, man opgehaald. Oorlogsvaria. De bisschop van Buckingham' hooft be richt ontvangen, ,dat zijn oudste zoon, lui tenant. Edward Alfred Shaw, 25 jaar oud, aan het front is gesneuveld. Hij is do derde zooih van don bisschop, die op T slagveld sterft. Do Shaw's hebben nu nog één 500.0, die als adelborst dient. Onder de v+mlere Britsehe gesneuvelden wordt o.a. gemeld, brigade generaal Phi lips Hoiwelk Zwitsers-eb© bladen melden, dat volgens flen een tra! en herkenningsdienst te Kiel] de Russische verliezen sedert 1 Juni j.l., dus sedert het offensief van Ejaoessiliof, to 2 O'-oiobcr 922.500 manschappen ep 76.800 officieren hebben bedragen, waarbij 27 generaals en 48 kolonels; Te Troyes,- in Frankrijk, is de Zwitser Felix Malherbe, als spion -doodgeschoten. De man ©en 41-jarig electriden was er in geslaagd, zich als werker te laten aan nemen in een Franscho fabriek van oorlogs tuig. - I I I De Fraïische schilder Bernard is aan hel Belgische front aangekomen om] het por tret vn,n den koning ©n de koningin van België te maken. I j I I 1i J D© „Tunes" becijfert uit de pfticiiëelo Duitsch© verlieslijsten, dat do Duitsctlie ver liezen tot einde September behalve de verliezen van de vloot ©n de koloniale troe pen bedroegen 3 556.018. Hiervan waren: Gesneuveld of aan wonden ge storven 817.500 Aan ziekt© gestorven 52.622 Gevangenen 1.78,000 Vermist 239.967 Zwaai- gewond 478.854 Gewend 289.880 Licht gewend - 1318.834 Gewend maar bij d© "troepen gebleven - 178.439 1 li - D© bevolking van Berlijn, die in 1912 2.095030 zielen telde, was op 1 September tot 1.779.107 gedaald. Er wonen thans te Berlijn 1.074.921 vrouwelijke en 704.186 mannelijke personen. ïn vier jaren is de mannelijke bevolking met 300.000, de vrou welijke met 16.000 verminderd. Indië Weerbaar. Uit Batavia d d. 31 Augustus nan de Heli- bladen: 1 Gisteravond werd voor ©en goed gevul de zaai in den, Schouwburg, pea yoog- drachtavond gehouden voor Indië Weer- baar. De meeste au torSteiten waren aan wezig. fn het Deca-park trok een gratis ver tooning van dc film „Te Wapen" een enor me belangstelling van alle rassen. |Het comité Indië Weerbaar deelt mede, dat de vergadering der Centrale S. I. be sloot te steunen. Alleen de heer G-oenawan Mangcekoesomo was er tegen. De hoeren Tjokroaminoto en Abdoel Moeis zullen de Centrale te Batavia vertegenwoordigen. Twintig plaatselijke S. I.-vereenigingeu betuigden hun instemming met de actie Voor de weerbaarheidsmeeting in het Deca-park was reeds te lialfacht een enor me menschenmassa op de been. Als te aebt uur d© hekken geopend werden, stroomt de zaal direct vol. Steeds grooter weid de toeloop en zeker waren tiendui zend menschen van alle rassen aanwezig Met de muziek voorop verschijnen de plaat selijke vereenigingen. Verschillende sprekers voerden het woord. Een-telegram werd voorgelezen van 222 Nederlandsche ingezetenen Van Singapore, meldende, dat geen offers hun te groot zijn, om de, glorieusc taak te vervullen, waarmee zij de hartelijkste instemming be tuigden. Het verkeer in het park en daarvoor was-uitstekend geregeld. De palvinders weerden zich druk en ook de dames waren goed vertegenwoordigd. t Het comité voor „Indië Weerbaar" ont ving nog adhesiebetuigingen uit Telok Be- tong en Koeta Radja Dos ochtends had nog een aardig inci dent plaats. Ambonneesche en Menadonee- sche militairen trokken voorbij Versteeg, waar hot zeer vol was. Zij bleven staan en zongen beide volksliederen Het publiek, opstaande, zong nit volle borst mee. Ze ker tien minuien was het verkeer totaal gestremd. Te Soeralsaja hebben 10 000 menschen in den s tails tuin de motie met groot en! hou- «iasme aangenomen. Te Bandoeng ging een optocht van 5000 menschen naar het terrein, wtpr reeds 20000 menschen wachtende waren en waar de motie geestdriftig werd aangenomen Naar wij "vernemen, Werd de motie ban de Koningin geseind, den minister, de Eer ste en de Tweede Hamer en naar Be- linfante. Te Poerworedjo werd den 20sten een vergadering gehouden, waar adhesie jnet de mol ie werd betuigd. De Delibladcn hebben een geestdriftig verslag van de groote vergadering op 31 Augustus van Je Maintiendrai", ten gunste Van een Weerbaar Indië. W semern achting. Verwachting tot den avond van Woens dag 18 dezer: t 1 Zwakk© tot matige, later Wellicht toe nemende zuidelijke tot westelijk© wind 3 zwaar bewolkt of betrokkenwaarschijn lijk eenige regen; iets zachter. I Hofberichten. Naar wij vernemen heeft het Koninklijk Ouderenpaar aan mejuffrouw Catliarina v. Rennes opdracht gegeven aan JE K. II. de Prinses^ zangonderwijs te geven. Hiertoe zal een kléine zangldasse worden gevormd. Het onderwijs zal lx:gin November een aanvang nemen. 1 H- M. de Koningin zal hedenavond in de zaal van liet Koninklijk Zoölogisch Bp- taniscli Genootschap, te 's-Gravenh,age, een gedeelte bijwonen van den eersten zang avond in liet seizoen 1916'17 der ofdee- ling 's-Gravemhage en omstreken wan de Nationale Vcreeniging voor den volkszang, welke uitvoering onder leiding van Ar nold Spoel zal plaats hebben. Onze ministers. Dc Minister van Koloniën, Sir. Pleyte, ia Vn|n zijn verblijf in Zwitserland te 's-Gra- vanihag» teruggekeerd en heeft hedenochtend dc wei kraambeden am zijn Departement hervat. 1 Friansich legerbnrich t PARIJS, 16 Oct. (Officieel.) Avondcomi muniqué: 1 I Aan dc Somme veel artillerie-bedrijvig! beid. Wij namen ee nklein bosch tusschon Gen- crmo'nt en Ablaincourt, We maakten llö man gevangen en maakten" tWe© kanon nen (8 c.M.) en een veldkanon buit. En gel sell legerb©x;icbil BONDEN, 16 Oct (Officieel.) Avondcom- muniqué: 1 Uit vroegere berichten blijkt, dat de ver liezen yan den vijand Sn den afigelaopen] nacht bij den aanval op do Schwaben-J redoute zeer zwaar zijn gefwjoest; onze verliezen daarentegen warén zeer gering. Wij bombardeerden gerafeld de ©inge ving van Neuville St Vaast Onze vliegtuigen vernielden ©on batterij^ stelling van den vijand en beschadigden] eveneens zulk ©en batterij. Zij wierpen1 bommen .op een station en op transpor ten, die op marsch waren. Turüdsbh legerberieht r N'ONSTANTINOPRL,16 Oct. (Officieel.). Do schermutselingen .aan dit front liepen over het algemeen gunstig voor ons af. Op andere fronten is niets be' i Bears .van Schiedam. DINSDAG, 17 - Oct Officieele noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan ie Beurs. MOUTWIJN£28.per HL., contant, zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAiS: Geen opgave, Namens de Comm. voor de noteering. ,B. A. J. WlTTKAMl'F. Noleering der Vcreeniging t„Bond van DL" tillateurs", gevestigd te Botterdam MOUTWIJN: f30 per ILL. JENEVER: £34 per H.I1. AMST. PROEF: f35.50 per ILL. Namens de-Comm. voor de noteering. MOUTWIJNStemming willig. SPOELING: f3.— SPIRITUS: £61. RUWE SPIRITUS: £28. ROTTERDAM, 17 Oct. Op de veemarkt te Rotterdam waren lie den aangevoerd 70 paarden. 1 veulen 2075 magere runderen. 769 vette runderen 928 vette kalveren, 560 nuchtere ka heren 3 varkens, 156 biggen en 11 hokken Besteed werd voor koeien 126115 - 100 et, ossen 12411095 et. slieren 1029486 ct„ kalveren 155 —125'100 c-thandel matig. Melkkoeien £230390. kalikoeten f250 400, Mieren f130465, pinken 195 130, graskalveren £40—95, vaarzen fllO 185, werkpaarden f200—500. «lachtpaai den f175240, nuchtere kalveren f 12 18, fokkalveren f 1828. biggen IS1-1, handel matig. Botermarkt. Aangevoeld 9 achtste en 15 zestiende ton en 150 stukken. Prijs voor de stukken fl. Eieren. Aangevoeld 101585 Regeerings eieren. Kippeneieren £8 959.50, eenden eieren f8 208.90. Aangevoerd 7894 V. P. N.-eieren, Kjppwi eieren f10 5911.40, eendeneieren 19.85 Visscherij. SCHIEDAM, 17 Oct. Verbroikken naar zee ter haringyisscherij, de loggers SCIf 36, Clara II, sell. D. ltoeleveldSCII 122, de Scliie, 'söIl N. Baak, beide vo-or dc 4ibj reis; de inotarlogger SCH 131. Toekomst, sch. A. Pronk, voor de 3de reis. SCHIERAAL 16 Oct. Binnen gek cmen van de baringvisscherij, de logger SCH 10. Pot lux, sdh. D. Jot, met HP/èlast baring,'voor d© vierde reis. 1 Scheepvaart. SCHIEDAM, 17 Oct. Aangekomen bet drie (riifijiAmi^O'rsclioeiiiersdliip „San A<ntonio'\ kapt. S. Ammersleim, van Swmoglund met eau lading hout, ligplaats^ Voorhaven. gevallen." elangrijks voor- Uitlotingen. TILEISLOTCN, 4 pet. van 1880 nrekking 2 Oct. Betaal baa ar 2 Jan 1917. G1 scnen, 20 50 63 100 112 141 147 159 187 216 250 324 622 661 817 867 905 1113 1202 1276 1320 1350 1370 1480 1641 1652 1656 1753 1826 1879 1953 2107 2125 2129 2425 2469 2657 2695 2719 27 IS 2732 2915 3101 3111 3214 3374 3408 3413 3445 3516 3568 3273 3787 3S30 3919 4006 4019 4191 4281 4335 4370 Serie Ne. Kt. Sene No. Kr. Sene No Kr 250 77 2000 622 51 2000 2107 30 2000 2129 6 2000 2915 76 2000 3830 37 180000 Alle overige in bovenstaande serien vervatte nummers elk Kr, 200. BRUNSWIJKSCHE LOTEN VAN 1868 Premielrekking 30 Sept. Betaalbaar 31 Der Serie No, M. Serie No. M. Sene No. M. 235 36 ISO 770 26 300" 802 42 ISO 985 46 300 2453 28 100 3140 39 300 3140 41 300 3170 26 10800 3809 22 7500 5013 2 180 5013 30 300 5604 15 18O 5736 13 180 5755 21 81000 5755 23 300 7092 23 180 7092 50 300 8220 15 300 8458 1 5400 9006 27 300 Alle ovenge in de op 1 Augustus j.l ge trokken volgende seriën begrepen nummers met M 84. 117 235 522 611 770 802 985 1511 1575 1677 1946 1998 2135 2150 2453 c&44 3140 3170 3809 3859 3957 4722 4781 5043 5235 5604 5736 5755 5814 5838 6237 6521 7092 7276 7300 7432 7697 7705 7820 7910 8220 8458 8738 9006 9155 9309 9845 Faillissementen. Uitgesproken: Naam], Venn. Roland Transport Maat schappij gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam. Rechtor-doirmnissnrismr. C Slar 'Busman 11Curator: mr. W. Noten. G. J. Vriclink, landbouwer te Geesteren gemeente Tubbetrgcn, Rcchtei-cloimmiss-aris- rn-U !A. ,J. Ellctris; curator- mr. J. W. Goedbloed. 1 K. Mester, arbeider eli sclieepsjagter te Roodehaain, -gemeente Noord)lijk. Rechter- coantoiissaris; jhr. mr. D. R. de "Maroes van Svind-eroncuratoa*: R. Bouwman Vernietigd: S. Bosbouwers, koopma.11 te Heerlen. Geëind igd K. J, Scheen te Leeuwarden J. Munneke, rijwielhandelaar te Drouwe- netrmiond, gemeente Borger. J. Walraven, fruithandelaar le Nijmegen. A. Hecourt, mdkhoer te Dordredht Afej. E. Koster, 111 leven eclitgcnool© van J. Dustseldorp, koopvrouw, gewoond hebben de te Amsterdam. - - B. II. Oosten, te Amsterdam. SCHIEDAM. Geboren, -12 Oct. Franeiscus Wilhelmus Joannes, z. v. F. vVL J. Brökling ©a J. Vavier, Wtestaipleiisfrapt, 14 Oct. Cornelia Wiihelmina, d. v. A. C. de Wildt en A. A'. G. Putters, Hoofdstr. Jan, z. v. AL W. Winters en AL Hage- stein. Maasdijk. 15 Oct Dina, d v. IJ. van den Bont en E C. Binkelaar, Havendijk. Theodo ra Hermina Alana, d. v H. J. Koning en T II f. Scholto, Hoofdstraat. 16 Oct Johanna, d v. W. Clausing en A Aleuïdijk. Maasdamsche-.tnaat. O verleden'i 13 Oct Adriana Alaria van der Tuijn, oud 30 j. en 10 nmd., echtgenoote van Adulphus Adxianua van Leeuwen, Goeree- Mriie^trnat 14 Oct Janlina Clasana van Os. -oud 20 j. en 10 mad., Oostsingel. naar de Officieele Prijsnotcennff van <3q Vcreeniging voor den Effectenhandel. 17 Oct. 1916. STAATSLEENTNGEX Nederland V.K. LE; H2E Ned. W. S. UbL flOOS 102p, IOSU/jj Ned W. S. Obl. HOOO 5 1027/a 102!% 1027/g Ned. Wj S. Oblie. Sty2 858/8 8 5!fe Ned W. S. Oblie. S 7£% 7B% 86 Ned W. S. Geritr. S 75Vi 755/g 757/s Ned W. S- Cerüf. 2'/2 63U'W 64S/4 O o a U n d i 5. Ob!i« 1915 f100 6 1 001/4 1007/s ■Oblig. 1915 (1000 5 1(0 1007/s It a sla ud, Ivran Domb O R. 025 637/s O'- 100 NIc. Sp. *07'69 4 59 SSI%8 Obl. Gecons R. 625 *80 4 5 l'J/jc 5 life Obl. Zuidwest 6T> 4 54-te Coni GR 625 '89 QÜ/t Obl 'JSS—90 Hope 62j 4 CGl/ï 669/18 W Ween Sp 625'DO 4 601/j B»/j Holh *94 6e Em. 625 O 4 68 67 T u r k ij e. Obl 1911 Ir ÜOO 2500 4 50. China. Goud!. Rups Gar 1895 4 75 Japan. Qbhg. le eer. L 100 4J/2 SOUp; OOl^fjg Mexico. 5 106-1(00 AH. OM 5 181/2 18 E t n z 11 i Fund lïll 20-100 5 7 5 75 PKOV EN STED. LEENINGEN. NederI and. Ametcrdam 1915 5 1035/s 103»/jj INDUSTR ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. B. Sus- C v. g. A. 071'j »»'/s 8!1 Vmencan Can Co. Cert, v gew A00 63 Am. Car 4 F. C. v. A. G'Jl/j 72 Am Hide C, v. p. A. 08 72 4 Am Sm. R. C V. A. lOSl/j 110 11 AnacondaCopp MCvA 190 1847/j Belhleb Steel C v. A. 419l/o Centr. Leath g A 81 52 Stand Mill C g. A. tte'nr. Stud Corp C. s. A. 1801/s W li-1 Un Cigar C v. A. 50 4 97/g 0 S. Steel. C. C. g. A_. 111% 114 114%f MIJNBOUW-ONDERNEM1NGEN. Nederland en KolonlOn. Gujana Goud gew A 15 14-Us Kptahoen Mijnb. pr. A S9t/j te) Pal el,1 h Mijnb. g A. 17 17 PETROLEUM-ONDERNEMINGEN. Gecons IloM Petr. M C v. A. 177% 17-1 172 K. M l- E. Pet. br. A. 4P91/o 518 E!91/3 Pcrlak Pctr. M A. 59% 60 62 Z. Pcrlak P. pr. A. 86% 86% RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en KoloniSn. AmstBw-d Rubber A. 205% 208 210 Dell Batavia Rb. A. 1551/g 156 156% Java Caoutcb. Cy. A. 147% -- TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en KolonlStt. Amst. Deli Co. A. 244% 244 Och-Maatschappij A. 528 528 529 Padang Tabak-My'. A. 53% Rotterd, Di.ll-Mij; A. 2471/a DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L Cr. Rest. 91 90S/« SPOORWEGEN. Nederland. Roll. XX Sp.JU. A. 99% 99% N.-B. BoxL-W. 1 b. O. i'/S 9®'/16 Idem 2e h. 06 197/a Amerika. Ateh. T. t S. Fé. C. v. g. A: 107Vk 108 Denver RJfo C. v. A. 18%g 1B%6 IS'% Erie Spw, gew. A. 888/4 39% 89% Kans C. South. A, 277/8 28% 299/w Kansas le h. 08 87 Mies K. Tex. C. v. A. 6U/ie 7% 81% N.-y. Ont West. A. 29% 26% 30 South. Pac g. A. 103 104% Southern Railw. Cy Vol. Tr. -Or gew. A. S8I/3 26 29% Union Pac. Rr. C. v. g. A. - 151% 151% 151% PREMIELEENINGEN. N ederl&nd. Pal. v. Volkavl. '67 88% 100 Pal. v. Volkavl. '69 I 8 30 - Witte Krula A 84 84 Belgis. 'J Antwerpen 1887 S/Ja 02 Hon gar Ij 6. Thelsa. Reg. Gea, 1890 4 118 Afrika. 1 J Congo loten 18S2 28.— Prolongatie 21/4 pCt. Amsterdam» 17 Oct. Do Am ©rik. afxloolin'tg opende In oon, wil lige stemming. Steels hadden een bijzopijtere aandacliL Ze Vonden cx-liiridcnd verhandeld en opeïvdcn 3Vs pCt boven' gisteren. Hii des ©a Car and Foundries 4en, 2V« pCL TOrbotejd.. Anaconda's stil, ciirca 5 pCit. lioojtec- Jtarmewsiardein» Commons en, PreL resp. 37/i, C eat 7 pOl. verbeterd. Sporen levendiger. Erics en Denvers a pCL boter. ,t 1 lbj verder verloof) liep dc markt hier d daar niet onaanziesilijk op. Maiiiiewanrdé 1 a 21/s pCt. op, slot zeoir vast. Tabak nagenoeg geen handel. Koimnklijk© zeer vast, 8 a 10 pQt. hc rer. New-ïorkgp-tie Mc ar». N-oteering van13 Oct 14 OciL Atcln Td'peka 105 105 Car aod Foundry G3 V» 63^4 Bethleh. St. Cerp. 525 530 Denver and ,R. G. 16 17 Erie 37% 373/i Kansas City S. 26% 27% Miss K, en T. 4i/a 4% Miss Pac. 47/s 4%' N.-Y. Ontario en West 26yo 2^i/o Rock IsL R-W. 22% 22% South Pao. 1 9934,100 South R.W. 27(4 27% Union Pao. 1 146V2 14to/a Amer. Con. Co. 58% 57% Un Cigar Co, 4S 4Sl 16 f 1 51 6 "27 21 101 28- 148 112% 60%.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3