Ie Prince of Vales Meisje-alleen, Gevraagd (liiÉrwerkiiiwsler lie Hegeeriugs- il, fi.WSSMT.:^r G. BL lie Lelie van oiisferstenliiiis k F. ?an Lissa. Pakhuis 5 I KLEINE 4IVKKTERTIEN. Schiedamsche Courant, Casino Variété. DE MARSKRAMER, ES" Groentendrogerij. Men lette mor gen op de prijzen in de Étalage. De Ned. Landbouw-Wetgeving. Goede Boeken-Serie. APOTHEEK, HOOGSTRAAT 118- Advertenties in de volgende bladen worden met aandacht gelezen Heeren- en Dames- Handschoenen, NAP DE LA MAR's Operette Gezelschap. tegen minimumprijzen. Kerk en School Sport. MAGAZIJN Gemengd Nieuw», Handel en Bedrijf. ADVERTENTIES. KOETJE DAM 7. J. F. DUPOST. JUarktS. Telefoon 1Ö3. CAR. ATWATER MASON. Laurierkerswater, Oranjebloesem, Vanille, Slemppoederen Stroop. DE BOTERMERKENWET. Middelburgsche Courant Dagblad van Gouda Provinciale O.venjsselsche en Zwolsehe Courant Oprechte Haarlemsche Courant Leeuwarder Courant Provinciale Geldersche en Nijmeégsclie Courant Arnhemsche Courant -Provinciale Drenlsclie en Asser Courant Zutphenscho Courant <1 Provinciale Noord bra b. en j Alkinaarsche Courant Provinc. Groninger Courant 4 Nieuwe Groninger Courant Dordrechlsche Courant w Leidsch Dagblad Delftsclie Courant s Hertogenb. Courant Glacé en Tricot, met bont gevoerd. Dienstbode, Dagmeisje Wasch vrouw, Werkster. Jongens Huisbewaarders. Zit- en Slaapkamer Bovenhuis, Hoerenhuis. Kosthuis Meubelen. Naaimachine Stokvlsch, M. P. HEETMAN, C. H. DINKELAAR, P. J. VAN DER REE, Firma B. MALTHA, Breed straat hoek Eethelstraat Broersyeld56, Hoofdstraat 125, Hoogstraat 4-6 onze Courant ad twee cents per nummer verkrijgbaar. Ovërwehiigfend succes •/SI 8 GEREF. KERK Biejiroiepen te 's-Graven!and ds. P. Zeilstra te Mildam. Beroepen tè .Waarder ds. C. J. Wie- lenga te llazerswoude. SBjedankt voor het beroep te Wester- bdrk ds. H. Dekker ten Ven to. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Leiden. Einde-examen 'In dische administratieve dienst de heer W. Zadclhoff. - Universiteit te Utrecht 0evorde.nl tot doctor in de rechten op stellingen, niej. J. O-. Kuottnerus, gehl te Almelo». Voetbal. De standen in de tweede klas. Waar het door hot besluit van het be stuur van deal N. 'V. li thans definitief is vastgesteld, dat cr het volgend sei zoen een. nieuwe eerste klasse-afdeeling in het Westen zal bijkomen, zal men ongetwij feld nieuwsgierig zijn naar de prestaties van de clubs in de verschillende Westelijke tweede-klasse-afdeelingen. Zooals men weet is het bedoeling,, dat de twee eersten uit 'elke afdeeling, benovens de lis te derde, te zamen met nummer 11 uit de gewone eerste klasse die' nieuwe afdeeling zullen vormen. Uier volgen thans, 1 rekening houdende met de uitslagen van de Zondag 1.1. ge houden wedstrijden, de standen der ver schillende tweede-klassojafdeelingen. West. 2e klasse B- gesp. gew. gel. verl. pt. Uoelpj gem, 3 2 1 O 5 S6 1.67 4 3 0 1 6 9—5 1.50 4 2 0 2 4 14—9 1.— 3 1 1 13 3—5 1.— 3 1 0 2 2 9—11 0.67 3 0 2 1 2 4—7 0.67 1 0 0 1 0 1—3 0.— 1 0 0 1 0—2 0 West. 2e klasse C. gesp. gew. gel. ver], pt. doeSp..' gem. 2 2 0 0 4 2—0 2 2 0 0 4 11—2 2.- 2 10 2 0 1 Ten Kantore der Firma DANIËL VISSER ZOOKEN, Lange Haven 2S, kan geplaatst worden een i Olympia R. F., C. Concordia D. V. V. V. R. A, a V. V. Xerxes 'Ajax Feïjenoord iffermes Unitas Dordrecht- D. HL C D, V. S. Neptunus V. U. C. 2 3 3 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 O 5 62 1.67 4 4—3 1.33 2 S—12 0.67 1 2—5 0.33 0 1—4 0.— 0 l'—4 0.— Vergiftiging Het gezin van den aardappelkoopman Pat, te Wolfaartsdijk 'gebruikte Donderdag ingemaakte groente. Man, vrouw en doch ter weiden onwel. Zaterdagnacht is do vrouw gestorven. De toestand "van den man js gevaarlijk. Hoogwater to Schiedam. Oct. 17 v.m. 7.36 n.m, 7.52 3. 18 8.19 8 38 19 9.10 9.40 Hoogte van het water op de rivieres» Berichten van 16 Oct KEULEN. ii u v m. 2.98 Gev 0.r0 v KOBLENZ, 6 u. v.m. 2.84 Gev 0.14 TRIER, 9u. 1.02 Gev 0.14 - DUISBURG, 8 u 's morg. 1.89 Gev 0,21 LOBITH, 44 u.'s morg. 12.00 Gev 0.20 Zonden Maan. ZojSjpg. Oct, 18: 6.31 v.m. ond.g. 4.58 mn. 196.33 4.56 19 Oct. L. K. 26 Oct. N. M SKeboren r ELISABETH ADRIAN A, Dochter van M. BERCK. P. O. BERCKTimmermans. Rotterdam, 15 Oct 1916, Bergweg 222a. 11398 6 Met 1 November wordt in een gezin van 2 per&qnea gevraagd een degelijk goed kunnende koken en' werken, van goede mondelinge getuigen voorzien. iAfdrefe: Mevrouw DUIJNSTEE—"Rado- 'makcr, Frederik Hendriklaa,n '14, Den Haa.g. '11402 10 met Nov. MEID-ALLEE,N, goed kunnende koken en flink werken, begin loon £130. Waschgöld 'f 28. Blieven Mevr. NEUMANN, Den Haag, Per poncherstraat 131'. 11401 9 11396 7 Gevraagd ivoor directe inilicnsltreding een 11400 21 Bekend niet drogen en inmaken van groenten en goed met personeel kunnende omgaan. Brieven franco, onder lelt. Z., Bureau van dit Blad. 11405 18 81®?"'' Het goedkoopste en soliedste adres voor alle soorten KINDERWAGENS, YOU WWAGENS, KINDERSTOELEN en LEDIKANTJES, reparation enz., is: Ouden Binnenweg). Gebruikte Wagens worden in- geruild en zijn steeds voorradig 10922 12 Verschenen en voorhanden: I ii cLoor Uit het Amerikaansch' vertaald door -H. S. S. KUYPER 496 Bladz, Prijs sierlijk gebonden f 125. Een der beste Historische Romans uit het leven van een der edelste V/Oirstinneoj uit het Huis van Oranje. 11339 30 Telefoon 369. 3358 10 of klein FABRIEKSGEBOUW te lmur gevraagd. Goed licht en ventilatie. Br. onder lolt. W,, aaft het Bureau van dit Blad. 11403 11 Door de Firma H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de offieieele Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FREDERIKS. Prjjs bij inteekeuing per vel druks van 16 blz. f 0.25. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel IV b - Yroeger zijn uitgekomen de deelen A Plantenztcktenvret, C. Bcclduuwwct, Be Togelwet, De Jan José-Schilil- lulswet, De Nattige Dieren wet, De Aardappelvrct, E. De Dralflalswet, die evenals deel IVB, De Botermerken- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zijn, resp. A f Ï.SO, fl.2Q, f 7.59, fl.öO, fO.75, f O.OO, f 0.75 en f 1.05. etaleert deze weekt 11406 50 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) i>ij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. Gevraagd tegen 1 Nov. a.s. een flinke Adres: S. HIJMAN. Hoog straat 55. gevraagd, beneden 18 jaat, Adres F. G. VAN TIENEN, Singel 216. Gevraagd een nette om do wasch bnitensbnis te doen. Adres Hoofdstraat 163. Gevraagd voor Vrijdag a.s. een zindelijke Adres; J. BRAS, le Tuin- -singel 11. Ter Drukkerij van de Firma H. A. M. ROELANTS, Lange Haven, knnnen ilinke geplaatst worden. Doordat onze Patroon bet huis gaat betrekken moeten wij naar iets ntiders uitzien als Concierge, .voor kantoor-, Loop- of Schrijfwerk of iets andera van dien aard De beste getui gen staan ten dienste. Brieven franco onder iett. Q Bureau van dit bhd. lieer vraagt gemeubileerde of groote zit-slaapkamer, met volledig pension. Brieven met prijsopgaaf onder letter U am bet Bureau van dit blad. Te buur een ruim f 20.per maand. Adres te bevragen aan het Bureau van dit blad. ïe koop een geriefelijk inge richt Heerenbuis met mooien tuin, zeer gunstig gelegen in het centrnm der stad. Desge- wenscht direct, vrjj van huur, te aanvaarden. Br. fr. onder lvtt. A A aan het Bureau van dit blad. Een net Persoon zoekt een - met Pension. Brieven onder lett. V aan het Bureau van dit blad. Laat .uw meubelen opknap pen, politoeren, reparcereu en stoffeeren bij P. J. v. d. LEEDEN, Beierlandsebestr. 2, Kreu- polstraat 60. f6.50. Voor slechts f 6 50 een nog goed werkende gebruikte Hand- naaimachine, hooge arm, rond kokerschuifje, schritel. garan tie, gratis onderricht. Adres: C. KOK, Broers vest 91—03. Blanke geweekte 45 ct. per 'pond. Prima Haring om in te masen, 6et. per stuk. Fijne gemarioneerde Haring, 10 ct., ook in flescbjes van 6 en 3 «taks. Rolmops, ene. Aanbevelend, E. J. VERVOORT, Vischhandel, Telefoon 82. Hoogstraat45. - Bureau: Lange Haven Jo. IJl (hoekKorteHavei) Dagelijks is/ circa SR2 uur des namiddags, bg de firma's firma A.. P. DE HAAN, D* MS'mimtttrmMtm. (DirectieSOESMAN), COOLMKfiEL. ROVTEBD1I. TELEF, 8400. (DER BASTELBINOEK). Aanvang precies S uur* 1202 36 Plaatsen kunnen desverlangd 2 da^en vooruit besproken worden. WM MSIEWAIJiSli, 14399 ;105||

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4