J f: 1 - p Sfe>-«s ;'fZ c. s., beschuldigd door bemiddeling van den Franschen agent Decloizière- 20 mil- lioen frs. te hebben gekregen om een om wenteling in Bulgarije ten gunste van de Entente te bewerken, thans is afgeloopen. Gennadief moet zich zeer handig verdedigd hebben tegen de beschuldiging van hoog verraad. De auditeur-militair, luitenant-kolo nel Markof, heeft de beschuldiging in die van omkooping gewijzigd. Het vonnis zal waarschijnlijk heden of uiterlijk- morgen gewezen worden. Eugelsch parlementslid vctq ordeeld. King, het parlementslid. dat inlichtingen omtrent oorlogsmateiiaal heeft verstrekt aan zekeren Raffalod-itsj te New-Yoik en nog meer inlichtingen van dezen aard heeft ingewonnen, is door den politierechter van Bowstreet tot 100 pond boete en de kosten ten bedrage van 23 guinea's veroordeeld Indertijd heeft de „Norddoutsche Allge- meine Ztg.", aan een te New-York ontvan gen brief van King het bericht ontleend van de groote ontploffing in het Engel- sche centrale munitiemagazijn bij Calms Het einde? Sir William Robertson, de chef van den Engelschen generalen staf, heeft «aan een maaltijd een toespraak gehouden, waarin hij deze woorden bezigde: ,,'t Heeft ons twee jaar gekost om te beginnen." We zijn nu door den begintijd heen en in 't midden. Vraag niet wanneer 't eind zal komen. La ten we ons denken en "doen richten op 't midden, en *t eind zal wel voor zich zelf zorgen." BINNENLAND. Prins Hendrik. De Prins is heden van het Loo voor enkele uren te 's-Gravenhage aangekomen, tot het leiden van een vergadering van het hoofdeomité van het Nederlandsehe Roole Kruis. Landstorm. De minister van oorlog brengt ter al- gemeene kennis, dat nog niet kan wor den bepaald, wanneer de in 1S8S gel»ren 'personen, die tot den landstorm beboeren of daartoe op of na 1 November komen te behooren, in werkelijken dienst zullen werden gesteld. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal hun opkomst niet nog in dit jaar moeten plaats hebben. Zoodra de tijd van indiensttreding zal zijn bepaald, zai ruide re bekendmaking vol gen. Pest op Javflt Regeeringstelegram betreffende pestgeval- len op Java, loopende van 22 September f.1. tot en met 5 October. Probolinga 1, Blitar 4, M.adioen 6, Soe- rabaja (stad) 6, Soerabaja (afdeeling) 1, Soerakarta (stad) 3, Soerakarta («afdeeling) 1 en Sei ir ng 1 doodelijke gevallen. Hierbij w jrdt aangeteekend, dat de to taalcijfers over bovenbedoeld tijdvak zijn: 23 gevallen en 23 dooden en dat zij" over- hot nagenoeg oveieenkomsfige 14-daagscfie tijdvak van het vorige jaar (24 September tot en met 4 October 191.3) bedroegen 156 gevallen en 154 dooden. Ned. Hélde-Maatschappij. Te Alkmaar is gisteren de 28ste alge- meenle vergadering van de Nederlandsehe Heidemaatschappij gehouden. Vertegen woordigd warm 14 culledi.ogen, aanwezig 180 personen. Onder de afwezigen dient genoemd de core-voorzitter Z. K. H. Prins Hendrik, die! berichtte dat zijn gezondheïds- toetstand heim lot zijn leedwezen "belette, de vergadering bij te wonen. In zijn openingsrede, wijdde do Voorzit- teir, de heer jhr. ntr. G. L. M'„ H. Ray's (de Beenönibirouck uit Maastricht, gevoelvol !o Woorden van buide aan de nagedachtenis dar hoeren Van Weideren, "baron R engere, oud-commissaris, S. H. Korteweg en, Van Heek, eomniissaiisson, mr. O. Boeren- brouck, voorzitter der afdeeling Roermonil dn mr. J. B. Roelvink, lid van do com- missie vfeor de stichting .v«an een eigen ge bouw. Wet ingenomenheid mankte hij rnel iding v!an het grootsche iVerki door de Maat schappij tot stanid gebracht': de niilvérka- veling van de Baltumter mieden, dat spre ker 'vjHoniemwerk van de ÏMaaischappij noemde. Drie aftredende bestuursleden werden herkozen £n werd medegedeeld, dat het grievenrapport nog niet verschenen is, maai tijdig aan de afdeelingen zal worden rond gezonden, waarna er te Arnhem (in Januari of Februari) een- buitengewone algcmeenc vergadering zal worden gehouden, mede tot wijziging der statuten. Het jaarverslag van den directeur, den heer J. P. van Lonkhuyzen, werd vooi kennisgeving aangenomen. Ten slotte werd een meer bevredigende prijsregeling voot de producten der lageie gronden (haver en rogge) van regeerings- wege wenschelijk geacht, maar de voorzit ter wees er op, dat dit een uiterst in gewikkeld vraagstuk was. Per extra'-tram gingen de bezoekers naar het landgoed ter Coulster, waar zich een dennenaanplant!ng bevindt, j Heden, Zaterdag, wordt er een excursie muir Schoorl's duinen ondernomen, waar reeds onder Storing's leiding in 1830 de beplanting der duinen werd beproefd, maar waar na do oprichting van het "toatsboscli- beheer in 1899, het in 1894 door do Hei demaatschappij begonnen werk der duinen- beplanting krachtig is voortgezet. Reeds herhaaldelijk was in de algemeene verga deringen der Maatschappij aangedrongen op een excursie maar dit interessante proef- terra 'n. Burgerlijke stand- en Bevolktngssl&ten voor Belgen in Nederland De Belgische gezant hoeft verzocht van elke akte van den burgerlijken stand een Belgisch onderdaan betreffende, een getee- kend afschrift, op ongezegekl papier, ten dienste der Belgische administratie te ont vangen. Dit ter vergemakkelijking van do toekomstige ta.ak der Belgische ambtenaren van den burgeilijken stand, die na den ooi log hun registers zullen moeten bijwer ken, met betrekking tot do talrijke Belgen die hun land hebben verlaten. De gezant verzoekt ook, dat de bevoegde Nederlandsehe autoriteiten lijsten zullen aanleggen van de huwelijken, door Bel gen sedeit het begin van den oorlog ge sloten en deze lijsten zullen bijhouden. "Ook dit weder met het oog op latere mede- deeling aan de Bejgisehe autoriteiten. Teneinde aan het verlangen van voor noemden gezant te yolfloen heeft de Com missaris der Koningin in Zuid-Hol land na mens den Minister van Justitie en den Minister van Staat, Minister van Binnen- landsche Zaken den burgemeesters en wet houders der gemeenten in genoemde pro vincie verzocht do ambtenaren van den burgerlijken stand in bun gemeenten uit te noodigen de betrekkelijke lijsten en vol ledige afschriften van de betrekkelijke ak ten aan hem in te zenden, opdat die be scheiden door hem tweemaal per jaar in Januari en in Juli a«on het departement van buitenlandsche zaken kunnen worden gezonden. Nederland en de oorlog. .Uitvoering di s tribu t ie we t- Uil. de reeds ter goelkeuring toegezonden gemeentelijke id i s tri bu tteregel i ngen is het den (Minister van Lan.dbo.uv,, N. en H. ge bleken, idat er sóó groote verschillen be staan omtrent het daarbij - te voeren be leid, jdat hij het noodig heeft gevonden bij circulaire aan de gemeentebesturen een, uit eenzetting 4c geven van den toakomstigen gang jvan zaken, gelijk hij zich dien, denkt. Daarin .zullen de gemeentebesturen de grondregelen (Opgesloten vinden waaraan de ,te zijnei goedkeuring voor te leggen ge meentelijke dis tr ibu ti ei egel n i gen zullen wor den getoetst .nardap pelen. Was tot heden het vervoer van de vol gende op kleigrond geteelde aardappelen: bravo'», blauwen, bonte, Roode Star, Fri- sja's, de Witten en Industries, anders dan naar de opsl.tgplaats van den verbouwer, ge heel vei beden, th.ans is door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel be paald, dat door de burgemoesters ophef fing van dit verbod kan worden verleend, doch alleen voor vervoer binnen de ge meente en van die aard.appelen, welke op 30 September 1916 in de gemeente aan wezig Wióren. YLAARDINGEN, 21 Oct. Tot adjunct- commies ter secretarie alhier is benoemd de heer J. P. van den Berg, tc Harlingen. OVERSCHIE, 21 Oct. In de ledenverga dering van de afdeeling Overschio van de Zuid-Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" zal a.s. Dinsdag 24 October, des avonds ten 7 uur, in een der zalen van „De Vergulde Koetswagen" een lezing met lichtbeelden worden gehouden door "Dr. Abrahams, uit Amsterdam, over „Kwak zalverij". STADSNIEUWS. Gemeenteraad. De Raad dezer gemeente zal in openbare vergadering bijeenkomen op Vrijd.og 27 Oc- to1>er ion zoo noodig op Dinsdag 31 Oc- 'ober jd.a.V. In de godsdienstoefening dei' afd. Schie dam van den Ned. Protestantenbond zal morgen als spreker optreden de heer A. M. A. Reijnders, Remonstrant-predikant le Amsterdam. -> til Gebojrteaehlernttgang en kinderbescherming Op uitnoodigïng van dc Gezondheidscom missie alhier, zal Woensdagavond a.s. in Maison van der Heijden, de~heer Mr. H. W. Methorst, directeur van het Centraalbureau voor de Statistiek, een beschouwing hou den over den Geboorte-aehteiuitgang en kinderbescherming. Dit uitermate belangrijke onderwerp ver dient ontegenzeggelijk de belangstelling van zeer velen; verwacht mag dan ook wor den, dat deze bijeenkomst zich in een tal rijk bezoek zal mogen verheugen. Gistermidd.ag omstreeks 4 uur, hoeft dc koetsier A. van der Heek, wonende in' het Broers veld, bij het laden van ijzeren bak ken een der bakken legen het lichaam gekregen, tengevodge waarvan hij inwendi ge kneuzingen bokwam. Hij is op last van etui dokter per rijwielbrancard naar zijn woning gebracht. Een schipper gleed vanmorgen omstreeks halfacht dooi' de gladheid van het dek van zijn schip, dat in de Schic ligt, onderuit en kwam daarbij terecht tegen den mast. Een le ho\, geVoepen geneesheer consta teerde ecnige lichte kwetsuren, maar waar do 'man nog al pijn had, is hij per rijtuig naar zijn woning gebracht. L. Achterweg 8-15; herdershond, \V. Hoek, Lange Haven 21frontje, Bezemer, Ro- zenbui gsehestr. 31. AGBNDA. Vrijdag tot en met Maandag. 8 uur. Flo- ria Bioscoop. De sleutel naar het geluk 111. Gerechtigheid. Heden en volgende dagen. Alcazar Theater, S chiedams ch'eweg "19, 8 uur. Bios coop en. Variété. Heden en volg. avonden. Circus-Schouw burg, 8 uur. Operette-gez. Dir. Spree. De Klokken ran-Corneville. Heden en volgende dagen. Casino, 8 u. Nap de ha Mar's operette. Gri Gri, 21 Och Groote Schouwburg, 8 uur- Nederl. Opera, Bohème. 21 Oct. Lokaal K. Kerkstraat 3, 8 uur. N. C. G. 0. V. Gezellige samen komst. 21 en 22 Oct. Tivoli-Schouwburg, 8 uur. Rott. Toon. De Rantzau's. 22 Oct. Tivoli-Schouwburg, 2Va u. 7e Ti- voli-Matinée". Martine Dliont, so praan. Liederconcert. 22 Oct. Groote Schouwburg, 71/-> uur. Kon. Fransche Opera. Mignon. 23 Oct. Nutzaal Rotterdam, 8 uur. Toon kunst. Kamermuziekvereeniging. 23 Oct,. Groote Schouwburg, 8(4 u. De Cid. 24 Oct. Groote Schouwburg, 8 u. Rotterd. Tooneel. De rechte lijn. 25 Öet. M.oison van der Heijden, 8 uur. Mr. H. W. biethorst: Geboorte-ach teruitgang en Kinderbescherming. 2G Oct. Groote Schouwburg, 8 uur. The Timbertown Follies. 26 Oct. Groote Doelezaal, R'dam, 8 uur. Utrechtsch Stedelijk Orkest, 1ste Concert. Soliste: Margot Baren- dregt. Alt-zangeres, Den Haag. 27 October. Groote Schouwburg, 71/2 uur. Rott. Toon. Vasantasena. Het Stedelijk Museum aan het Doeleplein alhier, is eiken Woensdag van 2 tot 4 uur voor het publiek opengesteld. Den eersten Dinsdag van iedere maand wordt in de Ambachtsschool een openbare les gegeven, die dus door belang stellenden kan worden bijgewoond. Van vergaderingen, bijeenkomsten, con certen, vermakelijkheden, e. d. g. verzoe ken yvij steeds geregeld mededeeling,- op dat wij die in onze agenda kunnen op nemen. Ingezonden Mededeelinsren. Waarom zoudt ge Uw Stoom- an V -rigoederen - aar elders zenden,, terwij :e Photmix", Telei.nummes ï5, U sien goed en vlug bedient. de-ronden roorrerpm. Aan het Commissariaat van Polilie (e bevragen Knipmes, duimstok, passer, potlood, gum miband van een wagen, broche met por tret, ring met sleutels, notitieboekje, wit schort, broche. Bij vindersRozenkrans in étui, Wuis- man, L. Kerkstraat 84; pprtemonnaietjemet inh., v. d. Kraan, Stationsstr. 7a; halve kousen, v. Geloven, Raam 20; rozenkrans in etui,v. Wagtendolik', KI. Groenendal 23-22; portemonnaie met inh., Gouwen- leeuw, Stationsstr. 10-3; geit, Zuidgeest, Kunst en Wetensehap- P. N. Muus. De bekende Rotterdamse!» musidus, fie heer P. N. Muus, hoopt in de maand Fe- bniari 1917, dein dag te henienkon, Waarop hij vóór 25 jaar zija musicale loopba.art begon. Uit de besturen, van eon' achttal zaugvei©enigingerr. waarvan de heer Muus directeur is, heeft zich een. commissie ge- Vcrmd, dio dit feit feestelijk z'al hefdeu- ken. O. m. zal door de gezamenlijke ver ©cmigingen, een koor* van c.a- 450 mede werkenden onder lei ling ran den jubilaris in den grooien Schouwburg te Rotterdam eau uitvoering Worden gegeven van'Haydn's oratorium „Die Schopfitng", waarbij ab solisten zullen medewerken mevr. "Noordc wierReJdmgius en ile heeren JaC. van- Kempen en Thorn. Denijs, terw*ijl( de be ge- leiding door het Utreclitscih Stedelijk Orkest (vei'sierfct; zai wprderr verzorgd, Reohfoaken. Een ondeugdelijk waschmiddel. Voor de Ilaarlemsche rechtbank stond gisteren terecht de grossier in. kruideniers waren J. W. Th. F., die gedagvaard was, omdat 'hij in Mei 191G te Haarlem aan de winkeliers ter E. B. II. Smit als een j deugdelijk waschmiddel heeft verkocht een aantal (pakjes van een stof, door hem „Ados" genoemd, welke in waterige op lossing zuur reageei le en in eigenschappen overeenkwam met niet chemisch zuiver iva- tervrij fiatri urn-sulfaat (Glauberzout), op j welke pakjes hij opzettelijk had laten druk ken en listiglijk bedriegelijk en in strijd met de waarheid had aangekondigd, dat ,Ados" was een waterige stof, veel voor- vleeliger dan andere waschmiddelen, onver valscht en onschadelijk en te gebruiken in pl.aats van soda, terwijl juist die stof door de zur' reactie de loogachlige eigenschap van soda miste en voor de doeleinden, waarvoor soda gebruikt wordt, waardeloos was en bovendien bij gebruik als wasch middel ijzerroestvlekken in het waschgoed veroorzaakte. Beklaagde bekende, dat „Ados" omge keerd soda is. Hij erkende, dat hem Tater, gebleken is, dat. het goed schadelijk was. Hij was-evenwel te goeder trouw geweest en had van een. zeepfabrikant te Haarlem een wagon goed gekocht, dat wel niet zoo deugdzaam was als „Sodex", maar toch wel gebruikt kon worden voor de wasch. Dv betrokken zeepfabrikant A. Kruyer verklaarde als getuige, dat beklaagde hem gevraagd had iets te leveren als wasch middel, 't hinderde niet wat, den grootsten rommel kon hij bij het publiek wel kwijt. Getuige kreegRoen een aanbieding van een handelaar te Rotterd.om, die natrium-sulfaat «aanbood alseen bruikbaar waschmiddel. Deze partij is toen door getuige aan be klaagde F. verkocht als natrium-sulfaat. Beklaagde F. ontkende het gezegde, dat hij den grootsten rommel kon hc-bbeom dat het publiek toch alles neemt. Beklaagde had aan een drukker 10.000 etiketten voor „Ados" laten drukken. De pakjes werden voor 11 cent verkocht. Bij de politie zijn vele klachten ingekomen over de verkochte „Ados". Ads deskundige werd gehoord dr. Borst Pauwels, directeur van den keuringsdienst te Haarlem. Beklaagde F. verklaarde, dat hij den ver koop gestaakt heeft, toen bleek, dat bet middel schadelijk was. Als getuige a décharge werd gehoord mej. Nelissen, die verklaarde, dat beklaag de IF. aan den heer Kruyer gevraagd heeft: „zit er waschkracht in?" De heer K. heeft toen gezegd: „er zit eenige wasch kracht in." Het 0. M. merkte op, dat het motto van deze zaak is, geef me maar den grootsten rommel, ik raak het toch kwijt, het publiek slikt alle3. Beklaagde wist, dat hij rammel verkocht, getuigen zijn kunstgrepen. Het misdrijf i3 strafbaar gesteld bij art. 329 W. v. S. Geldboete is niet daarbij gesteld, alleen gevangenisstraf. Daarom eischte hot 0. M. een gevangenisstraf van drie weken. Als verdediger trad op mr. Hagemeijer, dio betoogde, dat beklaagdete goeder trouw gehandeld heeft. Het is niet bewezen, dat beklaagde wist, dat het artikel schadelijk was. Sport- Voetbal Hermes IL. V. V. I. - Het eerste elftal van Hermes speelt mor genmiddag een vriendschappelijken wed strijd tegen L, V. V. uit Leiden. Nederl. Voetbalbond. Morgen wordt gespeeld in de Westelijke afdeeling lste klas: Utrecht: Hereules—H, F. C. Den Haag: QuickH. B. S. Rotterdam: SpartaV. .0. C. Dordrecht: D: F. C.Blauw Wit Haarlem: HaarlemU. V. V. 2de klas B: Den Haag: D. V. V.Ajax (L). Gouda: ÖlympiaR. F, C. Schiedam: S. V. V. R. A. - 2e klas C: Den Haag: V. IT C.—Unitas. Rotterdam: Neptunus-—D. V. S. FeijenoojdDordrecht. 3de klas A: Dordrecht: O. D. S.D. V. C. Rotterdam: U D. I.R. S. G. V. Vlaardingen: FortunaLeonidas. 3de klas P: RotterdamExcelsiorTransvalia. C. V. V.—A. D. 0. U. S. C.—Gouda. Reserve 2de klas: A. RotterdamXerxes II—D. V. V. II. B. RotterdamSparta IIID. F. C. III. Leonidas IIV. 0. C. III Vlaardingen: D. V. S. IIHermes-II Rotterd. Voetbalbond. Morgen wordt gespeeld: 1ste klas A: R, F. C. IIx-Transvalia I. De Transvaliaan—Saturpus. lste klas B: G. G. C.—R. S. G. V. II (10 uur) V. Y. W.—Pro' Patria, V. 0, C. IV—S. V. V. III (10 uur). Feijenoord III—Steeds Hooger (10 uur) 2de klas A: Gecl-Zwart II—'D. H. S. Fortuna III—Rood-Groen IOV2 uur). Steeds VolhardenS. I. 0. D. (12 uur) Leonidas IIIZwart-Wit (12 uur). Xerxes IIILycurgus II (10 uur). 3cIo Üdtis A i V. F. C. IIThe Rising Hope (10 uur). Transvalia III—Zwaluwen (10 urn), Thor—Het Oosten (12 uur). S. V. V. IV—D. R. V. (12 uur). Het Westen IIRood-Groen II. Neptunus IIIG. G. C.'ll (11 uur). Steeds Hooger III—Hermes III (10 uur). D, V. S. IV—Sparta V (101/2 uur). Saturnus II—V. Y. W. II (IO1/2 uur). "4de klas A: D. H. S. II—De Transvaliaan II. - Het Oosten IIR, D. M. II (12 uur). 4de klas B: t R. D, M. III—Leonidas IV. D. V. S. VXerxes IV. 1 tor plaatse zeer breed fs, te hebben Ver laten en met zijn rijwiel op de trambaan' zijn terechtgekomen. flemengj Nieuw* Scholen ontruimd. Oaar gemeld wordt, zullen binnenkort te 's-Gravenhage weder,'elf scholen door de militairen worden ontruimd en aan de gemeente worden teruggegeven. Over de grens gekomen. Te Maastricht zijn gb'ermorgen vier .uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvluchte aangekomen. - Onder de tram. De eleetrisdhe spoorwegmaatschappij Ara Sterdam1— Zandvoort heeft thans op hare banen niet minder dan drie slachtoffers in evenveel dagen te belxeuren. Woensd«aig wterd op den Admiraal de Ruyterweg; te Aim sterdam een zeven tien-jarige jongen gedood, gisterochtend reed een sncldienst een be jaarde vrouw1 aan, ,die met een ernstige schedelbreuk werd opgenomen en te kwart ever twee gistermiddag viel een wielrijder aan}(do ILoarlemmim-aart als dorde slacht offer. Het 1 .ratste ongeluk gebeurde in de on middellijke nabijheid der werkplaatsen van de EL IJ. S. M. te Haarlem, bij de Auister- damsche poert gelogen. Naar aan .de „TeL" door den conducteur van dea trein werd hiiodegodocdd, schijnt de wielrijder door een plotselinge beweging den rijweg, die daar; te Logger gestrand. Hedmmorgen is nabij Brouwershaven we gens mist gestrand de vim de haringVis- soherij terugkeerende loigger SCH 171, Ca- Lhariina, sch. J. Roole veld, met 21 last. HèdenmSd/iag met vloed is de logger weer vlot gekomen eu zette zijn. reis .baar Schie dam Voort. 1 Verdwenen. - De surnumerair M., werkzaam aaïi het station te Roermond, heeft sedert LI. Maan dag zonder kennisgeving zijn standplaats verlaten. Er werd een belangrijk tekort ja zijn kas geconstateerd. Mislukte aanranding. Gisteravond is te Barneveld de .landbou wer C. B., die in bet bezit van een aan zienlijk, geldswaardig bedrag was, nabij het station'ran den H,oli. Spoorweg door twee hem onbekende personen aangerand. De eerste, die den landbouwer vastgreep, met het dool hem zijn portefeuille te ontstelen, kreeg een zoo geduchten vuistslag ran B., dat de aanrander eenige meters ver over den grond rolde, waarna de andere het hazenpad koos. Smokkelaar doodgeschoten Naar wij vernemen is gisteravond in het Canisius-ziékenhuis te Nijmegen overleden de 18-jarige V. B., uit Vierlingsheek, die bij het smokkelen door kommiezen was aan-, geschoten. Onder den trein. Op het stationsplein te Haarlem werd de Haarlemsche rijwielhandelaar Aarts doog een atax aangereden en' gedcHpi. 1 Geen deserteur Naar de „Resb." verneemt, heeft het ver trek naar Oostenrijk en het dienstaemen. a Ida «ar van den len luitenant G. A'. Mal- linekrodt geleid tot de ontdekking van een groote nalatigheid bij het legerbestuur in do eerste dagen der mobilisatie. Daar de in Albaneeschen dienst overge gane officieren hadden opgehouden Ne- dei'landsch officier te zijn, zouden zij bij het weder intreden in het leger hier te lande opnieuw den eed of belofte moeten afleggen. Dit nu schijnt niet te hebben plaate gelmd, zoodat het nog een groote vraag is of de van hier vertrokken officier zich aan desertie volgens de wet heeft schul dig gemaakt. Jonge meisjesaardigheid. Bij een winkelier in d,e Yiolettenstraat te Amsterdam hebben drie jongja dames! Donderdag een zeer ongepaste aardigheid; uitgehaald. 1 Ex kwam om circa elf uur des mor-) gen^ een koekbakker met een groote be stelling koek, 150 taartjes en groote taare ten. De vEouw van den winkelier keek ontsteld dejn man aan en zei hem, dat ei< geen koek besteld was. Do man vertrok weer met zijn vrachtje; hij begreep eg niets van. Deze was nauwelijks weg of kwiamen eb nog twee, eveneens met groote! bestellingen, koek. Óok zij konden' weeg huiswaarts keeren. Daarna kwam een bioe4 mist met drie prachtige bloemstukken en! tenslotte nog een knecht van een feest-i artikelenwinkel,, belaft ep beladen metf feestartikelen. Den vorigen avond Was er nogteen bood-1 schap van een vierden koekbakker geko-J mep, die twijfelde aan een bestelling, diej bij hem gedaan Was voor hetzelfde adres; Hij. kreeg natuurlijk de boodschap,, dat er1 niets besteld wJas ctn was( dan ok>k do! ééne, dié zich piet op h!et bepaaldei uug "aanmeldde. 1 Le bestellingen wierden opgegeven dooii drie meisjes van ongeveer 20, 18 en 16! jaar, die hiermede een zeer ongepaste grap hebben uitgehaald. 1 Haring. Door den te IJmuiden binnengekomen, zeilharinglogger „Goede Hoop I", wérd ge rapporteerd, dat hij op zee een 30-tal net ten door overvloedige vangst heeft verlo ren. Bij het bewerken der haring gingen door stormweer 100 kantjes haring over boord. Inbraak. Hedennacht is ingebroken bij do firma J. ,K. Rooster en Z.n„ handelaar in droge rijen, aan de Hoogstraat, te Rotterdam. De dieven hadden zich toegang verschaft door een huis in de Schotsdiestceg. Van daar waren zij in het kantoor en den win kel gekomen. In het kantoor weid de brand kast geforceerd en in den winkel het kas register opengebroken. Vermist wordt een totaal-bed rag van f1400. Een eigenaardig standpunt. Men meldt uit Arnhem aan het „iH,bl.": In het gemeente-ziekenhuis is Dinsdag, toen de centrale verwarming in. gebruik weid. genomen, gebleken, dat een der ke tels defect was en dat de installatie daar door niet kon werken. Toen de herstelling werd opgedragen aan de firma Deerns werd Dinsdag nog het water uit het reservoir afgetapt, doch den volgenden dag kwam de mededeeling, dat de werkzaamheden niet konden woiden voortgezet tengevolge van de staking, dio, ,bij de firma Deerns en Westeringh ift Den Haag uitgebroken, ook op het Arnhemsche filiaal terugsloeg. Een andere Amhemsché firma verklaarde even eens niet het „besmette" Werk te kunnen uitvoeren. Conferenties met de stakende werklieden hadden geen resultaat. Ret af- deelingsbestuur van den metaalbewcfrkers- bond durfde het - niet aan zondelf mach- -tiging van het hoofdbestuur, al voelde het, evenals de stakers wel de fjrgentie^ -1 '1 m *i J a£h? fe? !~S per S&. <f jyn Muc R 1 V r-ÏE ïSb* Aif :ji£> i VP.V S jOk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2