f De oorlog. 69"* Jaargang, Woensdag 25 October 1916. No. 15278 t DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Ylaardingon fL 1.25, franco per post 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vó&j een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). U Prijs den Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer v~ 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. Dageljjks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ran '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Nov. a, s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen "de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en. Wethouders van Schie dam"; j Gezien het verzoek van: lo. do NEDERLANDSGHE ISOLEER. MAATSCHAPPIJ, om vergunning tot hel uitbraden harer fabriek van asbfest-isola üestoffen, reddingsboeien, kurkmalerij en kurkvuurmakers aan de St. Anna-Zuster- straat 2224, kadaster Sectie A ho. 1575, gedreven door een gasmotor van. 24 P.K., een stoommncihine van. 18 P.K. en een stoomketel van 22 M.2 verwarmingsopper- vlak, drijvende de kurkmolems, den meng- molen, de zagen en do mengp'otlen vooi de fcurksteenfabricage 2o. A. W. VERVLQET, o"m vergunning tot het oprichten van een fabriek van che inisoh-pharmaoentiscihe en chemisch-techni- scho producten in het pand Willemsknd© 1, kadaster Sectie L no. 627 en 1998, mot 2 electromotoren (van respectievelijk 8 en 2 P.K., drijvende een groote en, een kleine luchtpomp, een. kogelmolen, een cornpri- :neermaöhine en -3 roertoestelSen Gelet op de i ©palingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bij lagen op de secretarie der gemeente zijn ter ïrisie gelogd; dat op Woensdag den 8en November as., des voonniddags ten 11V-' ure, ten raad hui ze gelegenheid zal Worden gegeven om bezwaren "tegen het toestaan van. die verzoeken in te brengen en dié mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomenen dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner le den zijn verschenen, ten einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 25en October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. D. H0NNERLAGE GRETE De Secretaris, V. SICKENGAL 14-58 Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Emgelsch van RAFAEL SABATïNI. 42; „Als overwinnaar, hoop ik'", loog dó jongen slim.1 „Als overwinnaar, zooals nooit „te vo ren," antwoordde Tsamanni,. „Met zons ondergang kwam hij de haven binnen met zijn metgezellen, aanboord van twlee groo te Frankische schepen, die slechts hetj kleinste deel uitmaken van den, grooten buit, dien hij mede brengt." „Allah is groot," Was dg blijde wel komstgroet van Asad bij dit antwoord op de opruiende beweringen der Siciliaan- sche, „Waarom komt hij niet zelf met de ze tijding?" „Zijn plicht houdt hem nog aan boord, heer," antwoordde de vizier. „Maar hij heeft zijn luitenant Othmani hierheen ge zonden, om verslag te doen." 1 „Driewerf zijt gij welkom, Othmani." Hij klapte in de handen, waarop slaven' kussens voor hem op den grond legden A Hij ging zitten, en wenkte Marzak naast zich. „En nu uw verhaal!" En Othmani vertelde, hoe zij naar het; verre 'Engeland gereisd waren met het' schip, dat Sakr-el Bahr veroverd had, over zeeën, die nog geen muzelman ooit doen kruist had, eu hoe zij op den terugweg een Hollands schip hadden aangevallen, dat in sterkte en aantal mannon: hup meer- BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Fransch legerbericht. Aan het Sommef r©.ïit vrij hevige} artilleriestrijd in de streek van. Bi ache 4 en Ablaincourt Geen infanterie-actie. Er is niets te melden van het overigs front. Aan het Sommefrout deed een Framjch, vliegtuig met zijn mitrailleur een. aan val op de Uuitsehe loopgraven in het hosch van St Pierre Viaast. Front van Verdun. Gisteren waren ondanks den dichten nevel do Framscbd vliegers zeer actief. Er Werden een twin tig luchtgevechten geleverd. Drie Djuitsche vliegtuigen zijjn neergeschotenéén ten noo-rdeu van Azannes, een tweede bij Or- ncs, epn derde zag men met gebroken} vleugel vallen ten noorden van Roma nes. Een Fransche vlieger daalde in d«j streek van Verdun tot op honderd me ter van den grond om een loods voor militaire automobielen in brand te ste ken. In Lotharingen ijverden twee Duït- sche vliegtuigen met schade tot dalen ge dwongen. In den Elzas schoot-één on zer vliegers een Duitsch toestel neer, dat bij Cernay viel. j Gisteren zijn. drie bommen van. groot kaliber geworpen op het station Spincourt en de Duitsche bivakken bij Azannes. Engelsch legerbejiticht. Het gisteren gewonnen terrein in dq buurt van Gueudecourt en Lesboieufs is volkomen bevestigd. De troepen, die Zas terdag duizend gevangenen maakten, had-, den slechts 1200 dooden ten' gewonden. AvondcommuniqUê Van het gevechtsterrein jen zuiden van de Ancie valt niet anders te vermelden,' dan dat de vijand deze streek nu en dap beschiet De strjjd aan de Somma Het „Bejrl. Tagehlatt" verneemt uit het Duitsch© hoofdkwartier: De vijandelijke artillerie nana don. 23en bijna den geheeïen noordelijken, sector van het offensief-gebied onder sterk vuur; noordelijk van de groo te Aïicre-bodht tot aan de stellingen v'an het boseh St. Pierre Vaast was ©en dikke lini© mn projectielen. Tusschen, Gueude court e(n SaiRty wias toomfmeiiruur. Tem slotte was het ©en wervelwind van projec tielen. To gedijt, can 5 uur 's middags, ga ven do Engelschen en de Fransohen het teejkeh tojt den stonnOanVal. D© Erigeï- schen ondernamen het gevedht tusschen Le Sars en Les Boeufs. Dit werd met volhar ding uitgevoerd tegen ons spervuur, dat in deze tallooze landplooien dooden en gewon den tot breede hoepen opstapelde; doch de tegenstander wild© zijn rjoel niet opgeven. Tegen den avond kwamen sfoöis nieuwe golven over het lijkenland aangestormd dero washoe Sakr-el Bahr echter toch de overwinning had bevochten met de hulp van Allah, zijn beschermer, hoe hij gewond was op een wijze, die een ander zou gedood hebben, .welke minder 'be waard was voor den grooten: roem van den Islam, en van den buitengewoon rij ken bUit, dio morgen bij het aanbreken van den dag aan Asad's voeten ter ver deeling zou neergelegd gorden. HOOFDSTUK VL i J Do Bekeerling. Hetgeen Othmani verteld had, werd Fen- zileh dadelijk door haar zoom overge- gebrachf, en Was pal en alsem voor haart ijverzuchtig gemoed. Het iwas al erg ge noeg te weten, dat Sakr-el-Bahr terugge keerd was ondanks de vurige gebeden voor zijn ondergang, die zij had. ©pge-' zonden zoowel tot den God harer voor vaderen als tot den God, dien zij latei? had aangenomen. Maar dat hij nog moest terugkeeren. als overwinnaar met rijken; bUit, wat hem nog hooger zou doem stij gen in de genegenheid van Asad ert dó achting van het volk, dat Was al te bit ter. Het maakte haar stom en verslagen, zélfs machteloos om "hem te vervloeken- Maar toen zij van den schok hersteld was, kwam haar in de gedachte,1 wat eerst een kleinigheid geschenen had in het ver haal van 'Othmani, zooals Marzak heti overbracht „Het is zeer zonderling, dat hij die lan ge reis naar Engeland ondernjomen; heeft, (hoax de Vended igingslinïe. Schitlerenj(J woikten de Verkenn i ngsvi iegers. Onze ar tillerie kon met Volle Kracht de stormtijen van. den tegenstander vinden, en de taak der infanterie verlichten. Die taak was heel hard. D© avond ging over in den, nacht en bij het schijnsel van de ludhtraketben wend doorgevochten. De strijd Was ©enig in de lange reeks Van gevechten aan, d© Somme en twens de stoutmoedigste en wildste, welk© hier werd geleverd. Tan het Oostelijke front. Russisch legerberidhit Er valt niets belangrijks mee de deden.' Aan de Narojofka. De oorlogscorrespondent Wilhelm Hege ier schrijft aan het „Berk Tagehlatt" over de laatste gevechten pan d© Narajofkai De uitslag van den zevendaagschen strijd iaat zich in enkele bewoordingen samen vatten: 'tusschen S'wis,telniki en Skoma' rosjyNowe zijn de Russen van den wes telijken oever verjaagd- De Russen) heb ben meer dan 5000 gevangenen, tal van} machinegeweren, mgnwerpers en ander picn nlennateriaal verloren; doch dit alles} weegt niet op tegen' hun bloedige verliep zen. Het legercorps van generaal GeroK heeft een schitterend© overwinning bej haald. j t Tan het Zuidelijke front. De Icgerbetichten vermelden slechts ar tillerie- en luchtgevechten. Van het Roemeensche front. Duitsch legerberiöbt. Front-von Mackensen: De cavalerie der centraleu bereikte, bij krachtige ver volging van den inr wanond© vluchtenden vijand, op den linkelvleugel Carmurat erj Medgidia, Rasova wenl na hevigen strijd genomen. Het aantal gevangenen bedraagt 75 oföcdren, 6693 man; voorts werden epn vaandel, 52 mitrailleurs,' 12 kanonnen en een mijnwerper buitgemaakt. De bloedi ge verliezen der Iloemeniëis en der sniel aangevoerde Russische versterkingen, zijp zwaar. Op dq vesting Boekarest! werden opnieuw bommen geworpen. Bulgaarsch legerbericht. In de Dobroedsja wordt de vervolging van den vijand met energie voortgezet. Den 23en bereikten d© troepen van den rech tervleugel, na den vijand te hebben terug gedreven, de lijn der dorpen Kanamoiad en Dokuzol, Onze ruiterij! viel bij Isliam- tepe (hoogte 91,een Roemeensche brigade mn en verstrooide bij Karamurad. het Rus sisch lapdweerbataljon 275, terwijl zij de commandanten van de brigade en het ba taljon gevangen nam en een vaandel buit maakte. Bovendien werden 800 man gevan gen genomen. i De vierde divisie infanten©/ bezette na een hardnekkig gevocht de stad Medjddie, waar zij 'oen groote hoeveelheid spoor- wegmaterieel buit maakte. De troepen van den linkervleugel bereik ten (Ie lijn Medjidie-hoogte Hossuyug (hoog te 127} en doipl Rasova. De vijand leed zware, bloedige verliezen. alleen om daar di© twieo gevangenen van daan te halen; ear Idat hij daal; niet vol gens echt zeeiooversgehruik een' overval gedaan heeft, qm zijn schip wol slaven' te laden. Het is heel vreemd.!" ZJij ;waren alleen achter het groen© fra-i' tiewerk, waaidoor do geuren vajni dm tuin' en hot gekweel van den nachtegaal ötrofom'- den. Fenzileh rustte op ©en divan, tyo- fcleed met zijden Turksche tapijten, en een van haar goud-geborduurd© muiltjes was van haar voet gegleden. Haar schoon© armen onderstenndeh haair hoofd ©n zij keek op van de veelkleurige lamp, dié van de gcibeeldbouwid© zoldering afhing: Marzak liep de kamer op en neer, en" alles was stil, behalve het zachte gesehui- Tel van zijn muilen over den grond. „Nu!?" vroeg zij hem eindelijk wngediü- dig, „Vindt jij het ook niet vreemd?" j „(Vreemd, zeker, moeder," antwooidd© de jongeling, voor haar staan blijvend, 1 „En kan je niets bedenken, dat er dé oorzaak van kan zijn?" „De oorzaak er van?" herhaalde hij, terwijl zijn mooö gezicht, dat ré© spre kend op haar geleék, ©en domme uitdruk king behield. j „Ja, de oorzaak ervan", riep zij onge duldig. ,Kan je niets anders doen dan; staren? Ben ik de moeder van ©en gek!? Wil je suffen en j© tijd verbeuzelen, ter wijl die' Frankisch© hiopd j© met voeten' treedt en je gebruikt ais ©en trede tot d© macht, die jou behoort? Als dat zoo is, Marzak' mid© ik, dat j© nooit geleefd hadt il i 1 Hij schrikte terug yoor Uaax Italiaan,-, Den 23en. October werden gevangen ge nomen 51 officieren, meer dan 3200 sol daten, 4 kanonnen, 30 mitrailleurs, 3 mijn- werpers, 5 locomotieven ©n 200 waggons ■werden buitgemaakt. Van den, 19en tot den 23en vielen in de handen der Verbonden troepen 1 vaandel, 75 officieren, 6693 soldaten. 52 mitrail leurs, 12 kanonnen, 4 mijmverpers, 5 lo comotieven, 200 waggons. Rofemeensch legerbericht Noordelijk ©n Noordoostelijk front: In het Uzui-dal wend <1© vijand te rugigeslagen. Ten westen van' de Uzul duurt het herige gevecht voort Bij Oituzi deden li© Roemenen een aanval op het geheel© frontrij namen 10 officie ren en 302 soldaten gevangen on maaJtten T0 mitrailleurs buit. Rij Bratocea en Predulus hevig artillerie duel. Te Predeal deol de vijand drie aanvallen. Het gevecht duurt voort (Ptedeal is in- tusschen, volgens de jongste berichten, door de Duitsche en O.-H. troepen genomen) RedJ. Asain: den noordelijken rani Van, de streek van DragoslaVele doet de rijabi hevige aan vallen. D© Roemeensche troepen handha ven zich in hunne stellingen. In het Olt-dal sloegen de Roemenen den vijand terug. "Aan *3en linkeroever van de Olt en in het Jiuldal Hevige aanvallen!. De vijanden maakten hier eerüge vorderingen. Bij Orsova werd ©en, vijandelijk© aanval afgeslagen. In de Dobroedsja: D© vijanden zot ten hunne aanvallen voort. De Roemeensche linkervleugel; was genoodzaakt terug te trekken pp Carainuret Cpinsitanza is door den vij'abi bezet. Russischlegerbericht 'Aan het front .ten noordoosten van do rivier Tratos blijft de Vijand werkeloos. Ami het front van de Ruzteu af tot aan Bram Kunpoiung artillerie-duel. Wij sloegen een aanval van' den vijand in d© buurt van Orsova pi In de Dobroedsja trokken |3e ,Roe- lïiöetnsche en Russische troepen al strij dende terug naar de hoogten ten noorden vaat Cpnstanza en Medjidie. De vijand hoéft deze bedde punien bezet Tan liet Balkanfront. Duitsch legerbericht Aan het Macedonische front is niels ba langrijks voorgevallen. Biulgaarsch legerbefiaht. Geen verandering in den toestand. Op het geheel©' front tusschen- het meer Prespa en Stroema zwakke axtillerie-acti vifeeit De opmarsch des vijands tegen het. dorp Narnavo werd onmiddellijk gestuit Op het Straemafront levendige activiteit van verkenningsdetaqhementeri en hier en daar artillerievulur. Aan de kust der Aegei'sche Zee bombar deerde een vijandelijk© kruiser twice uur lang zonder resultaat Kcremedle, ten Wes ten van de monding der Mesta. Fransch legerbericht IVan het Stroema-front is niets te meb Scha iwjoede, en was zelfs) licht geradkt. omdat hij iets onteerends voor ©en man vond in die Wooidm van 'm vtrouw, al was zij .twintigmaal zijn moeder, „Wat kan ik doen?" riep hij. ,JV,raag je dat mij Ben je geen man, om te denken en te handelen? Ik zeg je, dat dié ellendige Christenhond je in hel stof zal vertrappen. Hij is gulzig als de sprinkhaan, geslepen als .de slang en woest als de panter. Bij. AllahI Ik Wenschte, dat ik nooit een zoon had gehad. Ik had liever, dat de monschen mij met Ver achting nawtezen en mij de moeder van! den wind noemden, dan dat ik ©en map heb voortgebracht, die geen man, ygaet te zjjn-" f i l „Wijs mij den Wieg", riep hij. „Geef me een taak; zeg mij, Wat ik doen moet en ik zat niet dralen, o moeder. Spaar mij tot zoolang.di© beleedigingcn, of ik kom niet meer bij u." Bij tli© bedreiging richtte de zonder linge vrouw! zich van haar zachte kussens op. Zij liep naar hem toe en sloeg haar, Urmen om zij"n hals, met haar Wjaag tegen de Zijn©. Achttien jaren in don harem van den Dey hadden de Europeesch© moe der niet gedoodi in, haar,, de )iartstoch-) telijk© Siciliaansche vrouwj, woest als) 'n, tijger in haar moederlijke liefde. „O mijn kind, mijn lieve jongen", snik te zij bijna. „Myu vrees voor jou, maakt mg hard. Als ik boos ben» is het slechts! mijn liefde., die spreekt, mijn wéede, d at Ski een ander de plaats naast je vader zie inneri men, di© jrnj toekomt „O, maar-wij zul- lea avi^ösSasm, mijn dterl&re goog, Ik; den. De Was van de rivier belemmerde} elke troepenbeweging. In de streek van het Doiran-mear groo-j te activiteit der Wederzijdsch© artüleriej De Engelschen veroverden een vrjandeliji ko loopgraaf in den sector Moekakovo enl maakten een twintigtal gevangenen'. In cle bocht van de Tsjema deden dej Duitschers en Bulgaren nieuWe tegenaan valten die door de Servische artilleriej tot mislukking werden gebracht Deze bond- genooten, op hun beurt aanvattend, ver meesterden verschillende Bulgaarsche loop graven over een -diepte van ongeveer 800 meteis. Zij brachten den vijand bloedig^ verliezen to© en maakten een rijftigtaJI gevangenen. v Aan den linkervleugel der geallieerden! belemmerde het slechte Wéér, dat het ter rein doorweekt, de 'operatiêit. 1 Ter Zee. De duikboot- en mijmenoorlog. Lloyds meldt: 1 De Engelsehe treiter „Effort" is gezon ken. De Engelsehe stoomschepen. „Cluden") (3166 ton) en ,.W, Har loess" (1185 ton) zijn! gezonken. 1 De Zweedsche schoener „Lekna" isj den 20ston October in. dé Noord/,>z©ej door een Duitschen onderzeeër in braad gjeschoten. De kapitein en zeven man wjer- den geland. Een Noorsche bark Werd den} 22sten} door den vijand in. biraud geschoten. Dej* liemanniiig werd aan wal gebracht. (Volgens een Lloyds bericht uit Bilbao! Werden de bemanningen van bet Noor sche stoomschip „Snestad" (2350 ton) en' de Engelsehe stoomschepen „Barbara", (3740 ton) en „Midland", (4247 ton.), dtej alle gezonken zijn, door het Spaansch© stoomschip „Chavarri" aldaar aangebracht, Uit Vardö Wordt aan do Noorsche ochtend bladen geseind, dat het stoomschip „Rens- f jell" (781 ton) Maandagochtend op rijf mijl afstand van Vardö in den grond is geboord ©n dat de Iwmanning gered is. D© „Ronsfjell", die te Christiaansund thuis behoord, was bij de Oorlogsverzekering voor 680.000 kr. geassuireend. Bij luet verhoor voor den Raad voor fle Scheepvaart to Dronthjem in zake 'bet in* den grond boren van het Roemieansdhe s.S. „Bis tri tea" jaerklaarde de kapitein, dat or tien Duitsch© onderzeeërs in de Noorde lijke IJszeo rondvaren.' Watervlieg tuigen'in aétie. Be Duitsdhe marines laf deelt mede: 'Een van onze marin.ov] iégtuigen wieip», op 23 Oct 's morgens ibomlmien op da h£ veninriahtingen en het station to Margate aan de monding \iain de Tbeems. In den middag van. denzelfden dag Werd aan de VJ.aamsdh© kust boven de ace eeni vijandelijk vjiegtuig-ieskader, bestaande uit drie marmevliqgtuigen en twlee landgo- vochtsvliegtuigen, door tweQ Duitsch© ma- rinevliegtuigen aangevallen en na een, ver zat een middel vinden, om dien yioten-} d© ten val te Krengen. iVtertreuW op mg; Marzak! St! Je vader komt tra weg Ij Laat mg alleen met besm." Dat Was verstandig van' haar, want zij .wiss,, dat zij meat macht over Asad hadj i als zjj olleeen met hem Was, want als; anderen tegenwoordig waren, gebood d© trots hem, haar klein te houden. Marzak! verdween achter het scherm van gebeeld houwd sandelhout, dat oen deur, verborg},', op hetzelfde oogenblik dat Asad Rooj} een andere binnenkwam. Hij kwam glimlachend Snaar haan toe, zijn slanke, bruine yingeïs streken over; zijn langjen baard, zijn feit opperkleed sleepte achter hem over den grond. tjG© lieh't het ongetwijfeld reeds' ge hoord, Fenzileh", zei hij.' „He® ge vol2 doend antwoord giekregen? Zij zonk Weer "in. jbaaï kussens, en b'e-: leek ziqh zelf in ©en, stalen, spiegel' met; z, Ivoren rand. „Antwoord?" herhaaldö zij loom 'en; on bepaalde verachting en pen onderdniit' minachtend locben klonk in liaaij toon.; „Zeker, antwoord." „Sakr-el-Bahr Waagt hét leven van: twee) honderd kinderen van den Islam, eiï ©en; veroverd schip, dat dus het eigendom van) J den staat Was, pp ©en reis naar Enge*, land met geen ander doe) dan twjee sla- ven gevangen te nemejn twje© slaVein; en als zijn plannm eerlijk waraf geweest; 7i hadden bet er twjeebondaid Jcunniea zijn."' 1 to DB»® gSregljdJ, W£ JU 1+ IEDAII5CHE COUIftJlhlT. i i i 1 s "L A *L i,k»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1