Be oorlog. 69"" Jaargêftg Vrijdag 20 Octobér 1910) No <5274 1 Eerste Blad. DE ZEEVALK. s i I i Deze courant verschijnt dagelijks, inet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen £1. 1.25, franco per post fl. 1 63. Prijs per week- Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (lioek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 oents Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale' Telefoon "->. 103. BUITENLAND Van het Westelijke front. Fransen legerberiobt Ten noorden van de Somras verster- ten de Franschen lieden DEnsdag)n acht Sai ly-Saillisel evenals do aangrenzende pori- gties. Duitsche tegenaanvallen uit Saillisel ^werden do,or ons spervuur gebroken. Al onze stellingen bleven in ons bezit. Ten zuiden van de Somme wónnen de Franschen nog ©enig terrein tusschen La Maisonnette en Biaehes. In Lotharingen werd een Duitsche ooup de main 'tegen een Fr an scha loopgraat bij Burius ten noordoosten van Lunévillc gemakkelijk verijdeld. Gis'teien bestopkt.cn Fransche vliegers 'ten zuiden van /de Somme met mifraü leurvuur Duitsche troepen bij Bidcilies. Het is juist gebleken, dat adjudant Dome op 16 Gd. ten noorden van Péronne zijn veertiende machine neerschoot. Een an- deie Duiïsche machine werd ernstig ge troffen en viel te pletter bij 13 eaulieu court. Engelsch leger belicht. Het stortregende den gehe©]en nacht Welgeslaagde overvallen stelden rle Engel scfaesn in staat de Duitsche loopgraven bin nen te dringen bij Loos en tan zuiden van iAtrecht. Verder niets bijzonders. Tan het Oostelijke front. Russisch legerbericbt Ten noorden van. het doop Kiselin deden de Duitschers, na eerst gas te hebben laten uitstroomen, en onder dekking v*an een hevig artillerievuur, cep aanval op de Rus sische loopgraven. Zij werden echter terug geslagen. In de streek ten oosten Van. Swinioeki duurt het verwoede gevecht voort. De Rus sen sloegen alle aanvallen af. Ten noorden van Koeropatmki namen de Russen gisteren een officier en 35 man schappen gevangen en maakten zij een bom metnwerper buil. In de buurt van Kot dorp Potoetory ton zuiden van Brzezany viel een vijandelijke aeroplane neder, die door de Russische ar tillerie m brand was geschoten. Hel vlieg tuig geraakte bij zijn val in brand. De vhe- gers werden gevangen genomen. In de streek van Dornawatra sloegen de Russen herhaalde aanvallen van den vijand af. In de Karpathen woedt een heiige sneeuwstorm- 0ostenrrjksch legerbcri'dh t- Front van prins Leopold van Beieren: Ten zuiden van Zborow (Ga hcië, ten oosten Van Lemjbergj deden 0. H voorposten met succes aanvallen- Roman uit het laitst der 16e eeuw, naiar 't Engelsch van RAFAEL SABATIN1. „Het (Schijnt, dat ge dienwelp lief- hebt, dat Wezen, dat eens mijn broeder wals," zei hij spottend. „Ik ben benieuwd, iof ge .hem nog zult' liefhebben, alls gel hem beter leert kennen* Ofschoon, het is waar, niefe verbaast me meer in oom vrouw en haar litefdo. Toch ben ik nieuws gierig om tie zien." Hij lachte. „Ik heb' lust mij zelf eens een genoegen te vet;-» schaffen. Ik zal u niet scheiden nog niet" I Hij trad op haar tóe. „Kjom met ;mij m'ee, jonkvrouw," beval hij, ien stak zijn hand uit Nu sprong iLord Il'enry op en wierp zich tusschen hen, om haar te be schermen. „Jou hond," riep 'hij, ,je zult gestraft wordend" „Gestraft yrocg Sir Olivier, en hij keh'fce spottend. „Ik ben "reeds gestraft. Daarom ben iik! hier." 1 „En je zult nog eens gestraft worden,, roover uit de helJe zult gestraft worden/ zoowaar er een Gad in den hemel is l „Zal ik?V vroeg Sir Olivier kalm, enj somber. En door jwien, als ik vragjenf mag?,? l „Dooir piijj'', brulde Lord Henry, nu inj groote woed% t Door het leger van Tersztyanski werden aanvallen van Russische garde-afdeolingon afgeslagen. fhan den hoven-Stochod wierlen eenige vijajndelijké loopgraven genomen. Tan het Zuidelijke front. Ooste"hrijksch legerbexicht. De gevechten in het Pasubio-gebied zijn met verhoogde verbittering hervat. De door Alpini versterkte hrigade-Liguria deed een aanval op de O.-H. stellingen ten noorden van den top. Het gelukte den vijand op eqnige punten in die stellingen binnen te dringen. Het eerste en het derde regiment Tiroolsche keizerjagers heroverden echter alle stellingen, namen een bataljonscom mandant, 10 andere officieren en 150 man gevangen en maakten twee "mitrailleurs buit. Een nieuwe aanval der Italianen werd afgeslagen. Sterke vijandelijke afdeelingen die zicli aan den Boite-rug concentreerden, weiden 'door het O.-H. artillerie-vuur tot werkeloosheid genoodzaakt. O.-H. vliegers wierpen bommen op Sal cano en Castagnavizza. Op het overige gedeelte van hei front hier en daar artillerie-gevechten Italiaamsch logerbericKt. Op den Monte Pasubio volgen aanvallen en tegenaanvallen, met buitengewone he vige bombardementen in de tusschenpoo zen, elkander geregeld op. Gisteren gelukte het den vijand zelfs binnen te dringen in de redoute „Tand van den Pasubio". Hij werd echter onmiddellijk in een verwoed handgemeen teruggeslagen. Er werden 100 man, onder wie negen officieren, gevangen genomen, en een kanon en een houwitser buitgemaakt. Op de overige gedeelten van het front alleen artillerie-acties. Op het Karst-plateau namen de Italia nen in Ideine gevechten eenige Oostenrij kers gevangen en maakten zij één mitrail leur buit. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op Borgo Carinzia en op de Italiaansche linicfs ten oosten van,, Görz, zonder slacht offers te maken of schade aan te richten/ Boven Castel San Giovanni (Joanigrad) ten westen van Comendo, schoten Italiaan sche vliegtuigen een kabelballon in brand. Tan het Roemeensche front. Roemeensch legerberioht. N.- en N.W.-lijk 'front: Bij Tulghes en ,Bicaz artillerie-gevechten. Een Roe- meenseho afdeeling, die door de beu-gen trok, trof bij Agas (Trotus-dal) vijandelijke troepen, op welke zij een bajonet-aanval deed, waarbij ze 12 kanonnen en wagens vernielde, de paaiden doodde en terugtrok na 600 man gevangen te hebben genomen. Een andere afdeeling, die een aanval deed op Goivasa ^(Trotus-dal), overviel den vijand onverhoeds, nam 300 man gevangen en maakte mitrailleurs buit. „Door u?M spotte hij. „Wilt' gij jachQ maken op den valk van de zee? Gij? Een lompe patrijs) Uit den weg! Hindeq mij nietli-" Sit Olivier gaf opnieuw dat korte Ara-* biscbe bevel, waarop een dozijn) Moorea1 den gouverneur grepen en hem op een stoel bonden. Nu stónd Sir Olivier tegenover Rosa- munde wan aangezicht tot aangezicht na vijf lange jaren, en hij werd zich bewust, dat hij in al die jaren zieker was ge weest, d'at hij haar nog, eens zou ont moeten. r „Kom, jonkvrouw,'' beval hij haar streng. j Een ©ogenblik keek zij hem aan met een blik vol baat en verachting, in haan diep-blauwei oogen. Toen greep zij met bliksemsnelheid'een mes van do tafel en stak naar zijn hart. Maar zijn hand greep even snel haar pols; het mes vielop den' grond, bet had geen dienst gedaan. i Een sidderende zucht ontsnapte 'haar,' als uitdrukking van afschuw over haatj, eigen daad en voor den man, die haan vasthield. Di© afschuw was te veel voon haar, zij zonk' plotseling bewusteloos te gen hem aan. t Instinctmatig sloeg hij zijn armen om' haar heen en Meld haar een oogenblik zoo vast. Hij herinnerde zich den .laai? sten keer, dat zij zoo aan. zijn borst ge legen had op een avond meer dan vijl jaar geleden onder den grijzen muur van Gcdolphin Court, boven de rivier. Weikef profeet kon hem toea voorspeld hebben, dat, als hij haan weer zoo in zijn ar-. In het Uzul-dal werden vijandelrjke aan vallen afgeslagen. In het Loituz-dal duren de buitengewoon hevige gevechten voort. De Roemenen sloegen aan de overzijde van de grens kleine vijandelijke afdeelin gen af, die oprukten naar Clabueetul en Taurului. Op den Brau-pas wonnen de Roemenen terrein in de richting van Dragostavele. Op de rest van het front is de toestand ongewijzigd. j In de Dobroedsja geen Verandering. De "hu,lp der Entente. I De Eng'e.lsche minister Bonar Law ver klaarde gisteren in het Lagerhuis, dat d© toestand in Roemenië ©enigen tijd .gele den door de Engejschen en hunne bond- genoo'ten in nauwlettende overweging is genomen en dat a) het mogelijke Wordt gedaan. 1 j 1 French, de gewezen Engelsch'e opperbe velhebber in Frankrijk, is vclgens de „Pe tit Parisien" met 13 Engelsch© stafoffi-1 eieren naar Roemenië vertrokken om een! belangrijke zending der bondgenooten tel vervuRen. Tan het Balkanfront. Framsch leger Hericfht Bij het Boten moer werden Bulgaarsche «omvallen im dón nacht van 17/18 Oct op de stellingen ider geallieerden ten noorden Van Dadjdi met verliezen door ons vuur afgaslagen. In het bergtorrein van Bob ro pe] wordt d© strijil voortgezet ton voordeele van d© Serviërs, niettegenstaande rien hard- nekkigen weerstand van den vijand. Op den linkeroever van de Tsjerna veroverden de Serviërs het dorp Brod, waarbij zij ©en Vijftigtal gevangenen maakten Op den linkervleugel hevige artilleriie- actie. Engelsch leger beridiït. Er gebeurde niets belangrijks aan het Stroama-f/omt De Vijand deal in den nacht van denj 17dn een. krach tigen aanjVal olp de Engelsch© rechterflank in den Doiian' sector. D© aan val werd afgeslagen. Ter 7ee. De duikboot-.en mifnenoorlogi Hot te Bergen thuisbahóonende s.s. „Sten" (1045 temj mlet ©en lading nikkelerts, van Skiën naar Grimsby, is Dinsdag door ©en' Duitsche duikboot jn den grond geboord. De bemanning. 16 mam, is dqor ©en Zweedt- sdhe stoomboot' te Christiansund aan land gebracht. D© Zweedsche bark „Grcllïa" van Stock holm, met mijmhöut van Göteborgi naar Sundeiland. is in de nabijheid van Hirtehals door een Duitsche duikboot in bram! gesto ken. Do bemanning, 18 man, kreeg tien mi nuten tijd omi hot schip te Verlaten; zij v, ten! door ©en Noorsche postboot aan boord genomen cn te Frèdcriksbaven! aan land gezet. Volgens ©en officieel© Duitsche medicdee- ling hebben Duitsche duikbeoten in d© Mid deülamdscbe Zee de volgende schepen in den grond geboord: Op 4 Oct, het leege En aelsche troepentransportschip ,,Franconia" (18.150 ton); op 11 Oct. het gewapende En gtelsohe transpoirtschip Crosshil!" (3002 tonmet paarden en Servische geleiders12 Oct. het gewapende Engelsche diep gri «ten troepentransportschip „Sebek" (4000 ton) De „Crossbill" en de „Sebekwaren op weg naar Salomiki. Den 16en Oct heeft een BinL-che duik boot ©en fabriek en de spoorweggebomven bij Catanzaxo in Calabrië met goed gevolg be schoten. Een Reuterlegram uit Londen' meldt het in den grond boren van het s.s „Ajau- nia" (13.405 to-ri) van de Cunardjine De kapitein en 163 leden der bemanning zijn gered. De passagiers, ongeveer 180 in ge taj, o.w, een aantal vrouwen en kinde ren, waren reeds vóór do bemanning ge land. (li D© „Breinen." Reu'ter seinde gisteren uit Washington: Het verjies van de handelsduikboot „Bra men" is vandaag feitelijk erkend door een vooraahslhand Duitseh diplomaat, die van d© bewegingen van heli schip goed! op '4e Loogt© [Was. STADSNIEUWS- 4 - "L^v mien zou houden, bet onder deze olm) standigliéden zou zijn? Het was .zonder ling en ongel oofiijk als de fantastische droom, van een krankzinnige. Maar het was al les werkelijkheid en zij lag Wleor 1n zijn: armen. Hij gtreep haar om. het middel, lichtte! haar op tot zijn sterk© isch'quüers, iaLsod| zij een zak graan was en ging heen; zijnl zaken te Ariveuack Waren ajgeloopm hij had moer volbracht, dan zijn, bedoe ling was geweest, en ook Wat minder! „Weg, weg!" riep hij tot zijn rooversj en zij spoedden zich weg even snel eni stil als zij gekomen Waren, niemand ver- Mcf nu zijn stem, oim hen tegen te how den. Door het voorhuis en over het slot! plein stroomde die menschenvloed, toei^ naar buiten en over den heuvel naar be neden naak het strand, waar de booten hen wachtten. Sakr-el Bjahr liep zoo vlug alsof de bewustelooze vrouw, die Mji droeg, niet meer dan eert mantel Was) dien hij over zijn schouders had gewor pen. Voof .hem uit drogen zes van zijnl mannen zijn geboeiden broeder, wiens! mond dichlgestopt was. Een oogenblik voordat zij van Arwe/ pack afdap.ldcfi, stond Olivier stil, om( over het donker glinsterende water ïiaaai de bosscben te zien, die het huis van! Renarrow aan zijn bilik onttrokken. Een] deel van zijn plan was geweest, liet Icj bbzoeken, zooals wijl Weten, Maaï dö noodzakelijkheid, was nu (Weggenomen, ©nj hij voelde teleurstelling en een groot vete langen, om zijn tehuis nog eens te^ziertj Hit den Gemeenteraad. m. i Jaarwedde-Onderwijzers. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot herziening van de jaarwedden dei hoofden en onderwijzers bij het lager on derwijs. i Hierbij worden aan de orde gesteld de amendementen van tie tieeren Maas en de Bruin en een schrijven van den iheor Chr, Krijger, onderwijzer in gymnastiek aan de M. U. L. 0.-school, met verzoek de bereke ning van zijn salaris aan die school in overeenstemming te brengen met die der salarissen van het overige personeel aan ,die school. De Voorzitter geeft gelegenheid lot het houden van algemeene beschouwingen. De heer Maas zegt dat men eindelijk zoover gekomen is dat ook deze voor stellen in behandeling komen. In de laat ste maanden zijn tul van categorieën van' ambtenaren en beambten aan de beurt ge weest en werd hun aandacht geboeid door do herziening hunner salarissen; thans zijn" het de onderwijzers. y Het feit dat dezen zoo laat komen, wet tigt niet de veronderstelling dat zij hel laatst in aanmerking komen voor de her ziening hunner salarissen. Dat wordt trou wens erkend in de missive van het Dage- lijkscb Bestuur aan den Raad. Reeds een paar jaren geleden werd deze zaak als urgent erkend, tóaar B. en W. zijn daar mede niet vroeger gekomen, omdat zij meen den, dat die eerlang onder betere omstan Maar om afleiding aan zijn gedachten te geven, kwamen juist tWee van zijn offi eieren 'Otkmani en All, i— di© sa-i men wat gefluisterd hadden. Oithmanï leg de een hand op zijn arm, en wees 'naad d© flikkerende lichtjes van Smitteck en', PlenycumWiok. t j „Heer", riep hij, daar zullen jongeman nen en meisjes zijn, diegoede prijzen zullen opbrengen ."in de $ök-el-Abéed." „Zeker," zei Sakr-el-Ba.hr, di© ternauwiea" nood naar hem luisterde, hij dacht uuj alleen aau zijn verlangen naar Penar- row, i i „Np Heer, zal ik met vijftig geloovif felen een aanval ophen doen,Het zal gemakkelijk gaan,' daar zij geen vermoe den hebben, dat wij hier zijn." Sakr-el-Blahr ontwaakte uit zijn gepeins. „Othmani, zei hij, ,.jo bent een groote dwaas, anders zou je begrijpen, dat zij, die eens mijn eigen volk waren, de be! woners van het land, .waaruit ik afkom stig ben, mij heilig zijn. ilViij maken hieij geen andere slaven dan de twee 'die wij hebben. Vooruit dus, in den naam, van! Allah F' Maar Othmani was nog niet tovrcdeni gesteld. „En is do betoaning van.onzc( gevaarlijke reis over deze onbekende zee, en naar dit verre, heidcnsche land uk* meer dan deze twice gevangenen? Is dat) ©en overval, Sakrel. (0a.hr waardig?" „Laat dat aan Safcr-el-pahr te beooijk deelen over", was bet korte antwoord. „Maar bedenk tjoch, heer, er-is ©en an der, di© zal ootrdedihn. ..Wait te(al óazej D©y, de verheven Asad-ed-Dia zeggen, alsj digheden kon geschieden als "de rijksrege ling, die m uitzicht gesteld was, ware gekomen. Hier was dus ook het betere de vijand van het goede. t Het moet gewaardeerd worden dat het College thans den knoop heeft doorgehakt. Maar, dal woa idee rende, meent spr. wel to mogen comtateeren, dat de verorde ning niet brengt wat verwacht mocht wor den na het lange wachten daarop. Deze oor-tellen, die 2 jaren geleder, aannemelijk geweest zouden zijn, zijn dat nu niet meer: ze zijn nu beslist onvol doende, Dat geldt trouwens voor alle rege lingen En te meer is dit het geval waar het gëldt ambtenaren, die zooveel zorgen en, attentie verdienen. Spr. staat niet op het standpunt var hein, die meent, dat het salaris van der onderwijzer voetstoots kan vergeleken wo den met dat van andere ambtenaren, oi dal hij is een ambtenaar, wien" veel Lo gero psychische cischen geslteid Word en waaraan aan allen een 'tot spits gedreven, voortdurende inspanning g vraagd wordt. Hem is opgedragen ten alle tijde zich bezig te houden met zijn taal Men heeft hem met achteraf gestel, maar hij is permanent in het zich geve aan do delicate en omvangrijke taak di hij heeft op zich genomen. Die taak i de lichamelijke, de geestelijke en de zed< lijlee vei zorging van het kind. En nu voelt de beteekenis daarvan als menden) aan het woorddie het kind heeft, hec, de toekomst. Daarmede ïs uitgesproken)- wejko groote beteekenis hij heeft voor de, maatschappij. Eu als men dat erkent, voelt men dat voor hem een andere maatstaf moet wor den aangelegd dan voor andere ambtenaren. Het zal nog lang duren voor alle amb tenaren zullen krijgen wat we hun gunnen, maar de eer»te die daarop aanspraak mag maken, is de onderwijzer.- Spr. bedoelt dit ten behoeve van bet kind en in liet belang der toekomstige maatschappij. Natuurlijk moet een goed financieel be leid daarbij in acht genomen worden en aanpassen aan de bestaande toestandep. Dat verband kan men handliaven en toch, verder gaan dan B. en W. in hun voor stel doen. t Spr. heeft reeds gezegd, hoewel hij .waar deert dat 3il voorstel zóó aan. »de orde is gesteld, hij is daarmede nog niet tevre den. Ook anderen doelen in deze zijn mee ning. i In het bntwerp van B. on AV. hindert hem het gemis aan systeem, misschien het gevolg van gemis aan durf. t Wanneer men de onderwijzers ïn het begin van hun loopbaan flink wil iverhoo- coii, keurt spr. dat goed, maar als deze ouder wonden, en meer zorgen krijgen, «wor den die verhoogjngen zuiniger; dat begrijpt u met zoo'n mageren Muit txwügkteert? Watj zat hij u vragen en. welke rekenschap zult u hem afleggen, dat u voor zoo weinig) het leven van al die gjoloiovigcn getwualgdj hebt?" „Hij zal vragen, wat hij goedvindt, ©n( ik zal antwoorden, 'wlat ik goedvind, eni wat Allha mij ingeeft; 'Voorruit, zeg ik 1") En vooruit gingen zij. Sakr-el jBjghii dacht pu alleoen aan de warmte van het lichaam op zijn schouder, en zoo onrus-r tig waren zijn gevoelens, dat hij nieü wist, of hel hem tot haat pf tot liefdej prikkelde. i Zij bereikten de kust en het schip, waarvan niemand ipts gemerkt had. Erf woei een frisscbo bries, en zij vertrokken' dadelijk. Blij zonsopgang was pr evenmii iets van hen. te zien als bij zKwiSiOiuter* gang; pi het was even onbekend lang wolken weg zij gegaan pis gekomen we ren. lipt was, alsof gij 's nachts uit i lucht op,de kust van Comwallia w,anc gevallen, en zonder de verdwijning va Rosamundo en Lionel "JEressalian, zou hc den weinigen getuigen een drootro hebjbe toegeschenen. Aan b'oord van het schip, bracht Said el-B|ahr Rosamund© in de kajuit en. sle de deur af. Hij b'eval, dat Lionel in er donker hol moest gpwwpea Worden, o daar te ppinzen over de verg'ejding, c i liem achterhaald had, totdat zrju htooer over zijn lot zou bjeschikt hebben w: daaromtrent was de renegaat het hog r. i met zichzelf eens. s m t Offerdt vcryolgdl* i M S I P EDAMSl )H E COURAIT 38) 1 ii s&Tïwïsfc r, vj a /M'AikV

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1