mmm .u K-V dan dit equivalent. Wanneer zi| hun eind- rekening opmaken, hebben zij abnormaal hooge verdiensten gehaden het zal intcs Tessant zijn te zien, of zij in de komende jaTen die hoogere winsten door samenspan ning en vorming van „trusts" zullen kun nen bestendigen, dan wel of die groote winsten concurrentie zullen lokken, wier mededinging de prijzen omlaag brengt. Ware de aanvoer voldoende .gebleken, dan zouden de maximumprijzen overal als normaal gelden; de aanvoer bleek onvol doende en de prijzen, die zich op den duur nooit door do wet laten regelen en alleen naar vraag en aanbod luisteren, ble ken, voor zoover de regeering hen .vast stelde, grootendeels een paskwil. Juist 5n die hooge prijzen echter ligt naai de meening der „H. P." het eenige af doende middel tegen bestendiging der duurte. Zij zullen stellig nog wel een poos lang aanhouden, minstens totdat het internatio naai ruilverkeer wederom geheel vrij is, concurrentie haar heilzaam werk doet en onze oude bekenden, vraag en aanbod, we der ongebreideld op de prijzen kunnen in werken. Hooge prijzen doen der wereld kond, dat men een grootere behoefte heeft aan het een of ander dan door den voor raad kan worden gedekt. Ze wekken recht streeks op tot grootere productie en in grootere productie ligt het eenig© middel tegen duurte. Nu zal de wereld, zoodra de oorlog uit is, ongetwijfeld met alle macht aan het produceeren gaan; en zulks niet alleen van wege do duurte, maar ook tengevolge van den drang tot herstel der geleden verliezen. Doch men verwachte geen onmiddellijke overproductie, geen onverwijld intreden van lage prijzen. Reeds vóór de oorlog uit brak klaagde de gansche wereld over hooge prijzen en duur leven; reeds vóór den oor log was er, tengevolge der toenemende wan verhouding tusschen industrieele en land bouwbevolking een tekort aan graan, vleesch en vele andere eerste levensbe hoeften. De-oorlog heeft door plotselinge opvoering der vraag, deze toch reeds be staande wanverhouding tusschen verbmik en aanvoer met één slag verscherpt. Wan neer de oorlog ophoudt, zal de wanver houding niet meer zoo abnormaal blijven als thans. Haar zij zal voorzeker tot op aanzienlijke hoogte Blijven voortbestaan En dan zal d.e groote duurte, ook al neemt zij iets af, zeker niet even plotseling verdwij nen!" als zij is gekomen. Legaten. Door wijlen den h'eer mr. C. F. Kaempfi te Zwolle is Vermaakt een som van £44 000 als volgt verdeeld: aan do Diac'onfe der Ned. Herv. Gemeente to Zwolle f25 000 aan de armen van andere gezindten; f 10.000, aan de Ver. Weldadigheid te. Zwoll-e f5000, aan Hulpbetoon te Zwolle ilOOO, aan het Instituut voor Doofstom men to Groningten f 1000, aan het Nedeil. Zcntlelinglgtenootsehap te Rotterdam f 1000, aan de Ned. G-ustaaf Adolfstichtingf 1000. Een veilige haven. Het „Berl. Tageblatt" zegt, dat, volgens beschrijving in Noorsche bladen de kleine haven Vadsó, in het Noorden van Noor wegen, sedert weken, ten gevolge van de actie der Duitsclie onderzeehoolen in de Noordelijke IJszee, een eigenaardig inter nationaal karakter heeft gekregen. Overal ziet men er blanke, gele en donkere zee lieden van allerlei natie, die zich na, het verlies van hun schepen aldaar hebben verzameld. De consuls van verschillende Staten zijn ijverig doeriide deze zeelieden naar hun vaderland terug te zenden. Intusschen komen er steeds nieuwe lieden aan, die deels van gezonken, deels van ten gevolge Van de stremming in het verkeer met Noord-Rusland werkloos in deze Scan dinavische haven liggende schepen, afkom stig zijn. - t Een redacteur van „Aftenpost" te Chris- tiania heeft de kapiteins der getorpedeerde schepen over "hun wederwaardigheden on dervraagd. Eenstemmig werd hem meege deeld, dat de nieuwe Duitsche onderzee- booten, welke in de IJszee opereeren, van buitengewoon groot type zijn. Zij hebben inrichtingen voor draadlooze telegrafie aan boord, waarvan d© antenne aan dek auto matisch' boven- en onder water werkt. Met behulp van deze telegrafie staan de onder zeeërs met elkaar voortdurend in verbin ding i Een verrassing. Een ingezetene van ^.msterdam ont ving dezer dagen een brief van familiele den. nit Wcst-Indië die natuurlijk doofc den Engelschen eensoT Was geopend ge. worden doch deze had daarin' bij iwijzo van verrassing een wissel ges to' ken; die klaarblijkelijk voter 'een ander be-, stemd Was en in een' anderen blrilef ge zeten had. i I Het is toch geen St Niko-laas? Maar Wat zal die ander zeggen, die een' brief zonder wissel ontvangt? 1 Kwajongens. Twee jongens, nauwelijks 10 jaar oud.1 hebben een timmerman te Haarleminer- meer uit een vest, dat hij bij ben zijner klanten in den stal had gehangen, £22.50 ontstolen. Toen ze geen raad met het! geld wisten, hebben ze het aan hun moe ders gegeven. Zij gaven voor, het op deni Weg te h'ebben gevonden. Die politie heeft) proces-verbaal opgbmaakt. Overreden. (Vrijdagmiddag is de landbouwer Ver heul' aan, den Haatfernmerwegtoen hij van een b'o'erderij kwam en den weg over stak door de E.S.M. overrteden en^gcdoocL Oorlogsvaria. Overal wordt thans in Duitscldand goud ingezameld, en '"edeieen werkt mede, om het in de „Goldankaufstellen" te brengen. In die goud-aankoop-gelegenheid in het Pruisische Huis van Afgevaardigden kwam gisteren naar de „Toss. Ztg." meldt, een kamerheer der kroonprinses Gecilie en bracht namens haar een grooten voorraad gouden sieraden, armbanden, kettingen, broches enz.; ook de dames van den hof stoet der kroonprinses hebben haar gouden sieraden geofferd „op het altaar des vader lands". GejneiraaJ-overste von KI tick, laatstelijk oppdrbdvelhebber raai het eerste Duitsche leger, is op zijn verzoek met den rang van chef raai het Pcmmersclhe Infanterie regi ment 110. 49, met toekenning van pensioen, Itór beschikking gesteld. Volgens de Engelsche bladen, w,ordt de tarweoogst in Saskatchewan, Manitoba en Alberta op 170 miilioen tot 200 millioen bushels geschat, met een Waarde van! £30.600 000. De haveroogst in diezelfde Canadeesche provinciën w,ordt op onge veer 260 miilioen bushels geschat. De Engelsche regocring heeft heb ver bod uitgevaardigd, dat van 30 October af alle winkels, op enkele uitzonderin gen na, dies avonds ,om 7 uur Zater dagsavonds ,om 9 uur) gesloten moeten zijn. Lichtbeperking en steenkoolbesparing zijn' de opgjegeven redenen. Een Zwitsersch blad zegt aan de „Roes- koje Slowo" te ontleenen, dat de Roemeen- sche regeert ngsarchieven van Boekarest naar Sabastopol zijn overgebracht. Het zelfde zou zijn geschied met den voor raad metaal. Een Duitsch blad heeft te doen met de scholieren van 1920. „Ziezoo" laat het den onderwijzer zeggen „nu komen wij aan den Duitsch Oostenrijksch Turksch Bulgaarsrh Engel soh' Rus sisch Fransch Japansah Belgisch Italiaansch Servisch Montene- grijnsch Portugeesrh Roemeenschen oorlog1 iB)'j den aanval van Fransche en Eni gelsche vliegtuigen op plaatsen in Zuid- Bladen zijn Volgens de „Badische Presse" acht vliegtuigen d'oor het afweergeschut geveld. Van één dezer Was de bestuur der een Engelsch officier, die ondanksj een" zware h'olofdwond de tegenwoordig heid van geest had bm met zijn toestel) in glijvlucht op het militaire oe-fenvelij van Freiburg noer to strijken. De „M'orning Post" verneemt uit St\ Béte''burg, dat het opperbevel Over hei] eerste en tweede R'oerneensche leger aan een Russisch generaal js overgedragen. BMENLim BjambNPalembnog-. Overzicht van de troepen, die thans in Palombang en Djambi optreden: Het gar nizoensbataljon van Palembang en Djam bi; het 10e en 16e bataljon infanterie; dei 3e compagnie van het 17e bataljon infanterie; U/a compagnie van het gar nizoensbataljon van Sumatra's Westkust; 4 brigades marechaussees; 1 brigade in fanterie; 1 sectie genietroepente zamen 1900 man infanterie en 600 man gewapende politie. Voor de kust liggen Ilr. Ms. „Koetei" en „Koningin Regentes". Wij brengen in herinnering, om misver stand te voorkomen, dat een brigade in fanterie in Indie 20 geweren telt. Tevens wijzen wij er op, dat m deze opgave van de troepen, die thans in Pa lembang en Djambi optreden, niet voorko men dé 300 man marechaussees, die vol gens bericht, te Palembang zouden zijn aangekomen4 brigades marechaussees tel len maar 80 man. i Do „Koetei" is een flottielje-vaartuig der Indische Militaire Marine; het gaat 36d.M. diep; heeft een bewapening van 2 kanon tien van 10.5 c.M. A;- 4 kanonnen van 3.7 c.M. en 1 mortier van 7.5 c.M. De bemanning bestaat uit 44 Europeanen en 45 inlanders. - jC,,N. R. Ct.'j) Raad'Tim State. Naar uit parlementaire kringen aan het „Centium" wordt medegedeeld, is het zoo goed als zeker, dat mr. di*. A. P. N. Kooien, lid van de Tweed© Kamer voor liet' district Grave, zal woolen benoemd tot "lid van den Raad van State, ter ver vanging van wijlen staatsraad De Nerée van Rnbberich. Oud-minister iLoeff, eerst aangezocht, wenschte een eventueel© benoeming niet te aanvaarden. stamm, beiden te Amsterdam. Het hoofdbe stuur is thans verder samengesteld uit mej. C. P. van Asperen van de Velde te Amster dam, en de heeren prof. dr. H. Brugmans, Amsterdam; mr. L. H. Feschotte, Amster dam; prof. dr. II. Y. Groenewcgen, Lei den; D. M. Kruisinga, Zuidhom; dr. F. Leo de Leeuw, Bergen op Zoom; mr. H. J. van Leeuwen, 's-IlertogenboschR. U. Mesdag, Rotterdam, en mr H. J. Tasman, 's-Gravcnhnge. 1 Commissies uit het hoofdbestuur zullen werkzaam zijn voor den arbeid der depar tementen betreffende voordrachten (on der andere over Indiè), cursussen voor reizend kook- en huishoudonderwijs, volks en vakbibliotheken, bibliotheekvoordrach ten, volksvoorlezingen, bewaarscholen en cursussen tot opleiding van helpsters aan die scholen, pensionneering van bewaar schooldirectrices, bevordering van voortge zet onderwijs, Toynbeewcrk, huisvlijt en handenarbeid, bevordering van lichaams oefeningen, sport, gymnastiek en Openlucht spel, oprichting van bad- en zweminrichtin gen, veibetoring van de volkshuisvesting, tuingrondverhuring, -cursussen voor kinder verzorging en oprichting van Nutsspaarban ken. Op "bibliotheekgebied wordt het werk der Maatschappij verder georganiseerd door de commissie voor de reizende bibliotheken en de centrale commissie voor de volksbi bliotheken der Maatschappij. De onlangs ingestelde Nutscömmissie voor volkslectuur zal haar arbeid in het belang van de ver spreiding van goede en goedkoope lectuur aanvangen. De behartiging van onderwijs belangen is toevertrouwd aan de Nutscom missie voor onderwijs. De accountantsdienst bij de Nutsspaarbanken verstrekt adviezen aan de bij dien dienst aangesloten banken. Yereen. Handelsagenten Koloniale waren Terwijl in Groningen en Friesland reeds een Vereeniging van Handelsagenten in Ko loniale waren en aanverwante artikelen be stond, was dat in de overige provincies van ons land nog niet het geval. In een te Utrecht gehouden vergadering is thans besloten voor die overige pro vincies gezamenlijk zulk een vereeniging bp te richten. Tevens werd besloten in vereeniging met Groningen en Friesland op te richten een „Nederlandsche Bond van. Vereenigingen van Handelsagenten in koloniale waren en- aanverwante artikelen". Het secretariaat van den Bond zoowel als dat van de nieuw opgerichte vereeni gingv is gevestigd Hondiusstraat 10b, te Rotterdam. JaarbeursUtrecht. Door het Bestuur van de Eerste Neder landsche Jaarbeurs, welke te Utrecht van 26 Februari10 Maart 1917 zal plaats vinden, worden op groote schaal kaarten verspreid in het buitenland, teneinde het bezoek van kooplieden uit den vreemde te bevorderen. Binnenkort zal ook een geïllustreerde bro chure verschijnen, die eveneens in negen talen wordt gedrukt. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Tot algemeen voorzitter der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 'is herbenoemd mevrouw M. E. Leliman-Bosch, en tot vice- voorzitter is benoemd prof. dr. Ph. Kojhtt- Kederland en de oorlog. Vergunningen tot uitvoer. De minister van financiën brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, met in gang van 8 November, vergunningen tot uitvoer van onder eenig uitvoerverbod val lende goederen moeten zijin. voorzien van een ambtelijke aanwijzing van het vervoer middel waarmede, den vervoerder door wien, den weg waarlangs en den tijd waar binnen vervoer en .uitvoer moeten plaats hebben, ifn alle gevallen waarin het ver voer der goederen in het grensgebied ge dekt moet zijn door een geldig document, behalve: a. voor zoover dat- vervoer geschiedt te water; b. voor zoover dat vervoer geschiedt door ondernemers van geregelde -dansten, als bedoeld in art. 1, letter i, der beschik king van 28 Februari 1916, opgenomen in de St.Cfc. van 7 M;aart 1916, no. 56, te wier aanzien de gupst vervat in die bepaling niet is buiten werking gesteld. Bovenbedoelde ambtelijke aanwijzïrg moet op de uitvoervergunningen wórden gesteld door ambtenaren der 'invoerrechten overeenkomstig de voorschriften, te geven door de inspecteurs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in het grens gebied. Het staat dien inspecteurs vrij in bepaalde gevallen, het plaatsen van een zoodanige aanwijzing op de consenten te weigeren. i Belanghebbenden wordt mitsdien in over woging gegeven, zich te voren er van te overtuigen, of er bij) den bevoegden in specteur bezwaar tegen bestaat consenten voor door hen uit te voeren goederen voor vervoer en uitvoer langs bepaalde wegen van een aanwijzing te doen voorzien. De „Blommersdijk". De Bond van Neutrale Landen zendt ons een communiqué, waarin hij te kennen geeft, het antwoord van de Duitsche re geering op de nota van onze regeering betreffende de vernieling van de „Blom mersdijk" onbevredigend te achten. „Wat zijn onbevredigend karakter betreft zegt de Bond staat 'het antwoord op dezelfde lijn, als dat naar aanleiding va nde „Tdbantia", de „Palembang", enz. enz. gegeven. De Duitsche regeering schijnt ook ditmaal1 de zaak1 sleepend te iwillen houden en belooft alleen, schadevergoedng, en ook niets meer dan dat, in' geval de torpedeering in strijd met de bepalingen van het Duitsche prijsreglement geschied de. Zelfs in dat geval schijnt alzoo straf voor den duikbootkapitein uitgesloten." Het D. B. wenscht met kracht bij de regeering aan te dringen op het instellen van een eisch bij de Duitsche regeering tot bestraffing der schuldigen, het geven van waarborgen, waardoor herhaling wordt voorkomen, en het vervangen van alle ten onrechte tot zinken gebrachte* vaartuigen door bodems van ongeveer gelijke tonnen- maat en meent dat, als de Duitsche regee ring weigerachtig mocht blijken binnen kor ten termijn, aan dezen billijken éisch te voldoen, het nemen van représaille-maat regelen dringend noodzakelijk is. Duitsche kinderen. Gistermiddag om 1 u, 28 min. zijn te Arnhem 260 Duitsche kinderen aangeko men, die op enkele na naar verschillende plaatsen doorreisden. Ondanks eerewoord ont vluchte geïnterne erden. Men schrijft aan de „Nieuwe Ct." In het midden van September 1.1. keerde de Einjiihriger (onderofficier) C. Petersen, geïnterneerd te Wierickerschans, niet van verlof terug, ofschoon hij, alvorens met verlof te gaan, schriftelijk had verklaard,, dit wel te zullen doen. Nu is uit Duitscb- land bericht ontvangen, dat hij aldaar be houden is aangekomen. Vóórdat geïnterneerde officieren met ver lof gaan geven zijschriftelijk hun eere- woord, niet te ziilien ontvluchten, mili tairen beneden den officiersrang geven daartoe een schriftelijke belofte, die even bindend is. - In het begin van 1915 ontvluchtten een Duitsche officier en een Duitsche onder officier uit het interneeringskamp te Ber gen na schriftelijk verklaard te hebben, te- rag te zullen "komen. Zij braken daardoor hun eerewoord en werden door de Duitsche regeering naar Nederland terug gezonden. Men mag nu ongetwijfeld verwachten, dat de Einjahn ger Petersen, die zijn vlucht schijnt te hebben voorbereid en in een interneeringi, depót voor officieren verblijf mocht houden, onverwijld naar 'Nederland zal worden te ruggezonden. Een paar maanden geleden ontvluchtten enkele Duitsche militairen uil Bergen en braken hun belofte; op hun terugkeer wordt hier nog steeds gewacht Verkeer met Engeland. De mailboot „Prins Hendrik" is mister namiddag 5 uur te -Vlissingen aangekomen met 71 passagiers, onder wie 50 Duitschers De boot was Donderdag doen- de Engelsche marine opgehouden. Financieel nieuws» Bankenfusie te Haarlem. Ih de gisteren gehouden buitengewone vergadering van commanditaire vennooten der Haarlemsche Bankvereeniging, firma Teding van Berkhout De Clercq is het voorstel van beheerende vennooten tot ont binding der vennootschap per 1 Januari 1917 entot het inbrengen van al haar belangen in de in samenwerking met de HollandSche Crediet- en Depositohank, Mees en Ritsema, op te richten naamjooze ven nootschap onder den naam Haarlemsche Bankvereeniging met alle uitgebrachte stem men aangenomen. STAPSNmJWS. Flora-bioscoop Het programma van heden brengt ons de ontknooping van het spannende verhaal „Do sleutel naar het geluk" en wordt de poort van het geluk ontsloten voor de hoofdpersonen Ruth Gallon en John Rore. Wilkerson, die om allerhande lage intri ges en, slechte daden eindelijk meende het geluk machtig te zijn, wordt door zijn ge weten zoodanig achtervolgd, dat hij de hand aan zichzelf slaat. Deze film heeft hij zeer spannende momenten, ook prachtige ge zichten op landstreken, volkstypen enz. to zien gegeven, terwijl het geheimzinnige door het geheele verhaal een_ reden te moer was om de belangstelling van het publiek in steeds stijgende mate te boeien. En directie èn publiek kunnen tevreden zijn over de keuze van "deze prachtfilm. Vooraf gaan heden „"De gepantserde auto mobielen", een duidelijk beeld gevend van inrichting en werking van deze oorlogs- monsters; „In den tuin", een zeer aardige geschiedenis, en een larihnummertje „Tar- tarin als detective". Kunst en Wetenschap. Nederlandsche Opera. De Nederlandsche opera (dir. G. H- Koopman) geeft h'eden Zaterdagavond in, den Grooten Schouwburg te Rotterdam c-en'e opvoering) van „Bohème," van G.' Puccini. Daarbij zal voor het eters! fft Rotterdam optredende heer Louis vanj Tulder als Rodolphe ten Mevrouw) Anniq Ligthart als Mimi. - 1 (Verder zijn: Marcel E. v.d. Ploeg!; öolline Hendrik Kubbinga: Schaunard: Coen Mul Ier; MusetteTilly Westenberg; Saint Phar: •Jos. Rattink; Benoit: Iwan Monasch. Muzikaal leider is dte heer Albert van Raai te, regis steur de heer Heary Engelen. De voorstelling begint precies te acht ure. Kerk en School. NED. HERV. KERK. Beroepen te Zuilichem cla. en Wier- den ds. A. H. J. G.- van yoorthuizen vte Zegveld. Te Delft ds. B. van! der,Wal te Hoevelaken. Aangenomen het beroep te Uithuizen (hulpprJ, de heer H. Mj. Van Haselen„ eand. te Waardenburg» 1 GEREF. KERK. Beroepen te Ede mei-Mulder) ids. S. Doornbos te Doetincbem. Te Hollum op Ameland ds. A. Dekker te Zevenhuizen. Toegelaten, tot het predikambt de heer W. H, den Houling, cand. te Rottendam'. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Leiden. Bevorderd tot doc tor in de taal- jn letterkunde Van' den O.-I. Archipel op woefschrift: „Het Boek van Bionang", de neer B. J. O. Schrieke, ge)l te Zandvoort. - 1 Bevondend tot doctor in de redhten op stellingen, .de heer R. A, Ie Ruche, van 's-GraVeahage. t Universiteit te Utrecht. Doctoraal examen rechtswetenschap, de heeren J. W. ".Wjest- hof en H. F. Brevée. Ta Utrecht zijn bevorderd tot arts de) heeren J. J. Preuninger en' NI V. d. Ilprst en tot tandarts' de heer J. de, .Wilde. f Universiteit te Groningen'. Doctoraal ex. rechnen, de heer J. O. vL Meisdhke.i Universiteit van Amsterdam. Doet. exa men rechten, de heer P. A'. Cpnijh', Handel en Bedrjjf. LEEUWARDEN, 20 Oct. Boter. Fabrieksboter f68 zonder con sent, f 113.60 met consent. Aanvoer 16 derde en 39 zesde Vaten. Noteering van de Commissie: le kwal. Fabrieksboter per kilo f2.84 met consent Noteering van de Commissie der Ver. van Botei en Kaashandelaren in Fries land: le soort Fabrieksboter f113 60 met consent. Boereboter le soort f70. Aanvoer 1 1/4 vat. Consenten voor boter per 100 K.G.hotog- ste prijs f 114, laagste prijs f 106. Aanroer pl.m. 17.000 K.G. Faillissementen. Uitgesproken'! A. Veltmeyer, vervaardiger van beton werken, te Hilversum. Rechter-eommissa- rismr. G. D. J. de Jongh; curator: rar. A. Lugt, te Hilversum. Z. Bouwman, handelaar in kruideniers waren, te Utrecht. Rechter-commissarismr. dr. S. van Brakel; curator: mr. D. A. Schreden. H. C. de Vroom Jr., lood- en zinkwerker, te Utrecht. Rechter-commissaris: jhr. mr. f. Schuurbeque Boeije; curator: mr. O. Gezelle Meerburg. D. J. Dirks, handelaar in meubelen, te Utrecht. Rechter-commissarisjhr. mr. X Schuurbeque Boeije; curator: mr. H. A. J. Reumer. t Geëindigd: J. Boef, werkman te Reeuwïjk. I J. Kalkdijk, bakker, te Dalen, Uitlotingen. LOTEN STAD FREIBURG k fr. 10 van 1879. Premietrekking 15 Sept. '16. Bet. 15 Jan. '17. Serie 3434 no. 24 fr. 14000; serie 2884 110. 24, serie 6334 no. 7 en serie 6746 no. 4 elk fr. 500. De volgende elk fr. 50 Serie No. Serie No. Serie No. Serie No. 436 7 436 8 514*11 785 2 846 6 855 11 994 25 1686 5 1686 9 1874 13 2065 9 2676 13 2845 14 2884 1 3434 14 3523 7 3652 13 3763 19 4261 2 4371 8 5294 23 5619 16 7178 19 7946 8 8504 24 8610 2 8610 22 9081 14 10174 2 10174 5 De volgende elk fr. 40: Serie No. Serie No. Serie No. Serie No. 436 20 846 20 2065 18 2321 22 3243 21 3523 11 5619 19 7342 5 8013 8 8217 19 De overige nummers, begrepen ïn de 14 Augustus getrokken seriën, met fr. 17, LOTEN STAD ANTWERPEN 21/2 pCt. k fr. 100 van 1887. Trekking 10 Oct. '16. Betaalb. 7 Juli '17. 122 seriën: 817 964 1228 1232 2149 8088 3280 3573 4904 5190 5659 6345 6855 7743 7959 9301 9970 9998 10384 10999 11397 11684 12255 12525 14266 16352 16731 17346 17627 18111 19752 20909 21084 21661 21713 22057 22495 22826 23421 23759 24210 25363 25525 26703 27366 27443 28018 28787 28871 29353 31574 32146 3C177 32699 33840 35343 37305 38102 38298 38353 38544 38793 39032 40482 41946 42225 42961 43325 44334 44539 45292 45389 45525 45794 46024 47133 47237 47277 47337 47610 48236 49628 49704 50142 50865 52472 52580 53379 53890 63001 54098 55248 55854 56568 56790 5723' 58197 58448 59379 60222 60542 60561 61771 61855 62604 62710 63053 63076-63349 63388 63788 64637 65866 66030 66232 66679 66825 67494 67771 69307 72020 72460 Serie No. fr. Serie No. fr. Serie No. fr. 28787 2 10000 3575 9 1000 9998 18 500 9998 19 250 27443 24 250 De volgende elk fr. 150: Serie No. Serie No. Serie No. Serie No. 2149 9 7959 16 7959 22 10384 5 10999 21 11684 21 18111 6 21661 15 23759 2 26703 1 27443 6 39032 17 41946 9 43325 8 45525 3 45525 9 50865 1 52580 6 54098 14 55248 11 De overige in bovenstaande serien begrepen nummers elk fr. 110. LOTEN ANTWERPEN 2 pa k fr. 100 van 1903. Trekking 10 Oct. 1916. Betaalbaar 1 Mei '17. 491 2109 2963 4738 5106 6007 7009 7270 7894 8971 10516 12491 13894 15715 16674 16812 18465 18490 21392,22445 23038 23208 25669 28643 33226 35062 35315 36354 37124 37748 Serie No. fr. Serie No. fr. Serie No. fr. 37748 15 10000 25669 22 1000 38226 8 600 16812 15 250 23038 3 250 De volgende elk fr. 200: Serie No. Serie No. Serie No. Serie No. 491 13 491 21 2109 8 2963 21 7270 20 13894 21 15715 V 18465^ 4 18490 7 18490 11 22445 12 25669 18 25315 12 36354 1 37748 6 De volgende eik fr. 150: Serie No. Serie No. Serie No. Serie No. 491 4 491 11 4738 17 6106 19 5106 22 6007 24 12491 13 16674 10 16674 22 16812 11 16812 25 18490 6 18490 12 21392 3 21392 13 23038 22 33226 12 35062 1 37124 11 37124 17 Do 'overige Nos., vervat in bovenstaande seriën, elk fr. 110. Hoogwater te Schiedam. Oct. 21 v.m. 41.53 n,m. 22 0 27 1.18 - 23 1.40 2.11 24 2.18 v 2.48 Hoogte v*n het water op de rivieren» Berichten wan 20 Oct KEULEN, 11 u Tm. 2.86 Gew. 0.18 M KOBLENZ, 6 si v.m. 2.74 Gew. 0.12 M- ïfUER, 9u. 3 126 Gew 0.01 M DUISBURG, 8 a 's morg. 1.58 Gew. 0.04 U LOBITH, 11 u. 's morg. 11.55 Gew. 0.01 M Zon en Maan. tonsopg. Oct. 22 6 39v.m. ond.g. 4.50 n m. 23 6.40 4.48 t 24: 6.43 4.46 26 Oct. N. M. 2 Nov. Ei K i I L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6