I# J t A '3 Rgfl 7 ïi jRofferdam Geboorteachteruitgang Kinderbescherming. Mr. B. f. METHORST, Woensdag 25 October P. DUK Jr., nel Jougmenseli, V Sleeper! en Goederenvervoer v|h A. DE MAN. HORNEMANN HET B «NT II tl IS t i flink Pakhuis, rnm au as tooi lëlati an .Java Wester Glashandef tiasino Variété. GUI GRIÜ -»t I W. A. HOUTMAN, I Jfoopsfraaf 347-l$9 10 Hl! SER, Lange Haven 122, P. DUE Jr., ScMedamsclie Mode-Yakschool en Patronenhandel, Zeer lage prijzen. T1© Huur. Lithografische BUkdrukkerij en Lakkerij raagt prijs voor, alle glassoorten. NAP DE LA iAR's Operette Gezelschap. 1 ■X JicQ&Spm lirecteur v/h Cantraal-Bureau voor de Statistiek, des avonds om acht our in Malison van der Heijden. heeftzijn SCHILD liRSZ A A K O V li R G E D A A N aan den Heer -• Gevraagd Kf Vraagt onze cone, tarieven. *WË oppervlakte met inbegrip van VERDIEPINGEN HANDELS-OPLEIDING. INSTITUUT PONT. Rotterdam Bik Quantum direct leverbaar uit voorraad, ioqos 20 te; lip IM? I .448 350 en Lezing van den HEER op 11432. 25 DE GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Vrij toegankelijk voor belangstellenden 8CHILBER, Alhier. Dankend voor het gënofen ver trouwen, beveelt hij zijn opvolger ten zeerste aan. In aansluiting met het boven staande, hoopt ondergeteekènde door degelijk, werk en, coulante bediening het vertrouwen der clientèle te winnen. 11454 28 Beleefd aanbevelend, Schilder, Lange Haven 122a. Op oen FABRIEKSKANTOOR Wondt voor spoedige injdiensttreding- gevraagd een flink i in. geen geval beneden' 16 jaar. Goed be kend met administratie en kantoorwerk zaamheden. Salaris naar bekwaamheid. Brieven, onder lett. K. K.. aan het Rureau van dit Blad. 11425 11 in. een .Rijwielzaak egn 11455 li (bekend met het vak). Adres J. W. ZOMER, Nieuwstr. 14, Delft. Cars as en Privaatlessen in bet Costuum-Mantel- en Lingerlevitk, Opleiding voor^Examens en lInlshondeiyk gebruik. Einde Oct. begin van den eerstvolgenden morgencnrsus. In 't belang van 't onderwijs zal slechts een beperkt aantal leerlingen daaraan deel m gen hemen. Voor het eerste deel der lessen geen overschrijving van Theorie, Dagelijks gelegenheid tot Inschrijving van leerlingen. Prospectus op aanvrage verkrygbaar. Van alle voorkomende modellen patronen op maat verkrijgbaar. DAM 00. 1135120 De Leerares: A. J. WtlOtPO» LIrjnt 1 |rnf001* MathenesserdlJIi M ff8 80, Kot" nuuiuüauiuur terdam Telefoon 8424. CSroote Draalsteeg 11B. Rotterdam. DljKantOOI Telefoon 9521—852-2. Hoogstraat 326, hoek Man we Marktstceg ROTTEBDAM Buitengewoon assortiment Pelterijen vanaf de goedkoopste tot de fijnste genres, de nieuwste modellen in Pellerlnes, Capes, vosmodellen, enz. 11376 40 Voor elk stuk Bont bij mij gekocht wordt gegarandeerd Ingericht voor vervoer van wagenvrachten en vervoer per vracht-anto voor spoedbestellingen 11034 30 (Stalling der vracht-auto te Schiedam.) Wordt gevraagd een i Brieven met volledige inlichtingen onder letter M M, aan het Bureau der Schied. Crt. 11453 14 Machineschrijven (1 10.— m. dipl.j, Stenografie (Pont), Talen en Handelscorr. Boekhouden, enz. Cars, f 2.per maand. Prosp. en inlicht, dag 11076 12 Hatlienesserl. 271. 12312. te Ph...VA.N GELDER 11377 16 JEHSIUSSTRAAT 54—60 Telefoon Interc, 12581 ROTTERDAM; Ctinmnnl niinnn Irn/llt Blik-Embalager, Margarine-, Gecondenseerde RECLAMEPLAKKATEN, lÖNDSPM.fSM, BAGËTTES De Romantische - Werken - van 1. De JVonkvroawe van Croenerode, 2. Hos* Marina. 3. De familie van der Resident, 4. Nazomer, ft. Pf da. 9. Hlllane (Het gesluierde Schilderij).- ff. Verdwenen. 8. Rnrenzatbe. O. In Rcnzonl. 10. Miss Campbell. 11. Fernand. 12. Het Kasteel Kchleshelm. 13 en 14. Soerapati deel I en II lft. Herfstdraden. IS. Colibrl. 1? en 18. Hermelijn, deel I en II. Prijs per deel ingen. fO.ffft; gebonden fl. De 18 deelen te zamen f9.j gebonden f 13.50. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren, of op ontvangst van postwissel bü den Jitgever H, 1 M. HOUJLAFTS, te Schiedam - - lokmakerstraat, Zeilmakertstraat, Schiedameeh© 'Wejgy Telefoon -02SO, Xtotter^iain. (DirectieSOESMAN). - CffOLIINCIEli. BOTTEBDAH. TELEF. 8400 Z&TIGRDAC1 233 October en volgende avonden: Pracht-Operétte in 3 bedrijven» -In de hoofdrollenMI' BIS LA HAR, BEPPH3 DE TRIB0, .MORRISfONT, WILLY J3IBRLÉ, SERAH v, d, HEIM, HARRY SODA, ALEX.HOCK, enz enz. 1202 44 Plaatsbespreken dringend aanbevolen, lesverlangd ook 2 dag® vooruit, J§ SiSSê-S sSteteiSte 1%.'. J ctr 12©« JH.2. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4