De oorlog. 69** Jaargang, Maandag 23 October 1916 No. 15276 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen S. 1.25, franco per post Q. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeben des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bnreau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). ftjjs der Advertentiën: Ven 16 regels JL 0.92; iedere regel meer 20 oenta Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dageljjks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs "an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau'te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND, fan het Westelijke front. Buitsch legerbericht. Lege rgroep-Rupprecht v. Beie ren: De slag aan de Somme wordt met verbittering voortgezet. Het wederzijdsche gebruik van zeer sterke artilleristische hulp middelen heelt op den strijd ook gisteren (Zaterdag) en vooral ten noorden der ri vier, zijn stempel gedrukt. Roffelvuur op onze Joopgraven en het daarachter liggende terrein leidde den aanval der Engelsche infanterie in, die van de Ancre tot Cour- .celette en aan weerszijden van Gueude- court in vaak herhaalden stormloop ge schiedde. Met niets ontzienden inzet van menschenlevens en daaraan goêvenredigdo offers, gelukte het den vijand in de richting van Grandcourt en Pys (ten N.O. van Grandcourt) terrein te winnen. Bij Gueude- court is Jiij teruggeslagen. Hevige gevechten bij Sailly zijn voor dc Fransehen zonder succes gebleven. Ten zuiden van de Somme hebben wij door een tegenaanval een aantal onlangs voiloren schansen tusschen Biaches en Mai sonnette hernomen. Wij .hebben daarbij 3 officieren en 172 man gevangen genomen en 5 machinegeweren lruit gemaakt. In het boschachtig terrein ten noorden van Chaulnes wordt sedert gisteravond op nieuw gevochten. Lcgergroe pD u i t s c h e kroon prins: Aan de Maas houdt het levendige geschutvuur aan. Fran seh legerbericht. Ten noorden van de Sonrmë is do nacht (van Zaterdag op Zondag) rustig voorbijge gaan, behoudens eenigo schermutselingen tusschen patrouilles, waarhij wij gevangenen hebben gemaakt. Ten zuiden van de Somme wordt van geen enkele infanterie-actie gewag gemaakt. De Dnitschers hebben hun pogingen in de streek van Biaches en het Blaisebosch niet herhaald. Vast st at, dat de verliezen van don vijand bij zijn tegenaanvallen van gis teren in dit vak aanzienlijk zijn geweest, vooral voor het dorp Biaches, dat de Duit- schers met zeer stake strijdkrachten aan vielen. In de streek van Chaulnes hebben de Dnitschers heden(Zondag)ochtend vroeg verwoede aanvallen gedaan tegen onze nieu we stellingen en getracht ons uit dc giste ren veroveide bosschen te verdrijven. Die pogingen zijn mislukt en hebben den vijand slechts zware verliezen gekost. Wij heb ben al onze terreinwinst van den vorigen dag behouden. i Op de rest van het front tusschenpoo- zend geschutvuur. Aan het Somme-tront hebben onze vlie gers gisteren drie Duitsche vliegtuigen neer- Róman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL1 SABATINI Hij had in jh'aar eeju vrouw! ge Vonder^, zoo nis hij onder z\jn langcn'ooten niet zou ge vonden hebben,, een vrbuwt, die niet tevreden met zijn speelpop te zijn, zich in zijn zaken gedrongen, had, zijn vertrouwen eisehteen verkreeg, en den ze if dón invloed 'op hem had, als de vrouw! van ©en, Europoesch vorst op haar man kan oefenen, In de jaren, toen hij onder de bekoring van haar rijpende schoonheid Was, had hij zich ge willig in jden, band geschikt, snaai' toen hij later 2 1 invloed wilde beper ken, was liet V «at; zij hield de teugels vast, en Asad was er tniet heter aan toe dan menig Europeesch echtgenoot een' onnatuurlijke en schandelijke toestand voor een Pacha uit ,het huisvan den Pro-' feet. Maar voor Fcnzileh Was het ookf gevaarlijk, want mocht het juk haar heer le zwaar gaan drukken,, dan, was er een1 korte en gemakkelijke manier, osm| zich1 van haar te ontslaan,. Zij was volkomen hiervan howUst, maar haar Sictliaansche geest was moedig tot op het rpekelool ze af; juist haar onverschrokkenheid, did haar een ongekende madht voor een Mo- 'hammedaatische vrou,w| verleend had, geschoten, vijf andere moesten met averij landen. Fransche vliegers hebben Zaterdagnacht bommen geworpen op de stations Cou- nelle sur Nied (ten 0. van Metz), St. Quen- tïnu, Tornier, Ham en A this, zoomede op vliegtuigloodsen bij PeTonne. Engelsch legerbericht. Onze aanval van gisteren (Zaterdag) is met succes bekroond, daar alle oogmerken zijn bereikt. Wij hebben meer dan 800 gevangenen gemaakt en nog meer worden aangebracht. Men gelooft, dat onze verlie zen gering zijn. Vannacht heeft de vijand geen poging gedaan om het verloren terrein te her-' nemen. Avondcommuniqué Het aantal gevangenen gisteren hij de krijgsverrichtingen tusschen de Schwaben- redoute en Le Sars gemaakt, bedraagt 1018, o. w. 19 officieren. Vanochtend vroeg heeft de vijand ten zuiden van. Yperen twee mijnen laten sprin gen en den rand van de trechters bezet, waar hij nu voortdurend door ons geschut vuur wordt bestookt. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Voorpostgevechten ten Westen van de bovèn-Strypa zijn. ten onzen gunste be slist. 1 Onder leiding van generaal von Gerok hebben Duitsche troepen, na de geslaagde voorwaartsche bewegingen der laatste da gen, op een smal front, in een grooten aanval tusschen Swisteiniki en Skomoro- chynowo den vijand opnieuw teruggewor pen. Slechts een klein stuk gronds op den westelijken oever van de Narajofka is nog in het bezit van den vijand. Zijn doellooze tegenaanvallen zijn mislukt. De Russen had den zware, bloedige verliezen. Wij hebben 8 officieren en 745 man "gevangen geno men. 't Oostenrijksche stafbericht is ongeveer gelijkluidend. Het O.H. opperbevel. 1 „Streffleurs Militarblatt" meldt, dat kei zer Frans Jozef een eigenhandig schrijven richtte tot den veldmaarschalk aartsher- tog Friedrich, waarin hij zegt: Ik draag u mijn leger- en' vlootbevd van hedenf over en betrg" u, den opperbevelhebber, en den zoo beproefd gebleken chef van den staf, generaal Freiherr Conrad von Ilotzendorff, in diepen dank mijn bij zondere waardeering." Tan het Zuidelijke flront. Regen en overvloedige sneeuwval heb ben Zaterdag de krijgsverrichtingen be- peikt tot arlillerie-actie en,kleine patrouil le-ondernemingen. Tan het Boemeenscbe front, Duitsche legerberichten. Van Zaterdag: Aan de grenzen van Zevenburgen duren, hielp haar nu, zich,, ondanks alle gevaren, in die macht te hamthhven. Onverschrokken als zij Was, ook nu, zooals zij daar in de koelte^van den boom gaard voortschreed, oncrer de rose en witte blaadjes van'de abrikozep, het gloei end rood van de granaatappel hl oesems en de oranjeb'oomen. Waar de gouden! vruchten schitterden tusschen de donker groene bladeren. Zij was aan. haar eeu wigen arbeid bezig; haar heer op tö zetten tege.il Sakr-el-Bahr, en in "haar af gunst trotseerde zij alle gevaren ,van dat; vwcrk,. want zij twist zeer goed Roo dier baar, de afwezige renegaat-zeefoever Asad-, cd-Din was.'Het was juist deze genegen-; heid van den pey voor zijn onder-be-i vel hebber, die "haar eigjen haatj tegen; Sakr-el-Bahr voedde, want die gjenegen) beid Wendde Asad's liefdie af van hun eigen zoon, en leidde tot het algemee- ne gerucht, dat Sakr-el-Bahr Asad's op volger zou "worden. „Ik zeg u, dat ge door hem misleid wordt, o bron van mijn leven." i „Ik hoor u", antwoordde Asad knorrig. „En Was uw eigen gehoor beter, vrouw; dan hadt ge mij hoQren antwoorden, dat uW woorden bij mij niets beteekenenf tegenover zijn daden. .WpoTdcn kunnen een masker zijn voor onzee gedachten, daden zijn er steeds do uitdrukking van. Bedenk dat, o Fenzileh." „Houd ik niet" elk vaa uw| woorden" in gedachte, o fontein der jwijsheid?" vroeg zij, en liet hem, zooals- dikwijls, in, twij- bij sneeuwval en vorst, de woud- en berg gevechten met succes voort. De Roeme- niërs lijden daarbij zware verliezen. Aan het f r ont-von Mackensen. ont wikkelen zich in de Dobroedsja, gevech ten ten onzen voordeele. Dp verbonden! Duitsch-Bulgaarsch-Turksch© troepen dron gen op verschillende punten in de vijan delijke hoofdlinie Rasova-Agiemlar-Tuzla binnen en namen Tuzla. Ook de hoogten ten Noordoosten van Topraisar (Toprosa- ri) ten Noorden van Cocargea en ten Noord westen van Mubiova werden na hevigen strijd gewonnen. Wij hamen 3000 Russen, onder wie een reg-commandant en ©éni ge honderden Roemeniërs gevangen en maakten 22 mitrailleurs en eenige mijn- werpers buit De Duitsche luchteskaders namen met succes aan den strijd deeli 'Van gisteren: i Ondanks taaie verdediging der toegan gen -naar hu nland zijn de Roemeejiscbaj troepen op tal van plaatsen teruggeslagen. Zij hebben ons door tegenaanvallen het ver overde terrein niet meer kunnen, ontne men. - Legergroep-MackenseA: De den 19den dezer begonnen slag in de Dobroeds- ja is ten onzen gunste beslist De Rus- sisch-Roemieensch© troepen zijn met zwa re verliezen uit hun reeds in vredestijd! aangelegde stellingen geworpen. ,Wij heb ben de sterke steunpunten Topraisar en Cobadin genomen. De verbonden tpoopeM! vervolgen den vijand. Bulgaarsch legerberiioht In de Dobroedsja hebben wij' den te genstand van den vijand voorgoed gebro ken. Van zijn hoofdstelling zijn de zwaar versterkte punten Cob'adin en.Topraitrissaf (Tropraisar, halverwege tusschen Cobadin en Tuzla) in onze handen. 1 De verslagen vijand heeft zWarei ver liezen geleden en is 'in vollen aftocht, vervolgd door onze troepen, wfer rechter vleugel het dorp Techirgliiol (ten zuiden van Konstanza) heeft bezet en tot onge veer 10 K.M. ten zuiden van Konstanza! is gekomen, De tot dusver getelde buit bedraagt 8 kanonnen, 20 machinegeweren en veel an der krijgstuig. Wij hebben nog 200 ge vangenen gemaakt. i "Aan de kust van de Zwarte Zee is hot ïöatig. Roemeensch legerbericht. N.- en N.W.-lijk front: In het Trotus- dal hebben wij vijandelijke aanvallen afge slagen. Bij Goicoasa in hot Uzul-dal hevig bom bardement door het vijandelijk grof geschut. In het Oituz- en het Slaniodal hebben wij den vijand aangevallen en teruggewor pen. Alle tegenaanvallen hebben wij met do bajonet afgeslagen. In de streek van Dragoslavcle hebben wij twee vijandelijke aanvallen afgeslagen. Tegen do vijandelijke troepen, die den Scara-pas zijn overgetrokken, is een' actie gaande. 1 In het Jiul- en Olt-dai en bij Orsova is de toestand onveranderd. Een hevige storm belemmert de krijgsverrichtingen. Zu.idelijk front: Langs den Donau niets nieuws. In de Dobroedsja hebben hevige aan vallen van den vijand ons gedwongen terug te trekken. Van het Balkanfront. Duitsch legerbericht. De gevechten in de bocht van de Tsjerna zijn nog niet geëindigd. Duitsche troepen' hebben daar ingegrepen. Bulgaarsch legerbericht. De toestand is onveranderd. Tusschen het Prespa-meer en de Tsjerna zwak geschutvuur. Onze tegenaanval in de bocht van de Tsjerna ontwikkelt zich gunstig. Wij heb ben een zwakken aanval tegen bet dorp Farnwa afgeslagen. In" het Moglemtsa-dal en op beide oevers .van de Wardar zwak geschutvuur. Aan den voet van de Belasica Planina en op het Stroemafront hier en daar zwakke wederzijdsche beschieting en gevechten tus schen verkenningsafdeelingen. Aan de kust der Egeïsche Zee heeft de vijandelijke vloot de hoogten bij Orfano en Leffera beschoten. Fransdh legerbericht. Slecht weer heeft de krijgsverrichtingen op het grootste deel van bet front belem merd. Niettemin hebben de geallieerden eenige vorderingen gemaakt op den rech teroever van de Wardar. De Serviërs hebben bjf de Tsjerna een dertigtal gevangen gevangenen gemaakt. Engelsch legerbericht. Tengevolge van slecht weer hebben de krijgsverrichtingen zich bepaald tot gevech ten vaa onze patrouilles met den vijand. In Griekenland. Nieuwe eischem der Entente. De Franische militaire attaché te Athene, heeft gistermiddag Hen koning een nota van easebön ter band gesteld. Een der eisclien is de overbrenging van de geheele in Thessalië liggende Grleksch© legermacht naar de Pfetopomesus en overgave aan! de geallieerden van bot oorlogstuig, bestemd voor deze legermacht. Da andere eisclien zijn onbekend. Het Reuter-telegiraml uit Athene van den 18en oyer de iietooging, die daar den vo rigen avond tegen Fransche marine-matro zen. is gehouden, eindigt aldus: „D© Voorvallen van gisterenavond zijn ge- voigd door jio strengste militaire maatre gelen om een herhaling te voor-komen. Helaas Verkeerden de Grieksche marine, matrozen, die voor politiewerk worden ge bruikt onder den indruk, dat de; (Grieksche) vloot onrechtvaardig is behandeld." Hoe komen zie er bij? Ter Zee. De duikboot- en mjjnenoorlog. Een telegram uit Kragerö (Noorwegen) frneldt, dat het s.s. „Athene" (1846 ton), fel, of zij hem vleide of voor d!ea gek hield. „Het zijn juist zijn' daden, die ik voor hem JWilde laten! spiekten, wer kelijk niet mijn Woorden ten mog| miiïdteö de zijne." i „Bij het 'hodfd van Allah, laat dan! die daden spreken, en zwijg) gij," De ruWe toon van zijn terec'htwijzjrigen' en do Wolk op zijn' trotscfli gelaat, de-, den haar een oogenbiik zwijgen. Hij Keer de om. t 1 i „Komh" zei hij. „Weldra slaat het uur van het gebed." En hij ging terug naar de gele muren" van do Kasbateïh, d,Le ben ven het groen van den geurigen tuin uifc- stakep Hij Was ee,n lang,, mager jnan, de stehou- ders l.iébt gebogen onder dom last der jaren; maar zijn arendsbljk Was lieerstah- zutehtig, en eenige gloed. van. zijn jeugd; schitterde nog in zijn donkere oogen. In gedachten verdiept', slnefek hij zijn met juWeelen versierde hand 1 an gis zijn langen, Witten baard; metde andere leupdle hij op haar zachten, molligen arm, meer uit ge woonte dan tot steun want hij was nogj krachtig. Hoog 'in de blauwe lucht begon een leeuwerik plotseling te zingten, en! ,uitl de diepten van den bolxngaard Jdonk) het zachte gekir van de duiven» als om te dankep, dat do groote hitte afnam,! nu de zon snel (onderging en die scha duwen langer werden. Toen klioqk' Fenzileh's stem opnieuw, ïjefeljjker dan ooit) maar toch; vol üoorl den van venijn, vergif gewikkeld in ho ning. „O, mijn dierbare meester, nlu! zijl gij, boes op mij. Wee mijdat jj* u nooit kan raden tot luw! eigen doem, zooals mijn hart mij ingeeft, zonder UW toom op te Wekken," j .„Laster niet hem, dien ik liefhtob'j zei de Dey kortaf. „Dat heb! ik' !u reeds zioo dikwijls gezegd." Zij drong zich dichter tegen, h'em aan, en haar stem fwferdl zachter, meer ge- Rjk aan het verliefde! gekir dier duiven,, „En heb ik u niet lief, meester van mijn zie?! Is er op do geboete wereld één1 hart, dat a getrouwer is, dan 't mijne?, Is uw; leven niet mijn leven? Zijn niet ai mijn dagen gewijd geweest aan de vol making ,van uw geluk? En wilt gij dan. tegen mij toornen; omdat ik voor u vrees, nu gij iu handen zjjf gevallen van een nieuw verschenen indringer? „Voor mij vreezen?" herhaalde hij, en lachte spottend. „Wat zoudt ge voor mij vroezen van Sakr-el-Bahr?" „Wat alle geloovigen moeten vreezen van iemand, die geen Waar Muzelman is, van iemand, die een, spot en mas kerade maakt van het warq -geloof om vooruit te komen." De Dey stond plotseling stil en wend de zich toornig (tot haar: „Moge uwj tong verrotten, moeder der leugens 1" I „Ik bfen als het Btof dnder uwje voeten,' o, hqer, mjab toph ben, ik, niet, yspt gij van de stoomvaartmaatschappij „Ada", met erts van Narwik naar Engeland, onderweg in den grond is gebooni. Lloyds beiicht: i Het Engelsche stoomschip Huguenot" 1032 ton) is gezonken. Tien man van de equipage zijn te Newcastle aan wal ge bracht. men veronderstelt dat de andere sered en geland zijn. Het Engelsche stoomschip „Clibum"- is gezonken. De bemanning werd gered door het Noorsche stoomsdhip „Havdrot". - Het Engelsche stoomschip „Jlarchiones cf Glasgow" is gezonken. De gehcele be manning is geland. Het Noorsche s-s. „Fulvio" is zonder voor afgaande waarschuwing in den grond ge boord. De bemanning is gered. De Engelsche treilers „Grit" en „Prin cess May" zijn in den grond gehoor 1. De bemannmgm zjjn gered. De Noorsche zeilschepen „Cottica" en „Guldas" zijn, naar men vermoedt, in den grond geboord. Het Noorsche s.s. „Dido" (382 ton) jen liet Engplscho zeilschip „Ciock of de Walk", zijn in den grond gebooni. De bemanningen, zijn gered. - Het Engelsche s.s. „The Dake" (376 tops) is in den grond gebooni. Duitsche kruiser 1 getoifpedeercj. Dc Britsch© Admiraliteit bericht, dai) een Engelsche onderzeeër d.en 19den Oef. do Duitsche kruiser „Kolberg" getorpe deerd heelt. Toen de kruiser het laatstj werd gezien, bewoog hjj zich met moeite voort op weg naar zija basis.; Naar aanleiding van dit bericht, ver noemt het Wolft-bUreau van bevoegde zij de, dat de kleine kruiser „Miinchen" be-' doeld is_, die licht beschadigd in de ha- van is teruggekeerd. i Diverse berichten. De 0.-H. premier vermoord. De Oostenrijlrsch-Hongaarsche minister president, graaf Stürgkh, is Zaterdagmiddag het slachtoffer geworden van een moord aanslag. Volgens een bericht uit Weenen, is de moord 's middags omstreeks 3 uur ge pleegd. De moordenaar, dr. Friedrich Adlc-r, de uitgever van het soc.-dem. tijdsdhrifii „Der Kampf", had reeds eenigen lijd in, de eetzaal van het hotel, waar graaf Stügkh. geregeld liet middagmaal gebruikte, op den minister-president gewacht en toen deze aan oen tafel had plaats genomen, liep hij op hem toe en schoot hem neep, roepen de „Das .ist ein Schadling, der muss be- seitigt werden". Hij loste uit zijn browning drie schoten op den minister, die onmid dellijk dood neerzonk. Eén schot miste en wondde barou Aehrenthal, broeder van den overleden mi nister van buitenl. zaken, aan den voet. Baron Aehrenthal nam graaf Stürgkh da delijk op cn stelde de reddingmaatschappij in kennis met het gebeurde. Toen de schoten vielen, snelden de aan- ifézige 0o©temijksch-Hongaarsche en Duit sche officieren onmiddellijk op den dader mij in iuwj om rechtvaardigen toorn noemt"! „Onrechtvaardig?" riep hij. „Het is «iet onrechtvaardige maar volkomen rechtvaar dige wanneer men iemand, dien do Pro feet behoedt, die .het .ware zwaard" vanj den Islam op dc borsfi van den ongeloo-j vigo is, die de geesdroede van Allahf tegen do ongeloovige Frankische zwyni&nj hanteert» zoo door u hoort belasteren 1 Meox) niet» 7-eg ik 1 Anders eisch ik, dat ge iuvvf woorden waar maakt en. zooj niet, dauj /.u'lfc go do straf van den leugejaaar on dergaan." i I „Ep zou ik do .p'roof vreezen?" |ant- vvfoordde zij, niet bevreesd. „Ik zég! ,u; oj vader van Marzak, dat ik! graag, het be-f wijs leveren zou. Hoor mij nu -aan. Gftjjj hecht gewicht aan daden» niet aan woor den. Zeg mij dan, is het de daad .van| een Waar geloovige, om een' Vermogen te) verkwisten aan ongeteovigo slaven» doop ze to koopen, om hem in vrijheid te std-; ten?" 1 Asad ging stilzwijgend verder. Die vroe gere gewoonte van Sakr-el-Bahr waa niet! gemakkelijk te verdedigen. Zij had, b!emi onrustige ©ogenblikken bezorgd en moer dan eons had hij zijn, -onderbevel hebben beschuldigd, om altjjd hetzelfde antwoord, te krijgen, het antwjoord, dat f>ij nu; ookj aan Fenzileh gaf- „Foor ie do ren slaaf, aiea hij ss 50 vrij liet, bracht hij een d.ozjjn' ia," slavermj.'''! ïDAMSCHE COURAIIT. 40) x1 l 1 I I .1 i - l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1