9e oc1? g. 69"" jaargang. Woensdag 18 October 1916.' No. 15272 DE ZEEVALK. Deze murant verschijnt dacelijks, met uitzondering von Zon- en Feestdagen, pnjs per kwartaal: Voor Schie da m en Viaardingen £L 1.25, franco pei post II. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Viaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverlentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). i y Prijs dec Ad verton tie n: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. AdveTtentiën bij abonnement op voordeelige. voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen toi den prijs "'an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën .worden," mits voor '3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester on Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek var lo. P. SOETERS, om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor het drogen van groenten in de panden Achter do Tecrstoof. 1214, kadaster Sectie A no. 1466; 2o. W. .1. M. NOLET om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor het drogen van groenten, peulvruchten en aardappelen in de mouterij St. Anna Zustei- straat 37, kadaster Seclie A no. 139,4; 3o. W. J. M. NOLET om vergunning tol het oprichten van een inrichting vooi het drogen van groenten, peulvruchten en aardappelen in de mouterij Nieuwe Haven 145, kadaster Sectie M 304; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: - 1 j dat voormelde verzoeken mot de'bijla gen op de secretarie der gemeen te zijn ter visie gelegd dat op Woensdag den Ion November as., des voormiddags ten IP/s ure, ten raad huizo gelegenheid zal worden gege ven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mon deling ot schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór hot tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen: en dat volgens de bestaande" jurisprudentie niet tot beroep op oen besliping ingevolge do Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of -eeri of moor zijner le den zijn verschenen, ton .einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 18en October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. li HONNERLAGE GRETE. De Secretarie i v. LUIK, U.-S- 56 BUITENLAND Van het Westelijke front. Diuitseh legolrbiericht Lieger-Albrocht van JYurtem- berg: Op vele plaatsen van het fromt levendige patrouille- en vuiiraelic. Leger-Ruppreeht van Beieren: Den geheeloa dag lagen de stollingen ter weerszijden; van de Som me oniler hevig artillerieivuur, dat krachtig wad beanl woord. Bij den slrijl tegen de vijande- lijk» batterijen verleenden ojtzo wnarne- Rpman uit het laatst der. 16e eeuw, maar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. „Toch'te na vcrwianl", zeida zij. „Ala ge me getrouwd wilt hebben., zoek d'ani oen anderen echtgenoot voor mijop." D'aarop (antwoordde liij, dat, goed be schouwd, geen echtgenoot beter kon zijn) d'an degene, 3ien hij voor haar gekozeuf fed. jHjij iwoes haar op de ..nabuurschap der twee bezittingen, en hoe mooi cn} voordeelig hét zou zijn ze" tot één sta men te smelten. Hij hield taan en zijn aandrang vermeer derde, toen hij plpn 'maakte weer opi ze» |tó gaan. Zijn geweten verzette zich er tegen, djat hij heen zou gaan, voor hij fear veilig bezoTgd had. Lionel hield ook vol, op een kalme, bijna zichzelf wegcijferende wijze, die pooit haar onge* duld opwekte, en d(aarojm des te moei-i lijker te bestrijden w(as. Eindelijk gaf zij toe pader den druk] \ja'n. den wil dezer beide mannen, en. ziji deed (het met zooveel gratie, als haan mogelijk was, besloten uit haar hart en, hoofd den ©enigen werk'elijken hinderpaal te bannen, dien zij zich geschaamd had' tegen Sir John te noemen. De zaak- was/' dat ondanks alles, haar liefde voor Sir Olivier jniet dopd wp.& Zij had' haar !w-A mingsvliegers kostbare diensten. Des avonds werden aanvallen ge laan ten noor den van do nvier tegen ile aansluitengs- iinien van. Gueudeconrt-Sailiy, ten' zuiden togen onze stellingen noordelijk van Fresnes Mazanoourt- Bij Gueudecourt zakten de aanvallen ineen in ons versperringsvuur; bij Sailly en, Fresnes mislukten zij m ge vechten op korten afstand, die in kleine loopgraafafdeelingen nog voortduurt. Onze vechtvliegers schoten zes vijande lijke vliegtuigen neer, van Welke drie ach ter üe vijandelijke liniën. Kapitein Bolcke stelde weder twee tegen standers 'huiten gevecht Leger Kr o-onpri ns: In Champagne werd een Fransche offensieve beweging ten nooiden van Le Mesnil afgeslagen. In Ar- gonncn pn het Maasgebied was de artillerie- strijd op verschil lende plaatsen levendig. Fransch legerbericht. Van gistermiddag: Ten Noorden van de Somme hebbeiii do Fianschen een nieuwe groep huizen van het dorp Sally Saillisel vermeesterd. Do Duitschers deden vanochtend een ver woeden tegenaanval en vermochten enkel gedeelten van onze voorste linie hm nor. te dringen. Een terstond ondernomen te genaanval wierp dè Duitschers geheel le« rug. Het aantal gevangenen, gisteren hij den Franschen tegenaanval gemaakt, be draagt 90. Do Franschen namen 2 machi negeweren. i Ten Zuiden van de Somme is een nieu we aanval der Duitschers op do Fransche stellingen ten Hosten van Rjiny-en Santen»} in het Fransche vuur gebroken. Fransche vliegtuigen hqbhien tal van, vluchten gedaan in de Somxnc-streek. Zij leverden 65 gevechten, waarin 2 Duitsehp vliegtuigen werden geveld. Drie andera Eiuitsche vliegtuigen streken hals over-kop binnen hun. linies neer. Avondcomnruniquévan gisteren: Wederzijdsche beschieting op 'hel geheel» Sommefront. i Twee nieuwe vijandelijke aanvallen tert Oosten vpn Bielloy-en Santen» zijn metl zware vei liezen voor de Dpitschers af'- geslagen. Vijandelijke vliegtuigen liehben Amiens gebombardeerd. Er is geen militaire scha de. Engelsch leger belicht. Van gistermiddag: Wij zijn Vijandelijke loopgraven jon Wes ten va,n Serres -binnengedrongen. Verder niets nieuws. 1 AvondcommUniqué Wij hebben de vijandelijke stellingen} hij Nou vil le St Vaasl, Wylscliaetc op ten) Noordoosten van Ypcren beschoten. Ton Zuiden van de Ancre levendige, wisseling van geschutvuur. Onze vliogdienst heeft zich beijverd met vcrkenningsvluclitcn en bommen gewor pen op vijandelijke spoorwegstations, fa brieken cn opslagplaatsen. Wij hebben vier vijandelijke vliegtuigen) en twee vliegerballons gcmld zoo neergedrukt, dat zij zelf bijna nie) meer zag aval het werkelijk was. Maan zij .betrapt» er zich op, dat zij herhaal delijk en ernstig aan hem dacht; zij merkte dat zij liem met zijn broeder ver-, geleek; pn al had zij Sir John gevraagd,' 'baar pen anderen echtgenoot dan Lionel, te zoeken, z'oo wist zij zeer wel, dat ieder' pretendent tot zijn zeker nadoel aan die-j zelfde .vergelijking zou onderworpen won den. Zij vond dit alk-s sfecht van zich' zelf. liet was vergeefscli, dat zij zich' liej binnen ,riep, dat hij die moordenaar van1 Pieler wak Na verloop van tijd gingj zij zelfs verontschuldigingen zoeken voor haar vroege nan minnaar; zij erkende, dat Pieler hem tot de daad gedreven had, dat, om harentwil Sir Olivier bleleediging op belecdiging vnn Piet-er Verdragen had, tot eindelijk die maat van zijn verdraagzaam! beid (benailjct was, en hij1, die toch ook! 'maar teen (miensoh was, niet langer dd slagpen Van den ander geduld en in zijnj toom jhWm gedood had. j Zij Verachtte Izich öm zulikie gedachten, '•en toch kon zij ze niet verdrijven. In} daden kon zij sterk zijn getuige haar) wijzto van dom mist dien brief, dien OIR vier haar uit ferbarije door middiel vanj Pi'tt gezonden had maar haar gedach ten fcon 'zij niet beheerschcn, en die wa ren maar iaJL te dikjyijls in strijd rrell haar wil. In haar hart Was -eenvorlanJ gen inaai.' jOiivier, dat zij niet kon gmo-" hen. jen |zij koesterde altijd do hoop, dait! 'hij teens aou teragkeeren, ofschoon zij bet Van het Oostelijke front. Oostonrijksch legerbericht, Frontaarlsherlog Karei: 1n de Bosch Karpathen en ten zuiden van den Dnjester hebben wij op zichzelf staande voorwaarlsche bewegingen der Russen af geslagen. Front-Leopold v. Beieren. De slagen aan de Narajofka en in Wolhynie duren voort. De vijand hoeft in beide vak ken andermaal een zware nederlaag gele den. Ten zuiden van Lipnica Dolna hebben sterke Russische strijdkrachten tot in den nacht stormgeloopen legen de stellingen der Duitsche troepen, doch zonder eenig succes te kunnen behalen. De Duitsche gardebatal jons hebben den teruggeslagen vijand tot m zijn loopgraven vervolgd en zich daar genesteld. De Russen hebben 3G officieren, 1900 man en 10 machinegeweren in handen onzer bondgenooten gelaten. In Wolhyniè waren de vijandelijke aan vallen weer gericht tegen de Duitsche en O. II. strijdkrachten van generaal Tersty- ansky. Na och hevige beschieting liepen1 gistermiddag do Russische kolonnes tus- schen Cuslomyly en Swiminchy, ten wes ten van Bubnow, ton' zuiden van Zaturcy en lusschen Zaturcy en Kisielin storm. Op sommige plaatsen werd de stormloop, on danks de ontzaglijke verliezen der Russen1, driemaal herhaald, ten ncorien van Za turcy zelfs tienmaal, maar ook deze krachts inspanning van overmachtige strijdkrachten was niet in staat de dappere verdedigers te schokken. De Vijand is nergens door onze versperringen heengedrongen en onze "troepen hebben" een volkomen, succtesbe vochten. Russisch legerbericht Gister(Maandag)nacht hebben onze ver kenners in de streek van' rivier Nevda een geslaagden aanval gedaan op een vijande lijke troep, die in hinderlaag lag en ze tot vluchten genpopt. De vijandi heeft op het terrein vier do-oden, o.w. een officier, la ten liggen. Het lijk van dezen; Duiischen officier hebben onze verkenners meegeno men. i In dd streek tela zuiidea van Skcobof is kolonel huanofski, de dappere bevelhebber van een onzer moedige regimenten, in de loopgraven zwaar gewond. Ten noorden van Korytniea en bij Bolo- boiw(tslt0 duren de verbitterde gevechten voort. De vijand doet verwoed© tegenaan vallen en het onafgebroken vuur bereikt een groote hevigheid. Wij hebben een, machine geweer vermeesterd en 50 gevangenen ge maakt. In de streek van Horna Watra hebben; wij alle vijandelijke aanvallen afgeslagej". Van het Zuidelijke front Oostonrijksch Legerberic.ht Geen bijzondere gebeurtenissen. Italiaansch liegorbcricht. Op den Pasubio heeft de vijand gister nacht en gisterochtend aanvallen onder nomen, die wij prompt heblicn afgeslagen. Op het gehcele gevechtsterrein heeft het slechte weer gister do werkzaamheid der artillerie belemmerd. I In het hooggebergte is veel sneeuw; ge vallen. I 'greep, dat zij van dien terugkeer; ruetj te hopen ihad. Toen Sir John ieindialijk aan dïo hoopi op torugfyeeT den bodem iiistoeg, deedl hij 'eten wljzlor ding d,an hij zelf ver-j nioodde. Sedert Oliviers yendwijning had den zij nooit nets van hrain gehoord, tot dat Prtt naar Arwema ck' kwaim met zijn) brief en zijn verhaal. Zij hadden, zooalsl iedereen, gehoord van den zeeroover Safcr-j cl IBiahr, maar zij haddien er niet aver) gedacht diicn naapi te verbinden aan dien) van Olivier Tqessilian. Nu zijn identifceilj door Pitt's getuigenis vastgesteld was, was het gemakkelijk, het hol te bewie-j gen berri dood 'te verkdanen en Ljonel} de .begeerde nalatenschap 1» geven. Voor Rosamunde hjoteeikende dit laatste niets. Maar van vpel betoekenis was het, dat Sir Olivier voor dn wet dood ver klaard was, en dat inderdaad zijn moest, zoo hij ooit veiler een voet in Engeland zette. Het doodde eindelijk die hope loc-1 ze en bijna onbewuste hoop in haar, dat hij (eens zou berugkeeren. Zoo hielp het haar misschien om d» toekomst onderj do oogen te zien on te aanvaardon, "die Sir John voor haar had weggelegd. Haar verloving word bek,end gemaakt, en zij toonde zich, zoo al kiiot «en vurig liefhebbende, dan toch een liovo en meen getande bruid voor Lionel. Hij was tevre den. Hij .kon op 't oogjenblik redelijker, wijs niet meer vragen, en hiij .troostte* zich Imet het vertrouwen van iedenefni minnaar, dat in den loop dies tijds hij Van het lloemeensehe front. DuitscK legerTfericht Aan het Zevenburg?die front Lieden de Roemeniërs nog tegenstand aan de pas straten van het oostfront Ten Z. qn ten W van het Kroonstad hekken is de toestand onveranderd. Aan het Dobroedsja-front mets meuus Ooslenrqksch legerbericht. In het grensgebied ten zuiden van Her- mannstadt en Kronstadt is de toestand on veranderd gebleven. In het Gy.orgyö-geibergtc -zetten de Rie menen hunnen tegenstand voort Bulgaarsch legerbericht. In de Dobroedsja hier en daar zwak geschut- en geweervuur. Tusschen Kujus Amut en Enidje hebben wij door ons vuur een uit 3 bataljons met 2 batten jen be staande Roemeensche afdoeling versirooid. De bedienende manschappen lieten op hun vlucht de kanonnen en munitiekisten in den steek. Aan de kust van de Zwarte Zee is het rustig. Roemeenseh legerbericht Noordelijk en westelijk front: Ten wes ten van Ulghes zijn de vijandelijke aanval len afgeslagen. In het Dicap-d.d wordt de strijd voortgezet. De vijandelijke aanval len zijn ook hier gekeerd. Onze tioepen handhaven Iran stellingen. Ten westen van de grens, in het Tri toes dal, waar de vijand tot Agas is> opgerukt is de strijd nog aan den gang In het Lu- zul-dal, is de vijand over de grens terug gedreven. f In het Qiluz-dal uiterst verwoede gevoch ten. De grensstellingen zijn herhaaldelijk van de handen van den een ip die van den ander overgegaan. Er wordt doorge vochten. Kleine vijandelijke afdoelingcn, die tusschen Casin en Zabala de grens \yaren, genaderd, zijn teruggedreven. Ia het Buzeu-dal heeft ons geschutvuur do vijandelijke infanterie genoodzaakt haar schansen te Ontruimen en zich in noor delijke richting terug te trekken. Wij lieblicn 140 gevangenen gemaakt. Onze troepen hebben oen inval gedaan tot Varna Ruzeu en Boza Vama, waar wij de vijandelijke troepen hebben aangevallen. In de streek van Bucar handhaven onze troepen, die op de heuvelreeks win Maieas waren teruggedreven, zich in fiun stel liii- oijdanks 3e voortdurende aanvallen des vijands. Ten westen van Caineni yalt de vijand aan. j Op de rest van het front tot den Donau bij Orsova, is de toesiand onveranderd, evenals op het zuidelijke front. Van het Balkan front. Bulgaarsch logorberialft De toestand is onveranderd. Ton 0oste|n van ,het prespnmeer en in den bocht van do Tsjfer-m fcyimflibFi artilleri-aieti.e. Wij hebhen zwakkjr vijandtolijfoc aanval len hjij Ide do-rjnon Gradesjnitsa en Tar- nova (Nidzi Planina) afgeslagen. In do streek van do Moglenitsa is hol) rustig. v Op de beide oevers van de Wardar hier' zijn liefde beantwoord zou vinden. En het is waar, dat er reeds gedurende den verlovingstijd jeenig bewijs was, dat hij red/en tot dit vertrouwen had. Zij was eenzaam geweest en liij verdrhef haar een zaamheid door zich geheel aan haar te govjon; zijn terughoudend en voorzichtig, bijna arglistig kruipen langs |Ocn pad, dat qèn ruwer man misschien ojp een maal zou genomen bobben, maakte ka meraadschap mogelijk tusschen jmnouzeer aangenaam voog haar. Op dezen grondslag) begon haar genegenheid langzamerhand, te groeien en toen Sir John zag, dat* zij zulke goede vrienden waren, w'cuschte bij zichzelf geluk met zijn Wijsheid, enj ging verder met de uitrusting van duf mooie schip dp „Zilverpn Ren gox" Ivoor zijn aanstaande reis Het was (nog een lyeek voor het hu welijk en ISir John was eon en al onge duld. Do huwelijkskiokken zouden voor hem bot sein tot vertrokken zijn; zoo- dra zij izwegen, zou de „Zil veren Re ij g»r" zijn Vleugels uitslaan. I Het was den avqnd van den eersten, Juni; do avondklok had geluid en in da groote eetzaal vain ArwonacK werden lïch- itan pangpstofen; bet, was een klein ge zelschap, dat daar heit 'avondeten zou. gebruiken. Alleen Sir John cn Rosamurr- do mpt Lionel, die dien dag gebleven was, on Lord Henry Good», de ^oaverneiur van. CorWallis met 'zijp. .vrouw. Zi| bmcMen Sir John een bezoek en zij" zou- 'den nog een w.oek' zijn gpsten op, Amje, ■fin daar zwak geschutvuur. Eiij een ge-j schutgevecht ten Oosten fan de Wardar hebben wij' twee Engelse ben gevangen ge nomen. i i I Aan den wet van de Bc-lasica Pla nina zwak geschutvuur. i Aan bet Slroema front schermutselingen tusschen patrouilles. I Aan do kust der Egeïsche Zee is heli rustig. Fralnsch legerberS'tabt ligc-chutstiijd duurt voort. Hij is bïj- zoiul lerwoed o] den rechter ,Waxdar- o.vet. De Fervische troepen hebben on- stmM ;n,.- tegenaanvallen op BielaWpda en aan il Isjema afgeslagen. Aan li 'l Engelsche jront ni,e(s van be lang behoudens een /ovorromjxeling van Duitsche loopgraven ten Oosten van Ge- ore. t In Griekenland De druk (der Entente. Bemanningen van de entente-vloten hei ben bezit genoi.nen van de Grieksclte co IVigssriiepen A wei of", „Lillisj"' en„Me" 'Do Grieksche bemanningen werdon aa: land gezel cn naar Athene gezonden. Er is tb Athene van officieel» zijde uit Ivcging gegeven over h»L doel der 1 an din; zan troppcnafdeelingen der geallieerden) Dal us rik. (gcftcliiod om dc politie te versterken. Dit zal, aldus Renter's corre.spond.eni waarschijnlijk een eind maken aan de be loogingen tegen d;c eniente. Prins George vap Griekenland, die ïp Engeland i ei toeft heeft eergisteren een! bezoek op het Engklsche minister^ van," buitenInndsche zaken gebracht en een lang1 gesprek met Grpy gehad. Ter Zee. Italiaansch» kruiser getorpedeerd. De Duitsche marinestaf meldt: Een onzer duikbooten heeft -don 7en dezer in de MiddeUandsche Zoo don Itn- liaanschen pantsordekkruiser „Libia" (3800 ton, in 1912 van stapel geleopen) door een torpedoschot zwaar beschadigd. Nog een Italiaansch, verlies? 1 Uit Lugano wordt aan Wecnsche bladen gemeld, dat liet Itaüaaasche lin.isclüp „Re- gina Margherita" (13.400 Ion) in de haven van Spezin in de lucht gevlogen is, De duikboot- en mijnenoorlog. Volgens ecu Lloyds-bericht is het Engel sche sljoiolnisciiip „Welsh Prince" (4934 ton) gezonken. 'II Volgens een te Londen, ontvangen midd©- deelwig is het Noorschc stoolmsc|hip"";,Kong Alf" (801' lom), dep Idea 'October gezonken. Diverse berichten. Verc en. Sta ten. en Rolen. President Wilson heeft bekend gemaakt, dat zijn persoonlijk beroep op de Eurppee- hcbe heerscliers om samen te werken teneinde liet hongerlijdende Polen te goe den, tol niets heeft geleid. A'nlwoewden nack zijn ram het aans)taande hnwelijkl bij te wonen. |B|omi in het huis Was een gt'oatedrukte) mot de toebereidselcn voor het vertrek! van Sir Jolin en zijn pupil, dp laajtsiiei in hot huwelijksbootje, de perste npaij onbekende zeeen. In de ito ren kamer wa ren pen do-zijn n,aai,siLers> bezig mat het uitz.ct vjan do bruid onder Leiding vanj do oude Sara Rentreath, die niet mindei] ijverig was bezig geweest met het jged, reed.maken va,n de luiermand voor de ko-mst \jan Rosamunde op dpz® wereld, 'Op hetzplfde ©ogenblik, d,at Sir Jahnj rijn gpslcn naar tafel leidde, zette Sir Olivier Tressilian, op geen. mijl afstand) voet pan wak i Hjj had hal heter geoordeeld, niet lang Pendjeunis Point te varen. Hij Hot daar om in do Raai bovpn SivanpooJ, westf lijk van dn kaap, het a(iikeir vallen toen lipt denker werd. Hij had 4» ;twe boeten vian het pohip la len uitzetten, daarmede bracht hij ongeveer dertig mm aan wal. Tweemaal waren de boaten te ruggekeerd, .totdat een honderdtal yat zijn zeeroovers in het gelid op het yraem do ^frand stQnden. De ahdare honderd liet luj pan boord op wacht Bij ene zftik een .groote macht mede/ waar h< vierde ,3eel voldaan zou hebben, oi nocdig geweld te vermijden. 1 mseWv SCHIEDAMS! ME'COUIUNT j t 36j 11ÜS." i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1