4 I Be oorlog. Donderdag 19 October 1916. No. 15273 DE ZEEVALK. 69*" Jaargang, *1 ff I H -t Af 4 Peze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering mn Zon- en Feestdagen. I'njs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fL 1.25, franco pei pOat fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en.Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer inoefen des middags vóóe een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Erirjs dec Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel-meer 20 cents. Reclames 40 cent per negel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekoanen. Ddgelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs "an '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. J03. Kennisgeving. Inrichtingen welke ge va. schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; - Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeen© kennis, dat door do Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- Holland aan Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente vergunning is verleend tot het oprichten van een rioolgemaal voor Oost-Frankeland, gelegen aan den Buiten- havenweg, kadaster Sectie L no. 2091, met ecu electromotor van 2i/2 P.K., drijven de een horizontale centifugaaipomp. 1 Schiedam, 19 October 1916. 'Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L'. H0NNERLAGE GRETE. De Secretarie, v. LUIK, U-S. V. SICKENGA. 28 BÜITENLAm Tan het Westelijke front. Fransch legerbericht Tein noorden van de Somme hernieuwden de Duilschers gisterfHinsdagjaVcind hun aan- valspogingen op de Fransche stellingen van Sailly-Sailhse. Deze aanvallen, debouchee- rende uit het noorden en oosten, wentel achtereenvolgens door het Franscihe vuur gebroken, .waarbij do vijand zware verliezen leed. Alle terreinwinst werd door do Fran- schein behouden, 1 Ton zuiden van de Somme in den loop van den nacht geen infantene-aötie. De Duitscbers vielen van morgen tegen vijf uur een Fransche loopgraaf ten oosten van jBemy-en-Santerre aan. Enkele Dmtsche aMedhingen van de eerste stormgolf slaagdon erin het voorste gedeelte binnen te dringen. In een Fransdien tegenaanval werden de Duilschers gedood of gevangen genomen. De volgende stormgolven kwamen onder ons spervuur en moesten,in wanorde terugtrekken, met achterlating van de gesneuvelden. Bij Fnesrrières drongen Fransche verken- ningstroepen in een Dnitsclio loopgraaf door en brachten gevangenen mee. Ten zuidoosten van Reims slaagde een coup do main van de Franschcn, in den sector-PompeiIe volkomen. Engelseh legerboricht. Gedurende den nacht hevige regens. On, danks het slechte weer gingen wij vooruit op vterschdiende punten tusschen den weg Albert Bapaum© en Les Boeufs en werden ©enig® gevangenen gemaakt. Roman uit het laitst der 16e eeuw, naar 't Engelseh van RAFAÊL SABATINI 37; 'I i Volstrekt onopgemerkt geleidde hij hen in de thans volslagen duisternis den heu vel op njaar Arwenaek. Het beteeden van zijn geboortegrond roerde hem bijna tot tranen. Ho® Bekend wals hem het pad, dat hij zoo zeker volgde in het donker, hoe bekend iedere struik en steen," waar hij langs kwam met zijn zwijgende man. nen achter zich. Wie kon zulk een terug keer voorspeld hebben Wie kon gedroomd hebben, toen hij in de dagen van ziju jeugd hier ronddoolde mot houden en, jachtgeweer, dat hij eens in het don- ker over de duinen zou sluipen (als eeni Muzelmansch renegaat om fhet huM viau Sir John Killigrew te bestormen? Die gedachten maakten hem week; maar hij herstelde ,zich spoedig, toen hij zich herinnerde^ wat hij zoo onrechtvaardig geleden had, ,toen hij dacht aan alles, waarover hij zich nu kwia'nx wreken. Eersjt naajr "Arwenaek, naar Sir John, en Rosa'mundie, om bsn ite noodzaken, eindelijk de waarheid ,te Ivoor en, en dab s ruaar Penarrow, om met Lionel af te re» kenen. Dcrt 'was het plan, dat hem. «op- wekje, zijn zwakheid (overwbn en hem aanspoorde onmeedoogend voorwaarts ert de hpogte pip te' gaan naar het versterk]: ,te huis «op dpn top: Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch legerberieht. F.T-ioiinttvifirtfshortiog Karei: Ten oosten van Kirli Baba hebben onze troe pen verscheidene aanvallen der Russen af geslagen. Aan de Bystrica Solotwinska voorposten gevechten. Fro'nt-Leopold van Beieren: Ten N.O. van Bolszowoe hebben Beiersohe troe- jxai aan de Narajofkasterke Russisch® steunpunten venneesterd, 2 officieren, 350 man gevangen genomen en 12 machine geweren buit gemaakt. Aan de boven-Sereth is een vijandelijke nanvalspoging in de kiem verstikt. In Wolhymê rust Russisch legerbericht Tea zuidoosten van Czeriany heeft de vijaud, na onze stollingen met stikgasgia- naten te hebben geschoten, twee aanvallen gedaan, die door ons vuur zijn afgeslagen. Ten noorden van Korytniea duren de ver bitterde en hardnekkige gevechten voort. Alle tegenaanvallen van den vijand zijn af geslagen. Ten Noorden van Koerapatniki hebben om ze afdedingen vooruitgeschoven vijan delijke posten verrast en gevangen geno men. Bij Bolzowce heeft de vijand een krach ti gen tegenaanval gedaan, doch is terugge slagen. Ten Zuiden van Körösmezö en bij Dorna Watra zijn, alle vijandelijke aanvallen afge slagen. 1 In d© Karpathem sneeuwt en mast het Van het Zuidelijke front Oostenrijksch legerberioKt. Gisteren (DinsdagjaVond deden sterke vij andelijke strijdkrachten een aanval op ónze stellingen aan den Monte Tuto Boito en noordelijk Van den Rasubiotop. Wij sloegen den aanVcl af. Op enkele punten van! het Fleimadal', het Dolomietenfront en op het Karstplateau nu en dan zeer levendige artillerie-actie. Italiaansch legerberiöhl. De Italiaansche troepen deden gisteren op den Monte Pasubio, na den' laatsten tegen stand. van den vijand in de Gosmagnon- en Beate zones "te hebben gebroken, oen aanval op do linies ten pooiden van den top. Een sterke redoute, door den vijand in een beheerschende stelling gebouwd en ge naamd "Tand van den' Pasubio", wend door ld® Italianen in een1 krachtigs bestor ming veroverd. Zij/ namen daarbij 72 man gevangen en maakten wapens en munitie buit D© Italianen lieten twee vijandelijks colonnes, di© oprukten om een tegenaanval te doen, naderen tot op ecnige honderden, motors tea vernietigden hen daarna bijna totaal Üoor onverwacht geconcentreerd vuur. Gedurende den nacht deed de vijand opnieuw aanvallen, hij1 werd echter telkens mtet Zware verliezen teruggeslagen. Op do overige gedeelten van hot front artillerie-acties. De vijandelijke artilleri® loste eenige schoten op Asiago en Gorz. Hij vpnd ide zware, toet ijzer besla gen pator t gesloten, zooals op dat uuö te Verwachten (was. Hij klopte, en nu werd een klein poortje geppend en een lantaarn uitgestoken. Onmiddellijk werd dio lantaarn ter zijde gedragen, en Sir Olivier was «over den drempel bp het vpiorplein. Met één hand greep hij deni pjo-rtier bij de ikeel, om iederen kreet te smeren, ®n gai hem aan zijn mannen over, die hem spbjedïg den mond stop ten. 4 i Enami drongen zij stil dioor het poortje in don ruimen vtotorhof. Hij leiddje hen, bijna hollende, vooruit, naar d® groolel •amen, vanwaar ,een vlpted van licht heit uitnoodigend scb|ö®n te wenken. Met de bedienden, die zij in het Voor, huis legen «kwamen, wjerd op dezelfde manïer gehandeld als mot den portierj en z-o© snel en voofrzichlig! gingen zij voort, dat Sir John en zijn 'gezelschap geen vermoeden' vjan hun .tegenwoordig!; heid hadden, voordat de deur "van dei eetzaal voor hun polgen. word opengey worpen. 1 Wat zSj za'g'en, was wel geschikt omi hen vloor eeni'ge ©ogenblikken stom van ontz'ettin'g te maken. Lord Hiensy dacht eerst, dat het leen maiskerad® was, eenf Verrassing voor het bruidspaar dpor de pachters van Sir Jclm, of de bevolking vjan, Smithhidki en Penycumwick, en hij werd in dat vearmoedien versterkt dood de omstandigheid, dat er geen enkel wat pen bij de 'vreemde indringers te zien wasj Ofschoon zij voor alle gebeurlijkheden zwaar gewiapend waren, was er op last Tan het Boemeensehe front. Bulgaarsch legerbericht. Aan het Roemeensche front rust. De toe stand is onveranderd. Roemeensch legerberrcht N.- en N.W.-fronk Artillerie-acties ten westen van Folges en Bicaz. De vijande lijke aanvallen werden afgeslagen. Do Roe menen namen hier 90 man gevangen en van een veldwacht te Bolovanis twee of ficieren en 65 soldaten. In hot Trotus-dal is een gevecht aan den gang. De Roemenen maakten daar tot dus verre één officier en 100 manschappen krijgsgevangenen. In het dal van de Uzul werden alle aan vallen van den vijand bloedig afgeslagen. Aan de andere zijde van de grens in het dal van de Oituz duren de aanvallen en tegenaanvallen met onveranderde hevigheid voort. Do Roemenen brachten den vijanden zware veriezen toe. Zij namen drie offi cieren en 100 manschappen gevangen. Bij Ma teas hevige gevechten. De Roe menen veroverden vier mitrailleurs en maakten krijgsgevangenen. t In liet Oltdal sloegen de Roemenen een aanval af en eveneens op den Robul; waar bij zij een aantal vijanden gevangenjiamen en twee mitrailleurs buit maakteu. Het Orsova-front werd hevig door den vijand beschoten. In de Dobroedsja: Bij tusschonpoo- zen artillerie- en infanterieduel. De Roemeensche artillerie noodzaakte een vijandelijke hydroplane te dalen tus schen de Roemeensche linies en die van öen vijand. De hydroplane ontplofte en ver brandde. Tan het Balkanfront. t Bulgaarsch legerblejridht. Ten oosten van het Bresbameer en in de bocht van die Tsjerna levendige werk zaamheid van het geschut. Een aanval van twee vijandelijke com pagnieën in den omtrek van het dorp -vegjotsjeni is met "gemak afgeslagen. De vijand trqk terug en leed zware verlie zen. i Vijandelijke aanvallen, na een verwoed voorbereidend artillerievuur ondernomen) bij de dorpen (ülivnilza en Tamora en bij do Dobropo 1 je-hoogte, zijn met groote ver liezen voor den vijand mislukt Een poging van vijandelijk voetvolk, om een onzer posten jen Zuiden van het Doiran-meer aan to ate 11 en, is verijdeld. Aan den voet (van de Belasica Pjanina rust i i Aan het Stroema-front heeft do vijand eenige bewoonde hoogten bij het dorp Orfano en den |Weg KawallaDrama be schoten. i Fransch legerberi'chL Op den rechteroever van do Wardar hob- b'en wij Ioopgravten ter diepte van 40 Mj verovferd. i De Serviërs zijn op de hellingen teu Noordwesten van Dobropolje blijven' op schieten. i i van hun aanvoerder geen zwaard ömt{l bloot Wat gedaan 'ruoest worden, zou] met hun handen en zonder btoedvergid- ten gebeuren. Zoo waren do "btevfelen van' Sakr-el-Bohr, en daar viel niet mee te) spotten. Hij zelf stond vjoopaan, aan heS hoofd van dat legioen bruingekleurde manj. nen, gekleed 'in alle kleunen van den' regenboog, hot hoofd omwonden door tul banden van allerlei (kleur. Hij zag heü gezelschap in grimmig stil zwijgen aan ieh het gezelschap keek met verbazing naar dien getalbonden reus met bet hoerechers! gelaat, dat zoo bruin was als mahonie hout, den zwarten, gespleten baard, eri die bijzonder lichte Oibgeti, die jals staaJ onder zijn zwarte wenkbrauwen schitter}» den. i Na een korte pauze zonk Lionel Trost silian ploteelin'g achterover in ziju stoel, E© a'gaten.-toogai richtten zich wreed glimlachend op hem. „Br zie, dat jij me tan minste herkent", zei Sakuj-etRaiix met zijn diepe stem. „Ik wist zeker, dat ik kon rekenen op de oogen van broederlijke liefde, om 1de1 verandering te bemerken, di© tijd! en, leed bij mij hebben teweeggebracht" Sir John sproh'g |0p, een donkere blo^ bedekte zijn '-ma'ger gezicht, een vloelj kwam op zijn lippen. Rosamundo zat, ala verstijfd van schrik, zij heek" met ver vaarde oo'gen Sir Olivier aan, terwijl haarj handen zich om de tafel klemden. Zij herkenden hem nu ook en begrepen, daj dit geen maskerade was. Dat iets ern^j stgs zou, geheurien, daaraan twijfelde Sirj John geen cjogenbiijk!. Maag; Vah welke^ Engelsch legerbericht. Stroema-front: Engelsche zWare artille rie beschoot met jsucces het dorp Barak- lidzoema, waar bewegingen van vijande lijke troepen waren waargenomen. Ponan-front: De Engelsche pairmilh-. zette hunne actie voort; groepen vijande lijke arbeiders werden /uiteengedreven. In Griekenland. De toestand. Gistermiddag ,w«nl te Athene een minis terraad gehouden ter bespreking van den toestand. De voorzitters van de vakvereeni gingen werden bijeengeroepen en hunwmd aanbraden elke manifestatie tegen le gaan Ook bet hoofd van de politie^ de chef van de gendarmerie en de commandant van het garójzben wenden ipntbodieii. Vervolgemls wleud een communiqué uitgegeven om het publiek nogmaals gerust te stellen over de plannen der geallieerden. De Fransche detachementen te Athene wepdem later versterkt met bonderI man tein. vier mitrailleurs. Zij werden op hun marsch door de straten toegejuicht De entèïite. De geallieerden hebben den Griekschen minister voor het verkeerswezen verzocht 200 wagons op den Larissa-spoorwog voor hen beschikbaar te stellen, om in Ma.cc demi'- gebruikt te wouden. De minister heeft bet Verzoek ingewilligd. Diyerse berichten. Nieuwe Engelsche leening in Amerika- Uit New-York wordt gemeld, dat de heer Morgan een schikking heeft getroffen' tol het plaatsen van een nieuwe Engelsche leening in de Vereenigde- Staten tat een bedrag van "250 milt op dezelfde voorwaarden ais de loening die in Augustus wend afgesloten D© commandant van- d"e „U 35" Volgens hot „"Berliner Tageblatt"' is aan den commandant, vau ido 35", kapitein luitenant Arnauldt d© la Pierre, door den keizer de omie pour le merite wrlecml» Zooals bekend is, was het de „U 85", di© de Spaamsche haven Cartagena binnenliep en daar ©en eigenhandig geschreven brief van Gen keizer aan koning Alfons bracht. Dooi do „U 35" wenden sedqrt dien tijd 126 beliepen mét een totalfin inhoud van 270.000 ton, In den grond geboord, w.o. de Fransche kruiser „Rigel" en da Engelsche kruiser „Primula". Ook' versdvoiden vijan r]olijke Inilpkruisers werden door de ,(U 35" tot zinken gebracht, o.a. de „Gallia' de „Provence" en d© „Minneapolis". Voorts zijn door d© „U 35" verscheiden vijandelijke transportschepen, met bemanning naar Sa loinila, in den grond gebooni. De „U 35" had. in het geheel bij de door haar govperde operaties 17 gevechten te leveren'. D.oor deze duikboot werd, Volgens do Duit scbe bladen, aan d©n Vijand een sdiado berokkend Van 450 millioan Mark. BIMENLAKD. oajd het zijn zou, had hij geen begrip, liet was voojr hot eerst, dat (Biarbarijl, seh© zecpoovers in Engeland gezien won den, hun beruchte aanval op Baltimore in Ieirland had ©erst ongeveer darlig jaaij lal-qr plaats. i „Ssr Glivier Tressilian 1" bracht Killi/) gïew met moeite uit en: „Sir Olivier Tresji silian!'' hcirhaalde Lord Henry Goade, en voegde e(r bij: „!B|ij God." t „Niet Sijr Olivier Tressilian", was het antwoordt, „maar Sakr-eHBahr, d© gen- sol ileg' zie©, de schrik dier Christenheid, do woedend© zeefroioiver, dien uwo leugens, hebzucht en valsehheid gernaalkt bobben van ©en edelman uit Cofrnwallis." (dij omvatto hen a fieri in zijn, aanklagend go. baap. „Zi© mij hier met mijn zoevalken; om oen Lan'g vejrsclienen, reiken mg te ven, effenen." i Sijr John sprong ojp, qm ©en wapen van den piuuï te grijpen, waarop Sakr-el-Baha ©en jkovt bevel in bet Arabisch gaf, en ©en half dozijn Moeiten wierp ziob op den ridder als jachthonden ojp ©en haas,' en wierpen hom spartelend op don grond/ Lady Iloury gilde; haar ©chtagenoot dood niets, R-osapmindo, bledk' tot in haar lip pen, bleef imaar staren, terwijl Lionel, ovoJ wonnen in stommen schrik1, zijxl gelaat met de handen bedekte. Ieder van hou verwachtte een vreeselijk! bloedige daadi t© zien gebeuren, zo© koelbloedig als h©8 omdraaien van den nek van, ©en kal-j koen. Maar niets daarvian geschiedde. Dei zeeiroicvkïrs legden enlkfel Sir John voort over, bonden zijn polsen op zijn rug eft nadi,t y|lug en, handig gedaan ,te heb-, v Coaralalr® dienst. Bij Kon. besluit is de heer J. K. Wennink .benoemd tol vice-consul der Nederlanden te Munster i;AV., buiten bezwaar van 's lands schatkist Aan den lieer Wennink kan in 'de Ne der! and sche taal geschreven woiden. Djambl. Bij het departement van koloniën' is1 ont vangen het volgende telcgraphisclie teridht van den gouverneur-generaal van Noderl.- Indië. 1 i i to D© controleur van Rawas bendht, dat de Depatr van Bmgmteloek, een' der verzet- leiders zich heeft aangemeld; een tweede hoofd van het verzet, de Pendgawa Ahiul- lab, baneveiLs eenige opstandelingen, zijn gevangen genomen. De contrelcon- vertnekt naaf Pao®, om beslag te leggen op het door den Depati gestolen geld. WELTEVREDEN, 18 Oct De helft va- hot lCe bataljon van kolonel Kroesen is ïr d© stad Palembang ontscheept. Het z. vertrekken naar Sokajoe, Jlartapoere, B toeradja en Moearaenim. Vier brigades b ven in de stad. Een militaire macht bereikte Soeroel gan (aan de Rawas), waar net rustig Het mijndi strict wordt zorgvuldig afge, trouiiloerd. De vrouwen ziinwegipszond i („T©L"j WELTEVREDEN, IS Oct De aanl: gors van de Sarikat Abang hebben gi- ren een meeting gehouden in de ond afdeel mg Ogan (van Palembang), 'De lei dors werden in hechtenis genomen, („Tel.") V Men seint uit Soerabaja, d.d. 16 dezer: Het „Soerab. Ubl verneem t? dat te Pa- lombang het gerucht loopt, dat b'ij" huis zoeking aldaar correspondentie is gevonden tusschen de Sarikat Islam te Palembang en bet bestuur van de Centraal Sarikat Is lam op Java, betreffende den opstand in Palembang en Djambi. Radon Nanghng, een afstammeling ^vau de sultansfamïiie en hoofdleider van de Sarikat Islam te Palembang, is spoorloos verdwenen. Kooplieden van Palembang, di© te Moeara Roepit waren gevestigd, zijn ge vlucht; alle goederen zijn verwoest en de dienen gedood. Zij waten gedwongen zich aan te sluiten bij den opstand, maar wis ten te ontkomen. i De opstand in Rawas begon '12 October om 12 uur. D© opstandelingen, ten. getale van dertig man, vereenigden zich onder; ©en -leider met een rood© slendang. Vandaag zijn te Palembang "driehónderd marechaussees aangekomen. D© door koloi- nel Kroesen gevraagde mitrailleurs, zjja geweigerd. („N. R. Cti") Vjambi-PalembaDgp (Officiiee,!. Bij liet Depajntement va!n, ko loniën is bet volgend© bericht ottt-'angen! van den. gouvomteur-gèneraal vau b©d.-In^ dië: I Luitenant de Quant, die met1 zijn pa- ben, lielon zij hem .liggen. Sakicel iBiabq keek er me.t zijn ,s,ombc'r glimlachende ©ogen naar. Uien, hel klaar was, sprakj hij weer en wees naar Lionel, die met een rauwiefu 3cr©e,t van jaugst opsprongJ Slank© bruin© armen omslingerd-en hem! als zooveel slangen. Machlol)oos werd hij Opgenomen ©n -snel weggedragen. Een! •oogenblik stond bij rec'ht tegenoiver zijn} broeder. Do ojogeu van den rencsgaat boor den 'zich als two.? d.olfcen in dat d'ejods^j bloekie, van angtel vertrokken gelaat T.oenj gpu^d© hij er op, kalm en naar de( gewoonte dar Muzelmannen. „Wieg ©u meel" brulde hij, en .lu'sschen. do menigte zeeroovfers, di© in het .vjoorhuis' stonden) opende zich ©en (Weg en Lionel was' ver» dwenea voor het. ]0ogi van hen, di© in dtej kamer waren. t „Welken moord] hebt g© in. den zin,?"' schreeuwde i Sir John woedend. Hij jwïr opgestaan, en stond waardig opgericht in zijn boeien. i „Wilt ge uw eigen breeder vferm:o(orde' zooate' ge den mijn® vermloord. heh.t" Vroeg R-osamunde, nu vjoor h®t eerst spr kende terwijl zij opstond ten een lie blos zicli over haar bleek' gelaat y Spreidde. Zij zag hem ;terugdeinzten! don spottendien lojom uit izajR gejeic. verdwijnen. T.oen wierd hij opnieuw, gr mig en scheen ©cn nifouw besluip gi men 'le hebben. Haar w.oorden had j zijn plonneai gewijzigd. Zij .Vervulden 1, met ©en somtere. heftiga woede Hij*L sloot de verklaringen, di© hij had Willen gc yen, voor zich te houden na dien hoota, -1 j i li. - t ir^: -» 'A v *5# ff SCI'Uil i ISCHE COURANT 1 e D r^É Jj liï •""'Jï r t a!; m ip 1 7 - 4i t -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1