69*" Jaargang, Zaterdag 21 October 1916 No. 15275 Derde Blad STADSNIEUWS. Clemengd Nienws, Ingezonden Mededeelingen; Toen het leven eenvoudiger was, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cmt per nagel. Groote letters naar de plaats die zij innemen! Advertentiën bij abonnement op voordeelig© voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan bet Bureau' te bekomen. Dagelijks worden, zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ■■'an 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advej-tojdiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts **g9iaal berekend. - Intercommunale Telefoon To. 103. Uit den Gemeenteraad. IV. i Onderwijzers-Jaarwedde. (Vervólg.) Behandeling der artikelen. Art. 1. Jaarwedde der onderwijzers: a. voor de hoofden van sdholen: 13 dienstjaren f1700, 46 dienstjaren f1850, 7 en, meer dienstjaren £2000; b. .voor de onderwijzers van bijstand: aanvangssalaris f700 telekns na 2 jaren stijgend tot £800, £900, f 1000, f 1075, f 1125, f1200, f1250 maximum. Het amendement-Maas luidt: a. voor flo hoofden van scholen: aan vangssalaris f 1800, telkens na 2 jaren op klimmend tot f1900, £2000 en f2100; b. voor de onderwijzers van bijstand: aanvangssalaris f700, telkens na 2 jaren opklimmend mot flOO tot flGOO, Het amendement-Maas wordt ondersteund door de heeren Koopmans en Houtman. De Voorzitter vraagt of de heer Maas zijn amendement nog wil toelichten. Do heer Maas acht dit voldoende ge motiveerd door wat h^j heeft gezegd bij de algemeene beschouwingen De heer Lagerweij. De heer Maas beeft wel het cijfer genoemd waarmede de meerdere uitgaven door het voorstel van B. en W. noodig geworden, zal ver hoogd worden, maar dat was aan B. en W. bekend. B. en W. wisten echter het geld te vinden voor' de verhooging van hun voorstellen. De bron om de meerdere kos ten' te betalen, moet dus nog aangewezen worden. De heer Maas: Wie met mijn voor stel meegaat, zal wel overtuigd zijn dat het geld daarvoor te vinden is. Als het geld noodig geacht wordt, moet het er komen. 1 De Voorzitter moet wel geloo ven dat biet allen geheel op de hoogte zijn en den geheelen omvang der zaak weten; de £i- naneieele zijde daarvan is te weinig be sproken. Nu één, jaar eens erg mooi zal' zijn, wil men, daarvan proEteeren, maar die uitgaven, blijven. Spr. wil' eens profeteeren; hij voorziet, dat, als de oorlog,over is, men ook hier heel' wat minder inkomen zal krijgen. En wanneer men bij het bepalen van blijvende uitgaven op oorlogswinst rekent, zal-men de gouden eieren niet meer vinden. B. en W. beblien in het College uit" voerig deze kwestie besproken. Zij stellen met hun voorstel een verhooging van 20 pCt. voor, zoodat de post stijgt »van f 100.000 op f120.000. B. en W. gaan dus bij deze ambtenaren verder dan bij de andere amb tenaren het geval is geweest. t Nu keert spr. zich even op -het finan cieel "terrein. 1 Het voorstel van B. en W. kost nu wel' £21.000, maar als de toestand ge boren wordt, die gehoopt wordt, en de goede krachten hier blijven, dan zullen de kosten meer stijgen en in plaats van 33 mille bij aanneming van de amen dementen-Maas - 40 a 50 mille worden. Daarom heeft spr. gelijk als hij zegt dat de financieele zijde te weinig is 'bekeken. Is men zoo optimistisch, dat tnen zegt: wij willen de voorstellen, welke zulk een verhooging brengen, aanvaarden? En als na den oorlog een slechtere toestand én- treedt? Spr. vreest ernstig dat dit het £°- val' zal zijn. i De heer Maas deelt die vrees niet. Wat wij willen is juist een blijven smeren van de machine, opdat wij niet weer te rugvallen in dc fout van 30 a 40 jaren geleden. Schiedam, zooals Schiedam zich nu ontwikkelt, kan best zijn onderwijs be talen. De Voorzitter zal .nu het amende- ment-Maas in stemming brengen over Art. da. Het wordt aangenomen met 13 tegen '10 stemmen. t Vóór stemmen de heeren: van Pelt, do .Bruin, Houtman, Ris, v. Westendorp, v. cl Hoek, Koopmans, v. d. Tempel', -v. d. Zee, Hinkelaar, Koipel, v. d. Schalk en Maas. i Tegen stemmen de heeren.: Scheffers, mr. v. Briel' Sasse, Schreuder, Post, 'Evers, mr. Kavelaars, Lagerweij, Goslinga, Beu kers en Melehers. i Art. lb. j De heer Evers z^t, dat hip deze zaakhe- langrijk genoeg acht oir. daarbij nog een o ogenblik stil te staan. Het amendement os een totale tegemoetkoming aan het ver zoek van het N. O. G. afd. Schiedam,. De kleine wijzigingen daarin doen er niet toe. Spr. vindt dat de heer Maas totaal', vol doet aan die vraag en dat is voor spr. «eö reden, met zijn voorstel niet .m©dé te gaap, waar-die bonden er immers op wijzen hoe slecht de toestand hier is. Spr. heeft de vergelijking van andere gemeenten met SScbiedam in de circulaire gezien en daaruit is hem gebleken dat-alleen 'Zaan dam boven Schiedam gaat, als het voorstel yan B. en W. wordt aangenomen. -Er bbjkt uit dat een onderwijzer zonder hoofdakte ook elders slechts f1250 of minder heeft. Geen enkele gemeente komt tot een maxi mum als nu wordt voorgesteld door den heer Maas, ook Enschedé niet. De heer Maas: U vergist zich. Nymegen, Dordrecht, Hilversum, Naaiden, Hoom, Alk maar, Middelburg, Zeist en Enschedé gaan boven het voorstel van Schiedam en Hil versum staat ook op £1600. In „Vrijheid en Recht" zijn die gepubli ceerd; misschien' hebt u de vergelijking daarin gezien van de verschillende ge meente ten opzichte van deze salarissen. Daarin worden vergeleken enkel plaatsen die binnen de laatste 12 maanden hun ver ordening hebben herzien U moet dat blad maar eens gaan lezen, werkelijk, daaruit valt nog wel eens wat te keren Een stem. Dat klinkt ïjdel De heer; Maas: Ik redigeer hei niet al leen 1 Werkelijk, nat hier dooi mij is voor gesteld, gaal zlog niet buiten de lijn. En wat betreft de vraag (van het K. 0. G., als dit hetzelfde viaagt als hij, dan bewijst •dit, dat beider appreciatie gelijk is. Als men weet dm iemand zal afdingen, dan zal men, zooals dat .in den handel steeds geschiedt, hooger vragen dan men wil hebben. Het standpunt van den lieer Evers heeft dus een gevaarlijken kant. Spr. heeft bij het maken van zijn amen dement zich de vraag gesteld: wat is de norm voor wat de onderwijzer presteert Zooeven heeft de heer Goslinga een beeld gegeven van de gevolgen van ben sala ris van f1600 en deed het voorkomen alsof de onderwijzers daarvan als een pacha zouden gaan leven.' Maar men ver- gete toch niet, dat een gulden tegenwoor dig zeker niet meer waard is dan 80E cent vroeger. De heer Goslinga: Het weidt look voorgesteld als noodig voor het onder houden van een gezin. Maar als men steeds aanvaardt het standpunt dat de mees ten getrouwd zijn en daarom meer noodig heb ben, dan hinkt men op twee gedachten. Men moet o£ de salarissen yerhoogen in verband met de behoeften, of naar den eisch van het ambt. Men moet dan ook nu ongehuwden minder bezoldiging guven, en dus de onderwijzeressen beïoonen,. dat volgt i'gisch uit dat beweren. Het is door den heer De Bruin ge waardeerd, dat de onderwijzeressen, die f 25 minder; salaris hadden, ook smindcr be last werden vóór het pensioen Maar nu zouden deze ben voorsprong krijgen De heer Maas: De heer Goslinga weet evengoed als spr., dat do gelijkstelling niei gemotiveeid wordt door huwelijk. Do be langen van dea ouderwijzer eischen, dat de onderwijzeres niet minder .verdient. Door den heer Goslinga 'wordt beweend, dat f 1600 zoo'n weelde h, dat'Ylc onderwijzer niet verder zal gaan om rich te ontwik kelen Als een onderwijzer moest toege kend worden, wat spr. meent, dat het ge val moest zijn, hij zal dit maar niet noemen om de heeren niet moedeloos te doen schrikken dan zouden misschien de financiën te veel bezwaard worden. Maar met dit salaris, dat volstrekt niet buiten de lijn gaat, stelt men al m uitzicht een achteruitgang m wol-klust door over matige weelde. Dc heer Goslinga: Door de onderwij zers wprdt hier over 't algemeen bittor weinig gestudeerd Geeft men ze nu nog het uitzicht op een maximum van f1600, dan doen ze het heelemaal niet meer. liet is een groot gevaar; dat het vrou welijk clement overwegend wordt. Er zjjn schoten, die geen onderwijzeressen -wilton hebben. De heer Witz, een schoolopziener, heeft daarover een boekje geschreven, dat zeer leci zaarn is. De heek Maas: Gebrek aan ambitie om te studeereu, ontmoet u dit 'zoo veel? De heer mr. Kavelaars hoort voort durend spreken van een maximum van £13(30, maar 'de onderwijzer krijgt voor Ode hoofdakte £200 en met de andere akten die beloond worden kan bij nog klimmen tot £2150. Dat acht hij een buitensporige bezoldiging. Het amendement-Maas wordt nu-in stem ming gebracht en aangenomen met 13' te gen 0 stemmen. Vóór stemmen de heeren hrf Westendorp, v. d. Hoek, Koopmans, v. d. Tempel, v. d. Zee, Dinkelaar, Korpel, v. d. Schalk, Maas, v. Pelt, de Bruin. Houtman en Ris. •Tegen stemmen de heeren Goslinga, Beu kers, Melehers, Scheffers, Schreuder, Post, Evers;-mr. Kavelaars en Lagerweij. De. heer mr.'!v. Briel Sasse, had jde vergadering reeds verlaten. t Art. 1," zooals het nu gewijzigd is, wordt aangenomen. 1 1 l De heeren mr .Ravejaars en Goslinga zijn tegen dit voorstel, maar zullen tegen de geheele verordening' stemmen. Art. 2a wordt goedgekeurd. Art. 2b. f50.voor het bezit van een akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de gymnastiek (art. 2, let ter s der wet), mits aan de school, waar aan de onderwijzer is verbonden, daarin onderwijs wordt gegeven. De heer de Bruin heeft hierbij voorge steld de woorden „mits aan de school, enzte laten vervallen. Dit amendement wordt ondersteund door de heeren v. d. Hoek en v. Pelt. De heer de Bruin erkent, dat dit oen ondergeschikte kwestie is, want liet bezit dier akte komt weinig voor. Ilij acht het echter niet juist, dat aan de eene school een akte niet en aan de andere school wel beloond zal worden. Het komt hem voor, dat deze akte vergeleken kan wor den met b.v. die onder c genoemd. Men loopt kans, dat daardoor een drang naar één school ontstaat. Hij meent^ daarom, dat die belooning moet worden toegekend, on geacht aan welke school de bezitter daar van werkzaam is. De heer Gosling'a: Men zou daar mede iets geheel nieuws krijgen. Het betreft hier de akte voor gymnastiek, niet die voor vrije en orde-oefeningen. Ilandteokenen wordt overal betaald. Een onderwijzer kan solhciteexen naar een bepaalde school, als hij dat wenscht. Het streven van B. en W. is, om de vak onderwijzers zooveel mogelijk te verwijde ren. Daarom moet aan de M. U. L. 0. School ook een onderwijzer komen, die de gymnastiekakte bezit. Het is niet de bedoeling de tegenwoor dige vakonderwijzers op zijde te schuiven. Deze f50.is dus voorloopig slechts toekomstmuziek. Iemand met die akte is voor een gewone lagere school niets meer waard dan hij die ze niet bezit. De heer de Bruin: Als men waarde hecht aan het bezit van een akte, bevor dert men de studie voor het verkrijgen dier akte en dit acht hij' in het belang van het onderwijs. Die eene plaats, waar men die £50 kan krijgen, prikkelt niet. Do heer Ris- De consequentie brengt mede, dat de heer de Bruin hetzelfde voor stelt voor.punt c. De jh-eor Houtman: Als de bepaling in c geschrapt woidt, moet dit ook in b. Die iis in overeenstemming met het amen dement-Maas, waar ook het gebruik op de school de betaling doet geven. Het amendement-de Briréi wordt verwor pen met 16 tegen 6 stemmen. Hoek, Koopmans, Hinkelaar, Korpel en Vóór stemmen de heeren de Bruin, v. d. v. Pelt. Tegen stemmen de heeren Post, Evers, mr. Kavelaars, Houtman, Ris, Lagerweij, v. Westendorp, Goslinga, v. d. Tempel, v. d. Zee, v, d. Schalk; Beukers,- Melehers, Maas, Scheffers en Schreuder. .Art. 2c. f100 voor hot bezit van iedere afzonderlijke akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de beginselen der Fransche, -Hoogduitsehe en Engelsclie taal, of in do Wiskunde (art. 2, letters 1, m, L, en p der wet) mits, aan de school, waaraan de onderwijzer is verbonden, daar in onderwijs wordt gegeven. De heer 'Maas heeft voorgesteld in te voegen vóór het woordje „mits", de woor den „of f200 voor de bevoegdheid tot liet geven van middelbaar onderwijs in jeen dor genoemde vakken. Do heer Maas vindt feitelijk al die toetjes uit den booze, maar het zijn een maal onvermijdelijke lapmiddelen. Iiij wil ze dan ook alleen toegepast zien waar 'gehoopt kan worden, dat er iets mede be- "Tcikt zal worden. f Door deze hooge.e toelage voor de M. 0.- akte hoopt sprdat men eens eindelijk aan do M., U. L. 0,-scholen zal worden verkregen1 wat ook de onderwijzers willen en wat voor het onderwijl gewenscht is. - Spr. hoeft er aan gedacht icimi voor to stelten, het slam-salaris te verhotagen, maar hij heeft toch liever dien-fcmfc-'nitet wilton) mitgaan. t |T De heter Goslinga wil niet zieggen Hat de M. "O. akte geen waar Ie' heeft, maar moor een extra belooning ,voor bizonkïerc; tkkten, weet, men wol waar men begint, (maar niet waar men r zal eindigeii!. f Zoo rijn or, die btai. rle If. B. School- ilkte bezitten en die dus gaarne betaald '«villen zien, er is hier ook oen onder; ^Wijzer dief het M 0- diploma schoonsdlirij- fea bezit' 1 ,L In de - Kamctr hebben specialitéatea rich heftig verziet tegen de opneming van) de fff. O. akte vjoog de M. li. JA O. Scholen! De bedoeling zal wel zijn,-dat daarvan, een bepaald persoon zal proEteeren. De lieer Houtman: Juist! De heer Maas: Dat zegt de beer, Hout man, niet ikl De heer Goslinga: Het is Hoogst ge-- gevaarlijk, en men heeft er altijd spijt van gehad, als maatregelen genomen! wor den voor oen' bepaald persoon. Bij beade ming noemt men den' meest, bekwame. De SI. U. L'. O. School is geen Middelbare, maar een Lagere School. Laten we ons; dus houden bij de L. O. akte, die kunnen! allen bereiken. Als men riet dat het hoofd der M. U. L'. O. School in 6 jaren tot £2900 en een leerjaar pas na 12 jaar tot f3000 kan komen, dan voelt men' dat dit geen verhouding is. Dia toteer Maas: Van oen Hoofd der M. U. L. 0. School wordt meer vereischt dan van leeraren. De hoer v. Westendorp stemt toe dat aan do M. U L. O. School geen middelbaar onderwijs wondt gegeven, maar in de hoog ste? klasse komt men met de talen zeer ver. Die het M. U. L. 0.-examen doet, weet van talen heel wat af; met van' wiskunde. Iemand die de M. 0. akte heeft, weel ongetwijfeld meer van talen af dan die met de L. O. akte. Juist omdat het zoo gewenscht is dat de onderwijzer daarvan meer weet, is het gewenscht dat hij die hioogere akte .heeft. Al komt data ook die verhooging alleen aan den heer SMngelandt ten goede, dan toch vindt spr. die v-Srhoo- E'ag uitstekend. Het hoofd eener M. U. O. School in Rotterdam wordt boter be loond (Jan die van een gewone lagere school. Daar heeft men bovendien verschillende klassen van bezoldiging. Dat is een' stelsel waarmede spr. niet kan medegaan; maar wel vindt hij, dat men hooger behoort te beloonen waar hoogerc geschiktheid be staat. Nu is)de heer Siingelandt de ©enige die daarvan profiteert, maar later zullen er wel meer komen. Dat is in het belang Van! hot onderwijs aan die school. De heer Hout ma n is ijverig voor stander om den heer S tingel andt meed geld te geven en spr. sjtomdio dus vol-' mondig in, toen de heer Goslinga vroeg1 of de verhooging voor eon' bepaald per-, soon bedoeld Was. f Spr, 'is zeer verheugd dat) de hoed Maas flit amendement voorstelde; had de ze dat niet ingediend, dan had spr. liet voorstel gedaan. AUs spr. het had voorgesteld, zou hol' zijn doel zijn meer zulke bevoegden aan' die school te krijgen. 1 Hij Wil daarom aan den lieer Maas! vlagen of hij met MO.-aklö bedoelt del bevoegdheid voor oen 3-jarigen cursus. De lieer M a qsDe akte voor eon 3-ja-1 rigen cursus is ook aan de M O.-akte en) die zal flus voor de hoogere bezoldiging! in aanmerking komen. De lieer Goslinga moet don heaif Maas do illusie ontnemen dat met did f100 onderwijzers maar hier zullen koJ men. Die gaan naar een II. B.-school. Het is gevaarlijk; voor één persoon een' regeling te maken; andere hoofden zul len ook komen met een beroep op spo-1 ciale aktes, 'om daarvoor een extra be looning te krijgen,. I Juist omdat do heer S'Iingelandt 2M.0.- akles liad, heeft spr, zijn benoeming ge steund. De hee,r v. Westendorp lioorl don' heer Goslinga zeggen dat bezitters van1 M.O.-akta 3 jarige cursus naar eeai H.B.J school gaan,, maar dan moet hij in Rot terdam eens rond zién, waar tal van on derwijzers met M.O. 3-jarige cursus aam1 M.U.L.O,-schoïen geplaatst zijn. Spr. heeft hier nooit mot M.U-I10. kim men bereiken, wat h/ïj zich daarvan had! voorgesteld. i De Voorzitter brengt nu het amen dement-Maas in stemming. Het wordt aan genomen met 13 tegen 9 stemmen. {Vóór staan dor hoer ;Maas, v„ ftelt, did Bruin, Houtman, Ris v. Westendorp, v, d. Hoek. Koopmans, v. d- Tempel, v.. d. Zee, Dinkelaar, Korpel, v. d. Schalk» Tegen stemmen do hooren Melehers, Scheffers, Schreuder, PosL, Evers, mre,Ka velaars, Dagortweij, Goslinga en Beukers. Do Voorzitter stelt nu voor 'ie ver deren behandeling aan te houden tob dtej volgende vergadering. Hiertoe wordt besloten. Rooken en snoepen. Het „Comité tot bestrijding vam roo ken en snoepen" le Vlaardingen' bericht) in een ingezonden stuk in) „Het Odder- wijs", dat allo onderwijzeressen en onder wijzers, te Vlaardingen, zoowel openbare als bijzondere, den strijd tegen rooken en snoepen hebben aangebonden ©n dat mevr. Midderigh'Bokhorst een propagandaplaat heeft ontworpen, die de verwachtingen over treft Het Comité zegt: „U kunt met ons van deze mooie gelegenheid proEteeren. Werkelijk, iedere school moet in bet bezit van deze plaat zijn. De afmetingen zijn 55 bij 72 c.M., de uitvoering van de-ter- ma ftnmig te Rotterdam in tweekleurendruk, „Wanneer we in staat worden gesteld! 500 exemplaren te plaatsen, is de prijs 40 cent per stuk. I f .„Psjlangtellenden kunnen bij ©en deb ondergeteekenden ©en verkleinde reproduc tie aanvragen. Het Comité tot bestrijding van rooken en snoepen: Jac. Huitsema, voorz., Binnensingel 57; <K. Vorrink, secr., in mil. dienst; E. J. Visser, penn., Hofsia- gjel 22; P. Drop pert Jz., Wilhelminastraat 15, alten le Vlaardingen. Wanneer de plaat, die wjtj niet gezien hebben, inderdaad goed is, bevelen wej het aanschaffen ervan voor alle scholen ten zeerst© aan. (Van dergelijke platep( kan een machtige suggestieve ©n opvoe dende kiaeht uitgaan. Destijds werden ter bestrijding van de nonvlinderplaag op dq scholen afbeeldingen daarvan en van aan getaste boomen opgehangen, bet dunkt ons nog meer op den yveg der school te liggen fouten in de opvoeding, of waf men kindergebrekeu, te bestrijden door daarVoor geschikt materiaal. Verhooging belastingaanslagen. Hel groot© nut Van het ter inzage ver strekken van de gegevens vanl de Rijksïn- koans tenbekisting aan do gemeentebesturen is te Delft op ondubbelzinpi/g© Wijze geble ken. Dien ten gevolg© is het belastbaar inko men zoodanig toegenomen, dat bet percen tage van den booüdelijken omslag, over 1916 slechts 4.8,bedraagt, tegen. 04 m 1915. Bij het vergelijken van het kohier over 1915 met dat over 1916 het laatste is geba seerd op dat van lie Rijksinkjocmsteiibdasting komt mm tot eigenaardige ontdekkingen. Er zijn. toch tal van mdusLnealen!, personen in rijksdienst, enz. voor wie de verschillen) tusschen. beide aanslagen duizenden beloo- pen. Hieronder volgen slechts enkel© van de sterk sprekende verschillen: Kohier Kohier Kohier Kohier 1915 1916 1915 1916 10.000 148 600 10000 26000 100.000 200.000 19.000 33.000 45.000 125.000 12.000 29.000 3.000 26.000 - 26000 38.000 12.000 26.000 8.400 1Ö.Q0O 7.000 13 000 11.000 17.000 9.000 22.500 17.000 29.500 6.000 14.000 700' 4.000 In Zandvoort is hetzelfde gebleken; liaar zal, tengevolge van het raadplegen dér ko hieren van de rijksinlcomslenba! as ting, de plaatselijke iadcomslenhelasting dit jaarruimi f 10.000 meer opbrengen, dan verleden jaar. Ook daar zijn verschillen in aanslag van f20000 geconstateerd, in percenten uitge drukt ©emi van 500 pCt. zelfs. Maar te ZandVoort wanden ook geen beschrijvings- biljetten uitgereikt, en wendt alleen ambts halve aangeslagen. Den ingezetenen treft dus geen blaam) voor te laag aangeven. «>a« ch' levensduur langer. Als de 'organen beginnen! to verzwakken, hetzij vroeg of Iaat in het leven, raken do hard werkende nieren gewoonlijk' het eerst uitgeput en vereischen. zij in d© eerste plaats verzorging. Achteruitgang van Hot gericht, stijve en pijnlijke gewrichten, rHeumatisdhe pij nen, rugpijn ©n bedroevende waterstoor nis sen zijn vaak gilleen te wijten; aan zwak ke nieren. Geef bij het oörsto toeken Van. verzwak king «middellijk hulp aan de nieren! Drink vrij water' omi de nieren door te spoelen ©n gpbruik Foster's Rugpijn Nie ren Pillen om ze te Versterken. Keer terug tot een eenvoudiga leefwijze, tot die vor- standiga gewoonte van uw jeugd. Eet minder Vtoesch, vermijd overworking, en noem -meer lichaamsoefening in de buiten lucht, rust ©u slaap, t Iedereen vreest eek nierkwaal, miaar Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen de nieren in goeden stand honden. Deze verstandig© behandeling 'dient uw leven te verlengen, het aangenamer te maken en allicht ernstiger, nierriektên' to voorkomen. Eisch de echte Foster's Rugpijn,.Nieren Pillen, voorriep, van do handiockeniixgj van James Foster op de - verpakking. Te v. postwissel h f 1,75 p." doos of f 10.— p. #0* stóf, #C .....-'V fef r ft V f - v 4, X "l f O» v i ,v Tir

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 9