Eerste Merlandsche Kunst-filas-Etseri GUSRECUBEPLUTHFABRIEK. op CR EDI E T. 'IJ C. VISSER, llott irdamsche I, T. Orth Zonen. Coolslngel No. 20. G. De Lelie tan ons Vorstenhuis IARX Co,s Bank. INCASSO-BANK H. J. Wouterloot! Co., SPAARBANK. SLAVENBURG Bank- en EfFecténzaken 8EB1D1DERS G9AI0T Rente ran Gelden a Deposito Kleeding Meubelen Dekens Kachels, DAMES te SCHIEDAM ei'Ontreta. Let s.t. j. 09 aitaffiaM aires: Msatsciiapiijt Kapitaal f 5000.000- Deposito-Rente. GEBR. HÜIJBREGHS H. N. VAN GALEN. 110 DÜBEAÜ'TOT PUBLICITEIT TAN WETENSCHAPPELIJK NIEUWS, 8AFE-DEP08IT, Cr edi et-Ver eeniging Amsterdam. S.C. vanWaalwijk van Doorn, Goede Boeken-Serie. Noord-Hollandsch Landbouwcred et. Amsterdam. - ROTTERDAM, leuvehaien W.Z. 103. Almelo. Safe Deposit-Inrlclittiig. Verhuren in hnnne Brand- en Inbraak vrij ,iuis Loketten van verschillende afinetmgen en prijzen. f 213.319.84k Vergoedt 4 rente op rente. SCHIEDAM. Comm. Bankvereeniging I. !M, KATAN'8 Magazijnen, |u ir Passerelsiraat19B en C, ÏUH, Rotterdam, SO Boschlaan 3CM, Open Zoomen (aiour) Rotterdam. in Blouses enz- Festonneeren, Wolfeston, Nestelgaten, enz. PL.ISEE J3LXPÏ HICHTIN G-. 1090920 Keizersgracht 153 en Leliegracht 30, AMSTERDAM, Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden ABONNEERT U SCHIEDAMSCME COURANT. Rotterdam, mom J F. 0UPGNT. CAR. ATWATER MASON. Rotterdam. f 4.000,000.— 'e-Gravenliage. Belast zich met Incasseerlngen op bet Binnenland Buitenland. Koopt en verstrekt wissels en ehequss op bet Bui tenland. Verstrekt handelscredieten tegen zakelijk onderpand. Bezorgt telegrafische uitbetalingen. Belast zieb met de uitvoering van El lactenorders. O Verhuurt aan hare clientèle Safeloketten, Neemt gelden I deposito tot wekelijks te annonce ren rente. c m m Kassiers en Commlssionnairs in Effecten. T©lefoo» 57. WESTVEST 36. Neemi gelden a deposito en in reKening-courar SCHIEDAM ROTTERDAM, Belasten zich met alle stra- 17 IWkiriMIC Public-Accauntant i. K|iv tiliO, teeraar I». 0. Boekhouden Bureel van Administra tieve ContrÖle; m«iv jujaw^a Kassiers en Makelaars in Assurantiën Scheepmakershaven 86, Rotterdam Gedempte Slaak 8733, Rotterdam. H.H. Likeurstokers. Blunders en andere fabrikanten. De meest doeltreffende en mooiste reclame voor Uwe artikelen is het ophangen van glasreclaiuebordjes met gouden of gekleurde letters. 11305 30 ffra&gt monsters en offerte en onze speciale prijzen voor massa artikelen» leveren wij Vraagt prfjzen en voorwaarden. 11252 30 Ctoudschestraat 91, Botterdam. Voor Schiedam i C. TAN CiËEVEM, Hulsmanstraat 32. l (Westelijk, stadsdeel brj halte Lijn 7 an 8). Speciaal ingericht voor groote en kleine Wasch. Hotte behandeling. Billijke prijs. Telefoon UtSO. 10788 ao Aanbevelend, Onder leiding ran J. HAGERS, accountant en Hoofdredacteur van „Han delsstudie", J. AMESZ, leeraar M. O. ea H. J BEKKERING Jr., accountant en oud-leeraar eener H. B. S., worden door het 1 georganiseerd verschillende i Leergangen voor beginners, ©enigszins gevorderden en meergevorderden. Speciale cursussen voor de praktijik-dip'öma's eu voor de acte M. O. Even eens populaire cursus voor zakenmensehenNormaal lesgeld f 5.— per kwartaal. Snelle opleiding. Uitstekende resultaten. Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nauwelijks 17-jarige P. Siebesma uit Sneek, die voor het eerst fexamen deed, en die geen andere leiding had gebak! dan: onsen, cursus. Is het wonder, dan,' onze schriftelijke leergan gea op dergelijke wijs populair wor den, en dat steeds meerdere candidate^ voor de practijk-diploma's of voor de acte M. O. onze schriftelijke cursussen zelfs pïefereerea boven mondelinge essen! Belangstellenden vragen ons gratis-prospectus aan. Zij verbinden zich hierdoor tot niets. i 11019 50 ^agitaai jr ^^servgr 43J50 0OO. ROTTERDAM. AMSTERDAM. Boompjes. Feijenoord. Glashaven. SCHIEDAM. YLAARDINGEN. Rokin. 's-GRAVENHAGE. Mauritskade. Bezuidt nhout. Kneuterdjjk. RIJSWIJK. SCHEVENINGÈN. BIJKANTOOR SCHIEDAM. 10681 180 Handelscredieten. Voorschotteïi in Hekening-Oourant. Deposito's. i Oheque-JRekeningen met renté-vergoeding". Gelegenheid tot open en gesloten bewaargeving. Opgericht' in 1853. Uitgegeven f 4.000.000. Reserve f780.000.— Extra Reserve f130.000. Crodloten tegen een rente in verhouding tot het disconto der Nederlandsche Bank. Bekentng-Conruut, met Rentevergoeding, Inoasseèring op Binnep- en Buitenland, Deposito's waarvan de rente thans bedraagt met 1 dag opzegging i 1 voor 1. maand vast H/g '/o voor 3 maanden vast -2' Vertegenwoordiger te SCHIEDAM t 9961 25 Makelaar, Singel 64, hoek 2e Tuinsingel. Telefoon No. 181. OP DE JAN HAVELAAR S ZOON, isHlers en Hskelun in A«ur»itl8B, ROTTERDAM. tncasseereo op het Binnen- en Buitenland. Koop er en verkoopen Wissels op het Bui tenland, Voeren Efiectenorders uit. Hemen gelden k deposito met één dag opzegging k pCt. i tien dagen 8/a voor langoren termqn onder nader overeen te komen voorwaarden. 1223 12 (Kotttuim *a ylarïii 8. Téleloon 1SS. fiKidcheinjeii' en yóorlihfflid'ai': .-;"i- dooi! Pit het AmmkaainscE viertaalêt. daar H. S. S. KUYPJER' 496 Bladz PrAJ» slerljjk gebonden f 1.25. Emdeirbeste Historische R<xmiaas uit hét levien. van eetn der ©ddstq V/oaslinueè uit 'het Huis Tja»; Oranjes. V, - i - 11339 30 Lenvebaven TV.Z. 107, Rotterdam. 9278 20 Teelt,mt CMSIflETEWi Neemt gelden A HEJPOSITO 2 o/o' CORRESPONDENT te SCHIEDAM: IX KOK, l ange Haven 16. Zaldblaak 50. KAPITAAL :t Kneaterdyk IS. Volgestort KapHssl f 8,000,000, Beiem f 1,201,000, Met 1 dag opzegging i 'i Us pCt. 'sjaan I 10 dagen 3» i 1 maand I 8 maanden 1 l l 6 12 Tot convenieerende Bedragen. Accountant W. MOLL Jat- AmstcrdsmMb Aeeonntent8«d.antoor ender Directie var Mr. E. J. KORTHALS' ALTES. i 1 2 2l/i 31/s 4 '«jaars'. 'ajuura. 'sjaanu 's jaars. sjmrs. G. H. voorhoeve; I Directeure v/h kantoor Mr A. B. VAN DER LAAN Rotterdam 54 Lange Haven 80, Schiedam. Reserve-kapitaal op 31 jDecember 1915 SAFE-LO KKTTES te huur vanaf f 2.— per Jaar. nurooN wTtAtt •O0- 8MH WESTVEST 12. TeL latere.-381. LEUVEHAVEN W.Z. 39. Tel. Interc. 10343. 11267 40 94. Gevestigd sedert 1894. "te. «20 2 Kantoor s le Tulntlngel oó. 19, Schiedam. latere. Telapnoo. no. 181. Inrichten, bijwerken, In orde brengen, conti oleeren en geregeld MjhondeL van aiministratiEn ,vaa welken aard ook. Leeraar in Staati huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en ILmdelsrech? Oplöidiusr voor Examen ©n Practijk. - met één dag opzegging 1/2 Si voorlangeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. 9407 36 Mo. «S <m «3. WW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 10