VERKOOPING Twee Hnizen en een Hofje. scheveningen. lacline-Baulweito, Dienstregeling H. IJ. S. M. 11' Gebr. ff IJ M AI. Magazijn „De Magneet W.WIJ1IM, Constructiewerkplaais. Wat wordt d« Natuurboter duur!! OE BRUIJrs Éomboter-Melange. SINGER. G.BASSMT,: 42 Cents 2e hands Dameskleederen, Schiedamsche Courant. Gevraas 4 een Mt aai Oe llied. Landbouw-Wetgeving. Louis Kooiman, w Een belangrijk adres voor Fabrikanten pep as. Plaatwerk en Scheepreparatie •HAREE Teuen fle neurastbeuie. \r mh m i«r Sfeciaüteil is ijzers» KLEERKASTEN. FIssschenhandeL SINGER Naaimachines SINGER Maatschappij. EL DE GROOT, Vrijwillige Openbare Privé- en Cursuslessen. A. H. BREYS ZONEN. A. E. WITTE. Tapijten, Tafelkleeden, enz. mar Zie s.v.p. Etalage, R. VAN MEER, NAAIMACHINES, SCHIEDAM. Hoogstraat 17. f^OSSEM'S DUITSCHE ADVERTENTIES. VAN De Notaris W. A'. VAN DOLDEB Dzn., te Schiedam, zal Lij veiling op Vrijdag 27 October 1916, des voormiddags te elf uren, en hij afslag op Zaterdag 2S Oc tober 1916, des avonds te acht uren, beide boeren in het gebouw „Musis Sacrum", aan de Lange Haven, te Schiedam, verkoo- pen: I. Een WOONHUIS en ERVE met Open Plaats en Tuin, te Schiedam, aan den Oostsingel, no. 60, groot 1 are 59 een tiaren, met het recht van in-, uit- en door gang door de belendende gang Verhuurd voor £3.75 per week. Grondbelasting 10/12. Straatbekos ting f 4 68. i II Een WOONHUIS en ERVE met Open Grond, te Schiedam, aan de Mariasfraat no. 23, groot 1 are 5 centiaren. Verhuurd voor f3 per week. Grondbelasting f 6.75 Straatbelas ting'f3 08. HIXIX. Een BLOK VAN ZEVENTIEN ARBEIDERSWONINGEN ©a ERVEN met Open Grond, te zamen vormende oen Hofje te Schiedam, aan het Klein Groenendal, gen. 23l tot en met 23u en 233 tot en. mei 2322, te zamen groot 6 oren 76 centiaren Verhuurd voor f 24 40 per week. Grondbelasting f63 95. Straatbelas ting f 14.74. i Deze woningen Worden elk afzonderlijk geveild, en zoowel afzonderlijk als in- com binatiën afgeslagen. - 'Aanvaarding: dadelijk na de toewij zing. Betaling: vóór of op 20 Novem ber 1916. Bezichtiging: op Woensdag en Don derdag in do week van de veiling, "des voormiddags van 10 tot 12, en des na middags van 2 tot 4 uren, op vertoon van een bewijs van toegang. i Inlichtingen en toegangsbewijzen zijn te Verkrijgen ten kantore van genoemden No taris, TuMaan 26, Schiedam. 11402 58 Handelscorrespondentie. J. ALLEBÉ. Eerste Tuinsingel 24 De aandacht wordt gevestigd op het groot belang der Multschc Haal bij en na het einde van den oorlog. 11431 10 REGENTEN Vain het .WEESHUIS delr HERVORMDEN alhier, zijn voornemens op DINSDAG 24 OCTOBER a.s.,- onder de Lidmaten dier gezindte aan te besteden de levering yan voor StoomSpillen en loggerketels, nieuw en reparatie. Hoog loon en vast werk. Niet bekwaam, is aanmelden onnoodig. Brieven met afschriften van getuigsciu'if ten, onder lett. H. IL, aan het Bureau van dit Blad A 11416 15 Door de Firma H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de ofïicieele Pat lementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FREDERIKS. Prijs bij inteekening per vel druks van 18 bh. k f 0.35. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel FVb DE BOTERMERKENWET. Vroeger zijn uitgekomen de deelen A Plantenzi oktenwet, C. JIccldanwwet, De Vogelwet, De San José-Sclilld- lutswef, DcIfatUge Dlcrcnwet, De Aardappel wet, E. De Dralflnlswet, die evenals deel IVB, De IS o termer ken - wet» afzonderlijk verkrijgbaar zjjn, resp k t 1.80, fl.29, f7.50,fia« fO.75, f 0.60, f 0.75 en f 1.05. Sohledamfsclie "Weg 3, Ij Botterdam. Telefoon7895. heeft voor westelijk Rotterdam de alleenverkoop der bekende HUIFKAR-SIGAREN. |V Vraagt monsters welke direct worden toegezonden. 11251 1 Rotterd amgelie FabriokvanGrewapend Beton FIRMA KLOOTWIJK, Tel. Int. 9913. Kantoor en Magazijn SCH1EDAMSCSE WEG 51 c, ROTTERDAM. Fabrikant van Ijskasten en Koelkamers, IJszouterjjen, Pekel-, Chloor-, Filtreer-, Koel en Eierenbakken en Rookkasten. Tevens alle mogelijke Gewapend Beton-Reservoirs tot inhoud van 4 M3. Gegarand, waterdicht Opslagplaatsen Delftskavensche Schie. 10853 20 Aangevangen Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. V.m. 5.24a» 6.21c, 6.29a, 6.48,7.7,7.27, 7 55, 8.29a, 8.39, 8.53, 9.35, 9.44. 10.28, 11.17, 11.40, n.m. 12.5, 12.31, 12.50, 1.28, 1,37. 2.12, 2.19, 3.23, 3.32 4.13, 4.46,'5.13, 5.43, 6.10, 6.33, 6 51 7.11, 7.18, 7.59) 1 8.31, 8.48. 9.43, 10 18, 10 24b' 10 36, 1 11.27, 11.33. a. Zon- en Feestdagen niet. b. Alleen Zon- en Feestdagen. c. Alleen Dinsdag. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. V.m. 5.5.15a, 5.45, 6.23, 6.41a, 7.4. 7.23, 7 52, 8.35, 8.49, 9.32, 9.39, 10.40, 11.8, 11.43, 11.59. n.m.. 12 38, 12.47, 124, I,32 2.9, 2.20, '3.17, 3.26, 4.19, 4.39, 5.16, 5.48, 6 3, 6.52, 7.6, 7.28, 8.26, 8.43, 9.7b, 9.15, 9.45, 10.12, 10.42b, 11.18, II.30. a Zen- en Feestdagen niet. b. Aljeen Zen- en Feestdagen. Van SCHIEDAM naar AMSTERDAM. V,m, ö.llab, ö.34ao, 7.13, 8.8.13cde, 8.44Ö4 9„41odf, 10.48 If, 11.51, n.mi 12.57ae, 1.40, 2.20cd, 3.27, 4.47c|d, 5.57, 7.17cdf, 8.52, 9.15& 9.23df, 10.2ÖC, 10.51g, 11.414 a. Tot Dm Kaag. j b. Overstappen in, Den Haag naar Haarlem, Zondags door naar Amsterdam. c. Stopt te Kethel,. 1 cL Tót Leaden. e. Overstappen in Den Haag, rechtstreeks naar Amsterdam. f. Overstappen in Den Haag naar Haar lem en Amsterdam. Alleen Zop,- en Feestdagen. Van AMSTERDAM naar SCHIEDAM. V.m!. 0.— 7.23. 8:4, 9.40c, 10.40c, 10.55, 11,53, n.m. 12.40, 1.45c, 3.39 4.20, 5.45. 6.42c, 8.—, 8.50d, 9.—, 9.48Do, 11.30a. ,Van HAARLEM naar SCHIEDAM. fV.m 6.20, 7.44, 8.26, 10.6, 11.18, n.m IHHi 113, 4.-, m, Wt 7.4 8.20, 9.12d, 9.23, 10.7Dc, 11.60e. .Van LEIDEN naar SCHIEDAM. V.mf 6.45, 7.47, 8.1T, 8.58, 10.33, 11.46, mrn, 12.41, 1.28, 2.36, 8.23, 4.27, 5.15, 6.3, 1.34, 7.33, 8.55, 9.40a, 9.611 10.32Dc, 1 t Si I i De voorwaarden van. aanbesteding liggen, met uitzondering yan den Zondag, agelijks tasschen "'svoorm. 9 en "snam. 6 uur in dat Gesticht ter lezing. Inschrijvingsbiljettem met proef van de ter levtering aangeboden Aardappelen, vóór 's morgens 11 uur van den dag der aanbe steding aan het Gesticht te bezorgen. Regenten voornoemd, J. M. VAN DER SCHALK, Voorzitter. II. M C. POORTMAN, Secretaris. Schiedam, 9 October 1516. 11336 22 Geld-adres. Eerlijke lieden kunnen kletne voorschotten bekomen met en zon der borg, ook op meubelair, pen sioenen enz Uitbetaling; zonder korting» Gemakkelijke betaling per week of maand. Inlichtingen te bekomen bij den Heer J. J. GABEL Jr Tulelaan 36a, te Schiedam. 11382 10 - Goederenver oer. Grint- en Zandhandel. Aelbrechtskade 1S3181, voorm. DELFSHAVEN. Speciaal adres voor het lossen en vervoe ren van sto nen, zand, grint enz Zorgvuldige en zeer vlugge behandeling. Voordeelige conditiën. 11067 20 Hoofdkantoor üijkstr. 78—82, (.jej Q003-04 Speel manstraat 99 -107 Bolwerk No. 1 Tel. 6185 6186 Oostmaaslaan No. 85 9 3854 Aelbrechtskade 183—187 7954 StallenSclians No. lid11®118 Voorhaven Wo. 79—11 nabij Sehledatnscheweg, voorm Delfs- baven. 11433 20 Telefoon: Voorhaven 20T7. Wijnhaven 4059. October 1916. I Van DEN HAAG naar SCHIEDAM, j v.m. 4.52a, 5 50b, 6.24, 7.3, 7.19, 8.12, 8 29 9.18, 10.53, 11 39, n.m 12 6, 1.2, .153 3.1, 3 43, 4.49, 5 36, 6.23, 6.54, 8. 9.16, 10.d, 10.12, 10.56, 12.31e i Van DELFT naar SCHIEDAM. V.m. 5.6a, 6.5b, 6.35, 7.14, 7.32, 8 24, 8 40, 9.30, 11.4, 11.50, n.m. 12.18, 1.13, 2.5, 3.17, 3.55, 5.-,- 5.57, 6 37. 7.5. 8.16. 9.29, lO.lld, 10 23, 11.10, 12.41e. Van KETIIEL naar SCHIEDAM, v.m. 5.15a, 6.14b, 7.39, 11.58, n.m. 1.21, 4.4, 6 44, 9.36, 11.19. a. Zon- en Feestdagen niet b. Alleen Dinsdags. c. Den Haag overstappen d. Alleen Zon- en Feestdagen. e. Te Schiedam wenden alleen passagiers uitgelaten. i Van HOEK VAN HOLLAND naar-SCHIEDAM- Van!. 5.48a, 7.11, 8.49, 10.57, n.m. 1.30, 2.38, 4.56, 6.28, 9.34, 10.53. Van MAASSLUIS naar SCHIEDAM. V.m. 6 5a, 6.42, 7.30, 8.7a, 9.10, 10.3, 11.16, mmi 12.26, 1.48, 2.58 4.21, 5.-18, 6.9, 0.46, 7.34, 8.23, 9.53, 11.9. Van VLAARDINGEN paar SCHIEDAM, vtmi 6.16a, 6.53, 7.42, 8.18a, 9.22, 10.15, 11.27, n.m. 12.3? 1.24, 1.58, 3.10, 4.33, 6 30, 6.20, 6.58, 7.45, 8.35, 0.5, 11.20, a. Zon- en Feestdag^ niet Van SCHIEDAM naar HOEK VAN HOLLAND. v.m 5.25,a, 5 54o, i3.50ac, 7.32 8.59d, 9.48, 11.18c,' m 12.8, 12.47b, 1.33, 2.29c, 3.35, 4.28c, 5.25, 6.12c, 7.2, 7.37d, 8.35 9.54, 11.27c. a. Zon- en Feestdagen niet b. Tot Ylaardingójn. c. Tot Maassluis. DUBBtL GESLEPEN (iLA^fcN her bovenste doei voor Afstand hef onderste deel yoof Nabijheid geeft den btillendragende het volmaakte zich geheel terug MAGAZIJN „The Prince of Wales" brengt op het gebied van Dameshandschoenen IETS BIJZONDERS. 11288 15 ia het beste adres voor inkoopen van Mode-Artikelenlinge rieën,Tricot-Ondergoede ren, - Kousen, - Mokken, Schorten, enz. daar men daar soiled >eken<i staande goe deren koopt tegen prijzen, waartegen me mand concurroerea kan. Aanbevelend, 49, ICUEDAHSCKEWEC: 49, ROTTERDAM. GRONINGEN. NIEUWE BINNENWEG 235B, Rotterdam. Ljjn 7 en 8. Heeft een ruime keuze in mir dhtw k nl iOk y% In oude en mo- I9GLU UUUiUUderne stijlen, conc. prRzen. 10741 15 kan direct 10911 20 8652 30 Neemt daarom eens proef met Deze Boter voldoet zeer goad voor .Tafel en Keukengebruik, want ze is beslist even Lkker als Natuurboter. De prjjs is heden 55, OO en 65 et. par half Kilogram, RKOERSVSST SI. Tel. 305. Bestellingen worden dageiyks aan hult bezorgd. 41282 25 Neurasthenie (zenuwzwakte) zegt professor MAURICE DE FLEURI.T „is in de eerste plaats eeno z\\ akte van het zenuwstelsel, met daaruit voortvloeiende stoornissen van de spijsvertering en de voeding". Men bestrijdt de neurasthenie het best door het weerstandsvermogen to ver hoogen. De Sanguinose is het mid del dat op eenvoudige en naluuihjke wijze de verloren zenuwkraeht te ruggeeft, De Sanguinose heeft een wonder baar versterkend vermogen voor de uitgeputte zenuwen. ij heeft talrijke hardnekkige go- i vallen heerlijk overwonnen; Sanguinose kost £1.50, G f3. f8.; 12 £L f 15. Twleemalen per dag een eetlepel WACJIT U VOOR NAMAAK! VAN DAM Ca, Den, Haag. Do Rieanetslraat 2c/4. Tb verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Te Schiedam bij KAPPELHOFF H0YIN6H, Vlaardingen P. STEU- IEL, Maassluis C. VRIJ. aW 1145° Het goedkoopste en soliedste adres voor alle soorten geplaatst worden. Zooals kleine Bruggen, kra nen, hekken, sclioorsteenen, rookatten, stoomketeltjes, h'ansportschroeTen, kruiwa gens, lupkarrcn enz B. YAN RIJN, Zeilmakerstr. 45-47, Rotterdam. TELEFOON 2912, 11434 25 G, J. Mulderstraat 55B, Rotterdam, koopt en verkoopt uitsluitend GEBRUIKTE FLESSCIIEN. Aanbiedingen worden gaarne ingewacht en worden l ij elke hoeveelheid af gehaald. 11250 10 Dit ééne woord zegt altes, wanneer er sprake is var- 10201 36 want SINGEU-Naaimaclrnes rijn een Eerst e- Ktas Fabrikaat, dat zich reeds meer dan 'n halve eeuw voor allo huishou'eljjk en indus trieel werk met roem rehandhaafd heeft. kunt U krtlgcii In al onze winkel®. die men aan KINDERWAGENS, VOUWWAGENS, KINDERSTOELEN en LEDIKANTJES, reparation enz., is Jacobusstr. 55, Rotterdam, (bij dca uden Binnenweg), Gebruikte Wagens worden in- B geruild en zijn steeds voorradig 10922 12 70 dit uithangbord kan kempen. I)©p6ts alom. 11028 20 DAMES! r De goedkoopste en vertrouwste Zaak in Rotterdam van ia en blijft in de ADRIANAD WARSSTRAAT 8, hoek Bajonetstraat, steeds groote voorraad «Xai>onnen, Blouses, Man- tels,M ante! costuums. Rokken .Schoenen en vele andere Artikelen, zeer chic, zeer mooi, dus Dames, komt met de tram» retour wordt vergoed, afstappen by de 's Graven- dykwal. 10245 40 Adriaiiadwarsstraat 8, koek Bajoiietstraat. Bureau: Laige Haven No. 141 (hoekKorte Raven) Dagelijks is, circa fiH/a uur des namiddags, bjj de firma's Br eedstraat hoek Ketkelstraat OL P. HEETMUt, firma A. P. DE HAAN, C. H DUIKELAAR, Broersreld 56, P. J. VA» DEIiREE, Hoofdstraat 125, Firma B. MALTHA, Hoogstraat 4-6 onze Courant ad twee cents per nummer verkrijgbaar. 9m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7