De oorlog. 69"* laargang. Zaterdag 21 October 1916 No. 15275 Dit buk Haat ait DRIE Maden. iEerste Blad. DE ZEEVALR. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Ho. 141 (hoek Korte Haven).. Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advcrtentiën opgenomen tot den prijs "an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoo" "a. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester ©a Wethouders vlan Schie dam'; - Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den 20on October 1916 aan A. NO LET en zijn rechtverkrijgenden vergunning is verleend voor het oprichten van, een banketbakkerij in bet pand Groote Markt jk>. 5, kadaster Sectie B, no. 139Q. Schiedam, 21 October 1916. - Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. n. HONNERLAGE GRETE. De Secretarie, V. SICKENGA'. 24 BUITENLAND. Ym het Westelijke front. Hui toch legerbleïicht. - Legergroep-Rupprecht v. Beie ren: Ondanks het regenachtige weer bleef de artillerie-strijd aan de Somme, aan beide zijden levendig Bij een aanval werd den Engelschen het giootste deel der op IS October genomen loopgraven, ten westen van den straatweg Eaucourt i'Abbayela Barque ontnomen In den avond mislukten Engelsche aanvallen ten noorden van Cour- celette en ten oosten van Le Sars. Nog wordt gemeld, dat de Engelschen zich bij hun jongste groote aanvallen van tanks" bedienden. Drie liggen er door ons artillerievuur vernield voor onze li nies. Fransch legerberioht Van het front der Somme wordt geen enkele infanterieactie gemeld In den loop van den nacht zette de artillerie haar ac tiviteit voort in de streek van Sailly-Sail- lisel en den sector BeJloy. In Lotharin gen sloegen wij gemakkelijk een coup de ïnain af qp onze kleine jposten m do streek van Bizanges. De nacht was kalm aan de rest van het front. Engelsch legerberioht. De Stuff- en. Schwabenredoutes weiden gi ster (Do nde rd agjavon tl hevig door den vijand gebombardeerd. In de omgeving van Loos werden in den Roman uit het lartst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAËL SABATINI. 39) Hijzelf bleef dien nacht onder den bloo- ten hemel en. dacht over allerlei dingen.1 Een Van deze dingen, dat een rol in did verhaal speelt, was, hoeWlel het misschien maar- even in zijn gedachten kwam, op gewekt door de Woorden, die 'Othmanij gebezigd had. Hoe 'zou, inderdaad Asaidl hem ontvangen, indien bij in Algiers te rugkwam met niets anders als resultaat: van die lange reis en het aan gevaao blootstellen van twee honderd gjeloovigen, dan did tWee gevangenen,"die hij boven dien voor zichzélf wilde bonden'? Wafl -teten munt zou daar pit geslagen warden, door zijn vijanden in Algiers en de Sici- liaansch© vrouw Van Asad, die hem haat te met alle bitterheid van een bant, did zijn Wortels had in den vruchtbaren bo dem van afjghpst. Djit spoorde hem misschien in de koele) «ditendsdhteanering aan tolt een zeer ge- Vaagde onderneming, die het lot óp zijn weg zond in den vorm Van een groot) Hollandseh sChip) dat huiswaarts zeildei Hjj maakte eg jacht op, ofccboo®. hij zeeif goed- wist, dat het gevecht, dat hij uit- 'Vlokte, 'er "een -was, Wahtvaa aeornoVerdj /geen verstand hadden, en Waarin zij zie- -ker weinig lust zou,deU gehad hebben, «on- - der een anderen aanvoerder dan hijzelf: de "ster- Van Saldr-el-jBjahr leidde' afgeloopen nacht twee kleine raids onder nomen tegen de vijandelijke loopgraven. De strijd aan de Somme Reutei's correspondent bij 't Fransch© hoofdkwartier vertelt in écu beschrijving van den Franschen sprong voorwaarts ter verovering van Ablamcourt, Bovent en de Chaulnesbosschen, een en ander over de vernieling van een toren, welke den Duit- schers tot observatiepost diende. De to ren was van stevig gewapend beton en gaf toegang tot zoo'n Duitsch onderaaxdsch fort, zooals de D uitschei's de Belgische en Fransche buyers overal laten bouwen. De Franschen schoten een onkel 400 m.M. projectiel af, waardoor de toren geheel vernield werd. De bezetting, twee officie ren en twintig man, werd op slag gedood door den schok; zij waren geheel onge kwetst. Met een dergelijk schot werd een gioote fabriek volkomen vernield; 800over levenden van de bezetting werden geheel versuft en onder den mdruk gevangen genomen. Het zware kanon wordt thans geacht het hoofdwapen van het offensief te zijn; het gewone veldgeschut wordt alleen gebezigd om spervuur te leggen. De correspondent had een onderhoud met generaal Marchand, die zijn verwonding geheel vergeten is en verklaarde overtuigd te zijn, dat de Sommes lag de beslissende strijd van den oorlog is. De geallieerden willen het hier uitvechten. Yan het Oostelijke front. Duitsch legerbtericht Logorgroep-Leopold van Beie ren: Voor de door ons genomen! stellingen ten noorden Van! de Simawka en aan den Stochod, mislukten herhaalde Russische aanvallen met groote verliezen. Ten Z W. ,van SwisteJnihi aan! den weste lijken oever van dn Narajoika, bestormden Duitsche bataljons een belangrijke hoogte- stelling der Russen met daaraan sluitende linies. Iedere poging" tot het hernemen dezer stellingen, Werden met zware verliezen afge slagen. Hier bleven 1'4 officieren, 2050 man en elf mitrailleurs in onze handen. Front-aartshertog Karei: In het zuidelijke deel van de met sneeuw bedekte Woud-ICarpatbén Werden lie Russen van' den top" St. Russulai verdreven. Oostennjksch legerbcriüh't. De mededeelingen zijn gelijkluidend met die Van. het Duitsche leger bericht. Russischlegerberidht Ten noorden Van Kiselin woedt een verbitterde strijd. Ten. öoonlen van' Koero- patmki deed de vijand vergeefs hevige aan vallen. Hij "deed ook met sterke strijdkrach ten een heftigen aanval op een sector van Onze stelling -zuidelijk van Soeastelnikide strijd duurt hier, voort. Ten zuiden van DomaWatra nam de vijand-hot (Offensief en viel on'ze posities aan. Ten noorden' Van dm berg Moentolos vteadreiven einze troepen den' vijand van een reeks hoogten, waarbij zij vier mitrailleurs buitmaaktm en gevangenen maakten. steeds ter overwinning, en hun gelopf inj hem, het ware zivlaard van Allah, over worn allen twijfel, die hen macht bekro pen hebben bij het ondernemen van den; aanval op een onbekend schip en op een! onbekende zee. Het gevecht Was hevig, en bracht beide partijen groote verliezen toe; het geschut werd slechts weinig gebruikt, want Sakr- el-Bjahr, die zijn mannen kende, enterde zoo gauw mogelijk. Hij sprong het eerst aan hoonl van den Hollander, gekleed inj zijn Wapenrusting, en zijn groot zwaard, zwaaiend, en zijn mannen volgden hem) en yiepen in één adem zijn naam en. dien van Allah. 1 Hij was altijd zoo vurig in een' ge vecht, dat zijn volgelingen er door mee gesleept werden. Zooi Was het ook nu, en die sluwe Hollanders bemerkten wel dra,- dat deze heidensche horde slechts) een lichaam was, Waaraan, hij verstand en bezieling gaf. Zjj vielen hem-krachtig aan, besloten hem tot eiken, prijs neer te sabelen, daar zjj «bijna als bij instinct) overtuigd waren, dat, ais hij gevallen was, de overwinning gemakkelijk aan hen zoUI zijn. En eindelijk slaagden zij. Een Hol- landsche lans brak eenigle schakels van] zijn maliënkolder, en bracht hem een! vloeschwond toe, waarop "hij geen acht) sloeg; leen HoUandsch zwaard wierp hem) flaarop hloadleud op het dek. Toch" krab belde h'j °P> want hij Wist even zeker „als de anderen., dat; hij hij viel, alles; verloren Was. Nju gewapend met ©en. kor te jbïjl, dié hij. gevonden "had, teen Mjj viel, (Waandfe hij" zich! een w«eg{ naar dd Yan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericlit- Aan de Pasubao duurt de strijd voort Na een langdurige en hevige beschieting vielen de Italianen gister(Donderlagjmiddag |am Wier uur onze stellingen ten noorden Van den top aan. Hier kwam het tot een (Ver bitterd handgemeen. De Tiroolsche Jagers sloegen de aanvallen af. Alle stellingen ble ven in ons bezit. Ruim honderd Italianen werden gevangen genomen. Door krachtig artillerievuur ondersteund viel m het Fleimsdal een Alpimbataljom de Foncella dl Sadole en den kleinen' Caureol aan. Do aanval bloedde dood in ons mi- tra.illeurvj.nr. Italiaansch legerberidht. Dl het Concei- en Ledradal deden' Vijan delijke afdeelingen in den afgeloopen nacht oen aanval op "onze vooruitgeschoven, stel lingen ten noordoosten van Lenzumo; zij werden echter afgeslagen. Op den Pasubio werd gisteren (Dondendaigj de verwoede stnjd voortgezet om' de „Tamd". De vijand deed. vier hevige aanvallen met dichte drom men, waarin ons vuur telkens groote gaten sloeg. Na afwisselenden strijd bleef deze sterke positie voor het grootste deel in ons bezit Wij brachten den vijand uiterst zware verliezen toe, maakten 107 krijgsgevange nen, o.w. tien officieren Op het overige front axtdlerieactie, vooral ten oosten van Gorz en op het Karstplateau. Vpandelijke vliegers trachtten een brug over de But bij Tolmezzo te bombandeeren, maar te vergeef». i Yan het Koemeensche front Duitsch legeïbericht. Aan het Zevenbutgsche front Wordt dei strijd voortgezet. In de DobPoodsja levendige g©Vechtsj actie. I Russisch legerberioht. In de üobroedsja opende do vijand ©en) hevig! Vuur en ginig tot den aanVal lover; welke werd afgeslagen. Dé strijd! duurt) voort. i Roemeensch legerberioht, Nooïd-en noordwestfront: De vijand viel bij Goivasa (Trotusdal) pan, doch Werd) teruggeslagen. In het Uzoeldal lievige ar- tillerie-aclic. In hot Uituzdal Werd' vijan-j delijke infanterie i mstrooid. On zé froe-1 pen nataen het offensief ten wierpen «denj vijand op de grens terug. De strijdduurt) voort. I I De toestand iop het overige front on-f veranderd tot de Brahpag, Waar wij «een! vijandelijken aanval op onze linkerflank afsloegen. Wij maakten hier 45 krijgsge-j vangenen en veroverden oorlogsmateriaal. Wij heroverden den Suruberg! op den rech teroever van de Aluta. Wij sloegen, vijsj aanvallen af bij den Robuberg, Waarbij do' vijand zwjaref verliezen Iiöed;' meen dan 300 lijken ligjgen voor' onze loop-{ graven. Wij maakten' twteo mi trail leur Sj buit. In het Jiuldal en bij Onsova artiflei' riebcschieting. verschansing), ging er mtet den ruig tegen!, aan ptaan, en met heescho stem, bleek' gelaat en bedekt met het Woed uit zijn' wond, vuurde' hij zijn mannén aan tot de overwinning Jmix Was ten dit was ge lukkig spoedig. En toten, alssof hij slechts op de been gehouden was| alleen doof' zijn hpachtigen wil, zonk hij nteer rus- schen jte dooden en gewonden, Wiaamte-t de 'htet dek bezalaid Was. (Treurend brachten zijn mannen hidml aan boobd van -zijn schip. Als liij stierf,) wals hun overwinning té duur gekocht Zij legden hem op «een rustbed; dajt jöp he? hoofddok vootr hom gereed gemaakt was, «en waar het stampen van het schip hot! minst hindelrdte. Een Mooarech chirurgijn! kwam hij hem, «en verklaarde, dat zijn! wond wel ernstig was, maajr toch niet) zoo, dat alle hoop moest Woïden opge-; geven. Deze uitspraak stelde de zoeroavers'weteit gerust iHêt was niet mogelijk, dat dd Tuinier nu reeds zulk een heerlijke vrucht) uit Allahs tuin zou, plukken. De Bjalrm- hariige moest Safcr-el pajhr sparen, dorden) roem van d«m Islam' te verbreiden. j. Toch waïen zij reeds aan de Straat van! Gibraltar voordat de Koorts afnam, emj hij weer geheel bij Kennis fcWam, en deni Urtslag diojonde van het gevajarlijbo gei vecht, waarin hij" de kinderen Van den! Profeet gevloerd had. Dthmani deelde h«ean mie©, dat de Hob lander in. hun vhalrwater Volgde met Ali en eenig|o anderen aan bbiolrd en! dat' zijn .schip jnog steleds bestuurd werd door dien Christeihkmid, ïaspter Eeigh. Tjoen SakrJ Zuidfront: Langs den geheelen Donau, artillerie- en infanterievuurgeVecht In de Dobtoedsja nam de vijand het offensief over het geheele front; hij werd op onzen rechtervleugel en in het «cen trum teruggedreven; op onzen 1 inkervteu gel trokken Wij een weinignoordwaarts terug. 1 Yan het Balkanfront, Duitsch legerberioht. Aan h«et Macedonische front zijn de Ser viërs, na «een aanvankelijk gelukten aan val in den boog van de Tsjema lot staan gebracht. Ten N. van de Nidz'e Planina en t«en Z. van bet Dairanmeer mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand. Bulgaarsch 1 egerberieb t. Aan weerszijden van den sjxiorweg Bi- tolia-Fionna levendige kanonnade Het ver bitterde gevecht bij de bocht van de Tsjer- na duurt voort De Serviërs leggen een bui tengewone "hardnekkigheid aan den dag bij het voorluitrukken Wij sloegen alle aanvallen door vuur eii op sommige plaat sen door tegenaanvallen af Pogingen dei vijanden om op te jukken tegen het doiji Tarnowa en den top DobiojM>lje misluk ten. In het Moglemlza-dal artillerievuur Aan weerszijden van den Vardar niets van belang. Aan den voet der Belasica Planina ver strooiden wij door vuur een vijandelijke compagnie aan den spoorweg ten noo>rdcn van Devatepe. Aan het Slroema-front patrom! logevcch- ten; de vijandelijke artillerie beschoot eenige bewoonde plaatsen voor haar stel ling, evenals de stad Seres. Aan de kust der Aëgeische Z«eo is hel kalm. Fransch legerbericthl Aan het Stroema-front en den Vardar afwisselende artilleriestrijd. Aan den linker oever van de Tsjema hebben de Semers ten no«orden van Brod venier oprukkend ©en schitterend succes op de Bulgaren be haald. De hoogvlakte en het dorp Yelyi- solo werden door onze bondgenooten in stormaanval genomen en belangrijke Bul gaarsch© strijdkrachten weiden op de vlucht geire'rón. De Bulgaren leden zeer zware vterliezten. De Senders vermeesterden in. deze gevechten drie kanonnen en vele mi trailleurs. Zij maakten «een honderdtal ge vangenen. Engelschlegerberidht Op het Strooina-front werden twee vijan delijk© patrouilles gevangen genomen. Ten noorden van Neohori Werd de vijand-elijke stelling door ons vuur beschadig!. Aan het Diaram front wied«erzljdische artillerie-actie In den Kaukasns. Russisch legorberidKt Op het Perzische front deden onze troe pen een welgeslaagde verkenning ten fcui- den van Bidjar en omgeving. Bij het doip Dambordefile joegen zij een groote karavaan, beladen met zout, uiteen en maakten vele paarden «en wapens buit. eljBiahr de Waard© van d© vangst ver-, nam, toen hém gez«egd werd, dat or be- jhalve ^honderd flink© mannen, die als) slaaf verk«ocht konden worden, er ©en) lading goud en zilver, paarlen, amber, specerijen en ivoor was, en bovendien ar tikelen ,van minder waarde, zooals prach tige zijden stoffen, «een rijkdom, zooals nog noodt ;ti éénmaal ter zo© gevonden was, toen voelde bij, dait zijn bloed niet te ver geefs gevloeid had. Niu Kon bij veilig Algiers binnenkomen met die twee schepen, beide genomen in| naam van Allab en zijn Profeet, ©en ©tij van teen groot koopVaardijscliip, zooi rijk) bedacht, fiat bij'niet behoefd© te vreezen, voor wat zijn vijanden en de sluwe boozg Siciliaansche vrouw in zijn afwezigheid tegen liern hadden gestookt Toen vroeg! hij naar zijn twee Engel sch© gevangenen, en hooide, dat Othmanï de g.ovg voor hen op zich genomen had, endat ji'j hen behandeld had op dezelf de .wijze, als Sakr-el4B|ahr begonnen was,- toen h'j hen dan boord bracht. Hij wad tevreden en viel in ©en vericwikkendeji) slaap ferwijl op het dek béven, zijn vol gelingen dank "brachten aan Allah, deinj (Barmhartige, d©n meester van den Dagj des Oordeels, di© alleen Wijs! en alweri tend is. HOOFDSTUK V. D© Leeuw van het Gjelnoiif. Asad-ed-Din, de Leeuw ,van het Geloof, Dey van Algiers, (wandelde in de avond- Turksch legerberioht Aan bet Kaukasische front schermutse lingen, welke m ons voordeel verliepen en waarbij wij krijgsgevangenen maakten Ver der niets bijzonders. In Griekenland.. De druk der Entente. De „Atheensebe correspondent van de „Daily Telegraph" seinde Donderdag. De koning stemt er in toe de onlangs opgeroepen lichtingen van geoefende re servisten naar huis te zenden en uit Thes- salie een deel der daar samengetrokken troepen terug te trekken. De Hesüa" maakt 'n memorie van den Franschen admiraal openbaar, waarin de bevoegdheden worden opgesomd van den Franschen hoofdinspecteur der Griekscihe politie en gendarmerie. Alle papporten moé ten door zijn handen gaan. Geen politie beambten of gendarmen worden zonder zijn toestemminmg ontslagen of óverige- plaats l, terwijl hij zelf zonder er deGriek- sche autoriteiten in te kennen, beambten kan ontslaan of overplaatsen, zooveel bet hem behaagt Gelijke bevoegdheden hoeft de Fransche hoofdinspecteur over de politie die met de zorg voor de persoonlijke vei ligheid van den koning is belast en wier aantal door de „oligarchie" van 80 tot 4000 was opgevoerd De hoofdinspecteur kan alle overbodige beambten in dezen dienst ontslaan Hij wordt door -een aantal Fransche officieren bijgestaan. Hij kan dit aantal naar welgevallen inkrimpen of uit breiden. Ook heeft hij de bevoegdheid zijn zeggenschap uit te breid«en over de ge- heele politie en gendarmerie in Grieken land. De Fransch© marine-troepen, die hun in trek hebben genomen in het Zappeaon- park, zullen daar blijven om zoo noodig hulp te verleenem Tij de uitvoering van de orders van den Franschen hoofdinspec teur van politie. Ter Zee. De duikboot' en mijnenoorlog Het Deensche s.s. „Eos" bracht gjistert nacht te Frederikshaven de equipage, be staande uit 18 mannen en drie vrouwen'; aan land van de Gotenburger stoomboot) „Normandiet", (184d ton), die, met een la-« ding ijzer «en machines van Gotenborg naai] RoUaan «onderweg door een duikboot wast aangehouden tusschen (Finga en het Stager* lichtschip. De opvarenden kregen bevel] van boord te gaan. Daarna is het schip waarschijnlijk in den grond geboord. Lloyds meldt, dat het Engelsch a s.s; „Penylan" (3875 ton) is gezonken. Rnss isch marinebericint. ïn de Zwarte Zee boorde' on.z«ö duik-f boot Lij den (Bosporus twee Turkschej stoomschepen in den grond. 1 Diyerse berichten. Het p roces-G ennadief. Do „Pester Lloyd" verneemt uit Sofia, dat de behandeling van bet proces tegen den Bulgaarschen. oud-minister Gennadi el koelt© in d«en boomgaard van d© Kasj, bah op d© hejuvels boven! d«e stad, ©n naast hem ging. Fenzfleh, zijn vrouw, de! eerste dame van zijn harem, dié hij acht tien jaar geleden in zijn sterke arm«ein( «ontvoerd had uit het kleine, Witte dorp! boven de Straat van Messina^ dat zijn vol gelingen geplunderd hadden. In dien' lang1 vervlogen tijd was zij «een slank, zestient jarig meisje geweest, hel kind van. ar; me boeren «en zij was, zonder zich te be-. Klagen, in «d© armen van haar donke ren. roover gegaan.- Nu, met viier-on-d'ertid jaar was zij nog mooi, zelfs mooier, dan toen ziji "h et eerst doni hartstocht opwek te van Asda-Reis zooals hij toen, als een der kapiteins van den beroemden ALi- Pacha, heette. Er (waren rooide strepen) inhaar zwaar, zwart haar, haar huid) had ©en zachten parelglans, dfe door-i schijnend scheen, haar «ocugen War,en groot, goudachtig bruin, gloeiend met ©en somi bar vuur, haar Êppen Waren,1 vol en zin nelijk, Zij was Jang en haar gestalte zou' men in Europa volmaakt noemen, maar) naar Oosterschen smaak (svjag zij wat tel tenger; zij wandelde langzaam naast haar! heer en bewoog zacht haar waaier van' skruisvoeren. Zij ,was ongesluierd, ©n had1 de onbetamelijke (gewoonte, om dikwijls! met onbedekt' gelaat te verschijnen, heb geen nog slechts d© minste Was van af do verkeerdheden, di© zijaa haar overJ gang tot don 'Islam behouden had *©en) stap, dien zij had moeten] dioen, voordat' Asad, die bijna dweepziek vroom wan,', baar „wjld© huwen. f I Wordt wwii&h V 'i'SPS SCHIEDAMSCHE COURANT Wi 4 1 l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1