De oorlog. 69"* Jaargang; Donderdag 26 October 1910. No. 15279 DE ZEEVALK. "buitenland I Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. p^ja kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post Q. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóóe een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Rijs deer Advertentien: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. it AdvertentiSn bij abonnement op voordeelïge voorgaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau le betomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs "an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Vo. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Nov. a.s., voor minstens 3 maanden op de Schiedam sell e Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Van het Westelijke frojit. Frajisch legerbericht Ten, noorden van Vendun lieden de Duii- schers iwiee tegenaanvallen op de vleugels van. het nieuw© Fransche front. De een, die gisteravond laat op de steengroeven van Hauidroffncnt lweijd gedaan, werd afgesla gen; de tweede, gistermorgen tegen vijf uur ingezet tegen de batterij van Dam- loup, mislukte eveneens. Het geheele ver overde terrein is in ons bezat gebleven'. De zuivering van het f-ogt Douaumont is gister nacht voltooid. De commandant van) het fort wierd door de F.i anschon gevangen ge- mojntem. Engelsch legerheridlit Hevige regen Dinsdag den geheelen dag. Gedutende jlen nacht was de vijandelijke ar tillerie actief ten noordoosten van' Gource- lette en langs den weg Pozièjres—Ba- paumfi. 'Avondcommuniqué Het heeft het grootste deel van den dag geregend. J Ten zuiden van. de 'Ancre is de vijan delijke artillerie in de weer geweest, vooral in den omtrek van De Sars en Rancour t l'Abbaye. i Elders aan ons front wederzijdsch tus- schenpoozend granaatvuur. De strijd bsij Verdun. De Fransche bladen melden nog over het jongste Fransche succes bij Verdun, dat de onderneming, die in stilte was voor bereid door de generaals Nivell© en Man- gin, een tiental dagen was uitgesteld, we gens het slechte weer. De vijand, die ge waarschuwd was, kon desniettegenstaan de geen weerstand "bieden aan den stoit- vloed van projectielen, die hem letterlijk Vernietigde. De aanvalscolonnes, die voor den middag uitrukten, gesteund door een schrikbarend Fransch artillerievuur-, snel den uit de loopgraven, bereikten alle doel punten en zetten den. tocht nog verdei voort, daar de leiders den indruk had den dat zij nog Verder konden gaan Zoo werd de overwinning mooier en breeder dan waarop de bevelvoering, zelve had ge rekend. I i i Generaal Joffre woonde het geVecht bij". De „Petit Barisien" komt tot deze slot som: x Het leger Van generaal Nivelle, dat m de vorige stellingen te zeer bekneld was, heeft nu lucht gekregen en zal den winter onder gunstiger omstandigheden kunnen doorbrengen. i Roman uit het laatst der 16e eeuw, nalat 't Engelsch van RAFAEL SABATINI 43; „Ahl Ën dat ïs, alles, wat g)e .gehoord hebt?" vroeg! hij, op zijn beurt spottend. „Alles, dat Wat to betoekenm heeft", antwoordde zij, nog,steeds met dien spie gel voor zich. „Ik hoorde als iets van minder belang, dat ihij op zijn terugreis toevallig een rijk geladen Frankisch schip ontmoette en het in uw naam veroverde." i „Toevallig, zegt ge?" 1 „Wat anders?" Zij lidt den spiegel zak ken, en haar brutale oogen keken hem -onbevreesd aan. „Ge Wilt toch zeker niet zeggen, dat hij er plan op had, toen hij heenging?" i 1 Hij fronste het voorhoofd; zijnl hoofd zonk neer In gedachten. Zij ging door, toen zij bemerkte, dat zij in het voor deel Was. „Een gelukkige wind voerde dien Hol lander in zijn Weg en nog gelukkiger was het, dat liet pchip zoo rijk geladen was. Dat hij uw oogen zóó kan verblinden met het gericht van goud en! edelgesteenten, dat go het Ware doel van zjjn reis niet meer ziet" s „Het Ware doel?" vroeg hij langzaam. „Wat Was het wane doel?" Zij glimlachte, alsof jsij ajles wist, lom haar volslagen lonWietendheid te verber gen, zoiodat zij aelfe geen "reden kon aan voeren, die ©enigen schijn van ^yjaarhefd! Van liet Oostelijke front. •Oos&enrifksoh legerbericht Legejrfrcnt-aartsher tog Rare! In het Betreczu-gehergte veroverde het infan terne regiment po. 12, na een hevig hand gemeen, jeen krachtig versterkte grenshoogte Do .bijzetting werd gedeeltelijk gedood, ge- ileoltehjk gevangen genomen- Niemand is ontkomen. in de DneJandenhoefe sloegen vrij in ouzo nieuw© stellingen Russische aanval len af. Een plaatselijk' doordringen Van den vijand /word dadelijk verijdeld. 1 Levehfromtprins Leopold: Uit gezonderd succesvolle voorpostengevechten ten zuiden van Zboirof, mets bijzonders. Russisch legerbericht Ten zuiden van Dornawataa werd rle vij and floor Russische voorgesdhoven aüleehn- gem yerdreven van een regkb hoogten. Zij maakten daarin] gevangenen en veroverden twee mitrailleurs. i Van liet Zuidelijke front. Hevige artillerie-actie op het Karstplateau Overigens weinig gevechtsactivitelt, wegens het. slechte weder. I Van liet Roeineensehe front, Oostenrijksch legrorberidht Fromtnartshertog Karei- Q.-H. en Duitse,ho troepen hebben den Vulkaan pas genomen. De ten noorden van Kimpolung vechtende verbanden gtnjdkraehton hebben eveneens terrein gewonnen. i Aan de oostgrens van Hongarije duurt de strijd voprt. Het SzeMer regiment infan terie jioi. 82, heeft m het Rereiz.cr gebergte na pen vlerhitterd handgemeenl ©en sterk verschanste grens hoogte veroverd en de be zetting ten deele gevangen genomen, ten deele pVer de kling gejaagd Er is niemand cjrttkomlen. Bulgaarsch legerheridlit. Ln de Dobroedsja hebben de troepen der b<mdgenooten de vervolging van den vijand voortgezet en gisteravond de linie Tascha- vlumeer-hoogte 117 (ten Westen van het dorp - Esterj—Dorabonta-—Toctoniak— hoog te 126 (hij Tefoeajhoogte 114—hoogte 107 (Movdla, Mosan, Oprea)Kokwilond bereikt. Vanochtend heeft de eerste ilivisie infan terie .uit Sofia Cemavoda genomen. De vervolging wordt voortgezet De buit bij de inneming van Comstanza is aanzienlijk, n.l. 500 wagens, verscheidene locomotieven, het onbeschadigde spoorweg station, een groot aantal, meerendeels volle, petroleumhouders. Loodsen én haven-entre pots waren eveneens vol. In' de haven zelf werd een vloot van 70 Turksche schepen door de Roeroeniers achtergehouden, aan getroffen. Langs den Donau rust Roemeenseh legerbericht Noordelijk en no oridoostelijik front: ln het Uzul-dal duurt het' gevecht voort De Roemenen hebben vorderingen gemaald m westelijke richting en drie ofh eieren en 108 manschappen gevangen ge nomen. Bij Oituz werd de vijand teruggeslagen! ovfer de grdns. Hij verloor 159 man aan gevangenen. 1 had. 1 „Vraagt go mij dat, o scherpzinnige Aspd? Zijn uw «ogen 'niet even scherp is nw! verstooft "JKtó minstens, even hel der als het n«|de,—dat wat mij duidelijk is, voor u verborgen zou blijven? Of heeft die Sakr-el-Balir u betooverd niet de toiaverkunst van Babylon?" Hij ging op haar toe en greep haar pols dn 'den harden, ruwen greep van zijn gespierde, oude hand. „Zijn doel, Wijf! pfort de vuilheid van! jo ziel uit. Spreek!" Zij gjng rechtop zitten, bliozend en uit dagend. l „Ik iwül niet spreken", zei rij. „Je wilt nietBij het hoofd van Allah! ge durft "Voor inijn aangezicht te staan en mij te tarten, uw meester? Ik zal je laten geeselen, Fenzileh. Ik ben al diej jaren te zacht voor je geweest zoo zacht, 'dat je vergeten b]ant, dal een zweep, de ongehoorzame vrouw wacht. Spreek dus, vóórdat je lichaam gekneusd is of spreek daarna, zofoals je wilt." „Ik Wil niet", herhaalde zij. „VA1 word ik dftogeslagen; ik zeg geeni woord meer over Sakr.el-Bahr. Zal ik de waarheid be kend maken, om geslagen, veracht en leu genaarster genoemd te Worden Toen Be gon zo opeens te huilen. „O, bron van mijn leven!" riep rij uit, „wat rijt ge onrecht vaardig tegen mijl" Zij kroop, en haaij armen omvatten zijn.knieën. „Als mijn' liefde tot u mij drijft, jom te zeggen wat ik rie, oogst ik slechts |u!w| toom, hetjJ geien meer is dajn ik verdragen kun. Ik! Gevechten in de buurt van Predeal. Ln de buurt Van iDragoslavele wonden hevige gevechten geleverd. De Roemenen hebben vijandelijke aanvallen afgeslagen. Teji oosten van. do Olt gaan de Roeme nen voort den Vijand naar het noorden te drijven. x i Ten westen Van de Jiu verloren do Roe menen eenig terrein in de buurt Van den Vulkaan-pas. Te Orsova artillerieduell In de Bobroedsja trokken He Roe menen terug naar benoorden Gepnawada. Russisch iegerbeijicilit j Noordelijk front: De vijand viel de Roe- meensche troepen aan bij RredeaJ, 18 Werst ten zuiden van KTonstadt in het Tergoe- loedal bij Kirr-olung en in het Jiul-daJ en noodzaakte hen ©enigszins terug - to trekken. i ln de Dobroedsja.- Op het geheele fron( duren de vijandelijke aanvallen voort Dq Roemeensche en de Russische troepen trek ken al strijdend terug naar het noorden en waren genoodzaakt de linie Cernof- wodja-Tessawloe op te geven. Tan het Balkanfront. Fransch legerbericht Afwisselende arLiJleriebesehieting op helj geheele front. Geen enkele infanterieofctie, behalve in het centrum, waar Duitschd tegenaanvallen bij Mokukovo door ons vuui] werden gebroken. Twee vijandelijke vliegers werden ge!' dwongen te landen, nadat hun machine^ dn een luchtgevecht jvawi beschadigd. Bij KoTitza-Piemeti (Zuid-Albamë) heeft de cavalerie van het Sakmiki-leger verbin ding gekregen met de Italiaansche cavai- lene uit Valona. Bulgaarsch legerherLichi, Geen verandering. Ten Zuiden van het RneSpa-meer heeft onze "ruiterij aan den wieg van Zwezda Biklista een ontmoeting gehad met vijarri delijke verkennersafdeelingen. Aan het heele front van het ftespak meer tot aan de EgeisCha Zee zjwiak gei- schutvuur en schermutselingen van vëdi kenners. Aan de kust der Egeïsthe Zee heelft oen vijandelijk© torpedoboot vruchteloos de Westkust van Maronia gebombardeerd. Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlogl Lloyds meldt: Het Engelsch© stoomschip! „Franifield" (2510 ton), is gezonken. Acht man van de equipage worden vermist. Het Zweedsche ss. „Emilie" is gezonken. Het Noorsclie ss. „Anna Gurine" (1147 ton), is gezonken. Een Wolff-telegram uit Christiania meldt nog: i De Noorsche consul' te Alvers heeft ge seind, dat het s s. „Raon" op 22 October bij Tunis in den grond is geboord. De be manning is gered en op weg paar Noor wegen. i Het Noorsche gezantschap te Parijs meldt, bezwijk onder het gewicht ervan." Hij schudde haar ongeduldig ïijL „Wat is ©en vrouwetfong vervelend riiep hij uit ©n ging heen, uit ervaring overtuigd) dat hij, als hij Mepf, d-ofor een stortvloed van Wojordeh overstelpt zou! worden., Maar "haar vergift W(as sluw toegediend, en wierkte langzaam. Het bleef hiean inj zijn ^dachten met twijfel pijnigen. Gelen,' 'fögteonde reden, die zij van Sakrjel-BahrV vreiemd gedrag aangevoerd kjoga hebben, zou half z(oa erg geweest zijn als haar 'wenk, dat er een reden was. Het gaf hem iets vaags en onzekers om over fc[ denken. Iets, dat hij niet van zich bon zetten, omdat hij er geen; ftonvast aan' had. Ongeduldig Wachtte hij op den m(or; g!ea en de komst van Sakr-iel-Bahr zelf, maar hij Wachtte piet meer met al öe{ vurigheid van rijn hart, zooals een va der op 3© Iqorast vhn een geliefden zoon wacht Sakr-elBahr zelf liep het achter dek van zijn schip op en neer, en zagj één vo(or één de lichten verdHvijnen in! het stadje, dat op den heUyiel voor hem, gqbouwd was. De maan kwam op enj baadde het in een wit, h'ard! licht, donkere; schaduWen van ruisohende dadelpalmen' en spitee minarets Werpend, en zilveren, stralen over de (vredige baai zendend) Zijn Wond was genezen en hij was weet, gielueel zich zelf. jPWoe dagen geleden, wasj hij Weer vojor het eerst aan dek geko-"' men sedert zijn (gevecht met het Hol- landsche stóhip, en sedert had, hij daar het grojotsto deel -van den tijd dooige-' bracht. Sltehte eens |iadhjj zjjq, gevapgeK dat het s.s. „Venus 2" uit Bergen voor Brest tot zinken is gebracht. De bemanning van 14 koppen is gered. De kapitein van het stoomschip Edam", thuisbeho orend© te Christiania, heeft naar zijn reederij geseind, dat zijn schip xViet naar Ernden is opgebracht, doch in de Noordzee in den grond is geboord De be manning is waarschijnlijk door de duikboot naar Emden gebracht. Uit Yadsö: Oostfinmarkens „Felksehlad" meldt, dat het s.s. „Dag van Trondhjcm", van Archangel: met een hnatlading onder weg naar Engeland, gistermorgen om 11 u voor Yerlevaag door een Duiteche duikboot in den grond is geboord. De bemanning is gered. i De Duiteche marinestaf deelt mede: ln de maand September zijin 141 vrjande- lijke koopvaarders met een gezamenlijken inhoud van 182.000 bruto registerton door duikbooten der middenrijken, jn den grond geboord, opgebracht of door mijnen" vei- loren gegaan. 13 gezagvoerders van vijan delijke schepen rijn gevangen genomen, drie kanonnen van gewapende stoomschepen buil gemaakt. Yerder zijin 39 onzijdige koop vaarders met een gezamenlijken inhoud van 72 600 toit, wegens vervoer van contra bande naar den vijand, in den grond ge boord. i Diverse Berichten. De begrafepis van graaf Stürgkh. 1 Gistermorgen werd te Halbenrein in bij rijn van den broeder van den everleden' O.-H. minister-president Sturgkh, verschil lende Oostenrijksche ministers, de voor naamste autoriteiten van Graz en een aan taf andere personen en onder groote deel neming van de bevolking van Halbenrein eU omstreken het stoffelijk overschot van minister-president Sturgkh in het familie graf bijgezet, nadat aarts-bisschop Schus ter, onder assistentie van een groot aan tal' geestelijken, de plechtig© inzegening had verricht. t In Abessynië. Naar de „Temp®" uit Addis "Abeba ver neemt, is de burgeroorlog in Abessynië in vollen gang. Ras: Michael, de vader van den onttroonden negus Lïdz Jeassoe, heeft Zondag met zijn' troepen Ankober, de vroegere, hoofdstad van Sjoa, bezet, verzet, dat geheel gebroken is, moet ln de Marga Skeekoepmdah Hir zijn. ontstaan. In de Marga (Moe Rawas heerscht peg onrust De telefoonverbinding tusschen "Ralerribang en Soeroelangoen-Rawas is hersteld. Afdeehng Moeara Tembssr: Alle doe- soens tusschen Moeara Tembesi ep S-oeroe- langoen-Djdmbi zijn weder bewoond. 'Afdeel mg Moeara Tebo. De bevolking der doesOOTS langs de Baiang Harr, boven' Moeara Tembesi, heeft rich bereid ver klaard de daar toevlucht zoekende opstan d-dingen op te vangen en uit te leveren» Tabir-streek. Kapitein Brasser bericht uit Tanahgaro-, dat de bevolking naar haar Woonplaatsen terugkeert en de oplrust- stokers helpt opsporen. De Marga Soekoepindali Ilir, waar liet verzet m de oiiderafil-eeling HaWas van de residentie Palembang moet zijn ontstaan, is het gebied aan het benedengedeelte van de Rawas-rmer, waar deze m de Moest uit mondt In dat getuft 1 ligt ook het in 't be gin van het verzet in die streek genoemde Paoe Tanahgaro, vanwaar kapitein Brasser het zeer bevredigend bericht uit de Tabir- streek zond, op' o.a. 20 KM. afstand van de uitmonding van 'le Tatar ia de Ba- tang-Han. (Offiöieelj. Bij h-et Depaitem-ënt van Ko-loaien is het volgende benobt van den Gouvemeur-Generaal van Neder- landsch-Indie ontvangen De controleur van Bangko teleigrafeerf, dat veertien onruststokers van de Tabir- streek, airder me zich de verzetleiders Rio Depaü en Hadji Hakim! van Rautau Pandjang bevonden, zich vrijwillig aan- nieklden. In allé doesoens vap zijne afdee- ling keende de bevolking terug. De hoof den van ©enige doesoans aan de Sferangin met enkele leidende hadjis zijn pog voort vluchtig. BINNENLAND. Onlaaten ln Djambl en Palembang. (Officieel). Bjj h&t JMutrtftmlept van Koloniën rijn'' de volgelnjde "berichten van dep Gomtem.eiir-Cteneraal van' Nederjaniïsch Indië ontvanjgM.1' Onderafdeelmg Rawas: De hoofdleider Vajn den opstand, Glambrt, is gevangen ge ponren. Dna Voomannien van minder be- teekenis moeten zioh'met enkele Volgelmi- getn in de buurt' der petroleumVeHen op houden en wonden door dc patroudle-De Quant achtervolgd. Bij etsn troffen in! de nabijheid van Soeroelangoen-RaWas is een ho-nderxlfal opstanitedingea buiten gevecht gesteld, hetgeen een diepen indruk maakte. De bevtolkipg keert, op weinige uitzonde ringen na, nhair haar doesoens terug. Het pen bezocht. Hij Was van zijn legerstede, opgjestaan, om dadelijk paar de kajuit in het achterschip te gaan, Waar Rosamun- d© opgeslpten Was. Hij had haar bleek en ernstig gevonden, maar haar móc-d Was nog niet) gebroken. De Godolphins feaïen eon s lijfhopfdig ras, en Rosamun de.droeg in haar teer lidhaam den geest van een xnan. Zij keek op, doen hij binnen trad, Was wat verrast, hem eindelijk tö zien, Want Tiet was de eerste maal, dat hij vopr haar stond, nadat hij haar, on geroer vier weken geleden uit Arvronack had Weggedragen. Toeni had zij haar pogen afgewend en bleef zitten met de ellebo gen op de tafel, alspf zij uit hout gesne den (was, blind vofor zijn tegenwoordig heid en doof voor zq'a Woorden. Op zijn betuiging van spijt, en rij Was gemeend, want hij had ïoeds be rouw over zjjn ondoordachte daad, voor zoover het haar betrofgaf zjj niet, het minste antwoord, niet eens een tee- ken, dat zjij er geen Woord van verstaan had. lOverbluft, beet luj even op zijn, lip en langzamerhand gevoelde hij, mis schien onredelyk, toom in zich opkomen. Hij keerde zich cm en ging weer heen Daarna had hij zijn broeder bezocht, om een oogen blik stilzwijgend te zien naar den mageren, schuwen, ongeschoren el, lende! Lng, die voor hem terugdeinsde in het geveel van schuld. Eindelijk koerde hij naar het dek terug en daar bracht,' hij, zooals ik gezegd heb, het grootste1 deel van de laatste drie dagjejn) door van die vrpemde ïeis, zd&h. kperteiend in de, Flvrea. (Officieel). Bij bet Departement van. Koloniën is het volgenjde bericht van den Gouverneur-Gen,»^ van Noder- laïidsch-Inkbe ontvangen: De toestand in En.dch is v©al ver beterd, met uitzondermg van vijf onte vredenen meldde zich de geheele bevolking vrijwillig aam In Tanahrea is d© toestand- even-eens gunstiger geworden!; de bevolking begint haar onderwerping aan, te bieden. Het .yferzet is aldaar bepeikt tot do ver sterkte kampongs W-oJowse en Tena. waar-' tegen een mditair detachement opyukt Financieel nlenws. N. Vb Gebroeders GerZon's kfode- magazijnen. De inschrijving op de uitgifte Van 1.000.000 nom. 6 p€t. cumulatief prefe rente aandeelen der N. Y. Gebroeders Ger- zon's Modemagazijnen is van. dien aard ge weest, dat slechts kon toegewezen worden: op inschrijvingen onder £5000 nihil; van f5000 tot en met £75.000 1 obligatie, bo ven f75.000 2 obligaties, terwijl alle bil jetten van één firma zijn gecombineerd als zijnde één inschrijving. zon en ktacht puttend-uit haar .Warmte: Toen hij dien avond in het maanlicht! 'wandelde, sloop ©en schaduw de cam-, pagne op ©n noemde hem bij zijn En-, gelsdhen naam „Sir Olivier!" Ihj schrikte alsof een geest hem plof-' soling begroette. Het Was Jasper Leigh, die hem aldus aansprak. j „Kom hier", zei hij. En toen de map' bij hem op 't achterdek stond: „Ik heb je al gezegd, dat hier geen Sir Olb vier is. Ik 5ien Ohvier-Reis of Sakr-el-Bahr, zooals je Wilt, een der getrouwen van' het Huis van den Rrofeet En Wat wil,' je nu?" i L 1 j „Heb ik u niet troriivj ein goed gediend ?'1 vroeg kapitein Leigh. „Wie heeft dat ontkend?" „Niemand. Maar ook niemand heeft hef erkend. Toen u gefividnd ji'enedea laagt,1 had ik u heel gemakkelijk kunnen verra-! den. Ik had deze schepen den mond van de Taag 'kunnen inbrengen." „Go zoudt onmiddellijk in stukken! go- hakt zijn",zei Sakr-el-Bahr. j „Ik had aan laind kunnen gaan; Ide kans van gevangenneming knnnm Wagen' en dan kunnen trachten uit de gevangen schap verlost te Worden." „En je zelf Weer terug gevonden hebj ben op de galeien van zijne Majesteit.! Maar goed, ik geef toe, da,t jo toe troulwj gehveost Kent. Je hebt jo deel vajnl je af spraak gehouden, "Wees niet Hang, dat' ik 'het mijne niet zal honden." f l i i li" OSmM vcrvQlqclli IIDAISCHE i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1