COHN DONNAT C" Mo de-V aksehool. Hoogstraat 101-103, hoek St. Janstr. H. HOLLENKAMP C° Café-Inventarissen en Winkel-Inventarissen. voorheen: SNELLEMAN-BUIJTENDIJK, voor Dames en Kinderen. OIDERWIJS PER BRIEF. Groote Tentoonstelling Bewaart Uw onafhankelijkheid! bericht de ontvangst der Bureau tot Publiciteit vau Wetenschappelijk Nieuws. ■sa? GROOTE BEOLAKE VAN TAPIJTEN, SPEELGOED! BOEREH Aan den Handel! MTDRAAI- lll VULHAARDEN HAARDEN - groote keuze KACHELS - FORNUIZEN LAMPEN - KINDERWAGENS enz. A. BOUTER, Lange Baanstr. 4146, Onderwijs in alle vakken. Opleiding voor alle examens. WIINTER 1916-17. OP ONZE le ETAGE VAN ALLE NOUVEAÜTé'S IN LIFT GRATIS. DMESBOEDEN BLOUSES BONT. GROOTE KEUZE TEGEN DE MEEST CON- CURREERENDE PRIJZEN IN: Heeren- en Dames-Bonneterie, Manufactur n, Lingerie, Byouterle, Parfumerie enz. enz. Wollen dekens, 2 pers., 150 X 200, roode rand fl. 6.95 Wollen dekens, 2 pers., 150 X 200, blauwe rand 7.35 Gestikte dekens, 2 pers., gebloemd 3.95 Gestikte dekens, 2 pers., satin 7.95 Gestikte dekens, 2 pers., satin, gebloemd 8.65 Bedspreien, 2 pers., gekleurd 2.69 Theemutsen fl. 0.43—0.59 .,.0.69 Kussens gevuld met prima kapok 0.43 Kussenkleedjes 50 X 50 35 X 35 fï7 0.231/2 0.131/2 Si? A5r des Grands Magasins KORTE HOOGSTRAAT 1 ROTTERDAM. Alléén DINSDAG 24 October verkrijgbaar 14445 180 Ziet onze 3de ETALAGE. Kussenkleedjes. moquet 50 X 50 fl. 0.61 Vitrage, 75 c.M. breed fl. 0.16%. fl. 0.19% en 0.21% Vitrage, 130 c.M: breed fl. 0.20% en 0.24 Vitrage alover 100 c.M. breed fl. 0.230.27 en Tulle glasgordijnen 1.651.95 overgordijnen 4.15—,. 4.95 Pluchette in groen, rood en blauw IK) c.M. breed .r1.59 Gordijnroede, uitschuifbaar c0.21% Gordijnstof, rips, 130 c.M.. goud, rood, brons en beige 0.71 Galons en mesfranje, passend bij rips, per él fl. 0.07—,. 0.09 Linnen voor schuifgordijnen, 130 c.M. breed 0-79 Gekleurd vitrage, 90 c.M.fl. 0.14% en 100 c.M. breed 0.19% Effen Tulle met entredeux, 75 c.M. breed 0.29 Gestreept ctamine, 75 c.M. breed 0.29 Effen Tulle, 225 c.M. breed 0.53 Fantasie Tafelkleed, beige rips, gebor duurd 5.61 Spiegels 26 X 18 33 X 27 38 X 52 fl. 0.26 fl. 0 46 fl. K95 Spiegels, Fransch glas 110 X 40 6.4a Kapstokken (eiken) 3 haken 4 haken 5 haken fl. 0.47 fl. 0.69 f 1.0.79 Kapstokmatten, 90 X 180 1.27 Werkmandjes, goblin dessins fl. 2.79 en 2.35 Bloemtafels, imitatie bamboe 0.37 Kachelzeilen, 65 X 45 0.39 Cocosmatton (Japan) 70 X 40 0.43 Ruin: keuze Voordeellgafe prijzen. Bezoekt onze .afdeeling op de 2de Etage. LIFT GRATIS. Grootste sorteering BOEKEN van de beste HolLmdsche en buitenlandsche schrijvers. Rijkste keuze in Kladerboekent Jongens- en meisjesboeken. Ziet onze afdeeling op het PARTERRE. Effen ruige matten 35 X 60 40 X 70 50 X 85 fl. 1.15 fl. 1.53 fl. 2.33 Prima wollen loopers, 50 c.M. breed 0.72% Prima cocos loopers, 50" c.M. breed 0.67 Schoorsteenfranje, in donker rood 0.27 Tafelzeilen* (leeidoek) 115X115 140x140 fL 1.19 fl. 1.53 Kast- of schoorsteen-randen, 30 c.M. breed 0.11% Linnen rolgordijnen vanaf 1.29 Crème koordfranjes, vanaf fl. 0.16 tot 0.55 Coupons vitrage en vilrage alover. H,H. Fabrikanten, Scheepsbouwers, Scheepsbezitters, houders van machineriën, enz. enz. Ondergeteekende is eenig uitvinder van het „ROEST-WEBEKD MIDDEL" wat onmisbaar is: le. Om metalen voorwerpen tegen het roesten en tegen de inwerking van water bijtende vloeistoffen te beschermen 2e. Om het roetten van lantaarn- en telegraafpalen, onderleggers enz. te voorkomen Se. Biedt grooter weerstand aan de nadeelige inwerking van water en warmte en bezit daarbij groote elasticiteit 4e. De slechtste vernissen kunt U er doorheen roeren; het scheurt of barst et. Alzoo reusachtig succes. De Uilvinder, 10794 30 J. HEIJDENRIJK, Blokmakersstraat 18 B, Rotterdam (b/d Nieuwe Binnenweg) Conussen ln Maatknlppeu, Patroonteekenen. enz enz., dagelijks voor gehuwd en ongehuwd. Atelier speciaal voor vervaardiging van Dames-Costnums en KlnderMeedljg Nieuwste coupe, correct passen, keurige afwerking gegarandeerd, prijzen billjjk. Patronen voor Costuums, Mantels enz op maat verkrijgbaar. 11203 20 Aanbevelend f. M. HE "J-YAH DEE lANDE' Bingleystraat 10a Delfslmven, bij de Schiedamsche' weg en einde van lijn 8gediplomeerd als Eerste loupeuse, Directrice en Leerares met het hoogste Diploma van de Mode-Academie R. en E. Wohrjzek te Amsterdam. Telefoon 3260. deze zijn met circulatie, ventilatie, zichtbaar vuur, schud- en trek- roostsr, dag en nacht doorbrandende met een warmtevermogen van 120 en 250 M3., bij een kolenverbruik van slechts V2 ct. per lur het zuinigst in het gebruik. 11304 81 Tevens enorme sorteering in JAARS MI en ander fabrikaat Aanbevelend, J. Gr. Viertelhausen JRotterdam. 1$ If) 1»''' Ilc<~ Vestigt een juièt oordeel, door onderzoek. Vooral ln het vak Heerenkleeding is de garan tie van den verkooper alles. Wilt U een keurig passende das of Costuum, tegen billijken prijs, gaat dan naar ROTTERDAM, Hoogstraat 327-333. Telef. 2600. AMSTERDAM Zondags gesloten. 's-Bosch - Breda. 11448 105 9 koop een groote partij TOONBANKEN en "WINKEL KASTEN en een groote partij CAFÉ-STOELEN, CAFÉ-TAFELS en verder alle soorten van WINKELGOEDEREN bij 11376 20 JEiotterdam. Telefoon 865G. TEJLBFOOW 1696. 11309 120 Vraagt bet GRATIS PROSPECTUS der afdeeling SCHRII TELIJKE CURSUSSEN van het Keizersgracht 153, en Leliegracht 30, AMSTERDAM. 41447 432 (TEL. V. 10789 en 3638). Sffefó»' &&L M.&1 titel .V3 i ■12 ItèVC* ,IOf. B. m DIJK, Nieuwe Collectie WINTERHOEDEN, ROTTERMI, Van OldentaweMstraat 114. H, A*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8