f De oorlog. 69"* Jaargang] Dinsdag 24 Octóber 1916 No. 15277 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt d age lij ka, met uitzondering van Zot- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen ft. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke Hummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Ekjja der A.dvertentiën: Van 1—6 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Ree tames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver tentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs •aa 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3' achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Nov. a.voor minstens 3 maanden op de .jSchiedamsche Courant'' ahonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Inrichtingen welkp gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemcnfcr en Wc!bonders van Seine dam; Gezien het verzoek vso. de Gereedschap ponfabnek „LABOR", om vergunning lot Let uitbreiden haxer smederij aan den Bui ten havenweg 94, kadaster Sectie L., no 1702, door bijplaatsing van 3 enkele smids (vunetu, (2 haidingsavens, 1 carbidzuurstof- toostel, 1 zaagmachine, 1 polijstmaehine en hel verplaatsen van enkele werktuigen: overwegende, dat hdt deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Gelet op do Hinderwet; Besluiten: 1 do beslissing over genoemde aanvraag |e verdagen. Schiedam, 23 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretarie, V. SICKENGA. 13-27 BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Duitsch legcrberieht. Lege rgroep-Rupprecht v. Beie ren: Met onyerminderdc kracht werd gis teren(Zondag), de geweldige artillerieslag ten Noorden van do Som me voortgezet. (Vim den namiddag tot laat in den nacht deden de Engelsch.cn ^aanvallen '.usscbon Le Sars en Lesboeufs en daar aanslui tend de Franschen tot aan Ranooart. D-. aanvallejn geschiedden met zeer sterke afdeelingqn. Onze dappere infanterie, voor treffelijk gesteund door artillerie en vlie gers sloeg, in haar stukgeschoten stel lingen, alle .aanvallen bloedig af. Slechts ten Noordwesten van Failly drongen de Fransclnin bij een nachtaanval in een smal le loopgraaf van de voorste linie. Ten Zuiden van de Somme slaagden wij er in in den voormiddag oen aanval te doen ïtn het noordelijk deel van het Ambos-woud, ten Noorden van C haul nes. Heden(Manndagl)nacht werd daar, zonder ingrijpen van den vijand, ingevolge de ge geven bevelen, onze verdediging naar een Roman uit het laitst der 16e eeuw, maar 't Engelsch van RAFAEL SAB ATI NI 41') i i 1 I „Gedwongen, anders zon hij ter vcrant woording worden geroepen. Het was zand dat hij den waren Muzelmannen! in de oogen; r-tórooade. Dat vrijlaten bewijst, dat hij nog liefde koestert voor het onge loovfgjs land, waaruit hij afkomstig is Is daar plaats voor in het hart ran oen oprecht lid van het onsterfelijk huis van den Profeet. Hebt gij mij ooit zien ver langen naar de Siciliaansche kust, van Waar gij mij bevrijd hebt, of hel» ik u ooit gesmeekt om het leven van. een cn keflen Siciliaanschen ongeloovige jn a' ■deze jaren dat ak gebeefd heb, om u te dienen? Zullk een verlangen verraadt zich door zulk een handelwijze, en) zulk een veijlangon zou geen plaats vinden in het hart van een; dio het origdjoof er uit verbannen heeft. En aru die reis van hem over zee hij waagt een schip, dat hij veroverde op den aartsvijand van den Is Ham, en het is niet aan hem dit te wa gen, maar aan u, jn wiens naairri' hij het veroverde; en daarbij waagt hij nog het peven van tweehonderd geloovigen. Mei, wejlk doel? 'Om hem over de zee te bren gen, misschien opdat hij nog eens weer het onheilige land zou terugzien, waar hij geboren is. Dit heeft Riskain© mede- GHSsto'jjk van dit boschje gelegen, voorbe reide stelling overgebracht i LegergroepDuitsche kroon prins: Tussohen de Argon non en Woë- re was het artillerievuur levendig. Nabij de kust, aan de Somme en in het Maasgebied levendige vliegersactie, 2? ijandehjko vliegtuigen werden bij lucht aanvallen of door ons afweergeschut neer geschoten, elf liggen er achter onze li nies Kapitein Bolcke schoot het 37e en 38e, luitenant Frank! het 14e toestel in den luchtstrijd neer. De' vijandelijke vliegtuigen wierpen bom men op Metz en andere plaatsen in Lo tharingen. Militaire schade Werd daardoor niet veroorzaakt. Yijf burgers Werden, ge dood, zeven ziek door het giftige gas, dat uit deze bommen stroomde. Fransch legeybericht. Ten noorden van de Somme rieden do Fianschen gisteren (Zondag) tegen den avond een operatie, die volkomen ge!fukt is. Na oen korte aHillerie-voorbereidung na men de Fraiisohen in storm den hew cl 128, ten N.-W. van. Sailly-Sallise], waarop de Franschen reeds _18 Octobëir voet had den gevat. Ten zuiden van de Somme hernieuwden de Duitschers, ondanks die hevige beschie ting van de liossohen tem noorden van Cluuilnes, godu ronde den nacht ïïiet de aan vallen op de nieuwe Franse he steMiingen. Meer naar het zuiden werd een overval der Duitschers op de loopgraven der Fran schen langs den spoorweg, afgeslagen, jHet aantal gevangenen, door de Fran schen genomen sedert 21 October in den sector Chaulnes, gedraagt nu 450, van wie 16 officieren. 1 Tusschen de Ante en de óiee lichtten de Franschen oen kleinen post op. In Cham pagne deden de Duitschers. een mijn sprin gen ton zuidoosten van. de hoogte .bij Le Mesnil. Een Fransohe tegenaanval •wierp hen dadelijk uit den krater, .dien zij bezet hadden. Hedenmorgen wierpen Duitsahie vliegers bommen op Luneville, zonder belangrijke schade aan te richten. Geen slachtoffers. Aan liet Sommefront werden op 22 Oc tober twee Duitsche vliegtuigen neergescho ten, en drie tot landen genoodzaakt Giste ren wierpen 24 Fxansche vliegtuigen 4200 K.G. bommen op! hoogovens te Bussiyen (ten nooirden van Metz) en op de stations van Thionville, Mezièites-les-Metz, Longwy, Met»Sablons. -Op den zelfden dag wierp een ander Fnaasdh eskader bommen op een arnmunitiedepot te Mons-a.u-Chausse (Som me). In den nacht ran 22 op 23 October werden hommen geworpen op de fabrieken te Ronibach en Mars-ia-Tour, met goede resultaten. Engtelsch legerhericht. Gedurende den nacht beschoot de vijand heftig onze stellingen tussohen Le Sars en Gueudecourt. Onze troepen bezetten twee mijlnkratcrs, die gisteren. (Zondag) door den vijand waren gemaakt. Zij zijn bezig zich in die stellingen ïn te richten gedeeld. En Wat 'nu, als hij op weg schipbreuk lijdt?" „Gij zoudt tenminste blij zijn, gij bron van kwaadaardigheid," bromde Asad. „Scheid mij uit, o zon, dia mij ver warmt! Kunt gij mij niet naar uw genoe gen gebruiken'en misbruiken? Strooi zout op het hart, dat gij verwondt; omdat het van uwe hand kom!,, zal ik geen Klacht slaken. Maar let op mij lel op mijne woonden; o(, daar woorden geen, waar de voor u hebben, let dau op zijn da- don, die ik thanb ondeij uw aandacht breng. Let daarop, zeg ik, zooals mijn liefde va,n u vraagt, al zoudt ge mij la ten geesélen of dooden voor mijn stout moedigheid." I Vrouw, u,w tong is als de klepel van. een klok, waar de duivel aan een touw1 trekt. Welko beschuldigingten. hebt ga nog meer?" 1 „Geen meer, daar gij mij toch maar bespot, en uW liefde onttrekt aan uw liefhebbende slavin." „Allah zij geloofd," zei bij. „Kqm, het is het uur van het gebed!" Maarhij loofde Allah te gauw. Echt als een vrouw, begon zij pas goed, toen zij beweerde, niets meer to zeggan te heb ben. „Gij hebt een zoop., o vader van Mar- zak." „Dat heb) ik, o moeder van, Marzak," zei hij. „En de zoofn. van een man behoort deel aan zijn ziel te hebben. Toch' wfordt Man zak achtergesteld blij dezen, vraemdeia og- Avondcommuniqué Bij een onderneming aan den rechter vleugel van ons front ten zuiden van de Ancre hebben wij onze linie ten oosten van Gueudecourt en Lesboeuls vooraitge- braeht en meer dan 1000 yards Van de vijandelijke loopgraven genomen. Er zijn, behalve de gisteren vermelde, nog 66 gevangenen aangebracht uit het gevecht bij de Sch wabensdhan s en bij Le Sars. i De Duitschers hebben gisteravond twee invallen in onze loopgraven bij Gomme- court beproefd. De een© werd door ons vuur gestuit, waarbij zij zware verliezen leden; bij den anderen inval drongen, zij een buitenpost binnen, doch weiden er door een tegenaanval terstond weer uit verdreven. Gisteren hebben onze vliegtuigen twee stations achter de vijandelijke knies ge bombardeerd, een rijdenden trein getrof fen en veel schade aangericht aan gebouwen fcn rollend materieel. Zeven vijandelijke vliegtuigen zijn neer geschoten, vele andere hebben met averij moeten landen. Acht onzer vliegtuigen zijn niet terug gekeerd. f Luchtaanval. Het Britsche oorlogspersbureau meldt: Een vijandelijke vlieger bezocht h.ed-en- (Maandag)morgen 10 uur Margate, en wierp drie bommen neer. Een hotel in Clifton- vilie werd licht beschadigd. Een man en een vrouw, werden licht gekwetst Een Engielsche vlieger steeg op en ver volgde den vijand in Zuidoostelijke rich ting. Fan het Oostelijke front. FrontL'eopold van Beieren! Behalve tijdelijk zeer levendige gevechten, artilleriebeschieting ten Westen van Luzk en de thans geheel uitgevoerde verdrij-' ving der Russen van den westelijken oever der Narajofka, gjeen bijzondere gebeurte nissen,. i 'i Front-aartshertog Kairiel: Geen -wijziging van den toestand. Russisch legerberich't Ten noorden va,n het dorp Widzy, ten' zuiden van het Driswiaty-meer, landde ©en vijandelijke aeroplane in een Russisch' kamp. r i Pogingen van den vijand om ton; noor den van Wirle Brody over de BjoldoeTka, een zijrivier van de Strypa, te trekken,' wenden verhinderd. 1 I t Aan de Narajofka in de streek van' Swistelnïki en Rapmonoki verflauwde de strijd. 1 I Van de overige punten var let front valt niet belangrijks to Venn el den, Tan het Zuidelijke front. Geringe gevechtsactie. Aan het IsonzO- front nam gisteren het geschutvuur in hiep vigheid toe. f 1 Fan het Boemeensche front. Duitsch legerhericht. Aan den Predeal-pas wierden 560 Roe kome ling; toch gieemt hij dé plaats in, uw hart en aa|n uw zijde ia, dio Marzak jjoekojnt." l „Zou Marzak die plaats Eunjnen' innei men?" vroeg hij. „Z'ou dio baardeloos:©' knaap mannen kunnen aanvoeren, zooals' Sakr-el-Bahr dat doet, z'ou hij het zwaard kunjnen zwaaien tegen do vijander* vanj den Islam cn den roem van. de Heilige Wet van don Profeet kunnen vermeerde-* ren, gelijk Sakr-el Bahr dat dopt?" „Als Sakr-el-Bahr dat doet, d'oet hijj het do'or uw gunst, o heer. Ejn dat zou Marzak o'ok kunnen doen, al is hij jong1, Sakr-el Bahr is, slechts wat gij hem gen maakt hebt niet meer, niet minder," „Nu hebt gij ongelijk, moeder der dwa ling, Sakr-el Bahr is (Wat Allahj hem gef maakt hoeft. Hij is fwlat Allah wil Hij zal worden wat Allah, wil. Go motet tnog| leeren, dat Allah het lot van ieder mensch heeft bepaald," Een gouden schijn verspreidde zich 'over het diepe bl amy van den hemel als Voor bode van het -ondergaan der zon, en maak te een einde aan deze woordenwisseling, door haar gevoerd met een moed, die evènl groot was als 't jeduld, waarmee hij ge luisterd had. Hij verhaastte zijn schre den in de richting van don voorhof. De gouden gloed verbleekte oven and als hij opgekomen was, eau do nacht viel zoo plot seling, alsof ©en gordijn neergelaten was,. In de purperen duisternis,, die viel, schit terden de witte kruisgangen van den voor hof van een zwakken parelglans, Donke- j re slaven gedaan ten bestogen izicb» toen) meniërs en 6 officieren gevangen geno men. t 1 Ondanks den stroomenden regen en den doorweekten bodem rukten de verbonden troepen in de Dobroedsja met onvermoei de, snelle marschen den vijand na, knie ren tegenstand van den vijand brekend De spoorweglinie ten Oosten van Mur- fatlar en Konstanza zijn door onze troe pen reeds bezet 1 Op den linkervleugel naderen wij Tsjer- navoda. (aan de Roman.) Een onzer marinevliegiu igen landde ver achter den rug van den vluchtenden vij and, vernielde twiee daar liggende vlieg tuigen en keerde onbeschadigd terug. Bulgaarsch legerhericht. Langs do Donau 'heerscht rust. In de Dobroedsja zetten de troepen der bongemooten den 22sten de) vervol ging van den vijand Voort Te een uur 'snam. reed Bulgaarsch© cavalerie TConstanza binnen. 's Avonds bereikten afdeel in gen van den rechtervleugel aan de linie Islisme-Tepe 10 K„M. ten noordwesten van Konstanza het dorp Aükap in de nabijheid van den spoor weg en bezetten dat Russisch legerbeFiojht Aan het noordoostelijk front: In de da len van de rivieren Trotus, Grtuz en Sla- nitza n oest do vijand tengevolge van aan vallen der Roemeniërs ©enigszins terug trekken. 1 Aan de Westgrens van Moldavië duren 4© hevige gevechten voort "Zij verloopeil gunstig voor de Roemeniërs. In de DobroedsjaOnder den voortdu- renden druk van den vijand! trekken dej Russisch-Rcemeenscho troepen, tenvijl zij veihitterden tegenstand bieden, jerug. Roemeensch lejerbericht. In het Trotus-dal trekt, do vijand terug na het dorp Brustwioasa in brand te heb hen gestoken. In het Uzul-dai hebben wij alle aanvallen van den vijand, die daar en in het Oituz-dal gedaan werden, op bloedige wijze afgeslagen. Aan. de grens was het vannacht betrekkelijk kalm, voor het eerst sinds twee weken In het Bu- zen-dal, bij Tablabutzi, Bartooea en Pre- delus beerscht artüleriebtelrijVigbeid. Pe toestand is daar (onveranderd. Bij Predeal werd een zoor krachtige aan val van den vijand afgeslagen. Ln de> streek van Dragoslavel© "hebben vrij den Prisa- ca-berg heroverd, eenigo gevangen gemaakt en drie machniegewteren .vermoesterd. (Op den linkervleugel wlerden tal van aanval len en tegenaanvallen ondernomen. ,'Fan een vijandelijke pMoeling, die van do Scara door het Topologda! Was aange rukt, hebben Kvij 122 man gevangen geno men; wij maakten drie machinegeweren Kuit I I I Jn het Jiul-dal is de t-oestand onveran derd. Is de streek van Orsbwja sloegen Asad binnentrad uit den tuin, gevolgd door Fenzileb,, die nu met dun blauw zijden! gaas 'gesluierd was. Zij haastte zich over het vierkante plein en verdween door een der bogen, juist doen op een afstand de stem van een Muedzin de drukkende stilte verbrak door 'op klagenden toon do Skehad op te zeggen: „Sa illaha dia Al lah! Wa Muhammad er Rasooi Allah 1") Een slaaf spreidde een tapijt uil., ©ent tweede hield een groot-en zilveren kom ,op, waarin ©en derde water schonk. Na dal de Dey zich gewassclien had, keer de hij zijn gelaat naar Mekka, en getuig de van do eenheid van Allah, den Barm hartige, Genadige, den. Koning van d-cni Dag des Oordeels, terwijl de roep van den Muedzin over de stad bleef klinken van de eene minaret tot de andere. Toen hij na zijn gebed opstond, hoorde men het geluid van vlugge voetstappen buiten, en. een scherpen aanroep. Turk- sclie soldaten van de lijfwacht van den, Dey, bijna onzichtbaar in hun wijde, zwar te kleederen, kwamen in beweging. ,om dien aanroep te beantwoorden en hen, die kwamen, te ondervragen^ Uit den donkeren gewei fden ingang van don voorhof kwam 'een lichtstraal van lan taarns met kleine aarden lampjes er in., waarin een pit brandde, die door scha penvet gevoed Werd,. Asad, die wachtte om te hooren, wie- er kwam, bleef slaan, aan den voet van de witte glinsterend© trap,terwijl uit de deuren en hot tralie werk van het paleis licht .stroomde over den vo'orhof da,t hot marmer deed gl ra- wij een vijandelijken aanval af, die gericht was tegen het dorp Bersa. i Langs den Donau wbrdt geweervuur ge wisseld. l In de Dobroedsja Wordt 'de strijd op) hevige wijze voortgezet. Onze troepen zijn l-ernagetrokken onmiddellijk achter den! spoorweg Tsernawoda-Konstaiiza. j In de Dobroedsja. i De Korrespondenz Nordon verneemt te bcvooader plaatse, dat de nederlaag der Rocmemers in de Dobroedsja het karak ter aanneemt van een ramp. Toen de ver bonden troepen den spoorivegl Konstaïiza- Tsjemawoda, (de eenigo spoorweg in de Dobroedsja) tot 10 K.M. Waren genaderd; kon die door het zware geschut op ver scheidene plaatsen onder vuur genomen worden. De terugtocht der verslagen Roe meniërs en Russen werd daardoor ten zeerste bemoeilijkt en tegenstand was on mogelijk, aangezien de spoorweg .onbruik baar werd en versterkingen dientengevol ge niet vlug genoeg konden worden aan gevoerd. Toorts werd de terugtocht dooi het vliegereskader mg verontrust. De ver bonden troepen drongen met wieergetoozel volharding op, vooral de Bulgaren, die ziyh aan de spils van het leger bevinden.' De Kölnische Ztg." schrijft over dej inneming van Konstanza, dat (tee haven' de eenigo was, waar Russische troeperl( die van over zee uit Odessa of Sebasto- pol werden aangevoerd, konden ïandem Met het verlies van Konstanza is de kans, om lljroepen over zee naar Roemenië te brengen, verkeken. s Dat Mackensen's offensief niet dadelijk! tot den spoorweg was doorgedrongen, is in 'de fiers der entente uitgelegd als cen| volslagen mislukking en daaraan zijn al lerlei beschouwingen vastgeknoopt In do, eerstvolgende dagen zal Wijken, in wtelke richting de hoofdmacht van don vijand te rugtrekt 1 De „Neue Frcie Press©" zegt over den,' val van Konstanza: De verovering! van de ze groot© Roemeensehe zeehaven heeft de politieke beteekeais, dat het plan, om over. Roemeensch grondgebied een inval te doen' in Bulgarije en de heerschappij van Rus land over Turkije langs den weg1 overdaad' te verzekeren, onder do tegenwoordige om standigheden als mislukt moet wsorden' be schouwd. i i i De overwinning bij Konstanza heeft oen; der belangrijkste oorl ogsoogmerken- van! Rusland en "do entente don bodem ingeM slagen en beWijst dat de middelrijken een.) kracht kunnen ontwikkelen, die do enten te hun-niet had toegeschreven, maar waar aan zij nu wel moet gelooven. 1 Tan het Balkanfront. Duitsch legerhericht. Aan het Macedonische front Wendeai door een aanval der Duitsch-Bulgaarselie troepen in deai boog van de Tsjema lie Serviërs fot de verdediging genoodzaakt. stèren. Eon twiaalftal Nubiëxs mot speren' gewapend, kwamen najlcr on schaarden! zich vervolgens ter zijde, terwijl in hef licht de indrukwekkende, prachtig gek'ieedq figuur van Asad's vizier, Ts-amanni, ver-, scheen. Achter hem kwam ©enl andere ga-! daanto in harnas, dat zacht rinkelde engUm-i sterde, terwijl hij hewo'og. „Trede en de zegeningen van 'den Pro feet komen over u, machtige Asad!" duid de de begroeting van den vizier. „En vrede zij met n, Tsamaimi", was 't antWo'ord,. „Zijt (gij de brenger vanj nieuws?" „Tan groote en roemrijke lijdingen, Ver hevene 1 Sakr-el Bahr is teruggekeerd." „Allah zij gelobfd," riep de Jley uil] met opgeheven haaiden, en het trillen van) zijn stem was duidelijk merkbaar. Er klonk een zachte stap achter hem en een schaduw viel over ,den drempel., Hij keerde zich om. Een elegant jonge1 ling met tulband en kaftan .van' goudla-1 ken groette hem eerbiedig van de boven ste trede. En toen hij recht op naar vo ren kwam, en het licht der lantaarns vol op zijn gelaat viel, zag men hoe ver wonderlijk blank het was het leekt een vrouwengelaat, zod'n zachte ronding had het. Asad glimlachte even in zijn; ■witten baard, daar hij raadde, dat de jongen,' door zijn'steeds waakzame moeder gezon den was, om te vernemen, wie er kwa men en welke tijdingen zij brachten. 1 „Heb je het gehoord, Marzak?" zei hiy „Sakr-el-Bahr is teruggekeerd." i in vtrso^ EDAMSCHE COURAHT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1