ie oorlog Keukenmeisje. net, flink Leermeisje een 1- en Hamer. „Au bei Marché", JE adres voor-: GAGHEIVEZ. KLEINE «min. DRUK WEIKEU Drukke? FstrÉüilaoilampeD. Laatste Nieuws, Hoogstraat 64, Schiedam. Hoeden en Petten, Overhemden, DasseD, etc. - Ondergoederen. - Hontverkooping. Tan het Westelijke front. Tan het Batkanfront- Handel en Bedrjjf Burgerlijke Stand BEURS VAN AMSTERDAM 'ia- ~7/a 1 HOOG LOON. 11414 7 Gebroeders LANGE MEIJER, vragen tegen 1 of 45 November een j Handschoenen en Paraplules. Dagelijksch Benrsberieht. ADYERTENTÏEN. JOHAN THE0D00R GUSTAAF DULFER 25-jarige Echtverèeniging Toor de levering van: Geboorteberichten Nota's Rekeningen Facturen Ewitantiën Wissels Briefkaarten Briefpapier Enveloppen Etiketten Labels Visitekaarten Adreskaarten Hnweiijkskaarten Circulaires Kennisgevingen Rouwkaarten Feestliederen Menu's Diploma's N.O.T. Verklaringen Programma's Tekstboekjes Contribntiekaarten is het best en goedkoopst adres ÏÏFNBT HERIPHQ Hoogstraat 146, L 11U UM hoek Zwaanstee j Bnime voorraad Hennep Enveloppen - Labels - Touw. Entréekaarten Aanplakbilletten Catalogussen Prijscouranten Strooibilietleu Vrachtbrieven Akndeelen Dienstbode Dienstbode, Dienstbode, Dagdienstbode* Dagdienstbode, MEISJE MEISJE, Jongste Bediende. Een Slagersjongen Kennismaking. Ernstig gemeend, zaak 0 mmensaal Gaskroon Kinderwagen. Tulkacbel Oproeping i Kogelboonen. Stokvisch, Jongens Met het hoofdbestuur km gem telefonische verbinding word. n verkregen, doch een •vertegenwoordiger van het Haagsche dis- triotsbestuur zcide Donderdag beslissing door het hoofdbestuur toe. Inmiddels gin gen de directeuren van het Arnhemsehe filiaal der firma Deerns Donderdagavond en nacht aan 'L werk, dat gisterochtend nagenoeg voltooid was Gisterochtend vctki.unden de stakers zich bereid het werk te verlichten Nu moest door het bos tuin van het ziekenhuis wel verklaard worden, dat men hun hulp niet meer noodig had Het werk was bijna vol tooid. Sinds Dinsdag hebben de patiënten van het ziekenhuis koude moeten lijden ten ge volge van het onbegrijpelijke standpunt dat, in een geval als dit, bij staking nietinocht worden gewerkt. Bij de staking aan de „Sierkan" in Den Haag werd wel degelijk voor de ziekenhuizen een uitzondering ge maakt. Onbegrijpelijk ook, dat noch het itrnhemsche afdeelmgsbestuur, noch de ge Taadpleegde districtsbestuurdeis m Den Haag, uitvoering van het werk durfden toe staan. Met verontwaardiging zal dan ook van een dergelijke gedragslijn, waar de be langen van zieken op het spel stonden, worden kennis genomen. De kou. De plotselinge temperatuurterugval doei onaangenaam aan. Wij waren er niet op voorbereid, ja, waanden ons nog in den herfst. Maar nu zijn wij er aan herinnerd, dat de winter op komst is. De nachttem- peratuur was overigens al wintersch. In enkele doelen van ons land daalde hij, on danks den wind, tot beneden het vries punt. Octobernachtvorsten komen meei voor, maar zij veronderstellen windstilte en helderen nevel. Maar dat hij wind de temperatuur in October al zoo laag komt," geschiedt minder vaak. 'Boe men zich aan het hof gedragen moet In het archief te Weerien bevindt zich een order, die in 1624 uitgegeven weid voor do op de hofdiners nitgenoodigde of ficieren In de inleiding wordt opgemerkt, dat het giootste deel van deze officieren weliswaar „met beleefdheid en goede op voeding zich als het ware als „kavaliercn" godragen", maar dat het toch noodzakelijk geacht weid den jongen minder en-aren heeren het volgende in te prenten: 1. Onmiddellijk na aankomst der K. K. Hoogheden hun révérence maken en netjes, gekleed zijn met rok en laarzen. 2. Aan tafel niet met den stoel wippen of de beenen lang uitstrekken. 3. Niet na iedcren ïnondvol drinken, den beker na icderen gang met verder dan tot de helft leeg drinken en voor het drin ken mond en snor netjes schoonvegen. 4. De handen 'niet in de schalen steken en de beentjes niet onder tafel gooien, 5. Niet de vingers aflikken, ook niet in de hordén spuwen en evenmin den neus aan het tafellaken afvegen. 6. Niet zoo beestachtig veel drinken, dat men niet meer in Staat is rcclrtop te ver trekken. Oorlogsvaria. De Matin" maakt een optelling; Van do knjgsgoVangenen, door de entente-legers in één week, en wel Van 9 tot 16 October, aan alle fi anten gemaakt. Het zijn 349 officieren eu 17 784 man schappen. De Franscho militaire nussie naai Roe menie, aan het Jioofd Waarvan generaal Berihelot staat, bestond behalve uit dezen uit acht kolonels, adhl majoors en aoht officieren, van 1 ageren rang. De missie js Maandag te Boekarest aangekomen. Op zijn reis is generaal Bertheloit ook in het Rus sische hoofdkwartier door Hen tsaar ont vangen. v 1 Het te GotaèVe verschijnende blad ,,1'In dépendance Helvétiquc" meldt, dat dr. J. Orgms, Oen vriend van wijlen' Jaurès, tot dc Franscho Kamer het Verzoek heeft ge richt, in het prodes togen Jaurès' rrioorde- <- naar, Raoul Villain als civiele parlij te wor den toegelaten. i Hij deelt mede den len Aug. 1914, ,2 dagen na Jaurès' dool, ditzelfde verzoek aan den procureur-generaal hij het hof van cassatie te Parijs te hebben' gedaan. Orgeas beweert dat hij over bescheiden bescihikt en getuigen Ivftn bijbrengen, die een treffend licht op den oorsprong van dein oorlog kun nen werpen en hot einde der vijajiHoJijk- hoden kunnen verhaasten. Welke bescheiden dr. Orgeas, die blijk baar in Zwitserland Vertoeft, op hel, oog heeft, duidt hij niet nader aan. Een NeW- Yorksch blad had eönigen tijd geleden reeds beweend, dat een deel Van Jaurès' politieke nalatenschap in Zwitserland was. Renaudel heeft da,l toen in de „Humanité" tegenge sproken en meegedeeld, dat alle papieren, door hein dn Lévy Bruhl voor Jaurès" we duwe geordend, onder berusting van Bruhl waren. "W weverit achting. VorWaehlpig tot den aVond van' Zondag 22 dewcr: i Zwakke tot matige winden uit Oostelijke tot zuidelijke richtingen; gedeeltelijk be wolkt; aanvankelijk weinig of geen neer slag; waarschijnlijk nachtvorst; iets zach ter overdag. "Frlansoh legepbleïÏQht,. l PARIJS, 29 Oct. (OfficieelAVonddom- muniqué 4nn het Spmme-frant de geWope artil leriebeschieting, welke vooral in de sec toren Sailly-Saillisel en Rerny-au-Santerre levendig is. Oj> het overige front nu en dan. eemgc aitillerie-bedrijbigKeid. l]SÊm Engelsch legerbericht LONDEN, 20 Oct Avondcommuniqué: De vijand deed vanmorgen ten westen van het Schwabenreduit een aanval, die echter met belangrijke verliezen afgeslagen Werd, alvorens onze loopgraven te berei ken. De strijd aan de Tsjerna. ATHENE, 20 Oct. In den sector van Ke- nali wordt een wanhopige strijd gevoerd. De Serviërs, ondersteund door de Fran- schen, nemen het offensief over de geheele linie. Het gevecht, dat den geheelen dag voortduurde, is nog niet beslist. I n Z u i d-A 1 b a ii i ROME, 20 Oct. (OfficieelIn Albanië bezetten de Italiaansche troepen in de Is kerische bergen, ten oosten van Premeti Ljaskowitza, op den weg van Jamiina- Koritzia. DELFT, 21 Oct Kaasmarkt. Aangevoerd 54 stapels kaas, wegend© te zaaien 11.345 kilo, Prijs f96103 per 100 kilo. AMERSFOORT, 20 Oct. Eierenveiling. Exporteieren, Aangevoerd .15.042 eieren. Hoogste prijs £13, laagste prijs f 12.40, eendeneieren fll. Regeeringseieren. Dinsdags. Aangevoerd 16,188 eieren. Hóógste prijs £9 50, laagste prijs f8.70. per 100. Vrijdag. Aangevoerd 17.014eieren. iRoqgste prijs f 10, laagste prijs f 9, per 100. Slachtgevogelte, SJachtkippen f 1.03—1 24, jonge fcanep tO 811.60, oude hanen f 0.90—0 95 per KG., alles middenprijs. Scheepvaart. SCHIEDAM, 21 Oct. Vertrokken het drie mast motor schoen ersoh ip San Antopio, kapt S. Hamtnerstein, ledig naar Rottendam. SCHIEDAM. Geboren. 18 Oct. Adriana Pieternel la Jacoba, d. v. A. J. Hendriks en J. T. Bems, Spin huispad. 19 Oct. Cornelia Helena, d. v. O- Jan sen en G. C. v. Haren, Btugmanstr. Geraraus JlaUhyas", z. v. W. F. M. v. d. Kant en M E. Brouns, St. Anna Zusterstr. Overleden. 18 Oct. Jan Post, 2 j. en 6 mnd., Piet: Hoinstiaat. 19 OctmPaulus Mak, 81 j. en 10 mnd., Rotteidamscho dijk. MAASSLUIS. Geboren. Cornelis Marinus, z. v. J. Molendijk en L. van Vulpen. Johanna Cornelia, d. v. A. Koudijzer en G. Verschoor. Mar tina, d. v. J. J. Hennevanger en D. H. Gioen Georg. z. v. F. F. Oehlenschla- ger en G Patijn. -Jacob, z. v. G. Pol- dcwaai t en E II. de Bruijn. Neeltje, d. v. A. Bloem en C. Hummelman. Overleden. J. Holiaar, oud 77 j., eohtgon. van W. de Ruijter, naar do OMdooIe Prijsnoteftrfnf ran do VewanlgJng voor don Effectenhandel. 21 Oct. 1916. STAATSLEENINGEN. Nederland. VJC. IX "UL Nod. W, 3. Ubl f100 5 103 102% Ned. W. S. ObL 11000 5 102% 102«Vm Ned. Wj 8. Obllg. S»/2 8 55/8 85% Ned W. S, Oblie. 8 761/8 79 Ned W. 8. CerÜI. 8 78% 75S/4 767/g Ned. W. s. Cerllf. 2fli «4%l 841% O o a t-I n d 15. ObUe 1915 f 100 5 100% 101 Obllg. 1915 11000 5 1003/, 10015/j» Unsland. ïmn, Domb. Q. R. 685 86% 051/g Ob. i, 100 Nlo. Se, '87—'69 4 68 OM, Gecone. R m '80 4 67 58% 681/, OM. Zuidwest «85 66% Com. GR. m '89 4 633/< 83 OM. '89-90 Hope 688 4 651/* «7Va 67 W Ween. Sp 895 1» 4 601/* RoQl *94 6e Em, 685 O 4 88% 681/9 Tnrkfle. 1 j OM. 1911 is. 600-2500 4 60 China. 1 Goudl. Rosa. Gar. 1895 4 71 Japan. Tj _t_! LLt3 Obltg, le eer. fc 100 4'/a 90%6 Mexico. 1 J i |_0 100-1000 Afl. ObL 6 18 171*11 rn Brasilia. Fund 1914 80-100 5 7+U/lg PROV, EN STED. LEENINGEN. Nederland. Amsterdam 1915 6 103% 108% DJDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. B. Su«. C. v. g. A. 98% 91% American Can. Co. Cert. v. gcw. A. €2 Am, Car W. C, v. A. 70%# 72 73 km. Hide C. v. p. A. 73 73% 73% Am. Sm. AR. C. v. A. 107% 1057/gexd Anaconda Copp. M. C. v.A. 182 194 Belhlch. Sta«l C. t. A. 419% Cenlr. Leath A- 83% 83% 84% Stand. MllL C g. A. 8S7/le Stad Corp. C. g. Ar 1337/j# 13 ün. Cigar. C- v. A. 49% 49% U. S. Steel C. C. g. A. 118% H7»/g 118% MIJNBOtrW-ONDERNEMINGEN. Nederland en Rotontla. Gnjana Goud. gew. A. ld®/# HVe Ket&hoeu Mijnt pr. A. 42 43 44l/j FaleleL Mi|A f Ai PETROLEUM-ONDERNEMINGER'. Gecona HolLPetr. 11C. r. A. 1728/# 170% 171% K. 11. LE.Pel.br. A. ËI7ï/« SIS 819% Pet-lak Pete, M. A. 61% (-8 6S Z. Periak P. pr. A. 85% 86% RUBBEK-MAATSCHAPPIJEN. 6- Nederland en EolonlEn. Amsteri. Rubber A. 208 2071/* 208 Dell Batavia Rb. A. 165 165 Java Caoutch. Cy. A. 147% TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en KoSoniBn. Amai, DeH Co. A. 246 243 Deli-Maalecbapplj A. 620 517 Pedant Tabak-Mij. A. 601/, 51 £3 RotterdL Dell-Mij; A. 262* 254 DIVERSEN, t Buitenland. Maxsr. L. G. Reet 98 93% SPOORWEGEN. Nederland. Ildl IJ. Sp.-M. A. 99% N.-B. BoxL-W, Ik. O. 4 »/a 98%# Idem 2e h. 05 191%# Amerika. Atch. 1. i 3. F4. C, Y. g. Ar - Denver Rio C. v. A.' Erie Spv. gew. A. Kans C. South. A. Kanea» le h. O, 8 lüss K. Tex. C.'V. A. N.-y. OnL West A. South. Pao. fr A. Scutheia Raitw. Cy. VoL Ti. Of. ge*. A. Union Fac. Rr. C. v. g. A. PREMIELEENINGEN, Nederland. Pal Y. VoRavI. "67 102% PU Y, VolkavL '69 f S.S0 Witte Krnlfl A 83% BelglB. Antvrwpen 1837 SVa 6216% Hongar^B. Tbetaa, Reg, Gee. 1880 4 114 Afrika. Conge loten 1882 98.— Prolongatie 9 'HfjU* 1071/2 18»/i# Sb»/# 98 «7% 8 'i- 97/g 102%# 18% 18% 89% 398/4 «8% 29% - «88/a 289% 160% Mevrouw ÏNOOPS, Lange Haven 95 Alhier, zoekt tegen lof 14 November a.s. een voor den winkel. 11452 6 Op een FABRIEKSKANTOOR wordt ge- YTaagd 2% vOt. reeds op een Kantoor werkzaam geweest. Vlug «n. accuraat rekenen vereischte. Leef tijd circa 16 jaar. Brieven £r., onder lett. D. D., aan hel; Bu reau dezer Courant 11410 12 Gtevtraagd tegen 1 Deci a.s, GEMEUBI LEERDE Br. ft*., onder Jett. G., aan. Ct A. DENIER, Dajn> 16 Schiedam. 14458 7 TELEFOOH 471. Speciaal Beleefd aanbevelend, 11461 25 P. DB BRVfiar. De Deurwaarder G. S. MONTFOORT, is Voornemens op Vnjdag den 27 October a. s.? des TOornndiia.gs 10 uur, aan, den, Nqoid,- nwten, publiek a contant te vterkoopea: Grenen platen 2 dmb., 2 X 12; 5X 7; 4 X 6; Nieuwe Delen;; Binten; Deuren; Ramen; Kozijnen;T Braudj hout, enz. 11459 11 Amsterdam, SI Oct. Beïnvloed door het vaste verloop .Van j Watlstreet van. gisteren, in hoofdzaak voor Industrioeüe ondernemingen, opende heden onze Amerikaansche afdeding^ ini een zeer geanimeerde stemming, teiwlj het in de vorige af dodingen zeer kalm bleef. Steels vormden bet mudiidpuut der botangste)ling. Bijna 4 pCt hooger afkomend, openden zij hier bijna 5 pCt. hooger om bovendien nog van 1175/8 tot 116% 'to verbeteren. Clar jüid F/Oundries, Hiiles, Anac. fen' Central Leather, women; "7/2 1 3 pCt en ook hier kwam de handel lot meer vit- dmkking, Marino waarden willig en liepen' Voor Contmons èn Pref. circa'2 pCt. op. Van de sporen kregen Eries een. ^vinst van circa 1 pCt. -Cultuurwaarden beter gestemd; andere soorten vrijwel onveranderd. De markt sloot bij verder verloop geanimeerd. Van locale waarden was de Tabaksmarkt stil en bijna geen handel. Padang Tabak iets vaster; overigens vrijwel onveranderd. Rubberaand, zonder BeaJngstelling. Van PetroL-aand. Koninklijke on gecons. Holt. aanvankelijk nauwelijks prijshoudend; later beter gestemd. Perlakken stik Scheepvaartaand, met kalm verloop. Holl. Am. Lijn zeer vast, 6 h 10 pCt, opgaande; andere -soorten goed prijshoudend. Cultuuraand. prijshoudend. Vorstenlan den nauwelijks prijshoudend. Mijmvaarden stil. Ketahoen vast. North-Western-waar- den vaster. Maxwells stil. Nationale- Staatsfondsen kalm. Russen willig. Prol. 2Va pCt. Rew-Yorksche Bean, Noteering van: Atch, Top-eka, Car and Foundry Bethleh. St. Corp. Denver and R. G. Erie Kansas City S. MisS K. en T. Miss Pac. N.-Y. Ontario en West Rock Isl. R.W. South Pac. South R.W, Union Pac U. S. Steel Corp. Amer. Can. Ca ün Cigar Ca IS Oct. 19 Oct. 1061/8 1053/# 671/4 673/4 544 t>40 I81/4 18 381/9 383/g 271/s 273/8 5Vs 6V2 6 65/g 271/s 273/4 23% 238/4 lOlV* 100V3 291/1 '283/4 1493/4 150' 1133/4 1153/8 601/4 60VS 48 49 20 Oct, t05"/.; 68S/4 545 IS 385/s 27% 51/2 73% 27% 2-13/4 100% 283/4 1501/s 1II91/4 61 48 VERLOOFD t GRETHA "PAPENHUIJZRN t en L, v. VLAARDINGEN. 11456 6 Den 29en October b.i. hopen onze geliefde Ouders, en KAATJE VAN 'T WOUT, hunne te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Nijeuwe Haven 73a. iS.g1r1 11451 18 Hiermede betuigt ondergeteekende, ook namens vrouw en kinderen, zijn hartelijken dank, in 't bijzonder aan de Weledele Zeer geleerde Heeren Dr. BISSELINK en Dr. C. VAN LEEUWEN, voor hun uitstekende, zorgvolle behandeling, ook aan de 'Zusters van het Stadsziekenhuis voor hun verple ging, en verder aan allen, dio blijken, van belangstelling tijdens mijn ziekte gaven, t 1 f i M, VAN DER BURG. 1 11437 10 Telefoon S»D 11460 50 Ziet uw voorraad eens na en vraagt prijsopgave. Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bjj vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. Mevr. DEOSSAARï Bbnt- fort, Heemraadsingel 152, Bot terdam, vraagt tegen November wegens buweljjk der tegenwoor dige een als meid alleen. Loon f ld5 met opslag en wasehgold, tevens mn het zelfde adres een WERK STER voor Donderdag of Vrjj- dag gevraagd. Uet November gevraagd een nette koken geen vereischte. Adres: Nï*uwe Binnenweg 350b over Hecmraadsplein, Rot terdam, 'a av. na 8n,ookZondag. Gevraagd te Rotterdam tegen November eene nette P.G., v. g. g. v., dié netjes kan werken en eenigszins kan koken. Adres Mevr. 1 0DDER0UEN, Provenierstraat 68a, Gevraagd een flinke de waaoh bnitenehuls, bij Mei J. MALTHA, Broergvest 5. Voor direct gevraagd een flinke Adres N. Haven 303, boek Vlaardinger dijk. Gevraagd een net voor halve dagen. Te bevragen Bar. v. d. blad- Er biedt slcb aas een netR.K goed kunnende mazen, stoppen en naaien en goed met kiidetsn kunnende omg«an. Te bevragen bureau van dit blad. Op hot Kantoor der Coüp. Bakkerij en Verbraiksvcree ging „Door Eendracht Sterker", fiethelstraat 24, kan direct eec< Jongste Bediende geplaatst worden. gevraagd bij Broeravest 41. D. DE KOK, Net JongmensbbP.G. wcnscht k-.-j.iism-.king met een net MEISJE, leeftijd 20—24 jaar. Br. liefst mot Portret onder lett. N.N., Bureau van dit Blad Jongmenscb, 25 jaar, Sjjls- betrekkiDg, niet in de gelegen heid zynde met dames in aan raking te komen, wonsebt langs dezen weg kennis te maken met een net, bnrger MEISJE. Brieven, alleen met portret, worden ingewacht onder letters P.P. aan hot Bar. van dit Blad. Wegens omstandigheden ter overname aangeboden een in Melk, Boter, Kaas, Eieren en Geldorsche waren, Kruide niers- en Grutterswaren ons. Te bevragon Bureau v. d. blad Ter overname gevraagd 2 Sn goedeu staat rij ado A nbiedingen onder letters 0,0, aan het Bar. dezer Courant. In een net Burgergezin kan oen geplaatst wot den. Ook aan het zelfde adres een WASCH ge vraag', nat of droog thuis te bezorgen. Te bevr. bur. dezercourant. To koop aangeboden oen 5 en 6 licht? geschikt voor grooto zaal. Een Gaskachel en oen Canapé. Adres Hoofdstraat 215b. Tor overname aangeboden een weinig gobruikte vouwbaren Aan hetzelfde adros oon VUL KACHEL. Brielschestraat 82. Te koop aangeboden oen in goeden staat zijnde (ovaal modol) een Bureaustoel ob twee Keukenstoelen. Te bevragon Warande 43b. 89 Ct. pr. woll.Kinderkeuson 66 0 Jongens 121 Vrouwen 129 Mans 85 Manssokkon. 44 aanbreien van 9 n paar Dame ooteu, de sajet ta by. Depöt Broersveld 89. A VAN DEN BERG W.Fxn. De nieawe dein. rondo Bruine Boonen sijn weder ont- vangen. J. MALTHA, Firma A. Overejjnder, Broeravest 5. Blanke geweekte 45 ct. per pond. Prima Haring om is to naken, 6 ct. per stuk. Fjjue gemarionendo Haring, 10 ct., ook in flaschjes van 6 en 8 (tuks. Reltnopa, ene. Aanbevelend E. J, VERVOOBT, ViadhhandeL Telefoon 82. Hoogstraat45. Ter Drukkerij van de Firma H. A. XL ROELANTS, Lange Eaven, kannen üiske geplaatst worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3